21 May 2020 Volume :8 Issue :16

Ithimba Longoti Bezempilo Leseka Ukuvalwa Kokudayiswa Kukagwayi

Ithimba Longoti Bezempilo Leseka Ukuvalwa Kokudayiswa Kukagwayi
Ithimba longoti bezempilo liyavumelana ngokuthi ukubhema kwandisa amathuba okuphathwa yi-COVID-19.Click here for English version

Ukudayisa ugwayi kukwehlise kakhulu ukubhebhetheka kwe-COVID-19, kanti kuzokwethula uhlelo lwezempilo umthwalo emahlombe.

Loku kutholwe yithimba longoti ebeliholwa nguSolwazi Mosa Moshabela wase-UKZN.

Leli thimba belikwi-Data@breakfast, isithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe ebesihlelwe wuMoshabela, owungoti kwezempilo yomphakathi, lapho obekudingidwa khona indaba yokubhema ne-COVID-19.

Kubhekwe imiphumela yocwaningo lwe-Human Sciences Research Council (i-HSRC) kulesi sigcawu.

UMoshabela uthe ukuvala ugwayi kwenzelwe ukuvikela ababhemayo kwi-COVID-19 njengoba ubufakazi buveza ukuthi basengcupheni enkulu yokutheleleka ukwedlula abantu abangabhemi ngokufinyelela esigabeni esibucayi sokugula. Uthe ukuvalwa kukagwayi kuzosiza ukwehlisa isibalo sokutheleleka.

Ucwaningo luveze ukuthi ngenkathi ugwayi uqhubeka nokudayiswa iningi lababhemayo belingakwazi ukuwuthola, okwenze kwehla ukubhebhetheka kobhubhane.

‘Iningi lababhemayo (abangamaphesenti angama-88) belingakwazi ukuthenga ugwayi ngesikhathi somgonqo, okusho ukuthi ukuvalwa kukagwayi kuphumelele ekunciphiseni ukutholakala nokubhenywa kwawo,’ kusho usomininingwane wase-HSRC, uDkt Ronal Sewpaul.

Ethula imininingwane eqoqwe ngesikhathi esingamasonto amabili kwababhemayo ezweni lonke, u-Sewpaul uthe uma kubhekwa imiphumela yocwaningo, abathenga ugwayi bebesondelene nabanye abantu okungesibona abasemakubo ngaphezu kwababhemayo, okusho ukusondelana, okungenye yezinto ezimqoka ezibhekwayo ekugwemeni ukusabalala kwegciwane.

Labo abakwazile ukuthenga ugwayi ngesikhathi sokuvalwa kwawo bebesethubeni elikhulu lokuhlangana nabantu okungesibona abasemakhaya abo ngethuba elingamaphesenti angama-26 ngamaphesenti ayi-10 kunabanye. Labo abaqhubekayo ukuthenga ugwayi nabo bahlangane nabantu abayi-10 okungesibona abasemakubo uma kuqhathaniswa nalabo abangazange,’ kusho u-Sewpaul.

Uma kubhekwa ukuthi ababhemayo baguliswa yi-COVID-19 kakhulu kunabangabhemi, kudingeka ukuthi baqikelele kakhulu ingcuphe abangaba kuyona uma kungenzeka baguliswe yigciwane.

‘Uma iphesenti ezigidini eziyisishiyagalombili zabantu ababhemayo eNingizimu Afrika bengatheleleka ngegciwane, abayizi-80 000 bangagula,’ kusho u-Sewpaul. ‘Kulinganiswa ukuthi amaphesenti amahlanu ababhemayo abane-COVID-19 kungadingeka bangeniswe egunjini labagula kakhulu. Loku kungasho ukuthi abantu abangama-4000 bangadinga imibhede yasegunjini labagula kakhulu nemishini yokuphefumula, kubeke engcupheni abasebenzi bezempilo.’

U-Sewpaul uthe imiphumela yocwaningo iveze ukuthi ukuvumela ukubhema ngale nkathi kuzokwandisa ukungaqhelelani, kuthwalise kanzima isimo sezempilo.

UMqondisi oMkhulu we-National Council Against Smoking uDkt Yusuf Saloojee, uthe labo ababambelele ekutheni usubangene egazini ugwayi akusona isizathu esinqala esingaphoqa uhulumeni ukuthi uvumele ukudayiswa kukagwayi ngesikhathi sobhubhane. ‘Ababhemayo bangagula kakhulu kunabanye, okungathwalisa ezempilo kanzima,’ kusho yena. Ukhuthaze ababhemayo ukuthi basebenzise isikhathi sokuvalwa kokudayiswa kukagwayi ukuthi bawuyeke.

Lesi sithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe ungasibuka ku: https://www.youtube.com/watch?v=BJTiDgNpaWs&feature=youtu.be

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunywele


author : .
author email : .