14 May 2020 Volume :8 Issue :15

Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili

Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili
Umlimi omncane, uMnu Nhlakanipho Motaung, nesivuno sakhe.Click here for English version

Oneziqu kwi-BSc kwezoLimo, uMnu Nhlakanipho Motaung oneminyaka engama-26, uyachuma selokhu eqale ukusebenza ku-Mngeni Resilience Project (i-URP) ngoMbasa wonyaka wezi-2019.

UMnyango wezeMvelo, ezamaHlathi nezokuDoba, i-South African National Biodiversity Institute, uMgungundlovu District Municipality, ne-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems yase-UKZN basebenza ngokubambisana kwiphrojekthi.

UMotaung ungumlimi omncane onepulazi elingamahekthare angama-3.2 waKwaSwayimane. Uthando lwakhe lwezolimo lwaqala ngenkathi elima ubhatata nombila nonina esakhula.

I-URP imsiza ngembewu, imlekelele nangosizo lobuchwepheshe namathuba okuhlangana nabanye ozakwabo abakule ndima. Uthe lo msebenzi uyamkhulisa nangokomsebenzi. ‘Kumnandi ukusebenzisana ne-URP,’ kusho yena, engeza ngokuthi konke okuthinta umsebenzi webhizinisi lakhe lokulima kuhamba kahle kusukela ekutshaleni, ukuvuna nokukhangisa.

Isivuno sakhe sokuqala kwaba ngamazambane kanti manje usedlulele emadumbeni, ubhatata, ubhontshisi nombila. Njengoba eziphilisa ngokulima kuphela, uMotaung uthi uqale athole amakhasimende ngaphambi kokuthi atshale njengoba iphutha abalimi abaningi abalenzayo kungukutshala bengazi ukuthi bazosidayisa kuphi isivuno sabo.

Usebenzisana nabanye abalimi ukuthola amathuba amasha okudayisa, ngisho nasemakhasimendeni angemakhulu. Uhleka kancane uma ephatha eyokuthi indaba yezimali nokubheka amabhuku kungumsebenzi oyinselelo kodwa uthi uyazama ukuphucula ikhono lakhe kulezi zinto.

Amagama: UNks Nhlonipho Mbatha, Dkt uVimbayi Chimonyo, Nks uXola Nqabeni, Nks Khethiwe Mthethwa, noDkt Tafadzwa Mabhaudhi (bethimba le-URP)

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .