I-UKZN Ihlole Injini Yesiphuphutheki

I-UKZN Ihlole Injini Yesiphuphutheki
Indawo yokuhlola injini ye-ABLE eyenziwe ngonjiniyela bezinjini e-Aerospace Systems Research Group e-UKZN.Click here for English version

I-Aerospace Systems Research Group (i-ASReG) yase-UKZN ihlole ngempumelelo injini yesiphuphutheki okuyisinyathelo sokuqala sokwethula indizamshini yasemkhathini.

I-Ablative Blow-Down Liquid Engine (i-ABLE) yenziwe ngabafundi abenza izifundo zeMasitazi neZobuDokotela ezifundweni ZobuNjiniyela BeziNjini e-UKZN. 

I-ASReG yenza izinhlelo zokubeka amasathelathi angama-200kg okundiza emkhathini ezokuxhumana, ezokubheka imvelo, ezolimo nezomhlaba. Lomsebenzi oyimpumelelo we-ABLE uzokwenza ithimba liqale umsebenzi enjinini encane yesiphuphutheki esakhiwayo.

Uhlelo i-Space Propulsion Programme lwe-ASReG luxhaswe nguMnyango WezeSayensi (i-DSI).

Lomsebenzi wokuhlola injini we-ABLE obe yimpumelelo enkulu wenziwe e-Denel Overberg Test Range eNtshonalanga Kapa isikhathi esingamasonto amathathu. Abafundi abayishumi beZobunjiniyela beziNjini bahlole injini yesiphuphutheki.

Injini ye-ABLE ivutha nge-liquid oxygen (i-LOX) nophethiloli we-Jet A-1 kanti ngokwesakhiwo ufana nezinjini ezintsha zezinqola ezihlala amasathelathi. 

Kulomkhankaso abafundi abagcinanga nje ngokwakha injini kepha benza nendawo esezingeni eliphezulu yokuhlola enezindawo ezinophephela, uhlelo lokulawula injini oluzishintshayo nendawo ehlala injini.

Ngesikhathi sokuhlolwa i-ABLE ikhipha Amandla ali-18 kilonewtons (cishe ali-1.8 ton) ashe ngokushesha nangokudonsa. Nakuba zikhona izinjini ezinkulu zaloluhlobo, i-ABLE ingenye yezinjini zeziphuphutheki ezinamandla ezakhiwe yizitshudeni.

Ngalempumelelo i-UKZN iqhubekile nokuzenzela igama ekubeni ngesinye sezikhungo ezihlonishwayo eNingizimu Afrika kwezobunjiniyela bomkhathi. NgoNdasa kulonyaka, i- ASReG iphule irekhodi lase-Africa ngekhathi indizisa isiqhumane ibanga eli-18km. I-ABLE yinjini ehlukile, ehamba ngophephela boketshezi.

Ukubamba ubuchwepheshe benjini yoketshezi kubeka i-UKZN ne-ASReG endaweni enhle yokuqala umsebenzi wokuthuthukisa inqola ehlala iziphuphutheki. Inhloso enkulu wukuphucula imboni yeziphuphutheki yaseNingizimu Afrika ukulungela ubuchwepheshe bangomuso.

Imenenja ye-SAFFIRE Engine Programme e-UKZN uDkt u-Jean Pitot uthe: ‘Impumelelo enkulu yokuhlola injini ye-ABLE iwubufakazi bomsebenzi omuhle wonjiniyela abancane baseNingizimu Afrika lapho kunezinselelo khona emhlabeni. Ukuthuthuka kwalomkhakha eminyakeni eyishumi edlule kuyamangalisa kanti kuzoqhubeka njengoba indaba yeziphuphutheki izoba yingxenye yempilo yethu yemihla ngemihla. Ithimba le-ASReG liyaziqhenya ngeqhaza elikhulu iNyuvesi yaKwaZulu-Natali elibambile ekubekeni isisekelo esizokwenza i-Afrika ikwazi ukungena ngqo emnothweni wezomkhathi.’

Amagama: wu-Michael Brooks

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

I-COGTA YaseKZN Isayine Isivumelwano Sokusebenzisana Ne-UKZN

I-COGTA YaseKZN Isayine Isivumelwano Sokusebenzisana Ne-UKZN
Amalungu ethimba elihlela ukubambisana phakathi kwe-UKZN noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko emcimbini wokusayina isivumelwano sokusebenzisana phakathi kwalezizikhungo zombili.Click here for English version

Kusayinwe Isivumelwano Sokusebenzisana phakathi koMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko ne-UKZN.

Umcimbi walengqophamlando wawusophikweni oluseMgungundlovu mhla wama-30 kuLwezi.

Inhloso enkulu yoMnyango, ngaphansi kwe-Municipal Local Economic Development Support Chief Directorate, ukusungula ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwemboni kahulumeni nezimele ukudala amathuba emisebenzi, ukusimamisa umnotho, ukucijana, ukwabelana ngolwazi nokuthuthukisa amakhono kuhulumeni wasekhaya.

I-UKZN ibonakale ingumlingani ofanele kanti lokhu kuzohlomulisa zombili lezi zikhungo.

Inhloso yesivumelwano ukusungula ubudlelwano phakathi koMnyango ne-UKZN ukwenza lokhu:

•    Ukwenza izinhlelo ezizohlomulisa izikhungo zombili ngokwabelana ngolwazi

•    Ukubheka indlela yokwenza ucwaningo nokuqhamuka nolwazi olusha

•    Ukwandisa nokuphucula izinhlelo zokuphatha ulwazi nokuqeqesha

•    Wukuzuza ngokubambisana injongo efanayo yokuqhamuka nolwazi olusha nokuluphatha

•    Ukuvumelana nokuklama izindawo ezintsha zokwabelana ngolwazi, nezokwenza ucwaningo ngomuso

•    Ukuchaza isimo nezindlela zokwabelana ngolwazi nokusabalalisa imiphumela yocwaningo

Inhloso enkulu yesivumelwano sokusebenzisana ukuphucula umsebenzi owenziwa nguMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko ngokwenza ucwaningo, ukubheka izindlela ezisezingeni eliphezulu zokwenza umsebenzi nokuqinisekisa ukubambisana ezintweni ezimqoka ezithinta uhulumeni wasekhaya.

Lesisivumelwano, esiqale ukusebenza mhla wo-1 kuNcwaba wama-2021 kuya kumhla wama-31 kuNdasa kunyaka wezi-2024, siyinkundla yalezizikhungo ukuthi zabelane ngolwazi, zibambe iqhaza ocwaningweni nenqubo ezintweni ezinjengokumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu, izindlela ezonga imvelo, ukutholakala komhlaba, amalungelo, uguquko nokwabiwa, ukuthi izinjongo i-Sustainable Development Goals zihambisane nesimo sezindawo; ukwesekwa kwezinhlelo zokushintsha kwesimo sezindawo; ukuhlola ingozi, ikakhulu isomiso; izindlela zokwazisa ngezinhlekelele, ukuhlola, izindaba zikahulumeni wasekhaya nezinye izinto ezinesidingo.

Isivumelwano senza i-UKZN ikwazi ukuphucula izinga lokufundisa kubafundisi nezitshudeni ngamathuba omsebenzi ezindaweni ezifanele namathuba okwabelana ngolwazi, ukwandisa amathuba okufunda nokulekelela izitshudeni zijwayele indawo yokusebenza.

Okunye wukuthi isivumelwano sokusebenzisana sizodala isigcawu sazozombili izikhungo ukuthi zifundisane ngokwabelana ngezindlela zokwenza izint, ukubambisana ocwaningweni nasezingqungquthelenei, ukucija abasebenzi beminyango ngamakhono.

Umholi we-UKZN ekomitini nePro-Vice Chancellor for the African Cities of the Future Research Flagship uSolwazi Rob Slotow: ‘Uthe uhlelo i-UKZN Strategic Plan 2017-2022 idinga ukubonakala kokwanda kwamagalelo omsebenzi wenyuvesi emphakathini wonkana. Ukwenza lokhu, kudingeka ukubambisana nohulumeni, okuveza amathuba okuthi senza ukufundisa kwethu kuqondane nokufunda nokuthi amakhono ezitshudeni zethu ahambisane nezidingo zomphakathi. Okumqoka ukuthi izivumelwano ezinjengalesi ziveza ithuba lokusungula izinto ngokubambisana nohulumeni. Ubungcweti be-UKZN busebenza lapho kufanele khona eNingizimu Afrika, ezibonakala ezingeni likahulumeni wasekhaya ukuphucula inhlalonhle yabantu bethu.’

Inhloko yoMnyango uThando Tubane ikholwa wukuthi ukusayina lesisivumelwano yigxathi elimqoka emizamweni yomnyango wokweseka izinhlelo lomasipala lokuthuthukisa umnotho wezindawo. ‘Ngalokhu kubambisana sicija Amandla ethu okukwazi ukulekelela omasipala okuzosenza sithole izisombululo zokusiza omasipala ukuthi bathuthikise iminotho yezindawo,’ kusho uTubane.

Amagama: wu-Sally Frost

Isithombe: wuNtokozo Dladla


author : .
author email : .

Umfundi Wezomnotho Wezolimo Uqophe Umlando

Umfundi Wezomnotho Wezolimo Uqophe Umlando
UDkt Lerato Phali.Click here for English version

UDkt Lerato Phali uthakasela ukuqeda iziqu zobudokotela KwezoMnotho Wezolimo abe ngudokotela omncane kunabo bonke kulesi sifundo e-UKZN, waba ngudokotela wesibili oMnyama waseNingizimu Afrika wezifundo zobudokotela KwezoMnotho Wezolimo eNyuvesi.

‘Ngiziqhenya kakhulu ngokuba ngumfundi wezobudokotela omncane kunabo bonke nokuphela komfundi oMnyama waseNingiziu Afrika ongudokotela wezifundo ZezoMnotho WezoLimo eNyuvesi,’ kusho uPhali. ‘Kufakazela ukuthi sidinga ukuthi kwande isibalo sabantu bakithi kwezemfundo kanti ngizimisele ukusebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi kuyenzeka lokho.’

Ucwaningo lukaPhali, obelugxile kwezomnotho nezokuphatha, beluxhaswe yi-Water Research Commission (i-WRC) kanti beluthinta ukubheka ukudidiyela kwezinto esikhungweni, ukusetshenziswa kwamanzi nendlela okwenzeka ngayo ezinhlelweni zokunisela KwaZulu-Natali.

Ucwaningo lwakhe, abelulekwa kulona nguSolwazi Maxwell Mudhara noSolwazi Stuart Ferrer, beluhlose ukwandisa ulwazi ngendlela esebenzayo, enekusasa nelingene yokusebenzisa ingqalasizinda yamanzi lapho kunokuguquguquka kwesimo sezulu nokushoda kwamanzi.

‘Lolucwaningo luyindlela edidiyele imikhakha ehlukene yokubhekana nezinselelo zemiphakathi yasezindaweni zasemakhaya, yabhekisisa ukuthi inqubo ingashintshwa kanjani ukubhekana nazo,’ kusho uPhali. ‘Lokhu kubalulekile ngoba umthetho nenqubo kwaseNingizimu Afrika kuthathwa njengokuhle uma kuqathaniswa nokwamanye amazwe asathuthuka kodwa akuhambi kahle endleleni yokwenza izinto.’

UPhali, obegxile ekutheni ikuphi indaba ekwenzeni izinto, kusukela ezingeni lenqubo ezinselelweni zomsebenzi, ubehlose ukuphosa esivivaneni sokuxazulula izinkinga ekusebenzeni kwenqubo nokwenza ukuthi abalimi basemakhaya bafinyelele kangcono kwingqalasizinda yamanzi okunisela isivuno sabo.

UPhali, osengumfundisi nomcwaningi kwezomnotho wezolimo e-University of Pretoria, uthi kulesisifundo wathathwa yizinga laso lokuba ngezesayensi yezokuphatha, lapho kunezinto ezisebenza emikhakheni ehlukene emazweni asathuthuka.

‘Akuzona “ezolimo” nje kodwa wukwazi ukuthi singazuzani kwezo“limo” zethu ukuphucula isinkwa sethu,’ kusho yena.

Ngenkathi esafunda, uPhali wakhethwa kwi-Young Agricultural Professionals Program Fellow, waba ngomunye wababili baseNingizimu Afrika abaqokwa kuloluhlelo oluhlanganise uhambo locwaningo oluya eMelika, lapho avakashela e-Cornell University, i-World Bank, i-International Food Policy Research Institute ne-Economic Research Services yoMnyango Wezolimo waseMelika.

Useke wethula ucwaningo lwakhe ezingqungqutheleni zomhlaba jikelele, wabamba iqhaza kwi-research fellowship at the University of Foggia yonyaka eNtaliyane.

‘Into emqoka kakhulu ngezifundo zami kwaba wukusebenza nemiphakathi yasezindaweni zasemakhaya nokubona izinto ukuthi impilo ingaphuculwa kanjani ngokuqondaniswa kahle nenqubo nendlela yokwenza izinto,’ kusho uPhali. ‘Usemningi umsebenzi osihlalele kanti ngimagange ukuba iqhaza kuwona.’

UPhali ufisa ukuqhubeka nokubamba iqhaza kwezemfundo nokuphosa esivivaneni ekwelulekeni ngokwenza olunye ucwaningo.

Ubonge oSolwazi Mudhara no-Ferrer ngokumcathulisa ezifundweni, i-WRC ngokuxhasa ucwaningo lwakhe ne-University of Foggia Agricultural and Food Economics Group ngethuba lokufunda khona.

Amagama: wu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Ohlanza E-UKZN Uthweswe Iziqu Ze-BSS Ngokuzikhandla

Ohlanza E-UKZN Uthweswe Iziqu Ze-BSS Ngokuzikhandla
UNks Sthembile Mngwengwe.Click here for English version

Osethimbeni labahlanza eKolishi LeZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi uNks Sthembile Mngwengwe, odume ngelikaSthe, uthweswe i-Bachelor of Social Science kanti kumanje uhlela ukwenza i-Onazi.

Umbhali wase-UKZN uNks Swastika Maney ephawula ngempumelelo kaMngwengwe, uthe: ‘Ngisanda kuthola ithuba elimnandi lokuxoxa noNks Sthembile Mngwengwe. Ngithi limnandi ngoba kuyona yonke leminyaka ngibhala izindaba zokwethweswa iziqu kwabantu, udaba lukaNks Mngwengwe ngolunye lwezikhuthazayo kwesengake ngazizwa, ikakhulu ngenxa abuka impilo nezinto ezikhona.’

Nakuba ekhule kanzima, uMngwengwe akalilahlanga ithemba futhi uhlala ethakasile. Uthe: ‘Kimina ukwethweswa iziqu kusho ukuthi noma ngabe ungakanani, ungawafeza amaphupho akho uma ukholwa, uzimisela futhi uphokophela.’

UMngwengwe waqeda umatikuletsheni e-Albini High School eNtsongweni. Isifiso sakhe kwakungukuyofunda enyuvesi kepha ngenxa yenselelo yezimali kwadingeka ukuthi aqale ukusebenza ngemva kokuphothula umatikuletsheni, wase esebenza e-Supercare Cleaners ngaphambi kokuzosebenza e-UKZN. Ngemva kweminyaka eminingi ngenkathi abasebenzi abahlanzayo beqashwa ngokugcwele e-UKZN, iphupho lakhe lokufunda lafezeka, akangazithambisa wasebenzisa isaphulelo sabasebenzi baseNyuvesi. 

Wabhalisa kanjalo-ke uMngwengwe. Ukusebenza isikhathi eside, ukukhulisa ingane encane nokufunda bekuyinto entsha kuyena. Nakuba ayefisa ukuqeda ukwenza iziqu kodwa washeshe wabona ukuthi kungumsebenzi onzima.

Ukuba yisibonelo esihle endodakazini yakhe uSindiswa yikhona okukhuthaze uMngwengwe ukuthi abekezele wasebenza imini nobusuku. ‘Bengifuna ukukhombisa uSindiswa ukuthi izinto ziyenzeka ngoba ngikholwa wukuthi izingane zethu zibonela kithina singabazali bazo. Ngezinye izikhathi bekunzima ngize ngifise ngisho ukuyeka kodwa ukukhuthazwa ngabangani bami nabalingani bami e-UKZN kungisize ukuthi ngiphumelele.’

Uma engenzi lutho uthaksela ukuhlala kwi-laptop, abheke ukuthi kwenzekani emhlabeni bese ekusebenzisa ezifundweni zakhe.

‘Ngifisa ukuhlale ngilungele imisebenzi engcono uma iqhamuka.’ Kusho yena. ‘Ngikhulisa ingane ngedwa kanti ngomholo wami ngikhokha imali yesikole, eyokugibela, ngiphinde ngilekelele abazali bami, ngakho ngibonga uNkulunkulu ngithuba lokufunda mahhala anginike lona. Ngibonga kakhulu ngesibusiso sami.’

UMngwengwe ukholwa ngukuthi uma uNkulunkulu ebeka into enhliziyweni yakho, ukunika amandla okuthi uyenze. ‘Ngikwazile ukuthola leziziqu ngomthandazo, ukuzikhandla, ukungalali nokuphokophela.’ 

Mayelana nezinhlelo zakhe ngekusasa, uMngwengwe uthe: ‘Akukho okuyongivimba kanti sengiyazi ukuthi konke engikufisayo ngingakuzuza!’

UMngwengwe ubonge obhekene nokufunda uNkk Marshia Vesazie weSikole se-Humanities nabafundisi bakhe uDkt Bongani Mkhize, uMnu Lawrence Abiwu, uDkt Phindile Dlamini noDkt Tholakele Ngcobo ngeqhaza labo elimqoka ezifundweni zakhe.

Iseluleko sakhe kwabanye abasafisa ukufunda sithi: ‘Kuyakhethwa empilweni, okunye siyaziqhenya ngakho, okunye sizisoloe ngakho, okunye siyaziqhenya ngakho kanti okunye kuhlale kusilandela kodwa umyalezo uwodwa, uthi siyilokho esikukhethayo.’

Imiyalezo yokuhalalisa ye“thimba lezintokazi” ingene ilakanyaka ngenkathi kuzwakala izindaba zempumelelo yakhe. UNks Mbalenhle Gumbi, Wezabasebenzi eKolishi uthe: ‘Ngiswela amagama uma ngicabanga ngoSthe. Wamuhle umsebenzi1 Ngiyaziqhayisa ngaye, unamandla, uyazikhandla, uthobekile, uyintokazi enenhliziyo enhle. Uyisibonelo kubo bonke abantu ukuthi ungakhululeki ngendawo okuyona. Hlala ubheka amathuba angcono.’

UNks Sibongile Khuzwayo, obhekele ezokuphatha eSikoleni seSayenzi yeMpilo uthe: ‘Kade ngangibona imicimbi yokwethweswa iziqu kodwa ukubona uSthe edlubhe ijazi lakhe kudlula izinto zonke. Impumelelo yakhe ingubufakazi bokuthi akukho okungenzeki. Kuleminyaka edlule bengimbona enza izinto eziningi kanyekanye. Ubefika emsebenzini ekuseni, agqoke amabhuzu ne-ovaloli kokusebenza kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi ngimbone eseshaye ijini yakhe embambayo esebheke ekilasini. USthe unamaphupho kant akesabi ukwenza into ayifunayo. Halala Sthe, usebenzile!’

Umeluleki ngezimali uNks Marcia Ntamote: ‘USthe uyintokazi ethobekile, enomusa, esebenza kanzima nezimisele. Engingakusho wukuthi sengathi izibusiso zingawela phezu kwakhe.’

UNks Cynthia Jabulile Bhebhe, wakwaNdabazabantu eKolishi LeZolimo, Ezobunjiniyela neSayensi uthe: ‘USthe usifundise ukuthi ungeneliseki kalula. Uma unephupho, ukhohlwe yimuva lakho namathuba evela, kudingeka ungazithambisi uzicwilise emthonjeni, uphume usuphumelele. Uyisibonelo sesiqubulo sesiqubulo seNyuvesi esithi ukukhuthaza okukhulu.’ 

Amagama: wu-Swastika Maney

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

I-UKZN Ibihlele iWebhina Ngokuhlumeza Ngokobulili Nokubulawa Kwabesifazane

I-UKZN Ibihlele iWebhina Ngokuhlumeza Ngokobulili Nokubulawa Kwabesifazane
Kusuka kwesobunxele, wuNks Hazel Langa, u-Advocate Dawn Coleman-Malinga, uNks Lizelle Africa, uDkt Lubna Nadvi noSolwazi Relebohile Moletsane.Click here for English version

UPhiko LwezokuXhumana ngokubambisana ne-National Prosecuting Authority (i-NPA) bebehlele iwebhina ebizwa ngokuthi Stop Gender-Based Violence and Femicide, equbule izinkulumo ngokudlanga kokuhlukumeza ngokobulili eNingizimu Afrika nasemhlabeni.

Enkulumweni yakhe yokwemukela abantu, Umqondisi Obambile woPhiko LwezokuXhumana uNks Hazel Langa wethule izibalo ze-World Health Organization (i-WHO) eziveza ukuthi umuntu wesifazane oyedwa kwabathathu emhlabeni bake bahlukunyezwe empilweni. Ubuyekeze izibalo zobugebengu ezimenyezelwe nguNgqongqoshe WamaPhoyisa uMnu Bheki Cele, eziveza phakathi kukaNtulikazi noNcwaba wangonyaka wama-2021 amacala ocansi enyuke ngama-4.7%, awokudlwengula enyuka ngama-7.1% kwathi ngaleyo nkathi kwabikwa amacala okudlwengula evile ezi-9 500.

ULanga ubalule ukuthi izikhungo zemfundo ephakeme azisali kulesisihlava sokuhlukumeza ngokobulili nokubulawa kwabantu besifazane, wabalula ukuzinikela kwe-UKZN ukubhekana nalenselelo ngohlelo i-GBVF Strategy, wanxusa abasebenzi nezitshudeni ukuthi zifunde kabanzi ngalo kwi-Intranet.

Umdidiyeli womcimbi u-Advocate Dawn Coleman-Malinga uchaze ukuthi uPhiko Lwamacala Ocansi neZindaba Zomphakathi i-Sexual Offences and Community Affairs (iSOCA) lwe-NPA lubazisa kangakanani ubudlelwano balo ne-UKZN, wathi loluchungechunge lwamawebhina luhlose ukufundisa ngokuhlukumeza ngokobulili nokuphucula ukuphepha ebantwini base-UKZN.

U-Coleman-Malinga uphawule ngesidingo sewebhina, eqondane ne-16 Days of Activism against Gender-Based Violence, umcimbi ogujwa minyaka yonke phakathi komhla wama-25 kuLwezi nomhla we-10 kuZibandlela. Ubalule ukuthi iwebhina igxile kanjani ezintweni ezithinta umthetho zokufaka isicelo sokuvikelwa, iqhaza labantu besifazane namantombazane ekulweni nokuhlukumeza ngokobulili ne-National Strategic Plan on GBV.

Inhloko Ebambile ye-SOCA yoPhiko LwaseNtshonalanga Kapa uNks Lizelle Africa, ihlaziye umthetho i-Domestic Violence Act, yachaza indluzulu eyenzeka ekhaya ‘njengezenzo ezivamile zokulawula ngenkani futhi kungaba wukuhlukumeza ngokomzimba, ngokwengqondo, ngamagama, ngokocansi nangokomnotho’. Uphawule ngokuthi Umthetho uyabathinta nabantu abashade ngokomthetho, ngokwesiko noma ngokwenkolo; abazali bengane, abantu bomndeni; abantu ababethembisene umshado, ababethandana, ababeya ocansini nabahlala noma abake bahlala ndawonye.

Ebheka ukuthi ngobani abangafaka isicelo sokuvikelwa, u-Africa ubalule umgilwa/ummangali; ingane yomgilwa; izingane ezincane noma muphi umuntu omele ingane nabantu ababheke inhlalonhle yabagilwa. Ubalule ukuthi indlela yokufaka isicelo sokuvikelwa, wachaza ukuthi kungani kudingekile ukuya eHhovisi LeMantshi, ugcwalise ifomu ngolimi oluthandayo bese uthumela izitatimende ezifungelwe ulekelelwa nguMabhalane Wenkantolo. Ubalule nokuthi ikhona incwadi yesivimbelo yesikhashana kwabayidinga ngokushesha ngenkathi isicelo sabo sisabhekwa yiMantshi.

Uma incwadi yesivikelo iphulwa, u-Africa unxuse umuntu ohlukunyezwayo ukuthi aye emaphoyiseni aseduze, akhiphe ikhophi yencwadi yesivikelo bese enza isitatimende esifungelwe ngokwenzekile. Uchaze ukuthi lokho kungaholela ekutheni isephulamthetho singaboshwa, sishushiswe kanjani ngokwephula umthetho bese sethweswa icala.

U-JL Dube Chair in Rural Education uSolwazi Relebohile Moletsane ubheke iqhaza lamantombazaen nabantu besifazane emazingeni aphansi ekulweni nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane. Ethinta indaba yokuxhumana phakathi kobubha, ukuhlukumeza ngokobulili nesandulela-ngculazi, ubalule ukuthi abantu besifazane abaphakathi kweminyaka engama-15 kuya kuma-24 banamandla amancane kanjani emphakathini nokuthi yibona ababhekana nobunzima bokuhlukunyezwa ngabantu abathandana nabo nokutheleleka ngegciwane lengculazi. Ubalule ukuthi abantu besilisa nabesifazane abake bahlukunyezwa bavama ukuziphatha ngendlela ebhebhethekisa isandulela-ngculazi, wabalula nezibalo eziphezulu zokukhulelwa kwamantombazane amancane aphakathi kweminyaka eli-15 nengama-24 eNingizimu Afrika, wathi asukwe egilwe ngokudlwengulwa.

UMoletsane uphawule wathi ubhubhane i-COVID-19 luhlehlisele emuva umsebenzi osuwenziwe emizamweni yokulingana ngokobulili nama-Sustainable Development Goals ali-17. Uthe imikhankaso eholwa ngamantombazane idinga ukuxhaswa ngabantu abadala ngenxa yokungalingani kwamandla okukhoma emphakathini nasezikhungweni, wanxusa umphakathi ukuthi ucije futhi uphakamise abantu besifazane namantombazane kunokubhebhezela umqondo wokuthi bantekenteke.

Umfundisi eSikoleni se-Social Sciences uDkt Lubna Nadvi ubuyekeze i-National Strategic Plan (i-NSP) on GBVF ngokubheka imikhankaso kahulumeni neyezinhlangano zomphakathi. Ubheke iminyango kahulumeni ebhekene nezindaba zobulili okubalwa kuyona i-Commission for Gender Equality, imithetho enjenge-Domestic Violence Act namaThuthuzela Care Centres.

U-Nadvi ukhulume ngamamashi ‘avala izwe thaqa’ ngoNcwaba wama-2018, lapho abantu besifazane babhikishela izinga eliphezulu lokuhlukunyezwa ngokobulili ezweni. Lokhu kwaholela ekutheni ithimba labantu besifazane lihlangane noMengameli, kwasungulwa i-Presidential Summit on GBVF yokuqala ngoLwezi wangalowo nyaka. Lengqungquthela yaphela ngokusayinwa kwesibopho sayo yonke imikhakha lapho eyavumelana ngokusebenzisana ukuqeda ukuhlukumeza ngokobulili nokusebenza kwe-NSP on GBVF.

U-Nadvi ubalule umbiko wonyaka we-NSP okhombise impumelelo njengokwethulwa kwe-Men for Change yoMnyango WezokuVikela kodwa wabuza ukuthi kungani izinga lokuhlukumeza ngokobulili lingehli ezweni, ukuthi ngabe imikhankaso kahulumeni yenele ukubhekana nokuhlukumeza okukhona emphakathini, ukuthi ubhubhane i-COVID-19 iwuphazamise kangakanani lomkhankaso nokuthi yini umphakathi okufanele uyenze ukulwa nalesisihlava ezweni lonke.

Amagama: wuHlengiwe Khwela

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .