Ungoti WeKhwantamu Uqokwe Kwi-International Commission for Optics

Ungoti WeKhwantamu Uqokwe Kwi-International Commission for Optics
UDkt Yaseera Ismail, umfundisi omkhulu e-School of Chemistry and Physics.Click here for English version

UDkt Yaseera Ismail, umfundisi omkhulu e-School of Chemistry and Physics noyilungu le-Centre for Quantum Technology umenywe ukuthi azoba yiPhini LikaMengameli we-International Commission for Optics (i-ICO) iminyaka emithathu, emele inhlangano yasemhlabeni jikelele i-Optica.

I-ICO yasungulwa ngaphezu kweminyaka engamashumi ayisikhombisa edlule ukuthuthukisa nokusabalalisa ulwazi emikhakheni ye-optics ne-photonics. Njengenye yezinhlangano eziyisikhombisa ezingamalungu emhlabeni wonke, i-Optica ikhetha ilungu eliyimela kwi-ICO. U-Ismail uphakanyiswe yisikhulu esiphezulu se-Optica kanti ungumuntu wokuqala waseNingizimu Afrika ukuba yiPhini likaMengameli we-Optica.

I-Optica, kudala eyayibizwa ngokuthi yi-Optical Society of America, iyinhlangano esimeme yasemhlabeni jikelele enamalungu angamanyuvesi evile kuma-300 negabe ngamalungu evile kuzi-30 000 negabe ngendawo yayo yokushicilela nenebhuku layo lamaphepha ocwaningo i- Optica elisezingeni lokuqala.

‘Igama le-Optica liyazikhulumela kanti ngithakasile ukuthi ngiyimele kwi-ICO,’ kusho u-Ismail.

U-Ismail waba yilungu le-Optica kusukela ngonyaka wama-2008 ngenkathi eseyisitshudeni semasitazi esisebenza e-Council for Scientific and Industrial Research kanti useke wenza izinto eziningi kusukela ekubeni yilungu eliyisitshudeni kuya ekubeni yilungu eligcwele, okubalwa kukhona ukuba yiNxusa le-Optica (kwaba nguyena yedwa waseNingizimu Afrika owakhethwa), wabambisana nabanye ukuba ngumsunguli wohlelo lokucija abanye nelungu lesigungu saseThekwini sezitshudeni, walekelela ukuqhakambisa umkhankaso i-Ambassador drive for scholarship support for Black scientists and engineers we-Optica, waba yilungu lesigungu esiphezulu se-Non-Linear Optics Technical Group nosihlalo welinye lamakomiti lemiklomelo le-Optica.

U-Ismail uzomela i-Optica emihlanganweni ye-ICO, avotele iziphakamiso ezifanele, ahlele imicimbi, asabalalise ulwazi nge-ICO, aphinde alekelele ngokuthuthukisa umbono wekhomishini. Lomsebenzi uzokwandisa ukusebenzisana phakathi kuka-Ismail nososayensi bakwamanye amazwe, wandise amathuba okufinyelela olwazini nasemathubeni kososayensi baseNingizimu Afrika, wenze lomkhakha waziwe.

U-Ismail umagange ukuqhakambisa iqhaza le-UKZN kwi-optics ne-photonics nokusebenza kwi-ICO angagcini ngokuthuthukisa i-optics ne-photonics kodwa agxile ekukusabalaliseni emazweni asathuthuka emazweni angama-53 abizwa ngama-Territorial Committee Members.

Emsebenzini we-ICO kukhona ukuxhasa izingqungquthela nezinhlelo zokuhamba kwabafundisi, ukuthuthukisa ubuchwepheshe be-optics nobe-photonics obuletha intuthuko ukubhekana nezinselelo ezikulezizifunda, ukukhuthaza nokweseka ososayensi abancane ukufeza izinjongo zabo zocwaningo, ukulungisa indaba yokungalingani ngokobulili, nokukhuthaza ukwenza izinto ezintsha ngezinhlelo ezimqoka njengezemiklomelo.

Nakuba iNingizimu Afrika ingakabi khona kuma-Territorial Committee Members angu-53 e-ICO, kodwa ososayensi bayo ezweni basemkhankasweni wokwenza ukuthi nakuba abantu be-optics ne-photonics besebancane kodwa basimame futhi bahlonishwe emhlabeni ngeqhaza labo ebuchwephesheni bekhwanthamu.

U-Ismail usanda kunikwa izinga Y1 enikwa yi-National Research Foundation, waphasa ngamalengiso i-cum laude imasitazi ngonyaka wama-2011, wethweswa iziqu zobodokotela ezigxile kwi-Quantum Communication zase-UKZN ngowama-2015. Uyilungu lesigungu se-BRICS esibambisene ukuthuthukisa i-Quantum Satellite and Fibre Communication network eNingizimu Afrika, uqokelwe kwi-Future Professors Programme yoMnyango WezeMfundo Ephakeme, wahlabana nge-TechWomen Emerging Leader Award yase-US Department of State kanti uyilungu leBhodi Yabahleli bebhuku locwaningo i-Scientific Reports.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Baxazulula Izinselelo Zezemvelo Ngobuciko

Baxazulula Izinselelo Zezemvelo Ngobuciko
Eminye yemisebenzi yaseNingizimu Afrika ye-Phone Call to the World obekukhangiswa ngayo kwi-COP26.Click here for English version

Uphiko lwe-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) eSikoleni se-Applied Human Sciences luhlanganyele ne-Art: A Resource for Reconciliation Over the World South Africa (i-ARROWSA) ukwenza umbukiso e-Glasgow obuyingxenye yengqungquthela ebidingida ngezemvelo nokuguquguquka kwesimo sezulu, i-United Nations Climate Change Conference (i-COP26).

I-CCMS ne-ARROWSA bayingxenye yenhlangano yasemhlabeni esebenzisa ubuciko ukubhunga ngezemvelo, i-Phone Call to the World eholwa yi-Scottish Youth Theatre yase ixhaswa ngumkhandlu wamaNgisi i-British Council. Loluhlelo ludingida ngezinkinga zokuguquguquka kwesimo sezulu nezemvelo ngokusebenzisa ubuciko, isayensi nobuchwepheshe besimanjemanje.

Amaqoqo amathathu entsha aqhamuka emazwenikazi amathathu abhunga ngokuguquguquka kwesimo sezulu nanomthelela wakho ezindaweni zabantu, ahlanganyele ukubheka le nselelo yomhlaba ndawonye. Besebenzisa uhlelo oluthi Phone Call to the World, lentsha eqhamuka e-Scotland, eNingizimu Afrika, e-Palestine, eNgilandi nase-India isebenzisa ubuchwepheshe ukuhlanganisa umsebenzi ofundisayo, obuzayo, ohlolisisayo nowenza ukuthi bonke abasuke beyibukele abasukume babhukule ukwenza umehluko ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu.

Ngesikhathi kune-COP26, i-Phone Call to the World yayinombukiso owawuhlanganisa umsebenzi wabo bonke ababambisene nayo kanjalo nentsha eyingxenye yayo. Lombukiso wawuxoxa indaba yemiphakathi ehlukene ukuveza indlela yonke inhlangano eyingxenye yayo ebuka ngayo izinto. Umsebenzi wawuhlanganise okuxoxwayo nokubukwayo kukhombisa indlela intsha ephila ngayo futhi ugcizelela ukuthi bafuna ukubona ubulungiswa ngodaba lokuguquguquka komhlaba manje. Umbukiso uyindawo etshengisa ukuthi ingozi enkulu emhlabeni ikuphi nokuthi yini engenziwa ukushintsha lokho ezindaweni abantu abahlala kuzona.

Umfundisi wase-CCMS nongusihlalo we-ARROWSA, uDkt Mary Lange nguyena obengamele uhlelo lwaseNingizimu Afrika obelubandakanya i-ARROWSA Bechet, i-Sydenham eThekwini, nentsha yase-South Roots International eqhamuka e-Pelican Park nase-Cape Flats.

UMnu Bheki Dlamini ongumgqungquzeli we-ARROWSA Bechet uthe: ‘Kube yithuba elihle kithi ukuthi sibhekane nento esiyaziyo kodwa esingakaze sizinike ithuba lokufunda ngayo. Leli bekuyithuba lokuthi sizicije ngalezi zinto ukuze cishe sithole izisombululo zokulungisa inkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu nokuyinto ecace bha uma ubuka eThekwini. Kube mnandi kakhulu ukuletha ubuciko kulolu daba nokwenze kwaba mnandi kwababekhona kodwa bebe befunda.’

UNksz Mahri Reilly we-Scottish Youth Theatre uthe: ‘Ukuvumelana ngemizamo nezimiso zabantu abayingxenye ye-Phone Call to the World yiwona mdlandla oqhube lomsebenzi.

Umsebenzi wabalingani bethu baseNingizimu Afrika, i-ARROWSA ne-South Roots International ukhombisa okungenzeka uma intsha inikwa amandla okuthatha izinyathelo yenze umehluko emiphakathini yayo. Siyaziqhenya ngokuthi sitshengise izivakashi zethu umsebenzi wazo e-Glasgow ngesikhathi kune-COP26.’

NgoMfumfu walonyaka, intsha ye-ARROWSA Bechet iholwa ngomdidiyeli wezikole ngaphansi kwe-ARROWSA - uDlamini - yemukele intsha yaseSouth Roots International nababeyingxenye ye-Local History Museum, i-Abasha Bash, isonto lonke esikoleni i-Bechet, lapho bekudingidwa khona ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Izinhlelo zalelo sonto zazibandakanya ukuxoxa nabasebenza eziqiwini nongoti wezinyoka, uMnu Nick Evans osebenza e-Palmiet Nature Reserve e-Westville.

Baxoxa ngolwazi lwendabuko kanjalo nobuchwepheshe obungayicekeli phansi imvelo. Okunye ngalelosonto kwakuwumculo, umdanso, izinkondlo, amavidiyo nezithangami zolwazi ezifundisa ngokulingisa nokwaphela ngombukiso omuhle owenzelwa abasesikoleni i-Bechet.

UNksz Tamia George, ongomunye wababamba iqhaza kwi-ARROWSA Bechet, uthe: ‘Kwakumnandi kakhulu ukuhlangana nabase-South Roots International, sahlanganisa umsebenzi wePhone Call to the World. Besimatasa sihlanganisa umsebenzi kodwa futhi besifunda okuningi. Kusivule amehlo kanti siyi-ARROWSA siyabonga ngethuba lokufunda nokukhula, hhayi siyisikole kuphela kodwa njengomphakathi ukuze senze umhlaba wethu indawo engcono.’

Omunye obeyingxenye ye-ARROWSA Bechet, uNksz Mary Tshiteya uthe: ‘Ukuba yingxenye ye-COP26 yinto emnandi kakhulu, hhayi nje kithina njenge-ARROWSA kodwa nakimina uqobo. Sengifunde okuningi ezinhlelweni ezinhlobonhlobo. Kuze kube yimanje besingakayisukumeli kahle-hle lenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu ngakho ukufunda ngezindlela ezihlukene ngezinto esingazenza thina uqobo ukunciphisa umonakalo esiwudalayo emhlabeni kuba kuhle ngoba ekugcineni sonke sizothinteka.’

Isivande futhi esifundisa ngamasiko nefaka imidwebo namasondo nayo ibiyingxenye ye-Phone Call to the World kwakhiwe e-Bechet kanti imifino izonikelwa emindenini ehlwempu.

‘Sihlobise amasondo amadala asesebenzile. Siwenze amasondo axoxa udaba oluthile ngemvelo. Amanye akhuluma ngokushintsha kwezikhathi noma amasizini. Njengoba sazi imvelo iyashintsha njengoba nathi singabantu sishintsha. Ushintsho lusilungiselela izinselelo zempilo namathuba angcono,’ kusho uMnu Chulumanco Lwana naye obeyingxenye ye-ARROWSA Bechet.

Amavidiyo aqoshwe futhi ahlelwa ngobhekelele umsebenzi we-visual arts kwi-ARROWSA, uMnu Vincent Salanji noNksz Shanette Martin we-South Roots International. Lamavidiyo abeyingxenye yombukiso we-Phone Call to the World COP26. Angabukwa lamavidiyo ku-YouTube ngokuciphiza lapha: https://www.youtube.com/channel/UC4YbvfHL-MPMDVGMvQDP_5A.

U-Salanji uthe: ‘Ngichazekile ngendlela abebebambe iqhaza abasebenzise ubuciko ngayo ngezindlela ezihlukene ukuchaza izinkinga zomphakathi. Ubuciko ngulimi olumnandi lomhlaba wonke, busenza sonke sixoxe ngezinto esibhekene nazo sikhululekile emiphakathini ehlanganisa abantu bamasiko ahlukene ikakhulukazi ngalesi sikhathi lapho sibhekene khona nanobhubhane. Kimina ubuciko bokusebenzisa amavidiyo buthinta inhliziyo yawo wonke umuntu ngendlela engachazeki.”

Lomsebenzi usube wusizo olukhulu kangangokuthi uDlamini nabafundi banentshisekelo manje yokuthi ezemvelo ezifana nokuguquguquka kwesimo sezulu kumele zifakwe zibe yingxenye yokufundisa izingane ezikoleni. Unethemba lokuthi uzofaka nezinkampani kusetshenziswa ubuchwepheshe ukufundisa intsha ngezemvelo.

Ubuciko obunhlobonhlobo bungatholakala noma ngabe ukuphi emhlabeni ngokulandela lapha: Phone Call to the World Interactive Media Map

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

USolwazi Wase-UKZN Uklonyeliswe nge-2021 Helen Clark-JoPPP

USolwazi Wase-UKZN Uklonyeliswe nge-2021 Helen Clark-JoPPP
USolwazi Fatima Suleman.Click here for English version

USolwazi u-Fatima Suleman woMkhakha weSayensi yezeFamasi uklonyeliswe ngomklomelo omkhulu i-2021 Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (JoPPP). Lomklomelo oqanjwe ngomhlonishwakazi u-Elizabeth Clark, owayenguNdunankulu wase-New Zealand, ngowokubonga abantu abanethalente eliyisimanga abanegalelo elimqoka kwinqubo nomsebenzi wefamasi.

U-Suleman unguMqondisi we-World Health Organization (i-WHO) Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Evidence Based Practice e-UKZN, wayeyi-Prince Claus Chair of Development and Equity: Affordable (Bio)Therapeutics for Public Health, Utrecht University, The Netherlands (ngoMandulo wezi-2016 kuya kowezi-2018), i-Global Practitioner in Residence - College of Pharmacy and Health Sciences, Drake University, eMelika (ngoNcwaba kuya kuZibandlela wama-2015). Uke waba semakomitini amaningi e-WHO namathimba amaningi esezikhundleni eziphezulu njengokuba ngusihlalo, waba ngusomaqhinga ngenqubo kwezefamasi emazweni amaningi.

Ezintweni azithandayo yinqubo nezindlela zokusebenza kwezefamasi kanti uke waqokwa ngongqongqoshe eNingizimu Afrika naphesheya. Ikhono lakhe like ladingeka kwi-Pharmaceutical Service Section yeTanzanian Ministry of Health and Social Welfare for capacity development of the National Essential Medicine List Committee (ngoLwezi-2015 kuya kowezi-2017); kwi-Malaysian Ministry of Health for capacity building on price setting mechanisms and framework development for medicine price regulation (ngoNtulikazi kuya kuZibandlela wezi-2016) ne-stakeholder engagement plans for healthcare financing strategies (ngoMasingana kuya kuNhlangulana wezi-2017) with regard to pricing and reimbursement in Ethiopia (ngoMasingana wezi-2017); kwi-WHO’s Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines (ngowezi-2017; ngowezi-2019; nangowezi-2021); kwiRwanda on developing and implementing pricing policies for medicines (ngoLwezi lowezi-2018 kuya kuNhlangulana wezi-2019; nangowezi-2021); nakwi-Sri Lanka on pricing policies for medicines (mhla we-10 kuya kowe-15 ngoNhlangulana wezi-2019).

Ngale kokugxila ocwaningweni nokushicilela kumajeneli ocwaningi ahlonishwayo, wake waklonyeliswa nge-Distinguished Teacher Awards yi-UKZN, i-Academy of Pharmaceutical Sciences of South Africa, i-South African Association of Health Educationalists Educator of the Year ne-Teaching Advancement at University Fellowships ngokucabanga nokufunda izifundo zeMastazi kwiSayensi yeFamasi neyeZempilo ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje.

Ngokuxhaswa yi-Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development, u-Suleman udidiyele ukwenziwa kwezifundo ngobuchwepheshe bokuxhumana neziyingxube zeMsitazi eMozambique naseMalawi kanti wayebambe iqhaza ekuxhaseni kwi-Medical Education Partnership Initiative ne-African Forum for Research and Education in Health, wahola ukwenziwa kwezindlela zokufunda nokucobelelana ngolwazi esifundeni.

UMhlonishwakazi u-Helen Elizabeth Clark uthe, ‘Sibabongela kakhulu abawine imiklomelo. Njengoba kwanda ukusetshenziswa kwemithi emhlabeni jikelele, bonke abanqobile babambe iqhaza elikhulu ukuthi sonke siqonde izinto ezihlukene ngenqubo, ukufinyelela kuyona nokuyisebenzisa ngendlela efanele.’

USolwazi Zaheer-Ud-Din Babar, usihlalo weThimba Labehluleli noMhleli Omkhulu webhuku lamaphepha ocwaningo uthe: ‘Ngabantu abakhethekile laba kanti ukwenza kwabo kuthuthukise ukuqonda izinto ezithinta ukusetshenziswa kwemithi.’

USolwazi Busisiwe Ncama, iPhini LeSekelashansela neNhloko yeKolishi Lezesayensi YezeMpilo liphawule lathi: ‘Siyakubongela ngalomsebenzi omuhle kangaka, yizindaba ezimnandi e-UKZN lezi. Sikufisela ukudlondlobala njalo.’

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isiguli Sokuqala Esinofuba Siqede Ukwelashwa Ngohlelo Olusha

Isiguli Sokuqala Esinofuba Siqede Ukwelashwa Ngohlelo Olusha
Ithimba labasebenzi base-Centre for Rural Health/ HSRC Connect TB project yase-UKZN.Click here for English version

Isiguli sokuqala socwaningo olusha lwe-Connect TB siqede ukwelashwa ngempumelelo nangesikhathi ebesinqunyiwe ekupheleni kukaMfumfu.

Ucwaningo lwe-Connect TB ngolokubambisana phakathi kwe-Centre for Rural Health yase-UKZN, i-Human Sciences Research Council (iHSRC), Umnyango WezeMpilo waKwaZulu-Natali, iVula Mobile eholwa ngoDkt u-Jody Boffa noTsholofelo Mhlaba base-UKZN noDkt uSizulu Moyo wase-HSRC. Lolucwaningo lwenziwa eSifundeni saseThekwini kanti luxhaswe wuhlelo i- TB REACH lwe-Stop TB Partnership ne-Bill & Melinda Gates Foundation.

Lomkhankaso ngowokubambisana phakathi komkhakha wokwelapha ozimele nokahulumeni onakho konke okudingekayo ukuhlola isifo sofuba endimeni ezimele ngokukwazi ukuhlolwa mahhala kwi-National Health Laboratory Service (i-NHLS) yodokotela abazimele ngokusebenzisa ubuchwepheshe bukamakhalekhukwhini i-Vula Medical Referral.

Imenenja yomkhakhankaso uDkt Buyisile Chibi ithe, ‘Odokotela bacela ukuhlola ngeVula App bese abadidiyeli beqoqa amasampula emagumbini odokotela bese beyihambisa egumbini lokuhlola le-NHLS e-iNkosi Albert Luthuli Hospital ukuthi iyohlolwa.

‘Uma umuntu etholakala enesifo sofuba uthola imiphumela yokuhlolwa ngomyalezo ocingweni bese etholwa ukwesekwa ngokwelashwa ocingweni. Ukunamathela osizweni olukhona kwenza abantu basizakale ngokudla amaphilisi esifo sofuba, kusize iziguli zikwazi ukubhekana nezinselelo ezikhona njengamahloni, ukweswela izindawo zokusizakala nokushoda kokudla.’

Lomkhankaso waqala kusukela ngoMbasa wezi-2021 kanti uzophela ngoNdasa wezi-2022. Isiguli sokuqala kuloluhlelo satholakala sinesifo sofuba ngasekuqaleni kukaMbasa wezi-2021. Saqala ukwelashwa esibhedlela sikahulumeni ngemva kwezinsuku ezimbili zitholakele kanti manje siqede uhlelo ngesikhathi. UChibi lengqophamlando ikhombisa impumelelo Nobuhle bokubambisana komkhakha wokwelapha ozimele nokahulumeni ngokuhlola nokwelapha abantu abanesifo sofuba.

Zizolandela ezinye iziguli eziyishumi. Iziguli esezibhalisiwe kuze kube manje ziphakathi kweminyaka eli-17 nengama-65 kanti zihlala eThekwini. Kuzona kukhona izingane ezifunda isikole, izitshudeni zasezikhungweni zemfundo ephakeme, abasebenzayo nabangasebenzi nabahola impesheni.

Iziguli ezitholwa zinesifo sofuba zitholelwa usizo bese ziqala ukwelashwa ngemva kwezinsuku ezimbili zihloliwe. Okumqoka kakhulu, abadidiyeli bayazeseka ukuthi ziqonde umphumela wokuhlolwa kwazo bese bezihlelela ukuthi zithole usizo ngaphandle kokucwaswa okuvamile, bazikhuthaze ohambweni lwazo olunzima.

‘Okwamanje bangaphezu kwama-50 abantu abatholakale benesifo sofuba emagumbini odokotela abakulolucwaningo base behlelelwa ukuthi belashwe. Izinkomba ziveza ukuthi ngokwesekwa, ngokucaca kwezinto, ukuchushiswa nokukhuthazwa ngabadidiyeli ocingweni uhambo lokwelashwa isifo sofuba lubanezinto ezimnandi,’ kusho uChibi.

Izibalo ezintsha zikhombisa ukwenyuka kwesibalo sokufa kwabantu ngenxa yesifo sofuba ngonyaka wezi-2020, kuthi ucwaningo ngesifo sofuba ziveza ukudembesela ukwelashwa kanti kubona abangama-30% abanezimpawu zesifo sofuba baqale baye emkhakheni wodokotela abazimele. Lomkhankaso kulindeleke ukuthi ube neqhaza elikhulu ekuhloleni nasekwelapheni iziguli ezinesifo sofuba. 

Amagama: NguNombuso Dlamini

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

I-UKZN ibambe i-AGM ye-13 Yenhlangano Yababengabafundi (Convocation)

I-UKZN ibambe i-AGM ye-13 Yenhlangano Yababengabafundi (Convocation)
I-UKZN ibambe i-AGM ye-13 Yenhlangano Yababengabafundi (Convocation).Click here for English version

UMengameli oshiyayo we-Convocation yase-UKZN uMnu Fanle Sibisi ugcizelele ukubaluleka kokunikela eNyuvesi ngenkathi ekhuluma Emhlanganweni Wonyaka We-Convocation ye-13, ebisezinkundleni zokuxhumana ngobuchwephehse besimanje.

USibisi, obenguMengameli iminyaka eyisishiyagalolunye, unxuse abafundi bakudala ukuthi babhekane nezinselelo zomphakathi ‘bangavele bathembele kuhulumeni.’ Ubalule ubumqoka ‘bokuthola izisombululo ezinkingeni zethu.’

USibisi ubuye wakhuluma ngezinselelo abhekane nazo ngesikhathi sakhe sokuba sesikhundleni, okukhona nobhubhane i-COVID-19. Ukhuthaze abaholi abangabafundi ukuba basebenzisane nabaphathi beNyuvesi. ‘Asithole izindlela zokuvikela iNyuvesi yethu,’ kusho yena, wagxeka ‘ukucekela impahla ngendlela engakaze ibonakale,’ ngezikhathi zemibhikisho.

Ubalule ukuthi i-Convocation iqoqe isigidi samarandi isihlanganisela iBavelile Bursary Fund, ukuhlonipha umufi owayeyilungu lesigungu se-Convocation Executive nowayeyiPhini likaNgqongqoshe uBavelile Hlongwane.

USibisi ubonge amalungu Esigungu Se-Convocation Executive asebenze ngesikhathi sakhe, wahalalisela Isigungu esisha, wagcizelela ukuthi abafundi bakudala bangamanxusa eSikhungo. ‘Kudingeka sibe ngabantu bethemba kukhona konke esikwenzayo.’

UMgcinimafa weSigungu uNks Nqobile Gumede ubonge amalungu eSigungu aphumayo. ‘Beniyithimba elinamandla,’ kusho yena. Ubalule izindleko zeSigungu, wananela amagama kaSibisi wahalalisela abangenayo.

IPhini LeSekelashansela noMphathi uSolwazi Nana Poku ubonge ithimba leSigungu eliholwa nguSibisi ‘ngobuqhawe’, wabongela ubuholi be-Convocation abasha. ‘Izindlela nomlando esikushintshayo zikhombisa igalelo lethu kuze kube manje, kepha ikakhulu ukwenza ngcono umphakathi ngemfundo,’ kusho uPoku.

UDkt Kathlyn Cleland umemezele laba abangezansi abakhethelwe ukuba ngamalungu abazoba khona iminyaka emine ngoDkt Qiniso Mlita onguMengameli we-Convocation noSihlalo weSigungu, uMnu Thabani W Mkhize noMnu Mandlenkosi Patrick Kumalo abangamalungu e-Convocation eMkhandlwini namalungu e-Convex, namalungu ayisithupha e-Convocation oMnu Siphile Buthelezi, uNks Godslove Zama Zindela, uMnu Sandile Terrance Ngcobo, uMnu Siphesihle Xulu, uNks Oyena Ngcobo noMnu Mpumelelo Phungula.

‘UDkt Mlita ubeseSigungwini eyiSekela Mengameli le-Convocation, ngakho uzohola kahle “ngokuqonda isikhungo” ukuqinisekisa ukuthi izinto ziyaqhubeka,’ kusho yena.

UMlita ubonge bonke abavotile, wathi umagange ukubona isithangami sokucobelelana ngolwazi esisazoba khona noMengameli ophumayo.

UDkt Cleland ubonge Isigungu esiphumayo, wancoma abasebenzi base-Alumni Office noPhiko LwezokuXhumana nethimba le-ICS nelasehhovisi lakhe ngokuqinisekisa ukuthi ukhetho luhamba kahle futhi kuba nomhlangano wonyaka oyimpumelelo.

Amagama: Ngu-Raylene Captain Hasthibeer

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .