Isifundiswa Sase-UKZN Siqokwe njengoMhleli Omkhulu We-World Journal of Diabetes

Isifundiswa Sase-UKZN Siqokwe njengoMhleli Omkhulu <em>We-World Journal of Diabetes</em>
USolwazi Shahidul Islam.Click here for English version

USolwazi Shahidul Islam weSikole Sesayensi Yempilo eKolishi LeZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi ubekwe waba nguMhleli Omkhulu we-World Journal of Diabetes (i-WJD) eshicilelwa yi-Baishideng Group eMelika.

I-WJD iyibhuku locwaningo lobuchwepheshe elisezingeni eliphezulu njengoba amaphepha ocwaningo alo eqhakambisa ucwaningo lwezifundiswa ezivelele nabacwaningi basemhlabeni jikelele.

Amaphepha ocwaningo akwi-WJD, ahlose ukuqhakambisa ucwaningo emkhakheni wesifo sikashukela, athinta izindaba nezihloko ezinjenge-Opinion Review, i-Minireview, i-Basic Study, i-Clinical Research, i-Systematic Review, i-Meta-analysis, i-Evidence-Based Medicine, i-Field of Vision, ama-Clinical Guideline nama-Case Report.

Ngokwe-International Diabetes Federation (i-IDF), cishe abantu abanguhhafu webhiliyoni emhlabeni baphethwe yisifo sikashukela kanti lesisibalo kulinganiswa ukuthi sisecela kwibhiliyoni ngonyaka wezi-2045. Nakuba uhhafu wabantu abanesifo sikashukela ungakabonakali ukuthi uphethwe yilesisifo, kodwa cishe isifo esisodwa kweziyisithupha emhlabeni singenxa yesifo sikashukela noma ukugula okuhambisana naso. Cishe uhhafu wabantu abanesifo sikashukela baphethwe yizifo zikashukela ezihlukene ezinjenge-diabetic neuropathy, i-nephropathy, i-retinopathy, i-cardiomyopathy nesifo sikashukela wezinyawo. I-Hyperglycemia ngenye yezindlela ezinkulu zokuhlola ushukela kanti i-hyperglycemia ingenza umuntu abe yimpumputhe, ukungasebenzi kwezinso nokunqunywa nokufa imbala.

U-Islam ungomunye wabacwaningi abavelele ohlotsheni lesibili lwesifo sikashukela kanti wabalwa nabacwaningi abavelele abali-15 (ngowezi-2019) e-UKZN. Ubekwe ezingeni C2 yi-National Research Foundation.

Indawo yocwaningo agxile kuyona wukuqhamuka nezindlela ezintsha nezihlukile zohlobo lwesibli lwesifo sikashukela ukwenza ucwaningo lokuhlola nokwelapha ukukhuluphala ngokudla okwelaphayo, izindlela ezihlukene zikashukela, imithi elaphayo ukwenza ukudla okusha okunomsoco nemithi elapha isifo sikashukela.

U-Islam, oseshicilele amaphepha ocwaningo evile kwali-160 emabhukwini ocwaningo asemhlabeni jikelele, uyisifundiswa esingumholi weqoqo leBhayothekhinoloji (iBhayokhemistri, eZofuzo neMayikhrobhayoloji) ophikweni oluse-Westville kanti wake waba nguSihlalo we-University Animal Research Ethics Committee (i-AREC). Waklonyeliswa nge-2015 College Distinguished Teacher Award ngokuba nguthisha ovelele.

U-Islam useke waba ngumhleli ovakashile we-Journal of Diabetes Research (eMelika) kanti kumanje ungumhleli ovakashile we-Frontiers in Chemistry (e-Switzerland); umhleli obuyekezayo we-Frontiers in Pharmacology and Drug Discovery (e-Switzerland) nelungu leBhodi YabaHleli ye-Journal of Biochemical and Pharmacological Research (eMelika).

U-Islam uthe: ‘Ukuqokwa kwami ngibe wuMhleli Omkhulu we-World Journal of Diabetes nakuba kwandisa umsebenzi wami kolunye uhlangothi kodwa lungivulela iminyango eminingi yokusebenzisana nongoti bezesifo sikashukela emhlabeni jikelele.’

Ephawula ngokubekwa kuka-Islam, uSolwazi Albert Modi, iPhini LeSekelashansela eKolishi Lezolimo, EzobuNjiniyela neSayensi, uthe: ‘I-World Journal of Diabetes ifakazele umsebenzi omuhle we-UKZN endimeni yekhemistri yezokwelapha ngokuqoka uSolwazi Shahidul Islam waba nguMhleli Omkhulu.’

IDini neNhloko yeSikole Sezesayensi Yempilo uSolwazi Ade Olaniran ithe: ‘Yisikhundla esihlonishwayo lesi kanti Isikole Sesayensi Yempilo siyaziqhenya ngokuhlonishwa kukaSolwazi Islam njengongoti ovelele ocwaningweni. Sineqholo lokuthi uzoba neqhaza elimqoka ekuphuculeni izinga lalelibhuku locwaningo elihlonishwa kakhulu.’

Amagama: ngu-Leena Rajpal

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi WeMastazi Ubambe Iqhaza Emqhudelwaneni Wokuxazulula Izinkinga Zomhlaba

Umfundi WeMastazi Ubambe Iqhaza Emqhudelwaneni Wokuxazulula Izinkinga Zomhlaba
UMnu Ethan Hammond.Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kwezoBunjiniyela Bamakhemikhali uMnu Ethan Hammond usanda kubamba iqhaza kwi-IBM Quantum Challenge Africa 2021 lapho khona ngosizo lolimi lwe-Python programming, yena nabanye ababambe iqhaza abangu-464 besebenzise umtapo wolwazi we-Qiskit ukuxazulula izinkinga zomhlaba emikhakheni we-optimisation, owezimali nowekhemistri.

I-Qiskit wuhlelo olulungisa amakhompiyutha ekhwanthamu e-IBM. I-IBM Research Lab eNingizimu Afrika nase-University of the Witwatersrand enze uhlelo lwekhwanthamu lwamakhompiyutha lwabafundi base-Afrika, abacwaningi nabezimboni.

Lenselelo yamasonto amabili nohhafu yenziwa ngabacwaningi ukwandisa umphakathi osebenzisa ikhwanthamu nokuthuthukisa amakhono ayo. Izinselelo zine-Monte Carlo algorithm ukuqagela amanani nemifuziselo yemithi yokulapha isandulela-ngculazi.

U-Hammond uthole ukuthi izinselelo bezicatshangisisiwe, zenziwa ngendlela okugqugquzela ukufunda nokwethula amakhodi amasha okuxazulula izinkinga ezintsha.

‘Umsebenzi wokusebenzisa uhlelo lomfuziselo wokwelapha isandulela-ngculazi yilona obelumnandi kakhulu kimina njengoba kade ngangifuna ukwenza into enjena,’ kusho u-Hammond.

‘Ukukwazi ukulandela ikhodi engayibhala kwikhompiyutha yekhwanthamu kube ngukufezeka kwephupho.’

Ulwazi u-Hammond aluthole kulomqhudelwano lwandise uthando lakhe emakhonweni akhe ngokubamba iqhaza emincintiswaneni yakhe.

Njengoba u-Hammond enza ucwaningo kwezoBunjiniyela bamaKhemikhali uyi-programmer yamakhompiyutha. Ngemva kokusheshe azi nge-programming esesesikoleni, waqala ukugxila kukho ukuziphilisa ngokufundisa abanye abantu eNyuvesi. Ufunda izilimi ezintsha ze-programming uma kunesidingo esivelayo, wathi lendlela imsizile ukuthi aphumelele emsebenzini wakhe wasenyuvesi.

U-Hammond uthi ubunjiniyela buyindlela engcono yokwenza izinto kanti i-programming yenza impilo ibe lulauma kwenziwa imifuziselo.

Uma ukwazi ukwenza izibalo ezinzima nge-programming, kusho ukuthi awunqindeki kwi-optimisation ngoba ukulungisa umonakalo owenzeka kwi-programming ephucuzekile,’ kusho yena.

Ukuthakasela ukuthola izixazululo ezintsha kwenza u-Hammond ukuthi afundele ubunjiniyela athi bunezindlela eziningi zokuxazulula izinkinga. Wachazwa wukufunda e-UKZN ngenxa yezifundo zakhona kanti u-Hammond uthi ukushuba kwezifundo kwenze ukuthi ashintshe indlela aphila ngayo kanti ukuzikhandla kumkhulisile.

Ukuzinikela kuka-Hammond ezifundweni kwenze wathola imiklomelo eminingi ngonyaka wakhe wokufunda, ikakhulu emsebenzini we-chemical engineering design project.

Ucwaningo oluqhubekayo lukaSolwazi David Lokhat kwi-Reactor Technology Research Group luholele ekutheni u-Hammond enze izifundo naleliqoqo begxile ekusebenziseni i-magnetic field. Esebenzisa i-magnetic field, uhlose ukuphucula ukusebenza indlela izinkampani zamakhemikhali ezithola ngayo amalahle anogesi ngokusebenzisa i-Helmholtz coil.

‘Ukuphucula izinto nokubamba iqhaza endimeni yezobuchwepheshe kungijabulisile kwanginika ithuba lokuphucula amakhono ami,’ kusho yena.

U-Hammond uhlela ukuba ngunjiniyela ogcwele kanti uthanda ukuxazulula izinkinga zomhlaba ngendlela eyonga imvelo.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Ukubhekana Ngqo Nokonga Imvelo E-IPCC Technical Support Unit Yase-UKZN

Ukubhekana Ngqo Nokonga Imvelo E-IPCC Technical Support Unit Yase-UKZN
Ihhovisi laseThekwini le-International Panel on Climate Change Working Group II Technical Support Unit likhiqize incwajana ebizwa ngokuthi What I Can do about Climate Change.Click here for English version

Umsebenzi we-Intergovernmental Panel on Climate Change (i-IPCC) usanda kuqapheleka emhlabeni jikelele ngemva kokuphuma kwengxenye yokuqala kwe-Sixth Assessment Report ye-Working Group I.

Ngosizo lwe-Working Group II Technical Support Unit (i-WG TSU II) ehlelwe yi-School of Life Sciences, umbiko we-Working Group II ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu uzophuma ngoNhlolanja ngonyaka ozayo.

I-Durban office of the WG TSU II, eyethulwa ngowezi-2018, yeseka uSihlalo Obambisene nomunye wokuqala waseNingizimu Afrika we-IPCC uSolwazi Debra Roberts, okhethwe noSolwazi Hans Otto-Pörtner waseJalimane ukubheka umbiko we-Working Group II. U-Roberts, oyiNhloko Ebambile yoPhiko lwe-Resilient City Initiatives, ufika kulesisikhundla se-IPCC namava, axube ulwazi lwesayensi yomhlaba jikelele nokuqonda isimo sezwe.

U-Roberts uzokwesekwa nguDkt Andrew Okem noDkt Marlies Craig, nabacwaningi abenza iziqu zobudokotela ababili oDkt Michelle North noDkt Nina Hunter, abeza namava ngolwazi abanalo kwezokonga imvelo e-Afrika nasemadolobheni. Sebeke babhala amaphepha ocwaningo emabhukwini ocwaningo anjenge-Earth-Science Reviews ne-Environmental Science and Policy ngokushoda kwababhali babantu kwisayensi yezendawo nemibono yabaNtu ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu nokubhala kwi-Environmental Research Letters.

Ngowezi-2021, ithimba laligxile ekuhlanganiseni nasekwesekeni ababhali bemibiko yokuhlola kodwa futhi lenze imisebenzi yokusabalalisa ulwazi ebantwini abaningi nalabo abangezona izifundiswa nokukhuthaza ababhali abasha ukuthi baphose esivivaneni emsebenzini we-IPCC.

Umsebenzi omkhulu owenzeke ngowezi-2021 kube wumcimbi wokufinyelela emphakathini, owawuhlose ukufinyelela kwabashaya imithetho, abezindaba nabezemfundo ephakeme. Okokuqala i-IPCC yenza umsebenzi ohleliwe wokufinyelela esifundeni, imicimbi yenziwa ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe ngesiFrentshi nangesiNgisi kanti yakhuluma ngemiyalezo ethinta i-Afrika Imibiko Yekhethelo emithathu yalesisikhathi u-1.5oC wesivuvu emhlabeni, izindawo ezinolwandle nezineqhwa nomhlaba.

Ihhovisi laseThekwini labaneqhaza elimqoka ekudidiyeleni imiyalezo eyayiyisisekelo somsebenzi wokufinyelela emphakathini, lase lihlanganisa incwajana etholakala kule: website.

Omunye umsebenzi omuhle omkhulu kube ngowokwenziwa kwencwajana ethi What I can do about Climate Change, egxile ezintweni ezingenziwa ngabantu baseNingizimu Afrika ngamunye ukunciphisa izinga labo lokungcolisa umhlaba. Lencwajana, enezibonelo zikaMasipala waseThekwini itholakala mahhala kwiwebhusayithi ye-WGII TSU kanti iwusize ebantwini, ezinhlanganweni nasezikhungweni ukuthi zibone izinto ezingazenza ngokuguquguquka kwesimo sezulu.

Ngokuka-Roberts no-Craig, izinto ezinjengalencwajana ziwusizo ekwandiseni ulwazi oludingekayo, nokwenza ngcono kwisayensi nasemphakathi ngokusebenzisa ucwaningo emsebenzini owenziwayo nasenqubweni yokwenza izinto.

‘Sidinga ushintsho ngokushesha ngoba uguquko esilubonayo alukaze lubonakale,’ kusho uSolwazi Roberts. ‘Ludinga isizwe sonke ukuthi sibhukule kanti isizwe senziwe ngabantu. Emkhakheni we-IPCC kugxilwa kakhulu enqubweni nakwabashaya umthetho kodwa sonke sishaya imithetho futhi sithathe izinqumo emakhaya ethu kanti kukulelo zinga lapho sifisa ukuthi abantu babeneqhaza khona.’

‘I-IPCC ibheka izinga likazwelonke kodwa ayizithinti izinto zenqubo, ngakho sizama ukusebenzisa umkhankaso wokufinyelela emphakathini nezinto ezinjengezincwajana ukuvala lesisikhala nokwenza ukuthi kutholakale ulwazi,’ kusho u-Roberts. ‘Ngeke ulindele umphakathi ukuthi usukume uma ungawuniki ulwazi oludingayo ukwenza izinqumo nongalusebenzisa ukubheka umsebenzi owenziwa ngabantu abathatha izinqumo.’

Ilekelelwa ngama-IPCC Special Report, neminye imithombo, incwajana iwumthombo wolwazi olungasiza abantu, ikhuthaze izingxoxo ngokudingeka kwenziwe ukuhlisa izinga lokuguquguquka kwesimo sezulu noma ukusilungisa.

Omunye umsebenzi loluphiko oluwubeke eqhulwini, nakuba bekunezingqinamba ngenxa yemigomo ye-COVID-19, kube wukusebenzisana nososayensi base-Afrika ukwethula umsebenzi we-IPCC ngesikhathi se-climapAfrica IPCC Insight Series ye-German Academic Exchange Service. Ithimba likhulume nabacwaningi abenza iziqu zobudokotela e-Afrika yonkana ngemiphumela yama-AR6 Special Reports amathathu, nangesimo nangezindlela zokwenza izinto kwe-IPCC namathuba akhona kososayensi base-Afrika abancane ukuthi babambe iqhaza.

Ezinyangeni ezizayo lelihhovisi lizoqhubeka nokusiza ngokuphothula umbiko wokubheka umsebenzi we-IPCC Working Group nokudlulisa imiyalezo emqoka ebantwini.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

I-Cabaret and Beyond Festival Yase-UKZN Iletha Umculo Weshashalazi Omusha EThekwini

I-Cabaret and Beyond Festival Yase-UKZN Iletha Umculo Weshashalazi Omusha EThekwini
Ithimba le-Cabaret and Beyond Festival (kusuka kwesobunxele) ngu-Amanda Kunene, u-Lyle Buxton, u-Sam Landers noTshepo Kcokoane.Click here for English version

Kuzokwethulwa umculo weshashalazi omnandi e-Seabrooke Theatre kusukela mhla we-15 kuya mhla wama-24 kuMfumfu.

I-Cabaret and Beyond Festival (i-CAB) egabe ngezingoma ezintsha ezingama-20 zabaqambi bezingoma abangama-21 iwuvuthondaba lomsebenzi wokubhala wezinyanga ezintathu obuhlelwe ngumfundisi womculo wase-UKZN uDkt Roland Perold ecelwe yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) eKolishi lezesiNtu.

Umqondisi we-CCA uDkt Ismail Mahomed uthi i-CAB yengeza umculo weshashalazi obukhoma ohlelweni lwamafestiveli ayo. ‘Ngokwengeza yona ohlelweni oluvele luyimpumelelo sifisa ukubamba iqhaza ekuvuseleleni umnotho wezamasiko oshaywe wumvalelwandlini. Umculo weshashalazi uphakathi kwezikaqedisizungu nezokuphawula emphakathini. Ingaba ngukudlala nokuba nesidingo,’ kusho u-Mahomed.

Lelidili lihlelwe ngumqondisi ohlonishwayo waseThekwini u-Steven Stead wodumo lwe-KickstArt. ‘Njengomqondisi, ikakhulu womculo weshashalazi, akuvamile ukuqondana nezingoma ezintsha neziqanjwe ngabantu. Kumnandi kakhulu ukuthola nokuthuthukisa umsebenzi omusha nowabaqambi bezingoma baseNingizimu Afrika! Ziningi izinto ezihlukile kuloluhlelo, njengendlela ezibekeke ngayo nomculo omnandi kakhulu,’ kusho u-Stead.

Ithimba labane abanethalente lo-Amanda Kunene, u-Sam Landers, uTshepo Kcokoane no-Lyle Buxton lizokhonjiswa indlela wumqondisi nomshayi wopiyano u-Wessel Odendaal. Imisiko izokwenziwa nguKarabo Legoabe Mtshali onethalente, osanda kuhlonishwa kwi-Mail & Guardian 200 Young South Africans 2021.

Abaqambi bezingoma baqhamuka eNingizimu Afrika yonke njengaseThekwini, eGoli, e-Cape Town nase-Gqeberha (e-Port Elizabeth) lapho khona ukubambisana neMandela Bay Theatre Complex kuzoholela ekudlaleni komculo weshashalazi ngoNdasa ngonyaka ozayo.

Ngesi-CAB Festival, abaqambi bezingoma ababili (noma amathimba abhalayo) anomsebenzi othembisayo azothola ukuxhaswa ukuthi athuthukise umsebenzi wawo ngokubambisana ne-CCA.

I-CAB ingumsebenzi ohlose ukukhangisa ngokubhalwa komculo weshashalazi omusha nendawo ozodlalwa kuyona. Ngenkathi abaqambi bezingoma bekhangisa ngomsebenzi wabo, izethameli zizokhuthazwa ukuthi zibambe iqhaza, zininge, zihleke, zikhale, zibe yingxenye yokuthuthukisa lomsebenzi odlondlobalayo kulelizwe. Eminye imininingwane iyatholakala ku:https://www.cabfestival.com/the-creatives.

Ebusuku kuzoqalwa ngehora lesikhombisa ebusuku kanti ngamaSonto kuzoba ngele-11 ekuseni. Imigomo ye-COVID-19 izohlonishwa.

Amathikithi abiza u-R100 nezaphulelo zebhansela kubafundi. (Amathikithi osuku lokwendlalela mhla wezi-15 abiza uR70).

Kungabekiswa ku: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1508544749

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: ngu-Charles Dlamini


author : .
author email : .

Izifundiswa Zakwa-Humanities Zithole Imiklomelo YezeNhlalakahle

Izifundiswa Zakwa-Humanities Zithole Imiklomelo YezeNhlalakahle
Abafundisi bezeNhlalakahe uDkt Thembelihle Makhanya (kwesobunxele) noDkt Maud Mthembu.Click here for English version

Abafundisi beZenhlalakahle uDkt Thembelihle Makhanya noDkt Maud Mthembu bathole imiklomelo ye-Association of South African Social Work Education Institutions (i-ASASWEI).

UMakhanya uthole umklomelo wokulala isibili wokuba ngumfudisi wezenhlalakahle osafufusa ovelele kwathi uDkt Mthembu wathola umklomelo wokuba ngumcwaningi ovelele ngonyaka wezi-2021. Umcimbi wemiklomelo ubuse-Premier Hotel e-Richards Bay engqungqutheleni ye-ASASWEI yangowezi-2021.

Bekunxuswe Imikhakha yeZenhlalakahle eNingizimu Afrika ukuthi iqoke izifundiswa emikhakheni eyisithupha. Amaphepha ocwaningo, izinkulumo zezingqungquthela nomsebenzi womphakathi okubhekiwe ekuqokeni abanqobile.

‘Ukuqokwa yi-ASASWEI ngaba ngophume isibili emklomelweni i-Emerging Social Work Educator of the Year yangowezi-2021 kukhomba impumelelo emsebenzini wami. Lokhu akugcini ngokukhuthaza mina kuphela kepha futhi kukhuthaza nabafundi bethu nezifundiswa ezisafufusa,’ kusho uMakhanya.

‘Lomklomelo usho ukuthi izintanga zami ziyalibona igalelo lami ocwaningweni ekuqhamukeni nezindlela ezintsha eziphucula impilo yezingane, ikakhulu ekuvikeleni izingane nasekuzelulekeni. Lemiklomelo ingenye yezinto eziqhakambisa umsebenzi omuhle wonohlalakahle ukuphucula impilo yabantu ngocwaningo, ngomsebenzi wabo nangemfundo,’ kusho uMthembu.

‘Kufanele sisebenzise indawo yethu singabafundi bezenhlalakahle, ongoti, abacwaningi nabafundisi ukuletha ushintsho emiphakathini esisebenza kuyona ukusiza abantu abahlwempu.’

Ezintweni uMakhanya athanda ukuzicwaninga kukhona ukufundisa nokufunda ezikhungweni eziphezulu, ukuqeda ubukolini; imfundo yezenhlalakahe nokuba ngubaba. Useke wabhala amaphepha ocwaningi amaningi emabhukwini ocwaningo amaningi alapha nawaphesheya, wakhuluma ezingqungqutheleni zikazwelonke nezesifunda.

UMakhanya, owelekelela Umnyango Wokuhlumelisa Izimilo njengomdidiyeli we-Victim-Offender Mediation Dialogue ungumsunguli nosihlalo wenhlangano engenzi nzuzo Imbewu Youth Empowerment Centre, esiza intsha ngezinto ezithinta inhlalakahle eSifundeni Ugu.

Useke wathola imiklomelo ehlukene okukhona kuyona i-Working with the Disadvantaged Groups NIHSS Research Funding Award, wabalwa nezifundiswa ezivelele ezisafufusa ezili-13 e-UKZN ngowama-2021 nomklomelo wephepha elivelele locwaningo engqungqutheleni ye-NIHSS yangowezi-2019.

UMthembu, ungumcwaningi omkhulu wamaphepha ocwaningo ehlukene okubanjiswene kuwona, ushicilele incwadi yesiZulu kulonyaka nge-COVID-19 ethi Uhambo Lwami Ngesikhathi seKhovithi ehlose ukufundisa izingane ngobhubhane nokuzisiza zikhulume ngokuthi isifo sizithinte kanjani. Ngenxa yokuthandwa kwayo incwadi isihunyushelwe ezilimini eziyisithupha okukhona kuzona isiSuthu, isiXhosa nesiNgisi.

UMthembu useke waxhaswa yi-German Academic Exchange Service (i-DAAD) ukuthi enze ifilimu yopopayi esuselwa encwadini. Ezintweni azithandayo kukhona ukuvikelwa kwezingane, amalungelo ezingane nokwenza izinsiza zokweluleka ezizwana nezingane.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .