I-UKZN Ibivakashelwe Ngabacwaningi Base-Carnegie African Diaspora

I-UKZN Ibivakashelwe Ngabacwaningi Base-Carnegie African Diaspora
USolwazi Nathan Andrews (kwesobunxele) noSolwazi Winfred Avogo.Click here for English version

Isikole seZifundo Zezokwakha neZentuthuko saseKolishi lezesiNtu besivakashelwe ngabacwaningi base-Carnegie African Diaspora Fellows uSolwazi Nathan Andrews noSolwazi Winfred Avogo izinyanga ezintathu.

I-Carnegie African Diaspora Fellowship yenzelwe ukunqanda ukuthuthela phesheya kwezingcithabuchopho zase-Afrika, kuqinise umsebenzi wezikhungo ezisuke zivakashelwe kuthuthukise ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwamanyuvesi ase-Afrika nawase-Canada nawaseMelika. Ixhaswa ngemali yi-Carnegie Corporation yase-New York kanti ilawulwa yi-Institute of International Education ngokubambisana ne-United States International University-Africa yaseNairobi, eKenya, edidiyela imisebenzi yomkhandlu owelulekayo i-Advisory Council.

USolwazi we-Global and International Studies, uSolwazi Andrews wase-University of Northern British Columbia (e-UNBC) e-Canada noSolwazi weSosiyoloji neZifundo Zezabantu noma Ezezinhlobo Zabantu uSolwazi Avogo wase-Illinois State University eMelika uhlangane neSikole sase-UKZN ukweseka izifundo zezifundiswa eziqhuba izifundo emikhankasweni eholwa yiDini.

Ikhuluma ngobumqoka balomkhankaso, iDini neNhloko yeSikole uSolwazi Ernest Khalema ithe: ‘I-UKZN ngenye yezikhungo zaseNingizimu Afrika ezivelele ezigxile ocwaningweni nasekufundiseni ezibalwa kuma-2.1% iminyaka ilandelana yi-Centre of World University Rankings kanti sisendaweni efanele yokuba seqhulwini kulokhu.’

U-Avogo uhlangene nomholi weqoqo lezabantu nezentuthuko uNks uNompumelelo Nzimande ocwaningweni olubheka umphumela weCOVID-19 esinkweni samagoduka KwaZulu-Natal naseGauteng. Ucwaningo luka-Avogo lugxile lapho kuhlangana khona ushintsho lomphakathi nohlobo lwabantu abahlala endaweni nezinto zezempilo, imiphumela yokuzala, ezempilo yokuya ocansini nokuzala, izinto zezenhlalo ezithinta ingculazi nesandulela-ngculazi, ukuphoqwa ukufuduka, izinto ezithinta isimo sokungalingani kwabantu besifazane emazweni ase-Afrika ngaphandle kwawaseNyakatho Afrika.

Ngokuka Nzimande, i-Carnegie Fellowship ‘ihlinzeke ngethuba lokubambisana emhlabeni endimeni yezezimo zabantu nezabantu. Lokhukubambisana kusiza abafundi ukuba abenza i-Onazi nabenza iMastazi ocwaningweni lwabo, ngezigcawu zokucobelelana nangeminye imikhankaso yokucijana ngamakhono.’

U-Andrews ubambisane noKhalema ukuqonda imiphumela yobhubhane iCOVID-19 emsebenzini nasekuqeqesheni izifundiswa.‘Ngezigcawu zokucijana ezihleliwe nezinye izinhlelo zezemfundo, lolucwaningo lenze ithuba lokufunda nokuqhamuka nezindlela zokusebenza ezivelele kwi-UKZN ne-UNBC mayelana nokufundisa, ukucija abantu, izinhlelo zokufunda, ucwaningo nezindlela zokweluleka abenza ucwaningo,’ kusho u-Andrews.

U-Andrews noKhalema bake basebenzisana kudala, bahlela ngokubambisana izincwadi eziningi ngenkathi bobabili besafundisa e-University of Alberta e-Canada. Baqhubeka basebenzisana ezinhlelweni ezehlukene ngemva kwalokho. Ngenkathi bese-UKZN abacwaningi be-Carnegie bahlangane nabafundi abenza ucwaningo, benza izingosi zokuqeqesha abantu ngocwaningo ukuqhakambisa isiko locwaningo olunzulu.

Ngaphezu kwalokho, kube namasemina okufundisa nawokucobelela abafundi abenza ucwaningo, kwaba namathuba okuhlanganisa izifundiswa ezisafufusa. Loluhlelo luveze nethuba lokuthi izikhungo zisayine izivumelwano zokusebenzisana, okuzolekelela uhlelo lokufinyelela emhlabeni jikelele lwe-UKZN.

Ephawula ngomphumela wohlelo locwaningo, Umholi weZifundo eMkhakheni Wokuthuthukiswa KoMphakathi uDkt Muzi Matse, uthe: ‘Lokhu kuveze indawo yokucija ekufundiseni nasekufundeni, kwadala amathuba kubasebenzi nakubafundi ukuthi babambisane ezintweni ezimqoka ezindleleni zokufunda, ucwaningo nokuthuthukisa izinhlelo zokufunda.’

Izinselelo ebezilindelekile emisebenzini yocwaningo yimpicabadala ngenxa yesimo seCOVID-19 nokutapa nokushisa amabhizinisi okusanda kwenzeka eThekwini, okuvale amathuba okusebenza. Nakuba zibe khona lezizinselelo, abacwaningi base-Carnegie basebenzise izithangami zokuxhumana ngobuchwepheshe ukwenza izithangami zokucijana, babamba iqhaza kumasimpoziyamu ahlelwe yisikole, amawebhina nezingqungquthela, okwenza umsebenzi wabo wathela izithelo kubafundi nakubasebenzi.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Abafundi Bezobuhlengikazi Banikele Ngezijumbane Zokudla eMphakathini WasePhoyinti

Abafundi Bezobuhlengikazi Banikele Ngezijumbane Zokudla eMphakathini WasePhoyinti
Abafundi base-UKZN banikela ngezijumbane emphakathini wasePhoyinti.Click here for English version

Abafundi abenza unyaka wesibili kwezobuhlengikazi e-UKZN banikele ngezijumbane zezinto zasendlini ezibiza ngaphezu kwezi-R5 000 enhlanganweni engenzi nzuzo iSiphilisiwe Community Care yasePhoyinti ngokweqhaza lokunikela emphakathini.

ISiphilisiwe Community Care ibonwe ngabafundi ngokomsebenzi owenziwa yilenhlangano okuhambisana nezifundo zobuhlengikazi nokudinga ukuthi abafundi benze ucwaningo emiphakathini ethile, babone izinkinga ezikhona bese beqhamuka nesixazululo.

Ngemva kwalokho abafundi baqhamuka nohlelo lokuphosa esivivaneni emphakathini ukufundisa ngezinkinga ezizibonile nemikhankaso yezisombululo bese benza lokho abangakwazi ukukwenza ukwelekelela.

Umfundi ofundela ubuhlengikazi uNks Nqobile Msibi uthe bakhethe ukunikelela umphakathi wasePhoyinti ngeSiphilisiwe Community Care ngenxa yomsebenzi owenziwa yilenhlangano. Bakhulume nomphathi wekhishi lesobho laseSiphilisiwe uMam’ Yolanda ukuze bezwe ukuthi yini edingekayo. UMam’ Yolanda wathi badinga ukudla nohlelo lwemithi lokusiza izingane ezigajwe yizidakamizwa.

UNks Thando Dambuza, unobhala wenhlangano, uthe amalungu alenhlangano enonyaka ikhona anothando lokuphakela abantulayo.

‘Lenhlangano iqale ukusebenza ngesikhathi somvalelandlini ngonyaka odlule,’ kusho yena. ‘Siphekela abantu abahlwempu nabaswele ukudla. Ngaphezu kwalokho, sihlanganisa ondingasithebeni nemindeni yabo, sizame ukususa labantu emigwaqweni, sibabheke ngenkathi begeqwa izidakamizwa kuthi uma kunesidingo sibayise ezibhedlela nakuzindawo zokuhlunyeliswa isimilo.’

UDambuza wengeze ngokuthi lenhlangano ithembele eminikelweni kuphela. ‘Sibonga abafundi base-KZN ngalomnikelo. Ngethemba ukuthi uzosiqhuba okwesikhashana ngenkathi siqhubeka nomsebenzi wethu,’ kusho yena.

Abafundi babuye bafundisa ngengozi yokusebenzisa izidakamizwa.

Amagama: nguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundiswa Sase-UKZN Sinikezwe Umsebenzi Wokuqeda Ubukoloni Ohlelweni Lwemfundo Yezikole eNingizimu Afrika

Isifundiswa Sase-UKZN Sinikezwe Umsebenzi Wokuqeda Ubukoloni Ohlelweni Lwemfundo Yezikole eNingizimu Afrika
UDkt Maserole Kgari-Masondo.Click here for English version

UDkt Maserole Kgari-Masondo weSikole seziFundo ngeNhlalo yoMphakathi uthunywe nguMnyango WezeMfundo EyiSisekelo ne-United Nations Children's Fund (i-UNICEF) ukuthi abhale umhlahlandlela ozolekelela umnyango ukuthi uqede ubukoloni bemfundo eyisisekelo eNingizimu Afrika.

UKgari-Masondo unikwe umsebenzi wokuba enze umhlahlandlela i-Framework for the Decolonisation of the Curriculum, ezochushisa umsebenzi wokubuyekeza uhlelo lwemfundo ngokwethula izinto ezihambisana nomkhankaso wokuqeda ubukoloni emkhakheni weMfundo EyiSisekelo.

‘Into emqoka kumhlahlandlela bekuyimfundo ngolimi lwebele nokuthi kufanele usetshenziswe kanjani ngalesisikhathi sokuqeda ubukoloni,’ kusho uKgari-Masondo. ‘ENingizimu Afrika kugcizelelwa amalungelo okuthi abafundi bafunde ngolimi lwasekhaya, ikakhulu kuMabanga le-1 kuya kwele-3 nokushintshela esiNgisini kwabafundi esigabeni esiphakathi nendawo. Nokho inqubo yomnyango kuzwelonke ayiyaleli ukuthi yiluphi ulimi okufanele lusetshenziswe ukufunda nokufundisa. Lena yinto ekhethwa yisigungu esilawula isikole.’

Uthi ‘lokhu kusho izifundazwe nezikole kufanele zizinqumele ngolimi lokufundisa. Ngeshwa kunokubambezeleka ekufundiseni ngezilimi zebele kodwa ucwaningo lukhombisa ukuthi uMthethosisekelo weNingizimu Afrika entsha ugqugquzela ukuthi kufundiswe ngezilimi ezisemthethweni ezili-11 uma kufundwa noma kufundiswa.’

UKgari-Masondo uthi ucwaningo oluhlukene lukhombisa ukuthi izinga lokukwazi ukufunda eNingizimu Afrika liphansi kakhulu kuzona zonke izilimi, njengoba izivivinyo eziningi zokufunda zikhombisa ukuthi iningi labafundi baseNingizimu Afrika alikwazi ukufunda liqonde uma liqeda iBanga le-4 noma le-5.

‘Ngokwalemiphumela, abafundi abaphasi kahle kanti indaba yolimi ibonakala imqoka ekutheni abafundi baqonde into abayifundiswayo. Yingenxa yalesisizathu i-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo bengicele ukuthi ngiqhamuke nendlela yokuthi izilimi zasekhaya zingasetshenziswa kanjani uma kufundiswa noma kufundwa,’ kusho yena.

UKgari-Masondo usewuthumele umbiko kwi-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo. Izimemezelo ngokuzolandela ngomhlahlandlela ophakanyisiwe zizokwenziwa yi- UNICEF noMnyango emasontweni ezayo.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Imisiko Eyonga Imvelo YoMfundi Ibheke Kwi-Dubai World Expo

Imisiko Eyonga Imvelo YoMfundi Ibheke Kwi-Dubai World Expo
Umfundi oqhuba izifundo e-UKZN uNks Nombuso Khanyile nesikhwama nezimbadada kwase-Afrikan Passion Designs.Click here for English version

UNks Nombuso Khanyile uklonyeliswe njengomunye wabavele kwi-50 Design Indaba Emerging Creatives ngonyaka odlule kanti manje imisiko yakhe eyonga imvelo ama-Afrikan Passion Designs izokwaziwa emhlabeni jikelele ngemva kokukhethwa kwabafundi bakudala be-Design Indaba ezizokhangisa kwi-Dubai World Expo, ngenyanga ezayo kuze kube wuNdasa wezi-2022.

UKhanyile, owenza i-Onazi ye-BSc kwiBhayokhemistri e-UKZN, wasungula ngokubambisana noMnu Nisbert Kembo i-Afrikan Passion Designs, kanti bobabili badweba, bakhiqize izimpahla zokuhlobisa enzeziwe ngezinto ebezilahliwe zasezivuselelwa ezifana namathayi emoto.

Ngemva kokubamba iqhaza kwi-2020 Design Indaba, uMnyango WezeMidlalo, Ubuciko naMaSiko ne-Design Indaba yafaka ibhizinisi likaNks Khanyile kubakhangisi abavelele eminyakeni eyishumi yohlelo lwalabo izimpahla zabo zemfashini kuzokhangiswa ngazo kwi-Dubai World Expo.

‘Ngibonga kakhulu ukuthi ngikhethiwe,’ kusho uKhanyile. ‘Ukuthi ngiyabonga akuxoxi indaba ephelele.’

UKhanyile ubala ukuqokwa kwakhe njengenye yezinto ezinkulu aseke wazizuza, nokunqoba i-Durban Youth Connect Innovative Business Competition ngowezi-2019, nokuqokwa kwi-Design Indaba Emerging Creative ngowezi-2020 nokuthola incwadi yonyazi evela kuSekelashansela wase-UKZN uSolwazi Nana Poku ngonyaka wezi-2020 ngemva kokuqokwa waba yi-Wonder Woman in Science.

Mayelana nobumqoka bokuqokwa kwakhe, uKhanyile uthe: ‘Njengomuntu wesifazane omnyama obhekana nobandlululo nokucwaswa nsuku zonke, ngikholwa wukuthi kuzovulela abantu abanjengami amathuba, kusitshela ukuthi sibakhulu kunanoma yibuphi nabo bonke ubunzima esibhekene nabo, kusho ukuthi nathi sibalulekile, siphelele futhi silapha ukuzoshintsha izinto esizenzayo.

‘Kunika ithuba abantu besifazane ababekezelela engikubekezelelayo ukuthi kuzogcina kulungile, nokuthi okungokwethu kuyogcina kusitholile ngisho kungathiwani,’ kusho yena.

Angaphezu kwe-190 amazwe azobamba iqhaza kwi-Expo, ondikimba yayo ithi Connecting Minds, Creating the Future, lapho khona imibukiso izobe ihlelwe ngezindikiba ngekusasa, ukunyakaza namathuba kanjalo nemikhankaso ye-Expo nohlelo lwabantu nolomhlaba. Ngaphansi kwendikimba yekusasa kuzogxilwa ekwenzeni izinto, okulapho uKhanyile ezogxila khona ezintweni azenza ngezandla zakhe.

‘Imidwebo yethu isho ikusasa kanti umbukiso wethu ukhombisa into esiyicabangayo ngomdwebo nomsebenzi wethu wobuciko nokuthi yini sikhetha izinto esizikhethayo nesizifaka kwimidwebo yethu,’ kusho uKhanyile.

Ukuvela kwi-2020 Design Indaba kusheshise ukukhuphula igama likaNks Khanyile kwenza izinto zakhe zaziwa ngamakhasimende asezweni nawaphesheya kwathi uhlelo lwe-Indaba i-Emerging Creatives lwenza uKhanyile noKembo baziwa kanjalo nezikhungo ezibaxhasile. Lomcimbi wenze bakwazi ukubambisana namanye amaciko emkhakheni wezobuciko.

I-Afrikan Passion Designs isike yashicilelwa emabhukwini afane ne-Forbes Africa, kwaxoxwa ngayo emsakazweni i-SAfm, kwabhala izindaba ngayo kwiSibizi Magazine, Isolezwe, i-CNA, i-YOCO, i-Eyethu Community Newspaper, i-UKZNdabaOnline, i-Bizcommunity ne-Twyg Magazine.

Izifundo, umsebenzi wobuciko nebhizinisi akusiyo insangu. UKhanyile ubonga unina uNkk Philisiwe Khanyile ngokumfundisa amakhono anjengokuphokophela, ukuzithiba, ukuzimela nokuzethemba amhole ezifundweni zakhe nasebhizinisini. Uma evela amathuba osizo lwemali ukuthi aqhube izifundo, uNks Khanyile ucabanga ukuqhubekela kwiMasitazi kanti unezinhlelo ezinkulu emgodleni nge-Afrikan Passion Designs azobhala ngazo emakhasini ka-Instagram, u-Facebook no-Twitter.

Ubonge i-Design Indaba, umnyango, abakubo, abangani noMenzi wakhe namakhasimende e-Passion Designs ngokumenza lento ayiyona namuhla.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Izithombe: yi-Milkshake Visuals


author : .
author email : .

Amalungelo Abe-LGBTQI Eqhulwini Esithangamini Sase-UKZN

Amalungelo Abe-LGBTQI Eqhulwini Esithangamini Sase-UKZN
Kusukela kwesobunxele: wuDkt Makhosi Dube waseKolishi LezobuHlengikazi KwaZulu-Natal, uSolwazi Fikile Mtshali wase-UKZN, uNks Qhawe Thengwa we-BeyondZero, uSolwazi Orlando Harris wase-University of California noDkt Z Luvuno wase-UKZN-SWITCH.Click here for English version

Abantu abathandana nabobulili obufana nobabo, abashintshe ubulili nabaxube ubulili, phecelezi nakufushane ama-LGBTQI, babhekene nezingqinamba ezihlukene ngokwamalungelo okukhona nelungelo lwezokwelashwa ngokwempilo, kusho iPhini LeSekelashansela leKolishi LezeMpilo lase-UKZN uSolwazi Busi Ncama.

‘Ebantwini abaningi be-LGBTQI kunzima ukuthola abasebenzi bezempilo abanolwazi lwezidingo zabo kanti bacwaswa ngabantu bomshwalense okubambezela noma kukhansele ukunakekelela kwabo ngenxa yokuthi abantu abangama-LGBTQI bazophatheka kanjani’ kusho uNcama.

UNcama ubekhuluma engqungqutheleni yezinsuku ezimbili ebizwa nge-Clinical Care Management for Sexual and Gender Diverse Communities obekukhona ongoti bezempilo abehlukene kuyona.

‘Kumqoka kithina bongoti besifazane ukuqinisekisa ukuthi sinakekela iziguli zethu zonke ngendlela efanele,’ kusho yena.

Lesemina ibiyingxenye yohlelo lomsebenzi okuthiwa Strengthening the Workforce to Improve Treatment and Care of HIV (SWITCH), okuwumkhankaso oxhaswe yi-HRSA owanikwa i-UKZN ngonyaka wezi-2019.

Umdidiyeli ophambili wengosi yokucobelelana uDkt ZamaSomi Luvuno uthe inhloso yalomcimbi bekungukusabalalisa ulwazi lwezinto ze-LGBTQI ekolishi kusetshenziswa izinto zokuqinisekisa izinga ukulekelela abafundi ukuba baqonde izinto ezithinta ezempilo namakhono okunakekela iziguli ezingama-LGBTQI.

Kube nezingxoxo ngezinto ezihlukene okukhona kuzona umphumela wezinkolelo nezobulili eNingizimu Afrika, ukujula kokuqonda amatemu asetshenziswa yimiphakathi yama- LGBTIQA+ nendlela efanele yokusetshenziswa kwamatemu ekwelapheni abantu.

Inhloso bekungukufundisa ngezidingo zezempilo yabantu besifazane abashintshe ubulili, namadoda abhangqe ubulili nathandana nobulili obufanayo ngenhloso yokubheka ezempilo yocansi, kuphinde kugxilwe ekuboneni ukucwasa okucashile ebantwini abanobulili obehlukile.

Kubenezingxoxo ngokuziphatha ngokocansi nangokuya ocansini okuphephile.

USolwazi Harris wase-University of California eMelika ukhombise ukuthi utholakala kanjani umlando ophelele womuntu wocansi kusetshenziswa umhlahlandlela wo-P abahlanu, ukubona abantu abatheleleke ngezifo zocansi nokwelapha abagula ngemuva.

Kwabanye akade bebambe iqhaza bekukhona uNkk Gugu Shabangu waseHhovisi likaNdunankulu, uNks Qhawe Thenjwa we-Beyond Zero, uDkt Sindizama Mthembu wase-KZN Nursing College, uNks Lungile Zakwe wase-Public Services International, izimenenja zezinhlelo zoMnyango WezeMpilo, izithunywa zase-University of Cape Town nezase-Durban University of Technology, nebamba lePhini LeSekelashansela LoCwaningo nokuSha uSolwazi Mosa Moshabela, abamele abaphathi baseUKZN nethimba le-SWITCH.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .