Isikole Sezomthetho Siqoqe Izi-R18 million Zokuxhasa Ucwaningo

Isikole Sezomthetho Siqoqe Izi-R18 million Zokuxhasa Ucwaningo
USolwazi Donrich Thaldar.Click here for English version

Umsebenzi wezocwaningo lomthetho omusha, oholwa nguSolwazi Donrich Thaldar waseSikoleni Sezomthetho, ugixatshezwe ngosizo lwezimali eziyizi-R18 million yi-National Institute of Health (i-NHI) yaseMelika. I-NIH yisikhungo esixhasa ucwaningo kwezempilo esikhulu kunezinye emhlabeni neseseka ucwaningo oluneqhaza olwazini kwezempilo nakwezobudokotela emhlabeni.

Lomkhankaso uzogxila ezintweni zomthetho ngokusetshenziswa kwedatha yezesayensi ezintweni ezintsha zezempilo e-Afrika kanti uhlose ukucacisa kwezomthetho nokweluleka ngezinto ezimqoka kososayensi.

‘Umthetho uvame ukuba nezinto eziningi futhi udide kanti uke wehluke ngenxa yezindawo,’ kuphawula Thaldar. ‘Ukulekelela ucwaningo lwezempilo nezinto ezintsha kulona ezisebenzisa idatha yesayensi, kudingeka sihlinzeke ososayensi ngezinto ezicacile ngokomthetho njengokusetshenziswa kwemininingwane ngezinto zabantu, ukwabelana ngolwazi kwamazwe ehlukene nokusetshenziswa kolwazi ebuchwephesheni obulingisa abantu.’

Lomsebenzi uzokwenza izincomo ngokusebenzisana kwemithetho yezindawo ezihlukene ngeso elingenabukoloni nelase-Afrika. Kuzoba khona amazwe ali-12 kanti uzoholwa yithimba lezifundiswa zomthetho elivelele lasezindaweni ezihlukene e-Afrika.

‘Inhloso yethu wukuhlomisa abantu abashaya umthetho e-Afrika yonke ukwenza umthetho uhambisane nezidingo nokulindelwe ngabantu base-Afrika,’ kusho u-Thaldar.

*Okuqukethwe kuloludaba kungenzeka kungabi ngumbono we-NIH.

Amagama: yiNdaba Online

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Ungoti WeFiziyoloji Yesivuno Uhlonishwe Kwi-Future Professors Programme Kazwelo

Ungoti WeFiziyoloji Yesivuno Uhlonishwe Kwi-Future Professors Programme Kazwelo
UDkt Asanda Mditshwa.Click here for English version

UDkt uAsanda Mditshwa wase-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (e-SAEES) uqokwe abambe iqhaza kwi-Future Professors Programme (i-FPP) yi-National Research Foundation (i-NRF) ne-Department of Higher Education and Training ngenxa yamagalelo akhe okuba ngumholi wezemfundo emkhakheni weSayensi Yezitshalo.

UMditshwa uqokwe yi-College of Agriculture, Engineering and Science (i-CAES) ngemuva kokukhishwa kwesimemezelo sokuthi akuqokwe abantu kanti lokhu kuqokwa kwakhe kufakazela ukuthi ungesinye sezifundiswa ezivelele eNingizimu Afrika. I-FFP izokweseka izifundiswa eziqokiwe ohlelweni lokusimama ekubeni ngosolwazi, okuzothuthukisa imfundo ephakeme eNingizimu Afrika.

Ukuzinikela kukaMditshwa ekuthuthukiseni imfundo ngomsebenzi wakhe, ubuciko, ukwenza izinto ngendlela entsha, ukukhuthala, ukufisa ukufundisa nokuphokophela nokuzimisela ukusebenza nabanye abantu kumenze wavelela.

‘Ngijabule kakhulu futhi ngiyabonga ngokuqokwa ngibe ngomunye wezifundiswa ezincane ezivelele eNingizimu Afrika. Yinto enkulu lena, ikakhulukazi njengoba ngazi izikhungo zemfundo zaseNingizimu Afrika zinabantu abaningi abanesiphiwo,’ kusho yena.

Ngenxa yokubona izinselelo ezibhekene nemboni yezitshalo ngenxa yezithangami zokucijana nezingqungquthela ze-Citrus Academy ngenkathi esenza izifundo zokuqala e-University of Fort Hare, uMditshwa wakhuthazeka ukuthi aqhube izifundo kwifiziyoloji yesivuno ngenhloso yokuthuthukisa nokuhloa ubuchwepheshe bokunciphisa ukulahleka kokudla ebe efundisa futhi ecija isizukulwane sososayensi bangomuso endimeni yezolimo.

UMditshwa wafika e-UKZN eminyakeni engaphezu kweyisithupha edlule wenza iMasitazi kweZolimo ngonyaka wezi-2011, walandelisa ngeziqu zobudokotela kwiSayensi Yezitshalo e-Stellenbosch University. Kulonyaka uthweswe i-Postgraduate Diploma in Higher Education ayiphase ngamalengiso e-UKZN.

Ucwaningo lukaMditshwa lugxile ezindleleni ezintsha zokuphatha isivuno ukugcina izinga lesivuno ngemva kokuvuna, okuyinselelo enkulu embonini yokudla emhlabeni okuholela ekulahlekeni kwama-30% okudla okuvunwayo. Njengoba kuvame ukusebenzis amakhemikhali, uMditshwa ugxile kwezinye izindlela ezingenangozi ebantwini nakwimvelo.

UMditshwa onezinga-Y2 le-NRF, ubhale amaphepha ocwaningo abuyekezwe ngabalingani bakhe angama-63 nezahluko ezincwadini, weluleka abafundi abenza ucwaningo abangama-25, kanti kumanje weluleka abafundi abali-12 abenza ucwaningo lweMastazi nezifundo zobudokotela. Ungumhleli obuyekeza ucwaningo lwabanye nelungu lebhodi lebhuku locwaningo i-Frontiers in Sustainable Food Systems journal.

Impumelelo yakhe kwezemfundo ingenxa yomndeni wakhe, ikakhulukazi umkakhe u-Amanda. Ubonga abalingani bakhe e-SAEES, ikakhulukazi oSolwazi Lembe Magwaza no-Samson Tesfay ngokumamukela eNyuvesi, bamcija, benza indawo yokuthi akwazi ukuthi afunde futhi azibonakalise.

‘Halala ngempumelelo yakho,’ kusho iPhini Sekela-Shansela le-CAES uSolwazi Albert Modi. ‘Usenze saziqhenya siyiKolishi. Qhubeka nomsebenzi wakho omuhle, wazi ukuthi sikweseka ngezikhathi zonke.’

Amagama: wu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

USolwazi Wangomuso WeKhemistri Unentshisekelo Ngokufundisa Isayensi

USolwazi Wangomuso WeKhemistri Unentshisekelo Ngokufundisa Isayensi
UDkt Precious Mahlambi.Click here for English version

UDkt Precious Mahlambi wase-School of Chemistry and Physics uqokelwe ukubamba iqhaza ohlelweni lwe-National Research Foundation (i-NRF) nolwe-Department of Higher Education and Training’s (i-DHET) i-Future Professors Programme (i-FPP) ngenxa yokwethembisa kwakhe ekubeni ngumholi wezifundo osafufusa emkhakheni we-analytical environmental chemistry.

Ukuqokwa kukaDkt Mahlambi, oqokwe yi-College of Agriculture, Engineering and Science (i-CAES) kusho ukuthi ungomunye wezifundiswa zaseNingizimu Afrika ezinekhono. I-FFP ilekelela izifundiswa eziqokiwe ngohlelo oluhlelekile lokusheshisa ukuthi abe ngusolwazi, okuzothuthukisa imfundo ephakeme eNingizimu Afrika.

Ukuzinikela kukaDkt Mahlambi emsebenzini wemfundo, ubuciko bakhe, izindlela ezintsha nokukhuthala nothando lokufundiseka nokuphokophela kwakhe nokuthanda ukusebenzisana nabanye kwenze wagqama ngenkathi kukhethwa.

‘Ngithakasile futhi ngijabule ngokukhethwa, ikakhulukazi ngoba isikhundla sikasolwazi yisona esikhulu kunazo zonke kwezemfundo, sonke esihlale siphokophele ukufinyelela kusona,’ kusho yena. ‘Ukuba kulo luhlelo kuzongenza ngibenekhono namava kungisize ngiqhakambise izinga eliphezulu ekufundiseni nasekucwaningeni emazingeni ehlukene.’

Ekhuthazwa wuthando lwakhe lokucobelelana ngolwazi nokukhuthaza isizukulwane sososayensi sakusasa nokushoda kwabantu besifazane abamnyama kwezemfundo eNingizimu Afrika, ikakhulukazi kwiSayensi, kweZobuchwepheshe, eZobunjiniyela neZibalo, uDkt Mahlambi wakhuthazeka ukuthi agxile kwisayensi nokufundisa esikhungweni esiphezulu.

‘Ngihlose ukwenza kube lula ukufundisa nokufunda iSayensi ukwenza izitshudeni ukuthi ziqonde iqhaza layo nobumqoka bayo ezintweni esizenza mihla namalanga ukuze zikhuthazeke ukuthi ziyenze ezingeni eliphezulu,’ kusho uDkt Mahlambi.

UDkt Mahlambi wenza iziqu zakhe zokuqala, i-Onazi neMastazi e-Durban University of Technology wase enza iziqu zobudokotela kwi-analytical environmental chemistry e-University of Witwatersrand.

Waqala ukufundisa e-UKZN ngonyaka wezi-2015, wadlondlobala wagcina esengumfundisi omkhulu ngowezi-2020. UDkt Mahlambi nguye yedwa i-environmental analytical chemist ophikweni oluseMgungundlovu kanti ugxile ocwaningweni oluthinta ukuvikela imvelo nempilo yabo. Ucwaninga ngendlela yokuhlola izinto ezingcolisayo emithonjeni ehlukene yamanzi, inhlabathi namasampula ezithelo nawemifino.

UDkt Mahlambi uhlose ukuqhamuka nendlela yokucwaninga izinto ezingcolisa imvelo esebenzayo, engabizi neyonga imvelo ukuphosa esivivaneni sokunqanda ukungcola kwamanzi nokuqinisekisa indlela elungile yokusebenzisa imithombo yamanzi enqabile. 

UDkt Mahlambi unamaphepha ocwaningo angama-29 kanti useke wathola imiklomelo embalwa okukhona kuyona owokuya e-Sweden e-Lund University ngenkathi enza ucwaningo lwezobudokotela, i-Pittcon Travel Grant ye-American Chemical Society ngonyaka wezi-2020 ukuyokhuluma engqungqutheleni eyayise-Chicago eMelika. Ucwaningo lwakhe beluxhaswe yi-Thuthuka ye-NRF kusukela ngowezi-2017.

Ukucija abanye yinto emqoka emsebenzini kaDkt Mahlambi. Ubalule ukubaluleka kokukhiqiza isizukulwane esisha sama-environmental analytical chemist, wathi ubungcweti kulomkhakha budingeka kakhulu njengoba kuyikhono elinqabile eNingizimu Afrika. Useke weluleka abafundi abenza ucwaningo lweMasitazi abayisishiyagalolunye – bonke ezaqeda ucwaningo namaphepha ocwaningo ngesikhathi – abayisikhombisa be-Onazi, kanti kumanje ubheke eziyisithupha abenza iMasitazi nabahlanu abenza ucwaningo lwezobudokotela.

UDkt Mahlambi ubonge uNkulunkulu ngempumelelo yakhe, wabonga umyeni wakhe uDkt Mphilisi Mahlambi ngothando lwakhe olungaphezi, ukumeseka, ukuzinikela, ukumkhuthaza nokumthemba. Ubonge indodakazi yakhe ngokumeseka nokuqonda, wabonga unina ongasekho noninakhulu ngothando nokumeseka.

UDkt Mahlambi ubonge ithimba labafundi be-Environmental Analytical Chemistry Research ngenhlonipho, intshisekelo nokuzinikela okumkhuthaza ukuthi acije abanye abafundi, akhulise nolwazi lwakhe. Ubonge ezinye izifundiswa emnyangweni weKhemistri ngeqhaza lazo ekumkhuliseni.

‘Halala ngempumelelo yakho,’ kusho iPhini Sekela-Shansela le-CAES uSolwazi Albert Modi. ‘Usenze saziqhenya siyiKolishi. Qhubeka nomsebenzi wakho omuhle, wazi ukuthi sikweseka ngezikhathi zonke.’

Amagama: wu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundo Sigubhe Iminyaka Eli-150 Ka-JL Dube

Isifundo Sigubhe Iminyaka Eli-150 Ka-JL Dube
OSolwazi Cherif Keita (kwesobunxele) noSimangaliso Kumalo.Click here for English version

I-School of Education ne-School of Religion, Philosophy and Classics eKolishi le-Humanities, ngokubambisana neHhovisi LeNyuvesi LezokuHlelwa noKuthuthukiswa KoLimi bebehlele isifundo i-2021 John Langalibalele Dube Memorial Lecture. Lesisifundo besihlelwe nguNks Natalia Molebatsi, ongumbhali waseNingizimu Afrika, imbongi nesishabasheki sezamasiko.

IPhini Sekela-Shansela neNhloko yeKolishi LezesiNtu uSolwazi Nhlanhla Mkhize uvule lesi sifundo, wakhuluma ngencwadi engempilo kaDube ehlelwe yisifundiswa sase-UKZN uSolwazi Simangaliso Kumalo osihloko sayo sithi John, Nokutela and Angelina Dube. Pioneers of Education for self-reliance, liberatory religion and democratic politics in South Africa. ‘Ubuholi bukaDube kwakungobokuzidela nobuqotho. Kumfanele ukuhlonishwa ngalencwadi kanti iphume ngesikhathi esibalulekile lapho iNingizimu Afrika ibhekene nezinselelo zobuqotho khona. Kuzohlomula izizukulwane zamanje nezangomuso ngayo,’ kusho uMkhize, obhale isandulelo salencwadi. Izophuma emasontweni ambalwa ezayo.

I-John Langalibalele Dube Chair in Rural Education eSikoleni sezeMfundo uSolwazi Relebohile Moletsane uchaze umlando wesifundo sika-JL Dube, esaqala ngonyaka wama-2003. ‘Lomcimbi wezinsuku ezine ubugabe ngezifundiswa zasekhaya nezaphesheya ezikhumbule igalelo likaDr JL Dube obezogubha iminyaka eli-150 kulonyaka. Uma kukhulunywa ngezinselelo iNingizimu Afrika nomhlaba ababhekene nazo, njengeCOVID-19, ukuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili, ukuguquguquka kwesimo sezulu, ububha, ukungalingani nemibango emphakathini, imigubho yokukhumbula ukuzalwa kwengcithabuchopho siyivula ngoxhaxha lwezifundo ezibheka umlando wayo nokuthi inyuvesi nabanye abalingani bangafunda ezinkolelweni nasezimfundisweni zakhe ukuletha ushintsho.’

I-William H Laird Professor of French and the Liberal Arts e-Carleton College (eMinnesota, eMelika) uSolwazi Cherif Keita nguyena owethule isifundo sokuvala loluchungechunge. Uthe waqala ukuzwa ngomlando kaDube ngenkathi evakashe okokuqala eNingizimu Afrika. ‘Ngabuyela eMelika nginentshisekelo yokufunda kabanzi ngaye, impilo yakhe nokuqeqeshwa kwakhe eMelika ngethemba lokuqoqela izizukulwane zangomuso umlando wakhe. Ngenkathi ngicabanga ngempilo kaDube, kwangigqamela ukuthi ifilimu yiyona ndlela enhle yokumbuyisa emiqondweni yabantu.’

UMnu Mweze Ngangura, umenzi wamafilimu ovelele wase-Democratic Republic of Congo, kodwa ozinze e-Brussels (e-Belgium), nguyena owacelwa ukuthi enze lefilimu. UKeita wayehlele ukuxoxa no-Nelson Mandela ngempilo kaDube. Nokho uMandela wathi akukuningi akwazi ngoDube. UKeita uthi kwamdumaza ukuzwa lokhu kepha wabona ithuba lokuhlonipha impilo kaDube ukuze yaziwe emhlabeni.

Uthi wathola ukuthi abazali bakaDube abamuthabatha base Melika bashadela edolobheni langakubo i-Northfield, e-Minnesota. ‘Indaba kaDube eyayiqale ingumcabango okude masisha yaphenduka indaba yendawo yangakithi nengithinta ngqo. Ngathola ngendlela engalindelekile ukuxhumana kwami nendaba abanye abantu ababecabanga ukuthi anginagunya lokuyixoxa. Esikhundleni sokuthi ngithole indaba kaDube, kwaba yiyona ethola mina,’ kusho uKeita.

NgoZibandlela wezi-2004, waqeda ifilimu yokuqala ebizwa ngokuthi Oberlin-Inanda: The Life and Times of John L. Dube, eyaqokelwa kwi-2005 Pan African Film Festival e-Ouagadougou (eBurkina Faso). Umzukulu kaDube uMnu Zenzele Dube, waya kulefestiveli, lapho le filimu kwabikwa ngayo kakhulu emaphephandabeni yaqokelwa emkhakheni i-Special Mention for Best Documentary in a Special Prize.

Le filimu yakhonjiswa kwi-2005 Durban International Film Festival e-Howard College. UMengameli Thabo Mbeki wanxusa ukuthi le filimu yokuqala ngoDube idluliselwe kwi-SABC. Ngokuqhubeka kwesikhathi yakhonjiswa isishabasheki somzabalazo uSolwazi Fatima Meer noMengameli Mandela.

‘Iqiniso lithi kusukela ngalelo langa langoMasingana wezi-1999 kuze kube namuhla impilo yami yashintsha kakhulu. Akudluli suku ngingacabanganga ngoDube, u-Wilcox, uNokutela Dube, Inanda, i-Cornfields, iThembalihle, nezinye izinto ezihambisana nomlando owawungalibaleka ngaphandle kweqhaza lami elincane ekuvumbululeni umlando weNingizimu Afrika oyinqabakayitshelwana,’ kusho uKeita.

Esephothula isifundo sakhe, uKeita uxoxele izihlwele ngenkondlo ethi Remember ka-Don Mattera. ‘UDube wayengumholi othobekile owayesebenza ngokuzikhandla esebenzela usuku lapho abantwana base-Afrika beyohamba ngeqholo khona, baphathe amatomu empilo yabo ngokuphelele ezweni loyisemkhulu. Sengathi isibonelo sakhe sokusebenzela umphakathi singasikhuthaza ukuthi siqhubeke sibe ngabantu abangcono ekwakheni izizwe zase-Afrika ezinobulungiswa nezilinganayo,’ kusho yena.

Enanela ngesifundo sakhe, uKumalo ukhulume ngencwadi ezophuma wakhuluma ngokulingana ngokobulili emshadweni kaDube noNokutela noDube no-Angelina. Uphinde wakhuluma ngokuphokophela kuka-Angelina ekuvikeleni igugu likaDube ngemva kokufa kwakhe.

UKumalo ukhulume ngemfundiso kaDube yokuzimela ‘engukuqondisisa nokuqonda, ukuba nolwazi olufanele nokwenza nokwakha ngemfundo etholakalayo.’ Ubalule ukuthi mibili imiphumela emqoka: okuyimfundo yokuzikhulula nemfundo njengesikhali esimqoka samathuba angcono kwezomnotho.

‘Sengathi singaqhubeka sifunde ezimfundisweni zikaDube ngemfundo, ubuholi nombusazwe njengoba zisenendawo nanamuhla,’ kusho uKumalo. Unxuse umphakathi ukuthi uqhubeke ulondoloze igugu likaDube, wenza isibopho sokuthi ngonyaka wama-2023 isifundo sizogxila futhi sigubhe iminyaka eli-150 kaNokutela Dube.

UMnu Langa Dube, umzukulu ka-JL Dube, ubonge i-UKZN noKeita ngokugcina umlando kayisemkhulu. ‘Siyabonga ukuthi umlando kababamkhulu uyakhunjulwa nokuthi uyahlonishwa e-Afrika. Lesisifundo sesikhumbuzo sihambisana nobumqoka bemfundo esezingeni elifanele njengesikhatli senkululeko enganeni yomuntu. Lokhu kufanele kuthathwe njengomsebenzi wawo wonke umuntu. Kufanele sihlale sikhuluma ngoDube kuzo zonke izindawo ezweni siqinise isiko lokuqopha umlando wethu ukuze ungalibaleki, ukwazi ukudlulela ezizukulwaneni ezizayo.

Amagama: wu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe 


author : .
author email : .

Bekugxilwe Emhlabeni, Uguquguquko Esimweni Sezulu Nemfundo Ephakeme Esifundweni Sesikhumbuzo Sika-JL Dube

Bekugxilwe Emhlabeni, Uguquguquko Esimweni Sezulu Nemfundo Ephakeme Esifundweni Sesikhumbuzo Sika-JL Dube
UMnu Ngila Michael Muendane (kwesobunxele) noMnu Lukhona Mnguni.Click here for English version

Ochungechungeni lwezinsuku ezine zeSifundo Sesikhumbuzo sika-John Langalibalele Dube, lowo owayeboshelwe ukuba yisishoshovu somzabalazo nongumbhali uMnu Ngila Michael Muendane nowenza izifundo zobudokotela kwezombusazwe e-UKZN uMnu Lukhona Mnguni badingide indaba yomhlaba, ukuguquguquka kwesimo sezulu nemfundo ephakeme.

UMuendane ubalule ukuthi umhlaba yimpahla emqoka. ‘Ngaphandle kwawo, ngeke kwabanazindlu, nakudla, nazingubo, namigwaqo futhi ngeke kwaba nandawo yokugcina amanzi. Kafushane nje, ngeke kwaba nampilo. Impilo yonke incike emhlabeni. Unembeza wethu kufanele engabe usenza sikhumbule ukuthi akulungile ukuncisha omunye umuntu amandla okubhekana nezidingo zakhe.’

Wengeze ngokuthi uhlelo lwaseNingizimu Afrika lokubuyisa umhlaba luhambisana nokubuya kwezwe i-Afrika yonke. ‘Asikhohlwe wumhlaba, ubukoloni basiphuca inkululeko yomqondo ukuze sithole izindlela zokuwubuyisa ngokusiphuca amandla ethu nokufaka umqondo wokuthembela kwabanye abantu okuyimbangela yokuhlukumezana sodwa, umqondo omi ndawonye, ububha, inkohlakalo nokungabi nozwelo okwenza singabi munye, kwezinye izinto.’

UMuendane ugxeke uhulumeni ngezinhlelo zokubuyisa umhlaba, wasola inhlangano ebusayo ngokuqamba amanga ngokubuyisela umhlaba ebantwini abaphucwa wona. Uthe ukuhluleka kukahulumeni ukuletha ama-30% omhlaba ebantwini abayizigidi ezingama-25,6 ezingenamhlaba kukhombisa ukuthi izinhlelo ze-African National Congress azilungile kanti lokhu kuwukudlala ngegeja kuziliwe.

Uthe ‘kungenzeka ukuthi abantu abasacindezelwe ngokwesiqu kodwa ukucindezelwa kwabo ngokomqondo kusaqhubeka nanamuhla kanti kugqame kakhulu kwezemfundo ephakeme. Kufanele zibuye emasisweni ebantwini, babuyele emasikweni abo, bazithole ukuthi bangobani. Kufanele bayeke ukuthembela kwabanye abantu, babambelele emfundisweni yokuzimela kaDube.’

Inkulumo kaMnguni ibheke impilo kaDube ngeso lezemfundo ephakeme ne-COVID-19. Uthe izikhungo zemfundo ephakeme zaseNingizimu Afrika zizamile ‘ukuthi izinto zingashintshi ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngobuchwepheshe ukuze kuqedwe unyaka wokufunda nangenkohlakalo yokuzama ukuphasisa izitshudeni ngayo yonke indlela, okufenyise isithunzi sezicucu zemfundo. Lokhu (ngeshwa) kwenza ezinye izitshudeni zizibone ziphumelele.’

NgokukaMnguni, ‘uDube ubezosinxusa ukuthi senze izikhungo zethu zikhulule abahlwempu, zifukule imiphakathi yakithi, zifake umoya wethu ngekusasa lethu siyizwe. Ubezophoxeka wukuziphatha kokuzicabangela, ubugovu, ukukopela, ukuntshontsha amaqhinga abanye nokuholela abantu abavele utiki okuvame ukubonakala esikoleni.’

Uthe ukube uDube usaphila ‘abafundi bebezoqhubeka nokuba ngabaholi bemikhankaso emisha nesidingo sokwenza izindlela ezintsha zokufundisa ezihambisana nezinselelo zesikhathi esiphila kusona. Besingeke sijahe ukuqeda unyaka wokufunda kepha singakhathazeki ngokuthi izitshudeni zizophelela kuphi ngomuso.’

UMnguni uthe ngeminyaka yoDube nomholi wabantu abamnyama eMelika u-Booker T Washington kwakunokuxhumana phakathi kwemfundo, umbusazwe, intuthuko nekusasa. ‘Namuhla lezizinto sezihlukanisiwe, okuholela ekutheni sibe nezifundiswa ezingamagwala eziphila emakhosombeni azo. Ngenxa yalokhu ubumqoka bemfundo bubhekwe ngeso lokhozi.’

Inkulumo yakhe ibuze imibuzo ethi libhekephi ikusasa lemfundo ephakeme? Kungani singenazo izinto ezisheshe zisixwayise ngezinkinga ezikhona esizweni? Ezemfundo singenza kanjani ukuthi zihole kunokuthi zisalele emuva nemiphumela yokushintsha kwezinto? Kungenzeka ukuthi imfundo ephakeme ibone izinto zingakenzeki futhi ihambe phambili njengasesikhathini sikaDube noma kufanele seneliseke ngobuthuntu esiyibona manje? Ingabe isidingo sokuhlonishwa sesihlanekezele isidingo sokuphila?

UMnguni uthe, ‘Eminye yalemibuzo iyadinga ukubuza ngendawo yemfundo ephakeme. Ngikholwa wukuthi uDube ubezosikhuthaza ukuthi sizishintshe senzele isizwe, sibambelele emoyeni wokukhuthala osho ikusasa kunemanje. Imfundo ephakeme kufanele ibe yisisekelo somhlaba esiwufunayo ngomuso, iphendule imibuzo esinayo ngokuhlangana kwemfundo, ezombusazwe nokuhlelela intuthuko nekusasa.’

Amagama: wu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .