I-UKZN YiNyuvesi Yokuqala e-Afrika ukuhlonishwa nge-ISOCARP Bronze Membership

I-UKZN YiNyuvesi Yokuqala e-Afrika ukuhlonishwa nge-ISOCARP Bronze Membership
USolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu oklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership i-ISOCARP.Click here for English version

Isikole Sezifundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo kanye neNtuthuko eKolishi lezesiNtu siklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership yi-International Society of City and Regional Planners (i-ISOCARP).

I-UKZN yinyuvesi yokuqala yase-Afrika ukunikwa ubulungu obunjalo kusukela i-ISOCARP yasungulwa eminyakeni engama-57 edlule.

Lo mklomelo, onobulungu bamahhala beminyaka emithathu kulenhlangano, unikwe umfundisi Wezokuhlelwa Kwamadolobha, uSolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu, oneminyaka emibili enesikhundla kwi-ISOCARP.

‘Lolu wuphawu lwenhlonipho kimina emkhakheni Wezokuhlelwa Kwamadolobha NeZifunda,’ kusho uMagidimisha-Chipungu. ‘Lulandela iminyaka yobuholi bokuzinikela kuloMkhakha engeseke ngawo isikole, ozakwethu kanye nebhodi labafundi. Okunye wukuthi kuwumvuzo womsebenzi engiwenza ngemuva onganakekile kwi-ISOCARP kusukela ngowezi-2015.’

Ukuthola lobubulungu uMagidimisha-Chipungu ukuthatha ‘njengobufakazi bokwesekwa yisikhungo seNyuvesi ebiqhakambisa ubudlelwano namalungu e-ISOCARP eminyakeni edlule. Ngaleyo ndlela, ibonisa isahluko esisha ekusimameni kwaloMkhakha njengoba uzilungiselela indawo emhlabeni jikelele. Okukhulu kakhulu wukuthi akukaze kwenzeke emlandweni wesikole noweKolishi, ngakho kuzophosa esivivaneni esahlukweni esisha ezethamelini zomhlaba wonke wonke.’

IDini neNhloko yesikole, uSolwazi Ernest Khalema, uhalalisele uMagidimisha-Chipungu ngempumelelo yakhe, wathi: ‘Igama le-UKZN liphakeme ngenxa yobuholi bakhe bekhethelo. Halala emkhakheni, esikoleni naseNyuvesi ngokuhlale iseseka.’

UMengameli we-ISOCARP, uMnu Martin Dubbeling, wengeze ngokuthi: ‘USolwazi Magidimisha-Chipungu namanje usakhuthele kanti wabaneqhaza empumelelweni yama-56 neyama-57 ISOCARP World Planning Congress. Ibhodi ye-ISOCARP ibonga isikhathi nomsebenzi wakhe ekuhleleni wonke amaphepha nawo wonke amalungiselelo adingekayo.’

Eminyakeni edlule uMagidimisha-Chipungu ubebutha imiklomelo ezingeni lakhe, lesikhungo, lezwe nelomhlaba wonke; konke ukwazisa kakhulu. Ubalule ukuthi i-Bronze Membership iphakamise igama lakhe ezingeni lomhlaba.

‘Ixoxa indaba yomsebenzi wami wokuzikhandla, ukuzidela nokuphokophela ezingeni lokusebenza emhlabeni ngokwandisa amathuba ami ngaphandle kwezwe. Ubuhle esibenza ezimpilweni zethu abuveli emazwini ethu kepha bubonakala ngezimpilo zalabo esibathintayo,’ kwengeza yena.

Indikimba yama-57 ISOCARP World Planning Congress ithi Planning Unlocked: New Times, Better Places, Stronger Communities. Le ndlela yengqungquthela eyindidiyela yenza izethameli zikwazi ukuya kuyona siqu e-Doha e-Qatar noma ziyethamele ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimnje.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundisi We-Jazz Uwine i-Best Contemporary Jazz Album Award

Umfundisi We-Jazz Uwine i-Best Contemporary Jazz Album Award
Ikhava ye-albhamu yesihlanu yomfundisi we-jazz, uMnu Sibusiso Mashiloane ethi iHubo Labomdabu.Click here for English version

UMnu Sibusiso Mashiloane, ongumfundisi we-Jazz e-UKZN, uwine i-Best Contemporary Jazz Album kuma-2021 Mzantsi Jazz Awards nge-albhamu yakhe yesihlanu ethi iHubo Labomdabu, lapho eshaya upiyano yedwa, okungumculo awuqophe ngesikhathi somvalelandlini.

‘Le albhamu ingumcabango wezinto engihlangane nazo empilweni yami, isimo sezombusazwe nempilo esiphoqwa ukuyiphila,’ kusho uMashiloane. ‘Lo mculo uqwashisa ngenhlalo, futhi uhumushe impilo yethu yemihla ngemihla njengoba isishintshile. Ngithemba ukuthi i-albhamu yami inika ukuzihlola, ukuthula nothando.’

Le albhamu edle umhlanganiso izindla ngokujulile ngempilo yabantu abamnyama nokuthi ikhaya lisho ukuthini. Le-albhamu kaMashiloane ingeyesihlanu futhi iyisiqephu sakamuva esiwubufakazi besibopho asenza sokukhiqiza ama-albhamu ayisikhombisa anezingoma eziyisikhombisa iyinye okungenani, ngaphambi konyaka wezi-2023.

 
UMashiloane, odumile kweze-jazz yaseNingizimu Afrika nasemashashalazini aphesheya omculo, wakhiqiza ama-albhamu amane kuqala, wonke athakaselwa kakhulu. Useke wathola imiklomelo eminingi, waqokwa kweminye imicimbi emikhulu enjengama-SAMA, ama-AFRIMA nama-International Urban Music Awards.

UMashiloane, okumanje ufundela iziqu zobudokotela, nokuyilapho ehlose ukuthi ngeso le-jazz yaseNingizimu Afrika agxile ezindikimbeni ezenza umuntu acabange ikhaya bese ezithola ephindela kulona.

‘Uma ngifundisa, ngiqinisekisa ukuthi luningi ulibo lwe-jazz yaseNingizimu Afrika kwisilabhasi yami,’ kusho yena. ‘Noma kungangithatha isikhathi esingakanani ukuqeda iziqu zobudokotela kepha sekuvele kungenza uthisha ongcono ngoba manje sengiyakwazi ukuxoxela abafundi bami ukuthi abantu bakithi badlule kuphi, yini asebeyibhalile nokuthi babedlala kanjani.’

iHubo Labomdabu litholakala kuzo zonke izinkundla zokuxhumana kanti akhona amakhophi ambalwa atholakala ngokubhalela ku: info@isupportdoyou.com.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Iphepha Likangoti Womthetho Kwi-Top 10 Download List Ye-Social Science Research Network

Iphepha Likangoti Womthetho Kwi-Top 10 Download List Ye-Social Science Research Network
UNks Priya Singh, ungoti woMthetho we-Inthanethi. Click here for English version

Iphepha locwaningo likangoti woMthetho we-Inthanethi uNks Priya Singh elisihloko sithi Can an Emoji Be Considered as Defamation? A Legal Analysis of Burrows V Houda [2020] NSWDC 485, lingene ohlwini lwama-Top Ten download e-Social Science Research Network (i-SSRN) e-African Law journal, Communication Law & Policy: Africa and Communication Law & Policy: Asia & Oceania.

Leliphepha locwaningo libheka icala lase-Australia lika-Burrows no-Houda necala laseNgilandi lika-Lord McAlpine no-Bercow, womabili abheka ukuthi izimpawu zokuxhumana, phecelezi ama-emoji, angathathwa yini njengento ehlambalazayo, kwase kuvunyelwana ngokuthi kungenzeka.

‘NgesiNgisi esilula singathi ngibheke lamacala amabili aphesheya, lase-UK nelase-Australia, womabili abheka ukuthi ama-emoji ezinkundleni zokuxhumana kungenzeka yini ukuthi ahlambalaze,” kuchaza u-Singh.

Uthi iphepha lakhe locwaningo libheke umthetho waseNingizimu Afrika, lazama ukubheka ukuthi nawo ungakuthatha yini ukusebenza kwama-emoji njengento ehlambalazayo ezintweni ezifakwa ezinkundleni zokuxhumana njengo-Facebook, u-Twitter no-WhatsApp.

‘Icala lase-UK labheka i-emoji “yobuso obumsulwa”, kwathi icala lase-Australia labheka i-emoji “yomlomo kathula du!”. Womabili lamacala abanemiphumela ethi ukusetshenziswa kwama-emoji kungahlambalaza. Nganquma ukuthi umthetho wethu ungasho ukuthi i-emoji engafanele ingathathwa njengehlambalazayo,’ kusho u-Singh.

Ephawula ngokuthi kumphatha kanjani ukungena kwi-Top 10 download list, u-Singh uthe lokhu kuwuphawu lokuhlonishwa komsebenzi wakhe wokuba yisifundiswa.

‘Ngimangele kakhulu! Siyizifundiswa asivamile ukuthola ithuba lokuhlangana nabantu okungenzeka ukuthi sebeke bafunda iphepha lakho locwaningo futhi asivamile nokwazi ukuthi abantu basuke bewafunda. Ukuhlonishwa ekuhambeni ngokuthi bafunda umsebenzi wakho yinto emnandi. Kuyangikhuthaza kakhulu ukuthi ngibhale, ikakhulukazi emkhakheni woMthetho we-Inthanethi,’ kusho yena.

U-Singh akasiyena umuntu ozithela ngabandayo njengoba kumanje umatasa namaphepha ocwaningo aqhathanisa ukuthi kusho ukuthini ngokomthetho ukuthi umuntu ohluzile emphakathini nomuntu ohluzile ezinkundleni zokuxhumana. Lamaphepha ocwaningo aqhathanisa ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kwendlela abantu abafunda ngayo amagama ezimweni ezijwayelekile njengezincwadi namaphephandaba nasendleleni abafunda amagama ngayo ezinkundleni zokuxhumana njengo-Facebook no-Twitter.

‘Umehluko uyahlekisa njengoba abantu abaningi bethatha izinkundla zokuxhuma njengento yokudlala engeke imbophise umuntu,’ kusho u-Singh. ‘Yingakho bevame ukungawanaki amagama ahlabayo ezinkundleni zokuxhumana nakuba okufakwa khona kuvame ukuhlubula abantu, kubahluphe. Ngicwaninga nokuthi ingabe abantu abangalingani ngeminyaka izinkundla zokuxhumana bazithatha ngezindlela ezingefani, njengokuthi intsha ayinanazi ukusebenzisa amagama ahlabayo ezinkundleni zokuxhumana kunalokho abangakwenza emphakathini ekubeni abantu abadala bakholwa wukuthi ukuziphatha ezinkundleni zokuxhumana kufanele kufane nokuziphatha emphakathini.’

Amagama: nguThandiwe Jumo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Indikimba Yomcimbi Ibithi Abesifazane Bangabakhi Bomphakathi Bempela

Indikimba Yomcimbi Ibithi Abesifazane Bangabakhi Bomphakathi Bempela
Bezibuya kanje emcimbini i-Young Women in the Workplace.Click here for English version

UNks Qhamo Gumede, owayefunda e-UKZN nongungoti Wezenhlalakahle noKuthuthukisa Umphakathi nobheka abafundi ezindaweni zokuhlala e-Howard College naseSikoleni SobuDokotela, ubehlele umcimbi i-Young Women in the Workplace eMhlanga.

Lomcimbi ondikimba yawo ibithi Women are the Real Architects of Society, bekungowabantu besifazane bodwa.

Ezithamelini bekukhona ikakhulukazi abafundi a abangama-Residence Assistant (ama-RA) nama-Student Assistant (ama-SA) ezimpikweni ezimbili (eSikoleni SezobuDokotela nase-Howard College), lapho uGumede ebhekene khona nokuhlanganisa i-Residence Life Programme ethuthukisa bafundi ngokuphelele nokuqashwa kwebasebenzi bakhona kanjalo nokuqeqesha nokubheka abasebenzi abahlala eNyuvesi namalungu amaKomidi Ezokuhlala ngemva kokukhethwa abafundi.

I-Residence Life Programme ihlose ukuhlinzeka abafundi ngendawo yokuhlala ephephile, enempilo nebukekayo, okusiza umgomo wokufundisa weNyuvesi. Uhlelo lulonke lugxile ekuqhubekeni nokweseka ukufunda ngaphandle kwamagumbi okufunda nokweseka umsebenzi weSikhungo kanjalo nokuthuthuka kwezitshudeni kwezombusazwe nezenhlalo nezomnotho lapho abafundi behlala khona.

UGumede uthi ama-RA nama-SA, asebenza ngokuzikhandla ngokunamathela ezingeni le-Res Life Curriculum, kwenye inkathi ahlukunyezwa abafundi abangafuni ukuthobela umthetho wezindawo zokuhlala.

‘Inhloso yokuhlangana bekungukubonga izethameli nokuzinika izinto ezingazisebenzisa ukubhekana nezinselelo emabaleni aseNyuvesi nangaphandle kwakhona. Uma sibheka ucwaningo noma silalela izindaba zangempela, abantu besifazane bagilwa ngokuhlukunyezwa ngokobulili, ukubulawa kwabantu besifazane, ukuhlukunyezwa ngokocansi, ububhoklolo nemiholo engalingani neyabantu besilisa. Nakuba abantu abaningi behlukunyezwa ngabantu abathandana nabo kodwa imvamisa amadoda yiwona angabahlukumezi kuthi abantu besifazane kube yibona abahlukunyezwayo,’ kusho yena.

‘Izethameli emcimbini zinikwe amasu ezindlela ezisebenzayo zokubhekana nomnyombo wendluzula, okukhona kuzona umqondo emphakathini wokuthi abantu besilisa nabesifazane kufanele baziphathe kanjani nokwemukeleka kwendluzula.’

Ukubaluleka namandla omthandazo kugcizelelwe yisikhulumi esiqavile uMfu Makhosazane Nyawo wase-Durban Christian Centre Jesus Dome, othe ukungalingani ngokobulili kwenye inkathi kwenziwa ngabantu besifazane. ‘Sidinga ukuzilungisa thina! Abantu besifazane kudingeka ukuthi bazazise, bazi ukuthi kunezimpi okudingeka zilwiwe emsebenzini. Kudingeka ukuthi sishintshe ekubeni ngabantu abagilwayo sibe ngabanqobi; abantu abasabayo sibe ngabangesabi; abangenamandla sibe ngabanamandla; abayize sibe ngabahlonishwayo. Inhlonipho imqoka ngisho kuthiwa uneziqu zeMasitazi noma zobudokotela emkhakheni wakho uma ufisa ukuphila noma yikuphi, ikakhulukazi emsebenzini,’ kusho uNyawo.

Ukhuthaze izethameli ukuthi zidale imisebenzi kunokufuna umsebenzi, wathi kumqoka ukuthi zigomele iCOVID-19.

UNyawo uphethe inkulumo yakhe ngokukhulekela i-UKZN nawo wonke umuntu obesemcimbini.

UNyawo uncome uNks Nomvuselelo Mngadi noNks Melissa Sibanda ngokuba ngabaphathi bohlelo, ikakhulukazi njengoba bekungokoqala kubona bobabili.

‘Sibonga ama-Residence Life Officers asize ngokuhlela lomcimbi, ama-RA nama-SA ngokuba yizethameli ezinhle, uMnyango WezokuXhumana wase-UKZN ngokuthwebula umcimbi nesikhulumi esiqavile uNks Edista Ngubane wase-UKZN nesikhulumi sosuku uMfu Nyawo,’ kusho uGumede.

Amagama: yi-Ndabaonline

Izithombe: nguSiphosethu Dlamini


author : .
author email : .

Umfundi WeMasitazi Ohlelweni Lokushintshana NamaDashi

Umfundi WeMasitazi Ohlelweni Lokushintshana NamaDashi
UNks uLindiwe Maseko.Click here for English version

Umfundi weMasitazi KweZobulili, NezeNkolo eSikoleni SezeNkolo, iFilosofi NamaGugu uNks uLindiwe Maseko siqokwe kwi-Bridging Gaps Programme yase-Free University e-Amsterdam, lapho sizohlala khona izinyanga ezintathu ohlelweni lokushintshana ngabafundi.

Loluhlelo lokushintshana oluhlelwa yi-Free University luhlanganisa abantu basemhlabeni wonke ukuthi baxhumane ngezikamoya ezingeni lomhlaba wonke. Kulonyaka loluhlelo luzoba nezethameli ezili-14 zasemazweni ahlukene okukhona kuwona iNingizimu Afrika, iPakistani, i-Romania, i-Indonesia, i-Democratic Republic of Congo, iZimbabwe, iNdiya, iNigeria, i-Ecuador, i-Canada, i-South Korea ne-Myanmar.

Loluhelo luhlose ukuxhumanisa abafundi bamasiko namazwe ahlukene e-Amsterdam nokuvala igebe phakathi kwamasiko, ulwazi oluhlukene, ezemfundo, umphakathi nesonto.

‘Ngijabule ngibonga Isikole SezeNkolo, Ifilosofi neZamagugu noMkhakha weZenkolo neZokholo ngokunginika ithuba elingaka lokufunda nokumela Isikole ohlelweni i-Bridging Gaps. Yingqayizivele kimina lena – izongenza ukuthi ngiphokophele futhi ngiphumelele ezifundweni zami,’ kusho uMaseko.

Loluhambo oluxhaswe ngokugcwele luzokwenza uNks uMaseko, odabuka eZimbabwe, ukuthi abe namava asemhlabeni jikelele, akwazi ukuthola izinsizakusebenza zokufunda nabalingani angaxoxa nabo njengoba eseqala umsebenzi wakhe weziqu zobudokotela eZifundweni Zobulili neZenkolo. Uhlela ukwenza iziqu zobudokotela e-UKZN ngokucwaninga ngesihloko esithi A Feminist Theological Engagement with the Experience of womb (Chibereko) removal of Karanga women as a Reproductive-Health and Justice Embodied Reality.

I-Bridging Gaps Programme ingesinye sezibonelo zobudlelwano bokubambisana obuqhubekayo phakathi kweSikole Sezenkolo, Ifilosofi nezamaGugu noMkhakha weNkolo neZokholo wase-Free University.

INhloko yoHlelo Lwezobulili neZenkolo e-UKZN uSolwazi u-Charlene van der Walt uthe: ‘Ukubambisana phakathi kweSikole seZenkolo, Ifilosofi nezamaGugu noMkhakha weZenkolo nezoKholo e-Free University uphapheme. Kuhle ukuthi abafundi base-UKZN babe nethuba lokuya phesheya ngaloluhlelo kanti uLindiwe simfisela okumhlophe ocwaningweni lwakhe nase-Netherlands.’

Umeluleki wakhe ngocwaningo uSolwazi u-Lillian Siwila wengeze ngokuthi: ‘Ngaqala ukuhlangana noLindiwe eTanzania, lapho esathi sisazincokolela wezwakalisa uthando lwakhe lokufunda e-UKZN. Kwaba yintokozo ukuphakamisa ukuthi uLindiwe azofunda e-UKZN ngenxa yokuzinikela nokuzikhandla kwakhe okwabonakala ngokwenzisisa kwakhe izinto engqungqutheleni. Njengomeluleki wakhe ocwaningweni leMasitazi kwakumnandi ukusebenza noLindiwe ngenxa yokuzinikela kwakhe empumelelweni. Ngimfisela ukuhlala kahle, ngikhulekela ukuthi aqhubeke nomoya wakhe wokusebenza kanzima njengenxusa elihle le-UKZN.’

Amagama: wu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .