Unjiniyela Wase-UKZN Unqobe uMklomelo i-Young Concrete Researcher Award

Unjiniyela Wase-UKZN Unqobe uMklomelo i-Young Concrete Researcher Award
UDkt Benedict Olalusi.Click here for English version

I-Cement & Concrete SA (i-CCSA), inhlangano edidiyele ewumholi kuzona zonke izinto ezithinta usimende nokhonkolo eNingizimu Afrika, imemezele uDkt Benedict Olalusi waseSikoleni Sobunjiniyela njengomcwaningi ovelele ezweni i-Young Concrete Researcher yowezi-2021.

Lomklomelo uwuthole kwisimpoziyamu ebesenkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe ye-Young Concrete Researchers, Engineers and Technologists’ YCRETS 2021 ye-CCSA ebiklomelisa abacwaningi abancane abavelele abaneqhaza elimqoka ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bukakhonkolo besaqala emikhakheni yabo.

U-Olalusi, ongunjiniyela wezakhiwo uneziqu zobudokotela kwi-Civil Engineering zase-Stellenbosch University neMastazi i-M.Eng degree in Structural Engineering ne-B.Eng degree in Civil Engineering zase-Federal University of Technology in Akure eNigeria, uke waba phesheya e-Technical University (i-TU) of Dortmund eJalimane ngokohlelo i-2019 Gambrinus Fellowship ekubambisaneni kwezocwaningo nezemfundo.

Umsebenzi wocwaningo ka-Olalusi ugxile ekuthembekeni kwezakhiwo nokubheka ubungozi, ukuhlola amazinga ezokuphepha ekudwebeni izakhiwo, izindlela ezintsha zezinto zokwakha nokusebenzisa imishini efundeni nasekuhlanganiseni ulwazi lobunjiniyela kwezokhwakha. Useke waklonyeliswa ngoxhaxha lwemiklomelo ngomsebenzi wakhe wocwaningo ezikhungweni ezihlukene, waxhaswa yi-National Research Foundation (i-NRF) nezinye izikhungo.

U-Olalusi unamava emikhakhene ehlukene okubalwa kuyona ubunjiniyela kwezokwakha, ukuba ngumeluleki ngobungozi nokwenza izinhlelo zamakhompiyutha. Useke wabhala amaphepha ocwaningo amaningi, wahlanganyela nabanye ukubhala amanye ezingqungqutheleni ezinabanye abalingani bakhe nomeluleki wezitshudeni ezenza ucwaningo.

Emukela umklomelo we-CCSA, u-Olalusi uthe uthakase kakhulu ukunqoba umklomelo omkhulu kangaka ozomkhuthaza ukuthi aphokophele esicongweni emsebenzini wakhe wokucwaninga. ‘Ngikhuthazwe yizingwevu nabalingani bami, engibahlonipha kakhulu, engithola ukukhuthazeka kubona ukuthi ngenza kangcono kuzo zonke izigaba,’ kusho yena.

‘I-CCSA yethule lomklomelo ukuthi ube yingxenye yamasimpoziyamu e-YCRETS aklomelisa iqhaza labacwaningi abancane ukwandisa ulwazi endimeni kakhonkolo, ukusebenzisana nezimboni kwabo nokufafaza “isiko lezinga eliphezulu” kubacwaningi abancane,’ kusho uSolwazi u-Mike Otieno waseSikoleni seZokwakha neZemvelo e-University of the Witwatersrand, nongusihlalo wethimba labehluleli le-CCSA Young Concrete Researcher.

Amagama: ngu-Swastika Maney

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!

USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!
.Click here for English version

USuku Lwabesifazane lugujwa minyaka yonke njalo ngoNcwaba eNingizimu Afrika, okuyisikhathi esimqoka kusukela mhla we-9 wangoNcwaba wangowezi-1956 lapho abantu besifazane abeqela kwizi-20 000 bazo zonke izinhlanga bamasha baya eziNdlini Zombuso ukuyobhikishela ukuthi abantu besifazane abamnyama baphathe amapasi. Uhlelo lwamapasi lwasungulwa wuhulumeni wobandlululo ukucindezela abantu abamnyama.

Lombhikisho, ongomunye wemikhulu emlandweni weNingizimu Afrika, wawuhlelwe yi-Federation of South African Women (i-FEDSAW), eyayithi indawo yomuntu wesifazane yilapho ethanda khona, hhayi ekhaya kuphela.

Ngesikhathi sombhikisho abantu besifazane babecula ingoma eyenza kwaduma izinhlamvu ezithi wathint’abafazi, wathint’imbokodo, okuyisiqubulo namuhla esigqugquzela abantu besifazane kuwona wonke amazinga empilo. USuku Lwabesifazane lokuqala lwagujwa ngaphansi kwentando yabantu eNingizimu Afrika ngo-1995 mhla lwenziwa iholidi ezweni lonke.

Indikimba yoSuku Lwabesifazane yalonyaka ithi Generation Equality: Realising Women’s Rights for an Equal Future. Kumqoka ukwenza izigcawu ezenza ukuthi abantu besifazane namantombazane babenezwi ezinqumweni ezithinta impilo yabo. Indaba yokulingana ngokobulili ngalesisizukulwane wumkhankaso womhlaba wonke weNhlangano Yezizwe nethinta iNingizimu Afrika emizamweni yayo yokuthi abantu besilisa nabesifazane balingane ngonyaka wezi 2030.

USuku Lwabesifazane lugujwa ngokwazisa ngezindaba ezimqoka abantu besifazane ababhekene nazo eNingizimu Afrika ezinjengokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ukucwaswa, ukungalingani, ukuhola imali engalingani, ukuhlukunyezwa emsebenzini, amathuba alinganayo emfundo ngisho nokuthola izidingo ezimqoka njengamaqabelo.

Nazi ezinye izindlela ezinhle ongagubha ngazo iNyanga Yabesifazane:

•    Nikela noma uvolontiye ezinhlanganweni ezihlomisa abantu besifazane, amakhaya osizo noma izikole. Kwezinye kukhona i- 18twenty8The Jes Ford FoundationProject Dignity ne-POWA;

•    Qala uqoqe amaqakelo nezinye izimpahla zokugeza zabantu besifazane ongazinikelela amakhaya noma izikole zendawo;

•    Nikela ngezingubo ezindala, izimpahla zombhede, amathoyizi, izimpahla zabantu besifazane, omama namantombazane abadingayo;

•    Lwela ukulingana kobulili emsebenzini

•    Xhasa amabhizinisi abantu besifazane endawo

•    Faka amadoda ezingxoxweni abantu besifazane ababhekene nazo

‘Ngimele ubulungiswa, amathuba alinganayo namalungelo abantu. Izinsika ezimqoka emphakathini wentando yabantu udinga ukulwelwa.’

- u-Helen Suzman

U-Nks Nkosingiphile Ntshangase ungumsizi kwezokukhangisa e-UKZN Extended Learning, egxile kwezokuphathwa kwezinkundla zokuxhumana, ezokukhangisa, ezokuxhumana ne-blogging.


author : .
author email : .

I-Durban International Film Festival Imemezele Abanqobi

I-Durban International Film Festival Imemezele Abanqobi
Abanqobe i-Durban International Film Festival (kusukela kwesobunxele) i-Downstream to Kinshasa; i-Ala Kachuu - Take and Run ne-A Little Bird Reminds Me. Click here for English version

I-Durban International Film Festival yangowezi-2021, ehlelwe yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi le-Humanities, imemezele abanqobile ngaphambi kokuvalwa kokukhonjiswa okokuqala kwefilimi i-Threshold yomqondisi waseBrazil u-Coraci Ruiz.

Umqondisi we-CCA uDkt Ismail Mahomed uthe: ‘Ngithakasile ngempumelelo ye-DIFF 2021, kanti bekuyintokozo enkulu ukubona ukukhonjiswa kwamafilimu amaningi nokubona isasasa elikhulu lezethameli zefestiveli zaseNingizimu Afrika.’

Egameni lokuba wushampeni wentando yabantu, amalungelo abantu, ubulungiswa emphakathini, ubuciko kwezemfundo nobuciko kubona bonke abantu, i-CCA yethule iminxa emithathu yemiklomelo. ‘Besifisa ukuhlonipha abenzi bamafilimu, izinhlangano nezikhungo ezizibophezele ebucikweni bamafilimu ukukhula, ukusimama nokuvikela idemokhrasi yethu,’ kwengeza u-Mohamed.

I-DIFF Promoting Access to Cinema Award yokuqala ingqontshwe yi-Sunshine Cinema ngomsebenzi wayo ovelele wokuhambisa lobubuciko emiphakathini mahala. Umklomelo we-DIFF Film in Education unqotshwe yinkampani engenzi nzuzo i-STEPS ngokukhiqiza amafilimu angomlando emisebenzi yezemfundo ehlukene. Umklomelo wokuqala we-DIFF Human Rights Award uye kuMnu u-Enver Samuels ngokwenza amaqophamlandu ngezingwazi zamalungelo abantu nokuvundulula isidingo socwaningo olujulile ngokusocongwa kwabaholi bepolitiki abanjengo-Dulcie September no-Ahmed Timol.

Emcimbini wemiklomelo, umklomelo omkhulu wefestiveli i-Best Feature Film udliwe ngumqondisi waseShayina u-Shin Xin ngolozolo i-A Little Bird Reminds Me. U-Xin uhlabane ngomklomelo wezi-R50 000 wahlonishwa ngokuba nguMqondisi Ovelele.

Umklomelo i-Best South African Feature Film, onomklomelo wemali eyizi-R25 000 udliwe yifilimu yaseKapa i-Sons of the Sea, eqondiswe nguMnu John Guttierez, kwathi iqophamlando elivelele kwaba ngelomqondisi ovelele waseCongo u-Dieudo Hamadi nge-Downstream to Kinshasa, indondo i-Best South African Documentary kwaba ngeye-I Am Here, eqondiswe wu-Jory Sank ne-Murder in Paris, eqondiswe ngu-Enver Samuels.

Ifestiveli yalonyaka inamafilimu amafishane angama-53 avelele. I-Best South African Short Film kube iManzini Zungu, eqondiswe yindikimba ngeNkosi uShaka ethi uShaka Inkosi Yamakhosi ngenxa yendlela athatha umlando ngayo.

I-African Short Film i-South African What Did You Dream? kaKarabo Lediga ne-Best Short Film ka-Ala Kachuu-Take and Run yomqondisi u-Maria Brendle wase-Kyrgyzstan.

Uhlu lwemiklomelo yonke lumi kanje:

I-Best Actor: Seounggyun An - My Son
I-Best Actress: Tsholo Maseko - Pusha Pressa Phanda
I-Best Screenplay: My Son
I-Best Director: Shin Xin - A Little Bird Reminds Me
I-Best South African Feature Film: Sons of the Sea
I-Best Feature Film: A Little Bird Reminds Me
 
I-Artistic Bravery: Pusha Pressa Phanda
 
I-Best South African Documentary: I Am Here
I-Best South African Documentary: Murder in Paris
I-Best Documentary: Downstream to Kinshasa
 
I-Best South African Short Film: Shaka Inkosi Yamakhosi
I-Best African Short Film: What Did You Dream?
I-Best Short Film: Ala Kachuu - Take and Run

 
I-Amnesty Durban Human Rights Award: I, Mary
 
I-DIFF Human Rights Award: wu-Enver Samuels
I-DIFF Film in Education Award: i-STEPS
I-DIFF Access to Cinema Award: I-Sunshine Cinema

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Isikhungo Sase-UKZN Sibambe Iqhaza Kuzingxoxo Ngokuvikeleka Kwamanzi

Isikhungo Sase-UKZN Sibambe Iqhaza Kuzingxoxo Ngokuvikeleka Kwamanzi
(Kusukela phezulu kwesobunxele) Izikhulumi engqungqutheleni oDkt Petra Schmitter, uMnu Dhesigen Naidoo, uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi, uSolwazi Sylvester Mpandeli, uSolwazi Ragab Ragab, uMnu Peter Townshend, uDkt Vimbayi Chimonyo, u-Aidan Senzanje noDkt Abebe Chukalla.Click here for English version

I-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) yase-UKZN ihlangane ne-Water Research Commission (i-WRC) yaseNingizimu Afrika ukuhlela isithangami enkundleni yokuxhumana ngesihloko sokuqinisekisa ukuphepha kwamanzi ngokuphucula ukukhiqizwa kwamanzi ezolimo.

Lomcimbi odingide ngolwazi olusha nezindlela ezintsha zokukhiqiza amanzi, kukhulume kuwona Isikhulu Esiphezulu se-WRC uMnu Dhesigen Naidoo nongoti omkhulu wezokunisela e-World Bank uDkt Petra Schmitter.

Ethimbeni longoti ebelikhona bekukhona uMengameli we-International Commission on Irrigation and Drainage uSolwazi Ragab Ragab, umfundisi we-Water Productivity and Remote Sensing e-IHE Delft Institute for Water Education uDkt Abebe Chukalla, uDkt Aidan Senzanje we-Discipline of Bioresources Engineering e-UKZN, umfundi wakudala wase-UKZN uDkt Vimbayi Chimonyo we-International Maize and Wheat Improvement Center eZimbabwe nonjiniyela kwezokwakha e-WSP Africa uMnu Peter Townshend.

Emukela izikhulumi omunye wabaqondisi base-CTAFS uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi uthe inhloso yomcimbi bekungukuqala ingxoxo ezoletha imininingwane ngencwadi ezokhiqiza ulwazi ngokwenza ngcono izinga lokuphepha kwamanzi eNingizimu yomhlaba.

Inkulumo ka-Schmitter ibalule izisombululo ngokuphepha kwamanzi nobumqoka bemizamo nendlela eyindidiyela, yagxila ekuphuculeni ukugcinwa nokutholakala kwamanzi nokukhuthaza ukusetshenziswa kwamanzi ngendlela efanele.

‘Ukuze siphathe kangcono indlela esisebenzisa amanzi ngayo kwezolimo, kudingeka sicabange sijule ngemikhankaso yethu kepha futhi nangomkhakha wezamanzi, ezamandla nezokudla sisebenzisa uhlaka lwezindlela eziningi,’ kusho yena.

UMabhaudhi ubonge u-Schmitter ngenkulumo enohlonze ethinta konke ngokuphathwa kwamanzi ezolimo, wathi kufana nokuvula isikole ngolwazi lwencwadi lube lubheka ukwehluka okukhona.

Inkulumo ka-Naidoo ithinte izinto ezimqoka ezenzeka emhlabeni jikelele ezizoba wumkhombandlela endimeni yezamanzi neyezolimo, wagxila ekuvulekeni kwezolimo ekubeni yindlela engaqeda indlela, kutholakale ukudla nomsoco.

‘Akusiyo nje indaba yesayensi engcono, ukukhiqiza kangcono nokuphatha amanzi kangcono kepha futhi wukuthola indlela elungile yokubhekana nokungalingani emhlabeni nokukwazi ukufinyelela ekudleni’ kusho u-Naidoo.

‘Amanzi awagcini nje ngokuba yinsika yokuvuselela nokuthuthukisa umnotho kepha futhi amabhizinisi ezolimo aneqhaza ekutheni sinalo noma asinalo ikusasa eliqhakazile ekongeni imvelo. Uma sinezolimo eziyimpumelelo eminyakeni engama-20 ezayo, iphupho lokungesweli ngonyaka wezi-2050 nakanjani makhulu amathuba okuthi lifezeke.’

Izinkulumo zibe sezilandelwa yinkulumompikiswano ebilawulwa yiMenenja Enkulu e-WRC uSolwazi Sylvester Mpandeli.

‘Sidinga ukubhekana nendaba yokukhiqiza amanzi, siyihlanganise nezindlela ezintsha okukhona umnotho ojikelezayo kuzona, nendidiyela ye-WEF nezindlela zokudla ezichumayo,’ kusho uMpandeli, ebalula imisebenzi emqoka ye-WRC ekufezeni leli phupho.

Ngesikhathi senkulumompikiswano u-Ragab ukhulume ngendaba yamanzi ethinta ukuphatha ngokunswinya ukutholakala kwayo, kwathi u-Abebe wakhuluma ngesidingo sokuphucula umkhiqizo njengoba kuncipha amanzi amasha nomhlaba wezolimo. USenzanje ukhulume ngokukhiqiza amanzi, wabalula ubumqoka bokuvuleleka ukwamukela izinto ezihlukene ukuze indaba yamanzi ithele izithelo.

UChimonyo ukhulume ngokuhluka kwezithombo ukuphucula ukutholakala kwamanzi ngokucubungula indaba yokulumbanisa izithombe eziyizinhlobo ezihlukene, kwathi u-Townsend wakhuluma ngendlela elungile yokusebenzisa amanzi okunisela kusetshenziswa amathuluzi anemishini ezishintshayo.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu

Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu
UMnu Luthando Molefe.Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kweZemfundo uMnu Luthando Molefe kube nguyena yedwa umfundi oMnyama eQoqweni langowezi-2020 le-Onazi kweZemfundo ukuphasa ngamalengiso u-summa cum laude.

UMolefe, othweswe iziqu ze-Onazi emcimbini wokuthweswa iziqu ekwindla yangowezi-2021, waphasa wonke amamojuli ayisikhombisa nocwaningo ngamamaki angaphezu kwama-75% waklonyeliswa ngezitifiketi, wabaqwaqwada emakhanda bonke.

UMolefe: uthe ‘Ngijabulile. Lempumelelo iyizithelo zomsebenzi wokuzikhandla wamahora ngamahora nokuzinikela ezincwadini nasocwaningweni futhi iwumphumela wokwesekwa ngabantu abaningi, ikakhulukazi izifundiswa zaseSikoleni seZemfundo sase-UKZN.’

UMolefe ubalwe kwi-Top 40 Most Inspiring Students yangowezi-2017, owezi-2018 nowezi-2019/20 ngomsebenzi omuhle kwezemfundo, ukufinyelela emphakathini nangamakhono obuholi emisebenzini ehlukene ayenzile.

Unezitifiketi ama-Certificate of Excellence angaphezu kwama-67 ngomsebenzi wakhe ocokeme eminxeni engenhla kanti useke wathola nemiklomelo ezingeni likazwelonke nelomhlaba jikelele.

UMolefe useke wamela i-UKZN neNingizimu Afrika kwi-Young African Leaders Initiative-Regional Leadership Centre-Southern Africa (i-YALI-RCL-SA) kanti wayesohambweni lokushintshana ngothisha e-Berlin, eJalimane, ngonyaka wezi-2018.

Umeluleki wakhe kwiMasitazi nomfundisi wakhe we-Onazi uSolwazi u-Kathleen Pithouse-Morgan, umhalalisele wathi: ‘UMnu uLuthando Molefe unegama elihle ezifundweni nangaphandle kwasekilasini. Useke wahlabana ngemiklomelo ehlukene nangomsebenzi wakhe emphakathini. UMnu uMolefe ungumuntu okhuthele, ohlale ezikhandla, unobuciko kanti ungumuntu ojulayo ngokucabanga. Ungumuntu ozihlupha ngokwelekelela abanye abafundi afunda nabo. Uyigugu kwi-Teacher Development Studies Masters in Education programme kanti unekusasa eliqhakazile ocwaningweni lwezemfundo.’ 

UMolefe usanda kudla umhlanganiso wokuba kwi-Top 21 Outstanding Young Persons for 2021 eklonyeliswa yi-Junior Chamber International South Africa.

Amagama: yiNdabaOnline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .