Izifundiswa Zase-UKZN Zisungule Indlela Entsha Yokuphucula Ukuhlinzekwa Kosizo Emphakathini

Izifundiswa Zase-UKZN Zisungule Indlela Entsha Yokuphucula Ukuhlinzekwa Kosizo Emphakathini
Ithuluzi lobuchwepheshe elisha elibiza izigidi zamarandi i-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI). Click here for English version

ODkt u-Andrew Okem noSithembiso Myeni baseSikoleni Sezifundo Zokwakha neZentuthuko bebambisene noMnyango WezeSayensi neZokuqamba, i-South African Local Government Association (i-SALGA) ne-Human Sciences Research Council (HSRC) basungule ithuluzi lobuchwepheshe elibiza izigidi zamarandi elibizwa nge-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI).

Inhloso ye-MIMI wukusiza izikhulu zomasipala ukuhlinzeka ngosizo, ukuphuthumisa ushintsho emphakathini nokuqeda ububha okuhambisana nohulumeni onezinjongo zokuthuthukisa isizwe.

Lelithuluzi lizobheka ukuthi umasipala, uyinhlangano, ubhekana kanjani nesayensi nobuchwepheshe bese lenza izincomo zokuthi yiziphi izindawo ezidinga izindlela zokwenza izinto ngendlela entsha. Lilekelela omasipala ukuthi bahlelele indlela entsha yokwenza izinto bese bethuthukela ezingeni eliphezulu.

Umcwaningi omkhulu uMyeni uthe: ‘Bekumnandi ukuhola ithimba lase-UKZN nokubamba iqhaza ezinhlakeni ze-MIMI zezokuphatha nezokuthatha izinqumo.’

UMyeni ube neqhaza ekucabangeni ngezindlela zesayensi ukuhlinzeka umphakathi ngosizo nokuveza ubumqoka bokukala ubuchwepheshe obusha emkhakheni kahulumeni. ‘Ngikholwa wukuthi uma singakala, singakwazi ukuqonda, ukuphatha nokuhola. Ngimagange ukubhalisa omasipala kulomkhankaso omqoka ohlose ukususa izithiyo ekusebenzeni kobuchwepheshe. Belumqoka usizo esiluthole kubaholi nabasebenzi bomasipala ukuze lomkhankaso uphumelele. Sithakasele nokwesekwa ngabaholi base-UKZN okukhona kubona iDini yaseSikoleni seZifundo zoKwakha neZentuthuko nabasebenzi basemahhovisi nabafundisayo.’

Omunye umcwaningi omkhulu abebambisene naye u-Okem uthe: ‘I-MIMI ihlose ukukhuthaza isiko lezindlela ezintsha zokwenza izinto komasipala. Sixhumane nezikhulu zomasipala ngezithangami zokufunda ezihlukene ukucobelelana ngolwazi nethimba le-MIMI. Ngimagange ukubona uhlelo lwe-MIMI selwethulwe ezweni lonke neqhaza lalo ezindleleni zokwenza izinto ngezindlela ezintsha ezindleleni omasipala abasebenza ngazo ezweni.’

Isigaba sokuqala sokuhlola izinto ze-MIMI siveze ukuthi omasipala bangathola amaphuzu amaningi, saveza neqhaza elimqoka ekusetshenzisweni kwezindlela ezintsha zokwenza izinto. Ngemuva kokuhlola okube yimpumelelo, injongo yohlelo lukazwelonke wukuthi lufaka isigamu somasipala ngesigaba se-Medium-Term Strategic Framework.

‘Impumelelo enkulu ye-MIMI kuzoba wukukhethwa kwesikhungo esizokwengamela isigaba esilandelayo somsebenzi, okubalwa kukhona ukwethulwa kwemiklomelo yomasipala baseNingizimu Afrika ukubakhuthaza ukuthi baphucule umsebenzi wabo’ kusho uMyeni.

UMqondisi-Jikelele woMnyango WezeSayensi neZokusungula uDkt u-Phil Mjwara unxuse bonke ozakwabo kulo mkhankaso ukuthi babambisane nohulumeni ukusabalalisa izindlela ezizokweseka uhulumeni onamandla.

‘Nginxusa bonke ozakwethu ukuthi babambisane nathi ekwenzeni indawo elungele lomkhankaso kuhulumeni wonke nakomasipala,’ kusho yena ebala imikhankaso eminingi okuhloswe ngayo ukuthi ilethe izindlela ezintsha zokwenza izinto emphakathini.

‘Ngikholwa wukuthi i-District Development Model iyithuba elihle lokwethula ubuchwepheshe nezindlela ezintsha ezingavuselela imikhakha yomnotho evele ikhona, sibe sekhaleni lemithombo emisha yokusimama bese senza umkhakha wohulumeni onamandla selekelelwa wubuchwepheshe ukuphucula izinga lokuphila,’ kusho uMjwara.

Umbiko wokuqala wokuhlola umsebenzi womasipala oncike endleleni yokukala yesigaba sokuqala salo mkhankaso wethulwe emcimbini osanda kuba khona. Ekulungiseleleni lesigaba sokuqala bekukhona omasipala abangama-68 (omasipala abakhulu abayisishiyagalombili, omasipala bezifunda abangama-20 nomasipala bezindawo abangama-40).

Ukwethulwa kwe-MIMI yobuchwepheshe kwenze ukuthi ukusebenza komasipala nezikhulu zomasipala bathole indlela yokuhlola ukusebenziseka kwayo njengethuluzi lokuqoqa imininingwane. Lokhu kwenza ukuthi ithimba le-MIMI libuyekeze lelithuluzi. Isigaba sokuqala sisize ukuthi kubonakale izinkinga zokusebenza ezingaba khona ezingaphazamisa ukusebenza kwethuluzi le-MIMI ekusebenzeni ngendlela efanele, kwaveza ithuba lobuhixihixi obungaba khona obungavimba ukuthi lelithuluzi lisetshenziswe ngabantu abaningi.

Amagama: wu-Melissa Mungroo

Umfanekiso: Uthunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi Wezobudokotela Ukhulume Ngokuba Manqika Kothisha Ngokugoma

Umfundi Wezobudokotela Ukhulume Ngokuba Manqika Kothisha Ngokugoma
UMnu u-Mohamed Hoosen Suleman ekhuluma ngokuba manqika kothisha ukugoma.Click here for English version

UMnyango Wemfundo Eyisisekelo usubone inselelo yokuba manqika ukugoma kothisha emkhankasweni wawo wokugoma. Ukweseka lo mkhankaso nokukhuthaza othisha ukuba bagome, umfundi owesenza unyaka wesithathu kwezobudokotela e-UKZN uMnu u-Mohamed Hoosen Suleman simenywe ukuthi sizokhuluma nothisha abangama-45 baseningizimu yeTheku.

Umkhulumeli woMnyango uMnu u-Elijah Mhlanga uchazele othisha ukuthi kungani kumqoka ukugoma, wabakhuthaza nabanye abasebenza esikoleni ukuthi bagome. Uhlelo lomnyango lokugoma nge-Johnson and Johnson kumanje luyaqhubeka ezweni lonke.

Inkulumo ka-Suleman, ebinesihloko esithi: The need for vaccines, now more than ever, ichaza ngobumqoka bokugoma njengoba sekukhona uhlobo olusha lwegciwane le-COVID-19. Inkulumo yakhe ibheke umlando wegciwane nokuthi sesihambe kangakanani ukubhekana ne-COVID-19 emhlabeni nasezweni. Ugcizelele ubuhle bokugoma, wathi izingozi zokugoma zincane kunobuhle bakho. ‘Izigameko zokushuba kwegazi nezifo zokuvuvukala kwenhliziyo zincane kakhulu ngokwezibalo kanti akufanele zivimbe abantu ukuthi bagome.’

U-Suleman, owaphasa ngamalengiso iziqu zefamasi, uchaze ngemininingwane ekhona ngemigomo ye-COVID-19 nobumqoka bokulwa nemibiko engamampunge nedukisayo. Ukhuthaze abantu ukuthi bathole ulwazi emithonjeni esemthethweni nehloliwe.

‘Inkulumo yami ithakaselwe, abaningi babuza imibuzo ngezinhlobo ezihlukene zemigomo. Ukwazi nokuchaza ngokuphepha nokusebenza kumqoka ekwenzeni ukuthi imigomo yemukeleke. Abasebenzi bezempilo banejoka lokubhekana nezinselelo uma ziqhamuka. Ukuba manqika ukugoma kudinga ukusukunyelwa ngendlela efanele ngoba kuyinselelo emizamweni yethu yokuqeda ubhubhane,’ kusho u-Suleman.

Wengeze ngokuthi indlela ecacile nesebenzayo yokwazisa ngemigomo ye-COVID-19 yinto emqoka neseqhulwini. Uthe: ‘Ukusabalalisa ulwazi oluhloliwe ngendlela ebonakalayo kuzokwenza abantu ukuthi bethembe. Umkhankaso wethu kwezempilo wukuqinisekisa ukugwema igciwane nokuhlenga impilo. Sisebenza ngokubambisana, singayinqoba i-COVID-19.’

Amagama: wu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Iwebhina Ibheke Isimo Somphakathi Ngesikhathi Se-COVID-19

Iwebhina Ibheke Isimo Somphakathi Ngesikhathi Se-COVID-19
Amalungu e-CIVICUS.Click here for English version

I-Centre for Civil Society (i-CCS) yase-UKZN neCIVICUS, inhlangano yobumbano emphakathi emhlabeni jikeleke, bebenengqungquthela ngesimo somphakathi ngalesisikhathi sobhubhane i-COVID-19. Kuyona bekukhona uMnu Andrew Firmin, uMnu David Kode noDkt Inés Pousadela we-CIVICUS.

Iwebhina ibheke ezinye zezindlela umphakathi obhekane ngazo nobhubhane i-COVID-19 olubheduke ngonyaka wezi-2020. Ibheke indlela izinhlangano zomphakathi ezisize ngazo umphakathi okhahlanyezwe wubhubhane nezaba zosizo oluphuthumayo lukahulumeni nokuvikelwa kwamalungelo abantu ezinhlaka ezithile ngalesisikhathi.

U-Firmin uthe eminye imigomo yosizo oluphuthumayo ibibanzi kakhulu. ‘I-CIVICU iqaphele ukuthi ngesikhathi sokudlanga kobhubhane bekukhona ukunqindwa kwamalungelo emithombo yezindaba, okudale ingozi yokuthi labo abagxeke ukwenza kukahulumeni bazithole bevalwa umlomo,’ kusho yena.

Ubalule ukuthi nakuba bekunzima ukuhlela abantu nokukhuthaza ubumbano ‘kodwa umphakathi ukwazile ukusukuma, kwenye inkathi waqhamuka nezindlela ezingcono kunezikahulumeni ukuletha usizo nosizo oluphuthumayo.’

Imiphakathi enakekelayo isukumile yabonakala, ikakhulukazi ngasohlangothi lokuvikela abantu, kwaba nezindlela zokuvikela abantu nasezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje, kwahlinzekwa abantu ngosizo ngezindlela ezivikela amalungelo, kwahlolwa izinto ezicatshangwayo, kwaphakanyiswa indlela entsha yokubheka imiphakathi.

Imiphakathi iphakamise imibono emisha yokulungisa isimo ngendlela ezoshintsha amandla, yakhe nobumbano, ibe ivikele amalungelo alabo abacwaswa kakhulu. Kugqugquzelwe ubulungiswa kwezomnotho nezokuvikelwa kwezemvelo ngokuthola usizo lomphakathi nolwezombusazwe ukukhuthaza izindlela zokuhweba, ezosizo nezokuphatha ukuze kubenokulingana emhlabeni jikelele.

Amagama: nguSinoyolo Mahlasela

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Ukufunda Isayensi Ngesikhathi Se-COVID-19


.This article has been removed as requested.
author : .
author email : .