I-CCA Izokwethula I-Cabaret and Beyond Festival 2021 Yokuqala

I-CCA Izokwethula I-Cabaret and Beyond Festival 2021 Yokuqala
I-CCA inxusa imingenelo ye-Cabaret and Beyond Festival 2021 yokuqala. Click here for English version

I-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu imemezele ukuthi izokwethula i-Cabaret and Beyond (i-CAB) Festival yokuqala yangonyaka wezi-2021. Lomcimbi ozoba minyaka yonke inhloso yawo ngukuhlanganisa amaciko omculo weshashalazi aseNingizimu Afrika yonke. Uzogqugquzela, uthuthukise, uvule ithuba lokuthi kuqanjwe izingoma ezintsha futhi kubhalwe nemidlalo yeshashalazi emkhakheni wezomculo weshashalazi, i-cabaret, nemidlalo enomculo.

Abaqambi bomculo weshashalazi, ababhali bezingoma nababhali bezincwadi bayamenywa ukuthi bafake izicelo zokuba kwiFestiveli. Umnqamlajuqu wezicelo ngumhla wesi-6 kuNhlangulana.

Abahleli bayabazi ubuhle balemboni ezweni kanti bazosebenzisa lesisigcawu ukugqugquzela ukuthi kunikwe ababhali abasha ithuba lokubhala nelokukhangisa ngemisebenzi yabo ehambisana nesikhathi samanje nakuba inendawo kaqedisizungu okuhambisana naloluhlobo lomculo, ibe ifaka nezethameli ngendikimba yefestiveli ethi Cross-wired.

Umqondisi we-CCA uDkt u-Ismail Mahomed uthe: ‘I-Cross-wired inika ababhali bemidlalo yeshashalazi inkundla yokuthi benze ezinye izinto lapho kuhlangana khona izinto kanjalo nezingenza ukuthi kuqanjwe izingoma ezintsha. Izokwenza ukuthi zivele zidedelwe kunganqenwa ukwenza izinto ezintsha.’

I-CCA iqoke umfundisi womculo uDkt u-Roland Perold ukuthi abe ngumhleli we-CAB Festival. U-Perold unesitifiketi se-Musical Theatre Performance ne-M.Mus in Songwriting yase-Bath Spa University e-UK. Ubhale, waphinde wakhiqiza imidlalo yomculo weshashalazi kanti uyisishabasheki sokubhalwa komculo omusha.

‘I-CAB Festival ivulelekile ezicelweni ezingenqeni ukwenza izinto ezintsha, ezishukumisa loluhlelo lomculo kanjalo nemisebenzi yomculo weshashalazi,’ kusho u-Perold.

Labo abafisa ukubamba iqhaza kufanele bagcwalise ifomu ngaphambi komhla wesi-6 kuNhlangulana. Abakhethelwe i-CAB Festival bazomenyezelwa mhla wama-21 kuNhlangulana. Abafake izicelo abaphumelele bazokhokhelwa uR2 500 ngeculo elizoqokelwa ukudlalwa ngoMfumfu wangowezi-2021. Uma umculi noma umbhali befisa ukubambisana, emunye uzothola uR1 800 ngomsebenzi ngamunye abawenzile.

Abahleli be-CAB bazokweseka, bagqugquzele ababhali ngoNtulikazi, uNcwaba noMandulo. Ingoma noma izingoma zokugcina kudingeka ukuthi zithunyelwe mhla we-12 kuMandulo. Ithimba lamaciko laseThekwini liyobe selenza i-CAB Festival Showcase, lethule wonke umsebenzi omusha mhla we-16 kuMfumfu emcimbini we-Poetry Africa festival yama-25.

Ababhali bangabhala izingoma ezifinyelela kwezine, uma befisa. Kuzoba nethimba labane; abantu besilisa ababili nabesifazane ababili. Umqondisi wezobuciko uyomemezela ithimba lamaciko uma sekuphothulwe ukukhetha imingenelo. Ithimba laseThekwini, elinomqondisi nomqondisi womculi noma umshayi wopiyano, lisazomenyezelwa. Uma umbhali efisa ukufaka ezinye izinto emculweni, lezozinto ziyodingidwa nethimba.

Ngemva komcimbi abaqambi noma ababhali ababili abanqobile bayomenyezelwa uma umsebenzi wabo kubonakala ukuthi usengaphuculwa. Emunye uyothola usizo lwemali lokuthi umsebenzi wakhe awenze umdlalo weshashalazi omude ayowuhlanganyela ne-CCA ngoMbasa wezi-2022.

Abafisa ukunge nela bangagcwalisa ifomu etholakala lapha.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundiswa Sase-UKZN Engqophamlandweni Yocwaningo Ngezilimi

Isifundiswa Sase-UKZN Engqophamlandweni Yocwaningo Ngezilimi
USolwazi Jochen Zeller.Click here for English version

USolwazi Jochen Zeller, uSolwazi Kwezezilimu eKolishi lezesiNtu, ungomunye wabesethimbeni locwaningo lwasemhlabeni jikelele, eliholwa ongoti base-University of Birmingham nase- Leibniz-Centre General Linguistics (-eZAS), e-Berlin, elithole ukuthi ukuphimisa izinhlamvu zamagama kungaba neminye imiyalezo kunalokho obekucatshangwa. U-Zeller ungomunye wababhale leliphepha locwaningo ngokuhlanganyela.

Lolucwaningo luveza “obekungaziwa” okwenza ukuthi okhokho bethu baqale ukuxhumana bodwa ngolimi ukuthi kwakungenzeka ukuthi yimisindo nje, kunokuba ngukukhuluma ngezandla sakulingisa, okwenza abantu ukuthi baqambe amagama amasha ukuchaza umhlaba abaphila kuwona.

Kwakukholakala ukuthi ukuze kusunguleke izilimi zabantu, okhokho bethu kwakudingeka ukuthi benze izimpawu ezintsha ezazingaqondwa ngabanye abantu, kuthenjelwe ezimpawini ezibonakalayo isimo sazo esifuze lokho okusuke kuqondiwe.

Abacwaningi bacwaninge ukuthi kwakungenzeka yini ukuthi abantu bezilimi ezehlukene baqonde ukuphinyiswa kwezinhlamvu zamagama asho izinto ezihlukene ezingama-30 ezilimini nokuthi yiziphi ezazingaba nomsebenzi ekuthuthukeni kolimi ekuqaleni.

Lezizincazelo zithinta izinto eziphefumulayo, okukhona kuzona abantu nezilwane (ingane, indoda, umuntu wesifazane, ingulule, inyoka, indluzele), izinto ezingaphefumili (ummese, umlilo, idwala, amanzi, inyama, izithelo), ukwenza (ukuqoqa, ukupheka, ukufihla, ukusika, ukuzingela, ukudla, ukulala), izimpahla (ubuthuntu, ubukhali, ubukhulu, ubuncane, ubuhle, ububi), izincazelo (ubunye, ubuningi) nezabizwana (lokhu, lokhuya).

Lelithimba lishicilele elikutholile kuma-Scientific Reports, labalula ukuthi ukuphimisa imisindo kwabantu abakhuluma isiNgisi kungaqondwa ngabantu bamasiko nezilimi ezihlukene.

Ebantwini akade bekhona bekukhona izilimi ezingama-28 zemindeni yezilimi ezili-12, obekukhona kuzona izilimi zase-Afrika ezimbili (isi-Berber nesiZulu) namaqembu abantu bamasiko angabhalwa phansi njengabantu abakhuluma isi-Palikúr abahlala emahlathini ase-Amazon nabantu abakhuluma isi-Daakie base-South Pacific island of Vanuatu. Abalaleli bazozonke izilimi bashaye emhloleni ngalokho obekuqondiwe ngemisindo ephinyiselwayo.

U-Zeller uthe: ‘Lolucwaningo luneqhaza elimqoka ekuqondeni kwethu ukuthuthuka kolimi. Abantu noma ngabe abaluphi ulimi nesiko bakwazi ukwenza nokuqonda imisindo ephinyiselwayo esho izinto ezehlukene. Lokhu kukhomba ukuthi akupheleli olimini olubhalwayo kodwa nolukhulunywayo lususelwa ezimpawini zakudala. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-UKZN, ingukuphela kweNyuvesi yase-Afrika ebambe iqhaza, kanti nabantu abakhuluma isiZulu baphose esivivaneni kulolucwaningo.’

Isivivinyo esenziwe ezinkundleni zokuxhumana senze ukuthi abacwaningi bakwazi ukuhlola ukuthi isibalo esikhulu sabantu ababambe iqhaza emhlabeni bakwazile yini ukuqonda okuphinyiswayo. Isivivinyo esisebenzisa izithombe ezilula ezili-12, kwenze ukuthi bakwazi ukuhlola ukuthi ababambe iqhaza abantu abadabuka emiphakathini okungabhalwa kuyona bakwazile yini ukuqonda okuphinyiswayo.

Ithimba labacwaningi lithole ukuthi amanye amagama aqagelwe kangcono kunamanye. Esivivinyweni esisenkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe khona kutholakale ukuthi abantu bashaye emhloleni kusukela kuma-98% ngesenzo soku‘lala’ kuya kuma-34.5% ngesabizwana ‘ulokho’. Abakade bebambe iqhaza bashaye into ecokeme ngezincazelo “ukulala”, “ukudla”, “ingane”, “ingulule” na “manzi” kanti bashaye udaka ngamagama athi “lokho”, “ukuqoqa”, “ubuthuntu”, “ubukhali” no “mmese”.

Abacwaningi babalule ukuthi nakuba abakutholile kuveze ubufakazi bokuthi kungenzeka ukuthi izimpawu zokuphimisa zenze ukuthi kuqondakale amagama aqondiwe kodwa lokho akusho ukuthi izimpawu zakudala nazo zazineqhaza elimqoka entuthukweni yokuxhumana kwabantu.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Ucwaningo Luveza Ukuthi I-Afrika Inezinga Eliphezulu Lokufa Kwiziguli ze-COVID-19

Ucwaningo Luveza Ukuthi I-Afrika Inezinga Eliphezulu Lokufa Kwiziguli ze-COVID-19
Abacwaningi oSolwazi Dean Gopalan (kwesokunxele) no-Bruce Biccard.Click here for English version

Ucwaningo olusanda kwenziwa ebantwini abadala abayizi-3 140 abalaliswa ezibhedlea ezingama-64 emazweni ayishumi phakathi kukaMbasa noZibandlela wonyaka wezi-2020 luveze ukuthi i-Afrika inezinga eliphezulu lokufa kweziguli ze-COVID-19 kunakwezinye izindawo. Okunye okungaba yimbangela yalokhu wukushoda kwezinsiza zokwelapha nokusetshenziswa kancane kwalezo ezikhona. USolwazi Dean Gopalan, Inhloko yoMnyango we-Anaesthesiology and Critical Care e-UKZN nalowo owayeyi-anaesthesiologist yase-UKZN, uSolwazi Bruce Biccard yibona ababhali abaphambili bocwaningo olusanda kushicilelwa ebhukwini locwaningo elihlonishwayo i-The Lancet.

Lolucwaningo luyingqophamlando njengoba lungolokuqala ukuveza ubufakazi bokuthi i-COVID-19 izithinta kanjani iziguli ezibucayi e-Afrika. I-African COVID-19 Critical Care Outcomes Study (i-ACCCOS) ibihlose ukubona izinsiza zokwelapha nabelaphi, izimo ezikhona ezweni nemizamo yokwelapha okuhambisana nokufa noma nokuphila ebantwini abadala (abaneminyaka ephakathi kweyi-18 noma ngaphezulu) abangeniswe emagunjini abagula kakhulu. Lolucwaningo lwenziwe eGibhithe, eTopiya, eGhana, eKenya, eLibya, eMalawi, eMozambique, e-Niger, e-Nigeria naseNingizimu Afrika.

Abacwaningi bathole ukuthi ngemva kwezinsuku ezingama-30, cishe uhhafu (ama-48%) weziguli ezigula kakhulu ziyashona. Ucwaningo lulinganise ukuthi kudingeka kwande i-dialysis ngokuphindwe kasikhombisa kanti i-Extracorporeal Membrane Oxygenation (i-ECMO) kudingeka yandiswe ngokuphindwe ka-14 ukuze kunakekeleke kahle iziguli ezine-COVID-19.

Ngaphezu kwalokho kutholakale ukuthi izinto eziyisisekelo ezingabizi ziyashoda, kwatholakala ukuthi amagumbi angama-86% akwazi ukuhlinzeka nge-pulse oximetry (ukukwazi ukubheka umoya osegazini) kuzona zonke iziguli ezixinekile. Kanjalo izibhedlela ezingama-17% ezine-ECMO kodwa nakuba kunobufakazi ukusetshenziswa kwayo ezigulini ezine-COVID-19 ezihluleka wukuziphefumulela, inikwa iziguli ezingaphansi kwe-1%.

U-Biccard waseGroote Schuur Hospital naseNyuvesi yase-Cape Town, obengomunye wabaholi bocwaningo, uthe: ‘Lolucwaningo ngolokuqala oluveza isithombe esiphelele sokuthi kwenzekani ebantwini abaxinwe yi-COVID-19 e-Afrika, olunemininingwane yamazwe neyasezibhedlela eziningi. Ngeshwa, luveza ukuthi asinawo amandla okuhlenga abantu ngenxa yokushoda kwemibhede yabagula kakhulu nokushoda kwezinye izinsiza zokwelapha emagunjini abagula kakhulu.’

Uchaze wathi: ‘Ukungakwazi ukufinyelela ezintweni ezingahlenga impilo yabantu njenge-dialysis, ukulalisa iziguli ukuze zikwazi ukuphefumula kahle, ukubheka umoya egazini kungaba yimbangela yokufa kwaleziziguli kanti kukhombisa nokuthi kungani esigulini esisodwa kweziyisishiyagalombili kuhoxiswe ukwelapha noma singelashwanga kahle. Sethemba ukuthi imiphumela ingenza ukuthi izinsiza zokwelapha zabiwe ngendlela efanele ezigulini ezixinekile, okungahlenga impilo ezindaweni lapho kuntuleka khona izinto zokwelapha emhlabeni.’

Iningi leziguli bekungamadoda (ama-61% aneminyaka engama-56) avele enezinye izifo. Ngokuka-Gopalana uthe: ‘Abantu abavele benezinye izifo basengozini enkulu. Ukuba nesifo samaphaphu noma isandulela-ngculazi kwandise amathuba okufa, kwathi ukuba nesifo sesibindi kwawandisa kathathu amathuba okufa. Ushukela nawo ukhombise ukuhambisana namathuba okufa (ngama-75%). Kepha, okungahambisananga nocwaningo oludala ngukuthi ukuba yindoda kwandise amathuba amakhulu okufa.

‘Umphumela othi amadoda awekho engcupheni enkulu ubungalindelekile,’ kusho u-Gopalan. ‘Kungenzeka ukuthi abantu besifazane abebekulolucwaningo bebesengozini enkulu yokufa ngenxa yokungalithola usizo lokwelashwa, noma ukuthola usizo oluncane noma ukucwaswa ekunakekelweni ngenkathi bexinwe wukugula.’

Ngokomunye wababhali bephepha locwaningo uDkt Vanessa Msosa waseKamuzu General Central Hospital eMalawi uthe ‘Lokhu kubambisana kwamazwe ahlukene kulethe ulwazi olumqoka oludingeka kakhulu ngezidingo zokunakekelwa kweziguli zethu ezine-COVID-19. Nakuba abantu abasha abagcwele emazweni amaningi ase-Afrika kwenze ukuthi lingabi phezulu izinga lokufa emhlabeni kodwa ukufa ezibhedlela kungenxa yokushoda kwezinsiza zokwelapha, njengoba benguhhafu abafika esibhedlela abalaliswa emagunjini abagula kakhulu. Izibalo zizoqhubeka nokwanda kuze kubhekanwe nendaba yezinsiza zokwelapha.’

Lolucwaningo beluxhaswe yi-Critical Care Society of Southern Africa kanti lwenziwe ngabacwaningi be-African COVID-19 Critical Care Outcomes Study (ACCCOS).

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Ucwaningo Lwesikhathi Lapho Kwaqala Khona Izinkanyezi Lumtholele IMSc

Ucwaningo Lwesikhathi Lapho Kwaqala Khona Izinkanyezi Lumtholele IMSc
UNksz Tankiso Moso ese-Marion Island.Click here for English version

Ucwaningo lwesikhathi lapho kwaqala ukubumbeka izinkanyezi emkhathini kwenze ukuthi uNks Tankiso Moso aphase iziqu ze-MSc in Applied Mathematics ngamalengiso. ‘Kuhle ukwazi ngomlando womhlaba nezikhathi zawo ngezinto ezithinta nesizibona mihla namalanga,’ kusho yena.

Ucwaningo lwakhe, olusihloko sithi Low-Frequency Observations of the Radio Sky from Marion Island, lubhekwe ngoSolwazi Cynthia Chiang no-Kavilan Moodley.

UMoso ucwaningo lwakhe ulwenze e-Marion Island, okuyilapho ama-aerial akhe ebekhona. ‘Sinethuba elilodwa ngonyaka, okwenza kube nenselelo ukusebenza khona kodwa i-Marion Island inezimpawu ezimqoka eziyinsika ocwaningweni lwethu,’ kuchaza yena. ‘Ucwaningo kuma-frequency aphansi aluvamile kanti zimbalwa izindawo eziluvumayo,’ kusho uMoso.’

Ocwaningweni lweziqu zakhe zobunjiniyela uNksz Moso wayegxile kubunjiniyela be-radio frequency nobe-microwave. ‘Ngenkathi umngani wami engazisa nge-National Astrophysics and Space Science Programme (NASSP), yangithatha ngoba indlela ayichaza ngayo yangenza ngabona ukuthi uma ngigxila kwi-Instrumentational Astrophysics, ngizokwazi ukusebenzisa ulwazi lwami lwezobunjiniyela ngikhule kwisayensi nobunjiniyela,’ kusho uMoso.

UMoso uchaze ubumqoka bendima agxile kuyona. ‘Luncane ucwaningo olunjengalolu olwenziwe, ikakhulukazi nge-frequency ephansi. Sizama ukuthola okwakukhona kodwa okungasekho nge-frequency ephansi, sisebenzisa ubuchwepheshe namasu amasha ukuqoqa ulwazi.’

UChiang uluncome kakhulu ucwaningo lukaNksz Moso wathi. ‘Ngiswele amazwi okuncoma ucwaningo oluhle lukaTankiso lwe-MSc,’ kusho yena. ‘Wenze into engakaze yenziwe e-Marion Island, engenye yezindawo ezinzima emhlabeni. Akuyona into encane lena futhi akuyona into yamagwala! Bekumnandi ukusebenza nomuntu onethalente njengoTankiso kanti into ayenzile izokhuthaza nabanye abantu.’ 

UMoso ubonge bonke abamesekile ngenkathi efunda. ‘UNkulunkulu phambili. Abaphansi nemithandazo yabazali bami kungithwalile ngezikhathi zobunzima. Ukwesekwa engikuthola emndenini wami nesithandwa sami ngikubonga kakhulu. Ngingabalibali abangani bami nabalingani bami. Ngifisa ukubonga umeluleki wami uChiang owangelekelela ukuhlela nokwenza ucwaningo lwami lwe-Onazi nolweMastazi. Ngibonga uSolwazi Siva Venkataraman (uMqondisi we-NASSP e-UKZN) noSolwazi Jonathan Sievers ngokungeseka.’

UMoso ubonge uhambo lwakhe lwezifundo zeMastazi. ‘Akubanga wuhambo olulula kodwa lungiqinise ukhakhayi.’ Uhlose ukuqhubeka nohambo lokufunda, enze iziqu zobudokotela. UNksz Moso ucabanga ukuthatha ithuba lokuyohlala unyaka e-Marion Island. ‘Ngizobona ukuthi amadlelo aluhlaza angiholela kuphi,’ kusho yena.

‘I-UKZN ingenye yamanyuvesi ahlonishwayo ezweni kodwa okumqoka, wuthando locwaningo lwami olungenze ngaqhubeka emva kokuqeda i-Onazi kwi-BSC. Yithuba elingandile ukugxila kwisayensi nezobunjiniyela nokuhloma ngamajazi akhona.’

Amagama: ngu-Sally Frost

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .