Owayengumfundi Wakudala Uklonyeliswe Nge-Order of Merit Yase-New Zealand

Owayengumfundi Wakudala Uklonyeliswe Nge-Order of Merit Yase-New Zealand
Owayengumfundi wakudala e-UKZN, u-Joe Singh wamukele umklomelo omkhulu kwezempilo e-New Zealand.Click here for English version

Owayengumfundi wakudala e-UKZN, owathola iziqu Esikoleni Sezobudokotela ngonyaka wezi-1978 nnowathuthela e-New Zealand ngonyaka wezi-1982, uklonyeliswe nge-Order of Merit kwezempilo.

Lo mfundi nguDkt Gagrath Pradeep Singh, odume ngelika-Joe, oyi-geriatrician e-North Shore Hospital e-Auckland.

Uhlelo lokuklomelisa lwase-New Zealand lwasungulwa mhla wama-30 ngoMbasa (April) wezi-1996, lusungulwa yiNdlovukazi u-Elizabeth wesi-II wase-United Kingdom ‘lusungulelwa abantu abakunoma yimuphu umkhakha abenze umsebenzi oncomekayo wokukhonza isihlalo sobukhosi nesizwe noma labo abahlonishwayo ngenxa yomsebenzi wabo oncomekayo, amakhono neqhaza labo lomsebenzi ovelele bewenzela Isihlalo sobukhosi noma abantu base-New Zealand bengabantu noma bengamasosha.’

Ngokukandunankulu neKhabhinethi yase-New Zealand, u-Singh wasungula ngokubambisana, wahola i-Shore Trials and the Research Unit (STAR Unit) kusukela ngonyaka wezi-1996. Ngesikhathi sobuholi bakhe bokuvolontiya, kwaba nocwaningo olungaphezu kwama-60 olwenza ukuthi iziguli zase-Waitemata District Health Board zikwazi ukuthola imithi emisha nezindlela zokuhlengwa ezivelele okwakungeke kwenzeke ngokwezempilo zendawo.

Indodana ka-Singh, u-Sudvir, engudokotela phesheya, yiyona ememezele lezizindaba ku-Twitter, yathi: “Yizindaba ezimnandi ukuzwa namhlanje ukuthi ubaba, u-Pradeep (u-Joe) Singh wase@WaitemataDHB, uklonyeliswe nge-Member of NZ Order of Merit eyingxenye ye-New Year Honours List! Siyaziqhenya ngaye.

U-Singh, owazalelwa e-Clairwood, eThekwini, usakhumbula eSikoleni Sobudokotela. ‘Ngafunda e-University of Natal eSikoleni Sobudokotela eMbilo, lapho ngahlangana khona nesingqazu esingumkami nomgani wami uDkt u-Bharati Narothum,’ kusho yena.

‘Kwakuyisikhathi esimnandi, isikhathi se-Black Consciousness noSteve Biko, owayengaphambi kwethu kancane. Sasilapha iziguli e-King Edward VIII yodumo, ngaleyo nkathi eyayingesinye sezibhedlela ezinkulu e-Southern hemisphere. Kwakumnandi esikoleni sobudokotela kanti sisengabangani nabantu abaningi esasifunda nabo.’

U-Singh, owaqala ukuba wuchwepheshe we-geriatrics ngenkathi usafufusa lomkhakha, useke waba ngumhloli e-Royal College of Physicians kusukela ngowezi-1995 nowe-Australian Exams kusukela ngowezi-2005. Uthanda ucwaningo kanti usenze ucwaningo ngaphezu kwezikhathi ezingama-60 kulelizwe naseNingizimu Afrika.

Eminyakeni engama-20 edlule, uke waba ngusihlalo we-Senior Doctors Committee e-North Shore Hospital egxile ekuxhumaneni nabaphathi.

U-Singh uyazifela ngeqakamba kanti ungukaputeni weqembu lodokotela abadala.

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi Wakudala Wase-UKZN Usebenze kwi-African Union COVID-19 Youth Advocacy Group

Umfundi Wakudala Wase-UKZN Usebenze kwi-African Union COVID-19 Youth Advocacy Group
UDkt u-Kapil Narain wase-UKZN. Click here for English version

UDkt Kapil Narain, owethweswa iziqu zobudokotela e-UKZN ngonyaka wezi-2020, usebenze kwi-African Youth Front on Coronavirus (i-AYFC), umkhankaso we-Office of the Youth Envoy and Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) ye-African Union.

I-AYFC iyithimba lentsha elixubile labalingani abehlukene nezinhlaka zezizukulwane ezehlukene ezihambisana nokulandelwa kwe-African Continental Strategic Plan yobhubhane lwe-COVID-19. Lelithimba lethulwa ukuze likwazi ukunika intsha yase-Afrika ithuba lokuthi iqhamuke nezisombululo eziholwa yintsha nokuthi ibe sekhaleni lokubhekana nobhubhane.

Njengoba lomkhankaso ubunabaholi bentsha base-Afrika yonke, u-Narain umenywe ngenxa yamava akhe nothando lwakhe lwezempilo ezingeni lomhlaba, ubuholi nobushabasheki. Ngaphezu kwalokho wake waba yinxusa le-Federation of African Medical Students Association (i-FAMSA), inhlangano engaphansi kwe- African Union (AU) ne- World Health Organization (WHO), lapho ayenguSihlalo weCOVID-19 Technical Group khona.

U-Narain waba neqhaza ekwenziweni kwemigomo emine eyathunyelwa kwi-Africa CDC, okubalwa kuyona:

1. I-Partnership to Accelerate COVID-19 Tests

2. I-Risk Communication and Social Engagement

3. I-Impact of COVID-19 on Vulnerable Youth

4. I-Mask Wearing and COVID-19 Preventive Practices

U-Narain waphinde waba neqhaza embikweni ongemininingwane ye-How African Youth Access COVID-19 Information eyayisuselwa ocwaningweni olwenziwa emazweni angama-50. Ngenxa yalokho, ngokuba yingxenye ye-AYFC, wabamba iqhaza ekushicilelweni komthethosivivinywa othi Facts and Figures of Africa Youth Agency, Challenges and Recovery Roadmap on COVID-19, ongumphumela wezingxoxo ezehlukene eziqukethe izincomo, ezokwenza izinto ezintsha kwezempilo nezobuchwepheshe, ukudla, uhwebo olukhululekile, usizo lwezempilo lwawo wonke umuntu nokulingana ngokobulili.

‘Kuzona zonke izinselelo kwezokwelapha, kube yinto emnandi ukusebenza kwi-AYFC. Ngemizamo yethu sikwazile ukubhekana nezinselelo zabantu abasha nemiphakathi. Ngenxa yalokho, kwenziwa amaphepha nemibiko yenqubo efinyelela emazweni angamalungu,’ kuphawula u-Narain.

‘I-African Union iyinhlangano yokuqala ehlanganise ohulumeni ukwenza uhlaka lwenqubo esezingeni eliphezulu yabantu abasha ukuthi bahole ngokubambisana ekubhekaneni nobhubhane iCOVID-19,’ kuphawula Inxusa Elikhethekile Lentsha Kwi-AU, uNks Aya Chebbi.

‘Kubaluleke kakhulu ukuthi Amazwe Angamalungu e-African Union abambisane nentsha ekulweni neCOVID-19,’ kusho uKhomishana we-AU uSolwazi Sarah Anyang. ‘Uma kwenziwa lezozinqubo siyacela ukuthi kufakwe intsha kuthi uma kuhlangana umkhakha wezempilo kusetshenziswe amakhono entsha kulezozingxoxo ukuze sonke ngokubambisana sizonqoba iCOVID-19 kucace.

Ngonyaka odlule u-Narain umenywe ukuthi ayoba yisikhulumi emicimbini ehlukene okubalwa kuyona i-World Pre-health Conference 2021 e-Harvard University (obekudingidwa ukungalingani ngomgomo), i-Operation Smile (ebidingida ubushoshovu bentsha), i-Millennium Campus Network e-University of California (ebidingida ezempilo kuwona wonke umuntu), i-FAMSA General Assembly e-Uganda, i-Makers & Movers - Cold Chain 2021 Summit on Global Access and Distribution of Covid-19 Vaccine. Ubambe iqhaza kwi-Africa Health Agenda International Conference kanti usanda kumenywa wungoti wezempilo uDkt Fundile Nyati.

Ngekhono lakhe elikhethekile lokudweba, u-Narain uphose esivivaneni somkhankaso womhlaba wonke i-Project Red Zone njengomunye wamaciko angabafundi angama-35. Lombukiso bekungowe-Russian Academy Of Arts and International Designers Association ukubonga imizamo yabasebenzi bezempilo. Vakashela ku: www.moasd.ru/2020/07/20/participants-red-zone/.

U-Narain, othanda izinto ezithinta ukuhlomisa intsha, nabanye abaholi bentsha bahlele i-African Healthcare Students Symposium (i-AHESS) ehanjelwe yizikhulumi zaphesheya ezingaphezu kwama-20 kanti yenziwa ukufinyelela kalula kuzona zonke izihambeli, yahlomisa abafundi nabasebenzi bezempilo abangama-700 emazweni angaphezu kwama-30.

U-Narain uqeqeshelwa umsebenzi e-King Edward VIII Hospital eThekwini. Ufisa ukugxila kwezokwelapha ngaphakathi noma i-ephidemiyoloji yezifo ezithathelanayo

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi

Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi
USolwazi u-Keyan Tomaselli nencwadi yakhe entsha. Click here for English version

USolwazi osathatha umhlalaphansi kodwa osasebenza u-Keyan Tomaselli wase-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) wethule incwadi yakhe entsha ethi: Contemporary Campus Life: Transformation, Manic Managerialism and Academentia.

Lencwadi ihlaziya i-neoliberalism ehambisana nezimakethe, okuwuphawu lwezinto ezimbi, ezishayisanayo neziyizingqinamba ekuphatheni inyuvesi yesimanje. U-Tomaselli, ngendlela edle ngamancoko, ubhekisisa izici ezindleleni zokuphatha ezemfundo ‘ukuveza ukuthi ukugula endleleni yokuphatha kukuphazamisa kanjani ukufundisa, ukucwaninga, isayensi nokucabanga, nokuthi kudinga ukulungiswa ukuvikela isithunzi sesikhungo.’

Ukucwaninga indaba yokuphatha kwe-Contemporary Campus Life njengembangela yokugula kwezemfundo kweyeme ezimweni ezifike nobhubhane i-COVID-19. U-Tomaselli uthi ‘igciwane lilungise izinto ebudlelwaneni babo bonke abantu nezilwane, okuyinto izimiso zokuphatha ezingafunda kubona.’

Ekhuluma ngencwadi ka-Tomaselli obesethimbeni ngenkathi yethulwa, uSolwazi u-Nithaya Chetty wase-University of Witwatersrand uthe: ‘U-Keyan ubuka ngeso elibanzi, abuye abuke ngendlela ehlekisayo, izinto eziningi ezenzeka endleleni yezemfundo namuhla, hhayi eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. Usikhumbuza ukuthi miningi imigomo yezemfundo esemqoka namanje, okudingeka ukuthi inakwe ngenkathi sibheka indaba yoguquko, ukuze inyuvesi ingayeki ukuba yinyuvesi.’

Esendlalelweni sencwadi, uSolwazi wase-UKZN osathatha umhlalaphansi kodwa osasebenza u-Michael Chapman uthe: ‘U-Keyan Tomaselli ugxile ekuphathweni kwenyuvesi. Ezintweni azibhekayo kukhona ezokuthutha, ezokukhangisa, iNdebe yoMhlaba, ukuqanjwa kabusha kwemigwaqo, abafundi, othisha nabafundisi, ukubala, amadoda amadala anenhliziyo encane nesiko lokucwaninga amabhuku elikhuphulelana ngoshukela.’

Ebuyekeza lencwadi uMengameli we-Academy of Science of South Africa uSolwazi u-Jonathan Jansen uthe: ‘U-Keyan Tomaselli, cishe oyisifundiswa esivelele kwezokuqonda izifundo zezamasiko, uhamba nomfundi ohambweni olunzima, oluvulana amehlo nolumnandi olubheka ukuphathwa kwenyuvesi ukuze sizibone ubuze bethu ukuthi sesikuphi. Emkhankasweni wokuphokophela ukusebenzisa okomshini, ukubonakala kwezithelo zomsebenzi wethu, sesilahlekelwe wumongo wezinto ezithinta imfundo nomsebenzi wasenyuvesi. U-Tomaselli ubhale enye yezincwadi ezivelele ezihlekisayo ngempilo yasenyuvesi.

Lencwadi, eshicilelwe yi-Best Red yase-Human Sciences Research Council (i-HSRC, isiyatholakala ezitolo ezinkulu ezidayisa izincwadi.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

OweSosiyoloji Uqokelwe i-International Amazing Women Award

OweSosiyoloji Uqokelwe i-International Amazing Women Award
USolwazi Mariam Seedat-Khan. Click here for English version

Ungoti wesosiyoloji kwezokwelapha wase-UKZN uSolwazi Mariam Seedat-Khan uqokelwe indondo i-My Pink Stilettos Amazing Women International Award eklomelisa abantu besifazane basemhlabeni jikelele abenza izinto ezimangalisayo ukufukula nokuthuthukisa umphakathi.

‘Ukuqokwa nezindondo kuyajabulisa,’ kusho u-Seedat-Khan. ‘Kusenza sibone ukuthi sonke sinamandla okwenza umehluko emhlabeni. Lokhu kuqokwa kwami okwabo bonke abantu besifazane abangendulele, engihamba nabo nalabo ababengabaholi ngezikhathi zobunzima.

‘Ngicabanga ukuthi i-The Pink Stilletos Global Project iqhakambisa ukufaka wonke umuntu nokulwela indawo yabantu besifazane basemhlabeni wonke. Abantu besifazane kufanele bahambe phambili, balwe nokungabi khona kobulungiswa.’

U-Seedat-Khan unconywe yikomiti ngomsebenzi wakhe emkhankasweni wokusiza umphakathi we-SMART (i-Simply Managing Academic Related Tasks), lapho eqhamuke khona nezindlela zokufundisa nezokufunda eminyakeni eyishumi, okwenze kwaba khona indlela yokulawula ukufunda okwenza abantu babenezindlela namaqhinga okufunda.

U-Seedat-Khan ubheka kakhulu indlela yobukhali bengqondo bomuntu, ukuthi ukwazi ukumumatha ulwazi isikhathi esingakani nokuthi ufunda kanjani. Ubheka imiphumela ebonakalayo ehambisana nomfundi ngamunye.

Ungomunye wongoti besosiyoloji yokwelapha angama-40 agunyaziwe emhlabeni, okumenza abe ngowesifazane oyedwa kwabathathu e-Afrika abagunyazwe yi-Association for Applied and Clinical Sociology (i-AACS).

U-Seedat-Khan, onamava okufundisa, ukuqeqesha nokucwaninga eminyaka engama-30 e-UKZN, e-University of Johannasberg nase-University of Witwatersrand, unentshisekelo yezindlela zokucwaningo ezithinta ukwelapha, ukuqonda kangcono ubudlelwano babantu nezindlela ezintsha zokufunda.

Uqeqeshwe kabanzi eToronto, e-Canada, naseNingizimu Afrika kanti ungumuntu ohamba kakhulu, nakuba okuningi ekwenza ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje ngenxa yesimo se-COVID-19 ukuze ahlale azi izinto ezenzeka kwezocwaningo nasemsebenzini endimeni yakhe. Uthando lwakhe lokuziphatha kwabantu lumenza aqonde indlela izikhungo zomphakathi, izinkampani nezemfundo ephakeme ezisebenza ngayo.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .