Kwethulwe Incwadi Yobhalomagama LwesiZulu

Kwethulwe Incwadi Yobhalomagama LwesiZulu
Incwadi eyingqophamlando isiyatholakala ezindaweni eziningi.Click here for English version

Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka wezi-2021 - IsiZulu Standardisation, Spelling Rules and Orthography – yingqophamlando yencwadi ngezindlela zobhalomagama, ukuhunyushwa, ukutolikwa namatemu esiZulu eyethulwe Yihhovisi LeNyuvesi LokuHlelwa noKuthuthukiswa Kolimi (i-ULPDO) ne-Pan South African Language Board (i-PanSALB) enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje i-Zoom.

Ekhuluma emcimbini wokwethulwa kwencwadi, iPhini Sekela-Shansela leZokufundisa noKufunda uSolwazi Sandile Songca uthe ulimi luyisikhali esibalulekile esihambisana nobuzwe. ‘Lomsebenzi welekelela isinqumo seNyuvesi sokwenza isiZulu ulimi olusezingeni lezifundiswa ngokuphelele,’ kusho yena.

Ihlelwe nguSolwazi ohlonishwe yi-UKZN noyilungu le-IsiZulu National Language Body (IsiZulu NLB) uSolwazi Mandla Maphumulo, onoxhaxha lwezincwadi ezishicilelwe kanti lencwadi entsha inezahluko ngemithetho yesipelingi nobhalomagama, izimpawu zokubhala, ifonetiki, ukufelebisa, amagama ezindawo, ukuhlela nokulungisa okuhleliwe

Lencwadi ibheka izinkinga zokusetshenziswa kolimi ezikhona emithonjeni yezindaba, ikakhulukazi amagama esiZulu adidaniswa namanye amagama nokusetshenziswa kwamagama abolekiwe esikhundleni sokusebenzisa amagama akhona. Ezihlokweni kukhona umlando nokwenziwa kwemithetho yesipelingi samagama nobhalomagama lwesiZulu neqhaza lezifundiswa zesiZulu nabafafazikholo ekubhalweni kwesiZulu.

Lencwadi iqhubeka ichaze izindlela zokubhalwa kwamatemu amasha nemithetho yokuhumusha, ukutolika nokubhalwa kwezichazamazwi.

Isikhulu Esiphezulu Esibambile e-PanSALB uMnu Xolisa Tshongolo ugcizelele iqhaza lolimi ekubuyisaneni kwesizwe. ‘Ulimi luyimpilo,’ kusho yena.

USongca, onguSihlalo weBhodi Yolimi ENyuvesi, ubonge bonke abaphose esivivaneni ekubhaleni Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka wezi-2021, ushicilelo olubuyekeziwe.

Umphathihlelo noMqondisi Obambile e-ULPDO uDkt uLolie Makhubu-Badenhorst uthe ukwethulwa kwencwadi kuqondane nokugujwa KoSuku Lolimi Lwebele Emhlabeni (i-IMLD), ebinendikimba ethi: Fostering multilingualism for inclusion in education and society.

Izethameli enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje zizitike ngedili lezinkondlo zembongi uNks uNokulunga Majola, odume ngeleNyosi kaMajola.

Lencwadi iyatholakala kubashicileli i-UKZN Press, ezitolo zezincwadi nase-PanSALB.

Amagama: ngu-Raylene Captain-Hasthibeer

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uqokelwe Kwesobumongameli Omusha We-SAMSA

Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uqokelwe Kwesobumongameli Omusha We-SAMSA
UNks Tivana Chellan.Click here for English version

UNks Tivana Chellan, ongumfundi weziqu zobudokotela e-UKZN Medical School eThekwini, uqokwe ukuthhi abengumengameli omusha ezweni lonke we-South African Medical Students Association (i-SAMSA) wangonyaka wezi-2021.

I-SAMSA iyinhlangano yezwe lonke engenzi nzuzo enezitshudeni zezifundo zobudokotela zasemanyuvesi ehlukene ezweni. Lilonke, lenhlangano ngeyabafundi futhi ilawulwa abafundi bezobudokotela. Amalungu e-SAMSA angamavolontiya kanti anothando lobudokotela nokwenza ushintsho eNingizimu Afrika nasemhlabeni.

U-Chellan, obenguSihlalo weSAMSA KwaZulu-Natali nyakenye, ubenza umsebenzi elwa nokubhebhetheka kwe-COVID-19 ngemikhankaso yezempilo emphakathini yokuhlomisa imiphakathi, ukunqanda izimfundisoze nomkhankaso i-ICARE SAMSA kanjalo ne#MzansiUthuleleni ne-IForYOUth, ehlose ukulwa ngokucwasa ngokobuhlanga nokobolili nokucija intsha.

U-Chellan useke wasebenza kwezempilo zomphakathi.

‘Ngikubheke ngamehlo abomvu ukuqala esikhundleni sami esisha njengomengameli wezwe lonke kanti ngifisa ukuhola abafundi baseNingizimu Afrika nentsha ngezinto ezintsha nokusebenza into ebonakalayo emkhakheni wezempilo yomphakathi ezweni lonke,’ kusho u-Chellan.

Amagama: nguLihle Sosibo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi WezobuDokotela Unconywe Ngabahloli

Umfundi WezobuDokotela Unconywe Ngabahloli
UMnu Gamal A. Shehata. Click here for English version

Umfundi wezobudokotela kwezemfundo e-UKZN uMnu Gamal A. Shehata unconywe ngabahloli ngeqhaza lakhe elihlukile ekuhlolweni ngolimi lwesiNgisi kwezemfundo emhlabeni.

Ucwaningo luka-Shehata lubheke i-UKZN njengenyuvesi yomhlaba efinyelela kuwona womane amagumbi omhlaba ngeqhaza layo elinomphumela omkhulu ezikhungwini zemfundo zakwamanye amazwe, ababhala inqubomgomo nothisha emhlabeni jikelele.

U-Shehata, oyiNhloko yoPhiko lweSilabhasi nokuHlola e-English Language Center e-Taibah University e-Medina, e-Saudi Arabia, uthe: “Ngijabule futhi ngithakasile ngakunconywa njengoba kuyiphupho lami elidala ukuthola iziqu zobuDokotela emkhakheni obalulekile emazingeni womabili emfundo nomsebenzi. Ngifisa ukungena kwezemfundo njengomuntu oyohlale engumfundi, ngibe neqhaza kulo mkhakha ngokushicilela ucwaningo kanjalo nokucebisa abanye othisha ezindaweni zabo,’ kusho yena.

Ucwaningo lwakhe belugxile ekubhekeni ubuhlobo phakathi kokuhlolwa nezivivinyo olimini lwesiNgisi ne-Common European Framework of Reference (i-CEFR) enyuvesi yase-Saudi Arabia, okuyindima ethandwayo emazingeni ezwe nelomhlaba. ‘Ihlobene futhi nomsebenzi engiwenzayo kumanje e-Taibah University. Bengifisa ukucwaninga ngalendima ukuze kuhlomule isikhungo engisebenza kusona futhi ngiphose esivivaneni ezicwadini zocwaningo ezikhona kule ndima ebalulekile,’ kwengeza yena.

U-Shehata uneMastazi kwezeMfundo Kwezokufundisa NgobuChwepheshe Besimanje zase-University of Hull, i-Bachelor of Arts in Teaching English as a Foreign Language (i-TEFL) yase-Mansoura University eGibhithe nesitifiketi se-Teaching English to Speakers of Other Languages (i-TESOL) sase-Saint Michael’s College e-Vermont eMelika.

Uqeqeshelwe ukuqeqesha othisha kanti wake waba ngumhloli we-IELTS.

U-Shehata, onamava eminyaka eyevile kwengama-30 ekufundiseni ulimi lwesiNgisi, unamagalelo abonakalayo ezintweni ezithinta i-TESOL. Ezintweni athanda ukuzicwaninga kukhona ukwenza isilabhasi, ukubheka izinhlelo zolimi lwesiNgisi, ukuhlola ulimi nokufundisa ulimi ngobucwepheshe besimanje.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Kwethulwe UMsizi Chatbot

Kwethulwe UMsizi Chatbot
UMsizi Chatbot wase-UKZN.Click here for English version

I-UKZN yenze uMsizi Chatbot ukwenza lula uhlelo lwabafundi uma bebhalisa ngobuchwepheshe ngonyaka wezi-2021.

I-Chatbot, eyethulwe ngoNhlolanja, iwuhlelo lwekhompyutha olulingisa inkulumo yomuntu ophilayo ngokunikeza izimpendulo enikezwe zona.

Loluhlelo, oluqanjwe ngegama lesiZulu elithi uMsizi, lwenzelwe ukusiza labo abasebenzisa iwebhusaythi yase-UKZN. Lutholakala ezansi esandleni sokudla kwikhompiyutha kanti iwuphawu oluluhlaza okwesibhakabhaka.

I-Chatbot yenzelwe ukukwazi ukuphendula imibuzo evame ukubuzwa ehlelwe ngale ndlela ngokubhalwa ethi: Undergraduate Student, Postgraduate Student, Applications and Information, Student Finance, Student Funding (Scholarships, Bursaries and NSFAS), Student Residence, ICS Student Computing, International Students ne-Disability Support Unit.

UMsizi Chatbot wenziwe wuphiko Lwezokwazisa Nezokuxhumana lwase-UKZN kanti selwengeze indawo yokuxoxa neNyuvesi eyenza abafundi noma izivakashi ukuthi zixoxe bukhoma nomunye wabasebenzi.

Ephawula ngokwenziwa kwe-Chatbot, uMnu Handsome Nyathikazi osebenza e-ICS uthe: ‘Ithimba lisebenze amahora amaningi lenza imikhakha ehlukene, lifaka imibuzo evame ukubuzwa, lixhuma abasebenzi baseNyuvesi endaweni yokukhuluma bukhoma nokuqeqesha irobhothi.’

‘Ukusebenza ngaphansi kwesimo sabukhoma ngenxa yeCOVI-19 kulethe izinseleo kodwa bekumnandi ukwenza i-Chatbot kanti sibonga umsebenzi omuhle wethimba,’ kusho uNyathikazi.

Ebonga AbaPhathi base-ICS ngokweseka lomsebenzi, uNyathikazi uchaze ukuthi uMsizi Chatbot uhluke kanjani kwamanye ama-chatbot ngoba unezindlela ezintathu zokwenza izinto ezilandelayo:

•    Ukusebenza ngemininingwane eyenziwe ngemibuzo evame ukubuzwa

•    Ukuxoxa noMsizi Chatbot onobungani

•    Ukusebenzisa abasebenzi basenyuvesi abanolwazi ngengxoxo ebukhoma.

Amagama: nguHlengiwe Khwela

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .