Incwadi Entsha Icubungula Uhlelo Lwamadolobha Ase-Afrika Aguqukayo

Incwadi Entsha Icubungula Uhlelo Lwamadolobha Ase-Afrika Aguqukayo
Ababhale ngokuhlanganyela oSolwazi Purshottama Reddy no-Henry Wissink.Click here for English version

Kubhalwe, kwashicilelwa incwadi enesihloko esithi: Reflections on African Cities in Transition - Selected Continental Experiences ibhalwa yithimba lezifundiswa zase-UKZN nezaphesheya, zihlangene nabafundi abenza iziqu zeMastazi neziqu zobuDokotela.

Lo msebenzi, oyingxenye yochungechunge i-Advances in African Economic, Social and Political Development, ubheka indaba yama-African Cities in Transition, nezinselelo kwezomnotho, kwezenhlalo, nezombusazwe, ezidalwa wukukhula kobandlululo emadolobheni nokuphathwa kwawo.

Uchaza kabanzi ukuthi izwekazi lase-Afrika liguquka kanjani esimweni sakudala sokulandela isimo sobukolono nomlando, sibhekana kanjani nezinkinga ezinjengokwanda kwemijondolo emadolobheni, ukwanda kwesidingo sikagezi namamzi ahlanzekile, ukusweleka kwezinto zokuthutha, ukungalingani phakathi kwabantu ngokwenhlalo nezomnotho, ukungabuswa kahle, ukuhlela nezinqubo.

Lo msebenzi ukhomba ukuthi onke amadolobha ase-Afrika aguqukayo kumele acabange kabusha kanjani izinqubo zamanje nezindlela zentuthuko ukuze asimame ngokomnotho nokuthi izwekazi lizihlele kabusha kanjani emhlabeni wonke.

I-Unit for Sustainable Urban Governance and Innovation (i-USUGAI) isanda kusungulwa e-Sikoleni SezokuPhatha, UbuChwepheshe NokuBusa e-UKZN, kanti lo mqulu uhambisana nezinhloso zalolu phiko olusha. I-USUGAI izimisele ukuthinta izinto ezikhona eziphathelene nokuphathwa nokulawulwa kwamadolobha, futhi izogxila ekuqinisekeni ushintsho kulo mkhakha luzoba yisisekelo samadolobha ashintshile angomuso.

Ababhali ababambisene oSolwazi Purshottama Reddy no-Henry Wissink bangamalungu aphethe e-USUGAI.

Ngaphandle kweqhaza longoti baphesheya kulo mqulu omqoka kangaka, abanye abaphose esivivaneni ngoSolwazi Sybert Mutereko no-Ian Nzimakwe, kanye noDkt Bongani Qwabe noDkt uSakhile Zondi nabafundi abenza iziqu zemasitazi nezobudokotela.

Lo msebenzi usebenzisa izibonelo ukugxila ezintweni ezimqoka nezinselelo emadolobheni akhethiwe ase-Afrika. Phakathi kwezihloko ezikhona kubalwa imibono eshintshayo ngentando yabantu, ukuzinza emadolobheni namadolobha angomuso, iqhaza ledolobha ekufezeni imigomo yentuthuko, ezinye izindlela zokuphatha ezingeni lezasekhaya, ukuvuselela amadolobha nomphumela wabaholi bomphakathi abuthakathaka nenkohlakalo ekuphatheni ezingeni lasemakhaya.

Amagama: yi-NdabaOnline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Abafundi bezoBuhlengikazi Balwa Nezidakamizwa E-Austervile

Abafundi bezoBuhlengikazi Balwa Nezidakamizwa E-Austervile
Abafundi abenza unyaka wesibili kwi-Bachelor of Nursing nothisha babo.Click here for English version

Abafundi base-UKZN abenza unyaka wesibili kwezoBuhlengikazi babe nohlelo lokwenza okuhle emphakathini ukulwa nokudliwa kwezidakamizwa e-Austerville, eThekwini, ngokwesifundo sezokuHlenga eMphakathini.

Abafundi bathule uhlelo lwabo e-Fairvale Secondary School lapho befundise abafundi abenza iBanga lesi-9 ngobungozi bokudla izidakamizwa.

Abafundi uMnu Sabelo Ntenza noNksz Snethemba Mhlongo bavule uhlelo, kwathi uNksz Vamumusa Ngwane, uNksz Minenhle Mpanza, uNks Marisha Ramaraj noNksz Neema Muyimu bakhuluma ngokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Inkulumo yabo ithinte izinhlobo ezehlukene zezidakamizwa ezitholakala emphakathini, yaphinde yaveza imiphumela emibi yezidakamizwa emzimbeni womuntu. Kuphinde kwenziwa nomdlalo weshashalazi omfishane ngokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Isikhulumi esiqavile, uSister Nomagugu Mlangeni wasemtholampilo i-Austerville, wazise abafundi ngosizo olutholakala emtholampilo lwabantu abasha abahlushwa yizidakamizwa. Uphinde wathinta izihloko ezibalulekile zokukhulelwa kwentsha, ubugebengu nenhlanzeko.

‘Abafundi baveze ukusetshenziswa kwezidakamizwa njengenye yezinkinga ezinkulu emphakathini nento abakholwa wukuthi ingenza ushintsho kuyona,’ kusho uthisha wase-UKZN uSilingene Ngcobo. ‘Ulwazi olwethulwe kubafundi belulula, kulula ukuluqonda kepha futhi lugqugquzela impilo enhle nokugwema ukugula.’

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Kudingidwe Ubuhlanga Esifundweni SikaBiko

Kudingidwe Ubuhlanga Esifundweni SikaBiko
Izikhulumi kwi-Steve Biko Memorial Lecture yaminyaka yonke (kusukela kwesobunxele): nguSolwazi Towani Duchscher, uMnu Brian Kamanzi, uMnu Pule Monama no-Advocate Mojankunyane Gumbi.Click here for English version

I-Quest for True Humanity: Racism and Corruption as Crimes against Humanity, bekuyisona sihloko se-2020 Annual Steve Biko Memorial Lecture ebibanjelwe kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe e-UKZN noMTAPO Centre.

USolwazi Towani Duchscher wase-University of Calgary ese-Canada ukhulume ngesihloko esithi: Tackling White Privilege: Moving from Non-Racist to Anti-Racist, wathi ukuze umuntu angabi nobandlululo ‘kudingeka uphumele obala” ngokuphikisana nokucwasana ngokwebala lokhu okudlange ezikhungweni zemfundo ephakeme. ‘Akugcini ngokuhlala wedwa ucabange ukuthi awunalo ubandlululo - kepha kusho ukuhliphiza ubandlululo lwabantu abamhlophe nokusebenzela ukwenza ukuthi izikhungo zingabi yindawo yobandlululo lobukoloni.’

U-Duchscher, onguthisha, uthe abafundi bavame ‘ukunikwa umhlaba oyinhlakanhlaka nonezikhundla’, wase egcizelela ubumqoka bokuthi izincwadi ezinikwa abafundi kufanele zibe nababhali abaMnyama nabalingiswa abaMnyama, wase ebuza umbuzo othi: “Kufundiswa umlando kabani”?

Isishoshovu nomcwaningi ozimele wase-Tri-continental Institute, uMnu Brian Kamanzi, ongakwazi ukuba khona kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe uthumele ividiyo yakhe ekwenza ucabange ethi: White Supermacy, Capitalism and Decolonisation.

UKamanzi uthe ukulwa nobukolini akuyona into ekwazi ukuchazwa yizifundiswa noma yinoma wubani enyuvesi. ‘Ukulwa nobukoloni wuhlelo lokulwa nezinto ezihambisana nabo ngezindlela eziningi obuzibonakalisa ngazo,’ kusho uKamanzi.

UKamanzi uthe mningi umcebo owebiwa eNingizimu Afrika “kusukela ezindaweni zezivini zamawayini eKapa kuye emigodini yasegoli nezimoba lapho okwakuyiNatali khona”.

UKamanzi ugcizelele ukubaluleka kokushintsha indlela esicabanga ngayo, wathi ukuthi abantu bagxile ekuzithembeni ezingeni lemiphakathini abakuyo. ‘Kudingeka senze abantu bathembane, babenombono wokwenza izindlela ezintsha njengoba uBiko nabalingani bakhe benza.

UMnuz Pule Monama, isishoshovu sobulungiswa bezenhlalo nenkakha nomakadebona we-Black Consciousness Movement, ukhulume ngesihloko esithi: Corruption as a Crime against Humanity: Time for Action beyond the Rhetoric.

UMonama uthe inkohlakalo ingubugebengu obungenabuntu nesenzo esingubugebengu. ‘Izingane zethu ziphoseka emigodini yezindlu ezincane, abasebenzi bethu bezempilo bayabhubha ngenxa yezinto zokusebenza zokuzivikela ezingekho ezingeni elifanele, izingane zethu zifunda ngaphansi kwezihlahla nasemnyamngo, iziguli zifela ezibhedlela nasemitholampilo ngenxa yokushoda kwezinto zokusebenza nemithi kanti imiphakathi yethu ayinamanzi ahlanzekile,’ kusho yena.

‘Inkohlakalo isiyisihlava emphakathini wakithi,’ kwengeza yena. Leli lungu elalikhona kusungulwa i-Azanian People’s Organisation (iAZAPO), ligcizelele ubumqoka bemfundo yomphakathi ekulweni nenkohlakalo.

Ummeli wamalungelo abantu ongummeli wasemajaji uMojankunyane Gumbi udingide isihloko Biko’s Quest for True Humanity: How far has the horizon shifted? U-Advocate Gumbi ugcizelele ukuthi ubandlululo isisekelo salo yizikhungo. ‘Ubandlululo lwenzelwa ukuncisha abantu abamnyama amathuba kwezomnotho’ kusho yena.

U-Advocate Gumbi, ongushansela wase-University of Venda, ugqugquzele ukuthi abantu bazabalaze noma yikuphi lapho bekhona. ‘Fundisa, fundisa, fundisa!’ kusho u-Advocate Gumbi. ‘Ungavumi ukugitshelwa ekhanda noma yikuphi lapho ukhona, ngena ugamanze bese uyafundisa.’

Umdidiyeli nowayeyilungu loMTAPO uDkt Sarifa Moola-Nernaes uhaye inkondlo eshubile ayibhala eminyakeni engama-20 edlule, esihloko sithi Corruption.

UMqondisi oMkhulu (obambile) ophikweni lezokuxhumana i-Corporate Relations Division, uNksz Normah Zondo, uthe le ngxoxo ifike ngesikhathi esihle njengoba amazwe amaningi, okubalwa iNingizimu Afrika kuwona, ‘abhekene nezinto ezithinta ubandlululo nenkohlakalo.’

Uthe “ukuba yisishoshovu kuBiko kwaqhakaza” ngenkathi engumfundi eSikoleni sobuDokotela eNyuvesi yaseNatali endala wase encoma “ngesibindi nobuholi bakhe kwi-Black Consciousness Movement. ‘Waba negalelo elikhulu ekugqugquzeleni abantu abacindezelwe ukuthi bakwazi ukungena ezifundweni zezibalo nezesayensi, abafundi abaMnyama ababencishwe ithuba kuzona,’ kusho uZondo.

Lesi Sifundo sibukwe eNingizimu Afrika, e-Bulgaria, e-Netherlands, e-United Kingdom, e-Canada, e-United States, e-Guyana, kwa-Izirayeli, e-France, e-Mexico nase-Norway.

Amagama: ngu-Raylene Captain-Hasthibeer

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .

Ingxoxo Yobuchwepheshe Yase-UKZN nase-UCT Ngezempilo Emhlabeni Jikelele

Ingxoxo Yobuchwepheshe Yase-UKZN nase-UCT Ngezempilo Emhlabeni Jikelele
USolwazi uMosa Moshabela, iHloko yaseSikoleni sezokuHlenga nezeMpilo yoMphakathi.Click here for English version

INhloko yaseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi, uSolwazi Mosa Moshabela, noSolwazi Lucy Gilson wase-UCT waseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi bahole isithangami sezobuchwepheshe besimanje ngezempilo emhlabeni, intuthuthuko nokuthathwa kwamazwe abantu.

Le nkulumo idingide indaba yamandla negunya, igxile ekusabalaliseni kabusha amandla ngendlela eyimpumelelo emazingeni asemhlabeni jikelele, akazwelonke nawezindawo ezempilo emhlabeni.

U-Gilson ukhulume ngezempilo nohlelo lwezempilo. ‘Ezempilo imvamisa zisho lezo zinto eziphathelene nezempilo ezenziwa ngabezempilo okungaba wukubona nesiguli noma ukunikeza isiguli imithi, kanti uhlelo luthinta izinto eziningi.'

Uthe amagama athi “ezempilo” nelithi “uhlelo lwezempilo” avame ukusetshenziswa ngokushintshaniswa. ‘Abanye abantu bathi “izinhlelo zezempilo” yitemu elibanzi elihlanganisa ezempilo zomphakathi kanti elithi “uhlelo lwezempilo” ligcizelela kakhulu izinsiza ezithinta ukwelapha isiguli.

UMoshabela ongudokotela oqeqeshiwe ulande ngokuthi izinto ezenzeka ngenkathi ekhula emakhaya zaba nomthelela onjani endleleni acabanga ngayo ngempilo, amandla nokuba nokuma kahle.

‘Esikwazisayo sikubona kubaluleke kakhulu kunalokhu okwaziswa ngabanye abantu. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukuqonda izindlela zabanye abantu nokwazi ukuthi yini eyaziswa ngabanye abantu ungazami ukuphoqa izindlela zakho’ kusho yena. ‘Kubalulekile ukwazi ngeziguli zakho, uzazi ukuthi zingobani, wazi nemvelaphi yazo.’

UMoshabela uthe abantu abaningi babona imitholampilo nezibhedlela njengezindawo ezifunza abantu izindlela zabelungu. Ukwelaphela abantu emakhaya kwakuhlule kakhulu kunalokhu okwenzeka emitholampilo nasezibhedlela manje. ‘Ezempilo azisho ukuhlenga impilo kuphela kepha futhi zisho ukunika isithunzi ngendlela esenza ngayo uma sineziguli zethu,’ kusho yena.

U-Gilson uthe abantu abasebenza kwezempilo kufanele baqonde kangcono amasiko nomhlando weziguli zabo.

UMoshabela uxoxe ngezinyanga ezintathu e-Columbia University e-New York City, lapho afunda khona lukhulu ngabantu bakhona, wathekela olwazini lwabo nasendleleni abenza izinto ngayo.

Ukhulume ngokuba nenhlanhla yokufunda nokukwazi ukusiza abanye abantu, wathi abantu abangadidwa ngamandla email yabaxhasi.

Ukuthola ingxoxo ephelele, ngena lapha: Cindezela lapha.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .