I-Enactus UKZN Ikweli-16 Emhlabeni!

I-Enactus UKZN Ikweli-16 Emhlabeni!
Ithimba le-Enactus lase-UKZN.Click here for English version

Ithimba le-Enactus lase-UKZN liqede kwi-Top 16 kwi-Enactus World Cup yangowezi-2020 ebiyenziwe ngobuchwepheshe besimanje, okuyinto enkulu njengoba ibeka iNyuvesi phakathi kwephesenti elilodwa lezikhungo zemfundo ephakeme emhlabeni kwezamabhizinisi omphakathi, ukusungula izinto ezintsha negalelo lokonga imvelo.

Ngemva kokunqoba umqhudelwano kazwelonke, i-Enactus UKZN ibe ngompetha baseNingizimu Afrika! Leli thimba, ngemva kokunqoba emqhudelwaneni kazwelonke wangonyaka we-2020, likwazile ukuyomela iNingizimu Afrika kwiNdebe yoMhlaba engobuchwepheshe besimanje lapho liqhudelane khona namathimba asemazweni angama-35.

Okunye okuhle elikuzuze ezingeni lomhlaba wonke kulo nyaka yi-Ford Fund eliklomelise njengelinye lamathimba ali-14 avelele akwazile ukubhekana ngendlela entsha nezinselelo zeCOVID-19.

Emisebenzini ye-Enactus UKZN kukhona ezolimo, ezemfundo, ezokuvuselelwa kwamandla kagesi nokukhiqizwa kokudla okwenele, i-Aloe Go, ukulima ngamasaka, i-Pallet Project, iJonga Phezulu Agriculture Hub Farming Programme ne-Cleanville.

Amalungu ayo asebenza ngokuzikhandla ukuhlomisa imiphakathi esebenzisa nayo ukuxazulula izinkinga zamabhizinisi nezekusasa.

‘Ngijabule ukuthi siphinde saphumelela kwi-Enactus World Cup yangowezi-2020 njengoba besimele iNingizimu Afrika. Manje asisebona ompetha bezwe lonke kuphela kodwa futhi sikwi-Top 16 emhlabeni. Nakuba kube neCOVID-19 kulo nyaka, ithimba lethu lenza izinto ezinkulu liveza umoya wamabhizinisi ezomphakathi emiphakathini yakithi,’ kusho uMuhle Ndwalane, uMengameli we-Enactus UKZN.

UmQondisi oMkhulu oyiBamba le-Corporate Relations Division, uNks Normah Zondo, uthe i-Enactus UKZN iqhubekile nokwenza izinto ezinkulu ngokumela kahle iNyuvesi nokukhombisa umqondo omusha.

‘Siyaziqhenya futhi sijabulile ngokwenziwe yileli thimba losomabhizinisi abancane abanethuba lokuguqula umphakathi wakithi ube ngcono,’ kusho uZondo.

*I-Enactus, eyayibizwa nge-Students in Free Enterprise, iyinhlangano engenzi nzuzo emhlabeni wonke esebenzisana nabaholi kwezamabhizinisi nezemfundo ephakeme ukuvukuza abafundi basenyuvesi ukuthi benze umehluko emiphakathini yabo ngenkathi zicijelwa amakhono okuba ngabaholi bamabhizinisi abaqotho.

Amagama: NdabaOnline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Uthisha Wase-UKZN Unqobe Ngokuhlanganyela i-International Pharmaceutical Award

Uthisha Wase-UKZN Unqobe Ngokuhlanganyela i-International Pharmaceutical Award
Uthisha osemkantshubomvu wase-UKZN, uMnu Andy Gray.Click here for English version

Uthisha osemnkantshubomvu eKolishi Lezifundo Zezempilo, uMnu Andy Gray unqobe ngokuhlanganyela umklomelo waminyaka yonke i-Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (i-JoPPP) Award for Pharmaceutical Policy and Practice Research.

Abanye ayinqobe nabo ngoMnu Birna Trap wase-Denmark, noMnu Paul Newton wase-University of Oxford eNgilandi.

Bobathathu baklonyeliswe ngale ndondo ngenxa yomsebenzi wabo kanjalo nomphumela wayo ezigulini, kwabathatha izinqumo nohulumeni.

‘Ngiyabonga ngokubalwa nabavelele abawine imiklomelo yangaphambilini neyamanje, ngamunye babe namagalelo amqoka kulo mkhakha,’ kusho u-Gray.

Kusukela ngonyaka wezi-2018, i-Helen Clark-JoPP Award iklomelisa abacwaningi abavelele abanamagalelo amqoka endimeni yokukhiqizwa kwemithi nakulo mkhakha.

Lo mklomelo uqanjwe ngo-Helen Clark, owayenguNdunankulu wase-New Zealand noMphathi we-United Nations Development Programme ukuhlonipha igalelo lakhe endimeni yezempilo nentuthuko yomphakathi.

U-Clark ungomunye wosihlalo bethimba elizimele eliqokwe yi-World Health Organization (i-WHO) ukubuyekeza indlela eyenza ngayo izinto ukubhekana nobhubhane i-COVID-19 enoNkk Ellen Johnson Sirleaf, owayenguMongameli waseLiberia.

U-Clark uthe: ‘Sihalalisela bonke abaphumelele bathola imiklomelo. Kumnandi ukubona ukuthi umsebenzi wabo wenza umehluko ekuthuthikiseni izinqubomgomo, kanjalo nokuphucula impilo yeziguli namakhasimende.’

USihlalo wethimba lamajaji nonguMhleli oMkhulu wejeneli, uSolwazi Zaheer-Ud-Din Babar uthe: ‘Siyabahalalisela kakhulu ngempumelelo ebafanele. Kulo nyaka abaphumelele bathola umklomelo babeneqhaza elimqoka ekuthuthukiseni ucwaningo lwenqubo yezamakhambi.’

U-Gray usoPhikweni lweFamakholoji eMkhakheni weSayensi yezamaKhambi e-UKZN. Lolu phiko luyisikhungo esihlonzwe yi-WHO ngokubambisana kwizinqubomgomo zamakhambi nomsebenzi. UnguSosayensi oMkhulu wokuHlonishwa oyi-Consultant Pharmacist for the Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (i-CAPRISA) nomcwaningi ovakashile weFamasi e-Rhodes University eMakhanda (eGrahamstown).

Njengelungu le-Expert Panel on Drug Policies and Management, uyi-Honorary Life Member ye-Pharmaceutical Society of South Africa (PSSA) ne-Fellow ye-International Pharmaceutical Federation (i-FIP).

Ubhale amaphepha ocwaningo amaningi kumajeneli aphesheya nawalapha, ungomunye wabahleli be-SA Pharamceutical Journal, ungumhleli wesigaba se-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice nomunye wabasebhodini labahleli be-International Journal of Clinical Pharmacy, Health Systems and Reform ne-BMC Health Services Research. Uke waba yilungu lekomidi labahleli be-SA Health Review.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Uthisha WeKhemistri Ubalwa kwi-200 Young South Africans ye-Mail & Guardian

Uthisha WeKhemistri Ubalwa kwi-200 Young South Africans ye-<em>Mail & Guardian</em>
Umfundisi wase-UKZN, uDkt Mzamo Shozi.Click here for English version

Uthisha wase-School of Chemistry and Physics (e-SCP), uDkt Mzamo Shozi ubalwa kwi-200 Young South Africans (i-YSA) yangonyaka wezi-2020 ye-Mail & Guardian ngomsebenzi wakhe wekhemistri kweze-catalysis ne-organometallurgy.

Uhlelo lwe-YSA luklomelisa abantu baseNingizimu Afrika emikhakheni yezobuciko nezikaqedisizungu; amabhizinisi nezokuvakasha, izinhlangano zomphakathi, ezemfundo, ezemvelo; ezamafilimu nezemithombo yezindaba; ezempilo; ezomthetho; ezembusazwe nezikahulumeni; ezesayensi nezobuchwepheshe nezemidlalo. Kulo nyaka, kufakwe umkhakha wamaqhawe eCOVID-19, ngokukhethwa wumhleli. 

UShozi, oqokwe njengomunye wongoti emkhakheni wezesayensi nezobuchwepheshe, uthe ujabule futhi uyaziqhenya ngokuqokwa.

‘Ubukhona bami kulolu hla bungenza ngibe ngumholi omncane waseNingizimu Afrika, okuyinto ekhuthazanayo negqugquzelanayo, ikakhulukazi kulo mkhakha,’ kusho uShozi.

Njengosokhemisi ocwaninga ngoshintsho lokusagologo kashukela otholakala ezitshalweni bese wenziwa amakhemikhali ukuze usetshenziswe embonini yezamandla, ufisa ukuba neqhaza emkhankasweni wokuthola izisombululo ngekusasa elonga imvelo.

UShozi waseMlaza, eThekwini, waqala ngokufisa ukuba ngudokotela owelaphayo, wabuye washintsha esethathiwe ukuyofundela ubudokotela e-UKZN ukuze agxile ezifundweni zekhemistri ngenkathi ebona uthando analo lwalesi Sifundo. Wathola iziqu zobudokotela kwikhemistri ngonyaka wezi-2015 ngenkathi esohlelweni lokuthuthukisa abafundisi abasafufusa.

Engumcwaningi we-Catalysis Research Group e-UKZN, uShozi wathola umfundaze we-Fulbright Visiting Research Scholar Program ngo-2018 eyamenza wakwazi ukuyofunda e-University of California.

UShozi, osebenze ngokuzikhandla ukusebenzisana nabacwaningi baphesheya, useke wathola imifundaze yase-National Research Foundation ThuthukaKnowledge Interchange and Collaboration ne-Royal Society of Chemistry.

Lesi sifundiswa esineminyaka engama-35 sifisa ukusebenzisa ukuqokwa kwaso yi-Mail & Guardian ukukhombisa abanye abantu ukuthi akhona amathuba kwizifundiswa ezincane ezimnyama emikhakheni yesayensi, ezobuchwepheshe, ezobunjiniyela nezibalo, phecelezi i-science, technology, engineering and mathematics (i-STEM), ukuthi zigqame futhi zithathe amatomu. 

'Ngifisa ukukhuthaza abantu baseNingizimu Afrika abancane ukuthi bangene emkhakheni we-STEM, njengoba le mikhakha inegalelo elikhulu emphakathini kanti futhi igalelo layo lisakhula ikakhulukazi ngesikhathi sobuchwepheshe besimanje,’ kusho uShozi. ‘Ucwaningo emikhakheni ye-STEM bufeza izidingo eziningi ezimqoka futhi buphucula isimo sempilo, njengokuthola amakhambi ezifo ezihlukene kanjalo nezindlela ezihlanzekile zokukhiqiza amandla kagesi owonga imvelo.’

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi wezesiNtu Uthole umfundaze i-Kader Asmal Scholarship

Umfundi wezesiNtu Uthole umfundaze i-Kader Asmal Scholarship
Umfundi weMastazi, uMnu Nqubenhle Mbokazi.Click here for English version

Umfundi weMastazi kwezeNtuthuko, uMnu Nqubenhle Mbokazi uthole umfundaze omkhulu i-Kader Asmal Fellowship ukuthi ayoqhuba izifundo zakhe e-University College Cork e-Ireland unyaka wonke.

UMbokazi uzobe eqala ukundiza nokuya phesheya, okuyinto ayibuka njengethuba elihle empilweni yakhe.

‘Ngihlose ukusabalalisa ulwazi lwezemfundo emikhakheni yemifelandawonye nentuthuko esimeme,’ kusho yena. ‘Ngilangazelela ukuba nabangani abasha nokuhlangana nabantu abazosebenzisana, babe yisikhali seNingizimu Afrika. Ngizimisele ukufunda ngamanye amasiko, izinkolo nezilimi zabafundi baphesheya.’

UMbokazi ufisa ukuphosa esivivaneni sokuthuthukisa iNingizimu Africa ne-Afrika. ‘Ngifisa ukuba yingxenye yesixazululo sase-Afrika sezinkinga zase-Afrika ukuqhamuka nezixazululo ezizohlomisa futhi zikhulule imiphakathi lapho kudlange ububha khona. Ngifisa ukuba neqhaza ekushintsheni izinqubomgomo zezwe ezimayelana nezinjongo zentuthuko,’ kwengeza yena.

Eluleka abanye abafundi, uthe: ‘La mathuba akhona kanti akufanele siwayeke. Kufanele siqale ukusebenza bese sizibophezela ukuqeda esikuqalile.’ Ufisa ukusiza abafundi bafake izicelo zemifundaze.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .