I-UKZN Ibalwa NamaNyuvesi Avelele Angama-400 Emhlabeni

I-UKZN Ibalwa NamaNyuvesi Avelele Angama-400 Emhlabeni
I-UKZN ikleliswe yaba eyesine eNingizimu Afrika ngokokukleliswa kwe-Times Higher Education.Click here for English version

INyuvesi yaKwaZulu-Natali (i-UKZN) okokuqala ngqa ibalwe namanyuvesi avelele angama-400 emhlabeni wonke ngokwezibalo ezintsha ze-Times Higher Education (THE) ngowezi-2020/2021.

I-UKZN ibekwe ku 351-400, isuka endaweni eyayikade ikuyo phambili ku 500 (401-500) ngo-2019/2020.

Loku kubeka i-UKZN endaweni yesine kumanyuvesi aseNingizimu Afrika.

Angaphezu kwama-1 400 amanyuvesi emazweni angama-92 ahlolwe yi-Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020/2021 ngocwaningo lwamanyuvesi. Lapha kusetshenziswa izinkomba ezihleliwe ezikala umsebenzi wesikhungo okubalwa kukona ukufundisa, ucwaningo, ukucashunwa, ukuxhaswa komkhakha nokuthatheka emhlabeni. I-UKZN ibalwe esicongweni ngokwesikali ngocwaningo nokucaphuna.

IPhini likaSekela-Shansela woCwaningo, uSolwazi Deresh Ramjugernath, lithe kumnandi kakhulu ukubona impumelelo yeNyuvesi kuze kube manje. Ezinyangeni ezintathu ezedlule, i-Center for World University Rankings (i-CWUR) ibeke i-UKZN kumaphesenti angama-2.4 amanyuvesi, yayibeka endaweni yama-477 phakathi kwamanyuvesi angama-20 000 emhlabeni.

USolwazi Ramjugernath uthe le mpumelelo iyizithelo zomsebenzi nokuzikhandla kwabasebenzi nezitshudeni zase-UKZN emsebenzini wokufunda nowesayensi, okufakazela indawo yeNyuvesi yokuba yisikhungo esigxile ocwaningweni emhlabeni. ‘Yizikhathi ezinzima lezi kuwona wonke amanyuvesi emhlabeni kodwa sizoqhubeka sibhekane nazo ngenhloso nomdlandla okufanayo, okube nemiphumela emihle.’

Futhi, i-UKZN izithole iyingxenye ye-Sunday Times Gen Next Awards yaminyaka yonke, lapho ikleliswe yabe eyesihlanu esigabeni se-Coolest Universities 2020. Isaveyi i-Sunday Times Gen Next iyisaveyi esihlonishwa kakhulu ethenjwayo futhi ehamba phambili ekuhlahleni okutholwa yintsha yaseNingizimu Afrika kusematheni futhi iletha ulwazi olubalulekile kubaphathi bezinkampani zokukhangisa, abezemikhiqizo, nabezemikhankaso yokudayisa. Amagama afinyelele ohlwini lakulo nyaka ahlanganisa ibhange lakwa-Capitec, Avon, WhatsApp, Apple, Uzalo, Always, DStv, Engen kanye ne-Woolworths Food.

Uma udinga eminye imininingwane ngokukleliswa i-Times Higher Education, ngena ku-: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking.

Amagama: ngu-Indu Moodley ne-Ndabaonline

Isithombe: ngu-Nomonde Mbheleauthor : .
author email : .

U-Tricia Naicker Uphakamise Igama le-UKZN… Futhi!

U-Tricia Naicker Uphakamise Igama le-UKZN… Futhi!
USolwazi Tricia Naicker, uSolwazi omncane waseKolishi leSayensi yezeMpilo e-UKZN.Click here for English version

USolwazi osemusha nomncane eKolishi lezeSayensi yezeMpilo e-UKZN, uSolwazi Tricia Naicker, uphinde waklonyeliswa nge-Raikes Medal yangowezi-2020 yi-South African Chemical Institute.

Le ndondo iklomelisa ilungu le-Institute, elingaphansi kweminyaka engama-40, elinocwaningo oluthembisayo kwezamakhemikhali eNingizimu Afrika, njengoba kubonakala emaphepheni ocwaningo ashicilelwe emabhukwini ocwaningo ahlonishwayo.

U-Naicker ungomunye wosolwazi abathathu, nokuphela komuntu wesifazane oyedwa, wase-UKZN ukuzuza indebe ye-Raikes kusukela yasungulwa ngonyaka we-1961.

‘Ngijabule kakhulu ngokunqoba kulo munxa futhi ngiyabonga kongiqokile nokade aba yisibani sami uSolwazi Gert Kruger,’ kusho u-Naicker ejabule.

Ngaphezu kwaloku akuzuzile, u-Naicker unqobe uMklomelo wangowezi-2019 weSekelaShansela wenani lama-R150 000. Lo mklomelo minyaka yonke unikwa umcwaningi ovelele e-UKZN ngempumelelo yakhe kwezocwaningo negama elihle emhlabeni wonke.

Into enkulu asanda kuyizuza kube wukufinyelela ephepheni locwaningo ngonyaka wezi-2020. ‘Ngethemba ukuthi impumelelo yami ikhuthaza izifundiswa ezisafufusa nabafundi ukuthi bafeze amaphupho abo kunoma yisiphi isihloko abanaso,’ kusho yena.

U-aicker, osebe kwi-Discipline of Pharmaceutical Sciences kusukela ngowezi-2013, uhlale ebalwa nabacwaningi abayishumi abavelele e-UKZN. Unoxhaxha lwemiklomelo yoMnyango wezeSayensi nezobuChwepheshe ne-NRF.

Ugxile ekwenzeni izindlela zokukhiqiza imithi ngokwemvelo emkhakheni wokwelapha.

U-Naicker ubonge abafundi bakhe abasebenza ngokuzikhandla, abamqeqeshayo abazinikele nabambisene nabo e-Catalysis and Peptide Research Unit, wangakulibala ukwesekwa wumndeni wakhe.

IPhini leSekelaShansela laseKolishi leSayensi yezeMpilo, uSolwazi Busi Ncama, limhalalisele u-Naicker ngempumelelo yakhe. ‘Ngiyaziqhenya ngokuthi uSolwazi Tricia Naicker uyisifundiswa eKolishi lethu. Angimangali ezuze lo mklomelo; ungumcwaningi osezingeni eliphezulu, uzinikele kakhulu futhi uthobeke kakhulu.’ Uthe umphakathi waseNyuvesi nawo uyaziqhenya ngo-Naicker, wamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokuphakamisa igama le-UKZN.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Owayengumfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emhlabeni Kwezamehlo

Owayengumfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emhlabeni Kwezamehlo
Owayengumfundi wase-KZN uNks uDuduzile Sibisi.Click here for English version

Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry uNks Duduzile Sibisi unamagumbi amabili okuhlola amehlo nakuba esemncane eneminyaka engama-25 vo kanti unezinhlelo zokuba namanye!

UNks Sibisi, owakhulela edolobhaneni lasemakhaya laKwaZulu-Natali i-Dannhauser, waphothula izifundo zakhe eWestville ngo-2016.

Manje ungumnikazi weSibisi Optometrists eTugela Ferry nomunye wabanikazi be-Central Medical Centre eMgungundlovu, eyasungulwa ngonyaka odlule.

‘Ngibambisene noMnu uSthembiso Bhengu e-Central Medical Centre, lapho kunguye ozinze khona ngenkathi mina ngizinze eTugela Ferry,’ kusho uNks Sibisi.

Waqala ukusebenza e-Torga Optical eMonti ngaphambi kokuthi athathe isikweletu sokuqala sebhizinisi lakhe.

‘Ngenza ucwaningo oluncane ngokuthi kungangibiza malina ukuvula indawo yami, ngenza uhlaka lwebhizinisi; angikaze ngibheke emuva kusukela ngaleyo nkathi,’ kusho yena. ‘Ngavula igumbi eTugela Ferry ngoLwezi wangowezi-2017.’

UNks Sibisi uthe ngenkathi eqala ukufundela i-opthomethri akukuningi ayekwazi ngalo mkhakha futhi engakaze ahlole ngisho amehlo. ‘Ngenxa yokuthi kwakuzwakala kuwumsebenzi omuhle ngaleso sikhathi, ngawuthatha. Njengomuntu okhuthele nozikhandlayo, ngayithanda i-opthomethri kanti konke sekuwumlando.’

Ekuqaleni konyaka odlule waqala ukusebenzisana nodokotela ababili uDkt uSanele Mdluli noDkt uSaziso Mthembu bavula i-Central Medical Centre eMgungundlovu.

Ngaphezu kwendawo yakhe, amanye amagumbi ngawe-occupational therapist, ungoti wokuzivocavoca, usohlalakahle, i-dietician ne-clinical psychologist.

‘Ukuba wusomabhizinisi omncane akulula; kuwumsebenzi omkhulu. Ngikwaze ukuphumelela ngenxa yamakhono ami obuholi nawokuxhumana.’

Ukhuthazwa wukuphumelela emsebenzini. ‘Ngiwumuntu onamaphupho nongenqeni ukuzama inhlanhla; yiloko okungikhuthazayo. Umama nomndeni wami wakhe yibona abangeseka kakhulu, nabangixhasayo.’

Isifiso sakhe wukuvula amanye amagumbi emadolobheni asemakhaya ukufukula imiphakathi yakhona.

UNks Sibisi ufisa ukwenza iziqu zeMasitazi nezobudokotela, agcine engumfundisi ‘Ukwabelana ngolwazi nokufundisa ngezinye zezinto engizithandayo.’

Amagama: nguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Uthisha weKhemistri Umele I-Afrika Kwi-International Chemical Biology Society Committee

Uthisha weKhemistri Umele I-Afrika Kwi-International Chemical Biology Society Committee
UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi.Click here for English version

UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi uqokwe ukuthi abe ngumdidiyeli wesifunda sase-Afrika ekomitini elenza umsebenzi wokufinyelela kwamalungu emphakathini nokusebenza le-International Chemical Biology Society (i-ICBS), okuyinto ezokwenza ukuthi akhulise umsebenzi wenhlangano kuzwekazi.

U-Veale, onguthisha osemkantshubomvu nomcwaningi kwi-organic chemistry owafika e-UKZN ngonyaka wama-2018 ngemva kokuphothula iziqu zeMastazi kwezeSayensi ne-biological chemistry e-University of Edinburgh neziqu zobudokotela kwikhemistri eRhodes University, ugxile ekusetshenzisweni kwezindlela zemvelo ekwenziweni kwezakhi zamakhemikhali.

Ucwaningo lwakhe lusanda kumenza ukuthi ahlonishwe ohlelweni i-Future Leaders – African Independent Research (i-FLAIR) ukweseka umsebenzi wakhe wokuhlangana kwamaphrotheni ezifweni ezinganakekile. Lolu cwaningo luyingxenye yomsebenzi ohlabahlosile wocwaningo wase-UKZN we-KZN Research Innovation and Sequencing Platform (i-KRISP), iRhodes University ne-University of Edinburgh.

Ngemva kokuqokwa nguzakwabo ukuthi abe wumdidiyeli wesifunda sase-Afrika, umsebenzi omusha kaVeale kwi-ICBS eminyakeni emithathu ezayo uzoba neqhaza ekuthuthukiseni isayensi yebhayoloji yamakhemikhali ngendlela ehlanganisa umhlaba wonke.

‘Inhlangano ihlose ukuqinisa ubudlelwano emikhakheni ehlukene phakathi kososayensi kwikhemistri, ibhayokhemistri nemikhakha ehlobene nayo kwezemfundo ephakeme, ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo, ezimbonini nakuhulumeni ukuphucula impilo yabantu,’ kusho uVeale.

‘Ngosizo lwezinhlangano ezisimeme ezinjenge-African Academy of Sciences, injongo yami wukuthuthukisa nokukhulisa lobu budlelwano emikhakheni ehlukene.’

I-ICBS yinhlangano ezimele nengenzi nzuzo egqugquzela ucwaningo namathuba kwezemfundo lapho kuxhumana khona ikhemistri nebhayoloji, ibe yinkundla yomhlaba wonke ohlanganisa ososayensi abasebenza emikhakheni eminingi kwezemfundo ephakeme, izinhlangano ezingenzi nzuzo, uhulumeni nale mboni ukwazisa ngocwaningo olusha nokwenza ukuthi amandla amakhemikhali aphucule impilo yabantu.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .