Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard

Owayengumfundi WaseNyuvesi u-Zakes Bantwini Wemukelwe e-Harvard
Owayengumfundi wase-UKZN nomculi uZakes Bantwini. Click here for English version

Ingwazi yomculi we-house yaseNingizimu Afrika neyayingumfundi womculo e-UKZN uMnu Zakhele Madida, edume ngelika-Zakes Bantwini, wamukelwe e-Havard University Business School eMelika.

UMadida uzofundela ezebhizinisi lezokungcebeleka, ezomculo nezemidlalo e-Harvard. ‘Ngizoba neminyaka engama-40, ngiya e-Harvard, i-albhamu yami ethi Love, Light and Music izoba neminyaka eyishumi kanti ngizokwethula inkampani yomdanso yomhlaba i-ALL ELECTRONIC MUSIC; wusuku olukhulu kimina lolu,’ kusho yena.

Umkakhe uNandi wengeze ngokuthi: ‘Ngiyaziqhenya ngaye, ngempela uyisibonelo sokuthi kuyini ukuqhamuka ebunzimeni kepha ugcine uyinto enkulu.

‘Imqoka imfundo,’ kusho uMadida. ‘Ineqhaza elikhulu endimeni yomculo lapho umculi engakwazi ukubhekana nebhizinisi lemboni, aphinde anandise.’

Weluleke abafundi bomculo ukuthi baqhubeke nemfundo. ‘Abaculi abaphumelelayo badumile futhi bakwazi ukushintsha izinto. Njengamaciko afundile, sebenzisani amandla enu ukusimamisa ezobuciko zibe ngumkhakha omkhulu, nenze umculo ube yinto engadayiseka emhlabeni.

Ningabaculi abasafufusa ningakwazi ukushintsha imboni njengoba kungadingeki ithalente kuphela kepha futhi kudingeka nemfundo.’

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: nguNandi Madida


author : .
author email : .

I-Webinar Ibheka Ukwenza Kwe-Afrika Kwi-COVID-19

I-Webinar Ibheka Ukwenza Kwe-Afrika Kwi-COVID-19
Esithangamini sokuhlangana ngobuchwepheshe bekukhona (kusuka kwesobunxele) uSolwazi uSihawukele Ngubane, uDkt u-Johannes John-Langba, uDkt u-Candice Moore noSolwazi u-Eugene Maafo Darteh.Click here for English version

I-UKZN isanda kuba nesithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe, phecelezi i-webinar, ukubheka ukuthi i-Afrika iyithatha kanjani indaba yobhubhane i-COVID-19 nomphumela wayo kwezokuthula, ezokuphepha, ezempilo yomphakathi nezentuthuko yomphakathi.

Lo mhlangano ubuhlelwe nguSolwazi uSihawukele Ngubane wesiKole se-Arts lapho bekukhona ithimba longoti obekukhona kubona umHoli wezeMfundo kwezoCwaningo neziQu eziNkulu esiKoleni se-Applied Human Sciences e-UKZN, uSolwazi u-Johannes John-Langba, uMfundisi omKhulu esiKoleni se-Social Sciences uDkt u-Candice Moore noSolwazi u-Eugene Maafo Darteh womNyango wezifundo ze-Population and Healthe-University of the Cape Coast e-Ghana.

Ekuhlaziyeni iqhaza le-Afrika obhubhaneni i-COVID-19, u-John-Langba ubheke izibalo ezintsha ezivela e-Africa Centre for Disease Control and Prevention ezikhombisa ukuthi wonke amazwe ase-Afrika, njengoba engama-55, asebike izigameko zegciwane.

Ubalule izinselelo zezindlela zezempilo zomphakathi e-Afrika ezizobhekana nazo uma ingekho imali, abasebenzi abaqeqeshwe kahle nolwazi lwezifo olungaba yisisekelo sezinqubo, ingqalasizinda yezempilo enakekelwa kahle nohlelo lokusebenzisana nezinsiza zokwelapha ngendlela esezingeni eliphezulu nobuchwepheshe. ‘Amathuba okuthi izinhlelo zezempilo zezwekazi zithwale kanzima makhulu njengoba kubhebhetheka i-coronavirus uma sibheka isimo esintengayo sezempilo emazweni amaningi ase-Afrika,’ kusho yena.

U-John-Langba ugxile emsebenzi omqoka wezezempilo okukhona kuwona ukuhlinzeka ngezempilo, ukudala nokusebenzisa izinto zokusebenza, ukuxhasa ngemali ezempilo nomsebenzi wobuthunywa. Uthe ngokobhubhane i-COVID-19 ubuthunywa bohlelo lwezempilo lezwe lonke lumqoka kakhulu ukuqinisekisa ukunqanda ubhubhane ngendlela ehlelekile nesebenzayo. ‘Lo msebenzi uthinta kakhulu iqhaza likahulumeni lokuba yiso kanjalo nokulawula ukusetshenziswa kwezimpahla zezempilo, ukuqoqa nokuhlanganisa imininingwane.’

UDkt u-Moore uqale ingxoxo yakhe ngezinto ezithinta ukuthula nokuphepha, wagcizelela ubumqoka bobudlelwano obuhle phakathi kukahulumeni nomphakathi ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19 ngokuthi uhulumeni uhlinzeke ngezempilo nokwazisa ngezinqumo ezithathwayo ngegciwane.

Ecaphuna ngendaba yezokuphepha kwabantu ngokuthi ezempilo, udlame nesimo senhlalo ziyimbangela enkulu yemibango, uDkt u-Moore uchaze ukuthi ingozi ngezokuphepha ivame ukuqhamuka ngabantu abantulayo emphakathini, ikakhulukazi ezokuphepha kwezempilo.

Ubale izinto ezintathu ezithinta ezokuphepha e-Afrika wathi yizindawo ezisemadolobheni ezihaqwe yimibango ngamathuba okuziphilisa, izindawo ezivele zinezimpi emazweni lapho kunezindlela ezintsha zokwenza izinto khona nokhetho okuhlelwe ukuthi lube khona kulo nyaka emazweni amaningi e-Afrika.

UDkt u-Moore uthe: ‘Kodwa akukubi kangako njengoba i-Afrika inamava ekubhekaneni nobhubhane olunjenge-Ebola kanti kube nemizamo esheshayo emazingeni aphezulu, okukhona kuwona i-African Union.’

Egcizelela imiphumela ye-COVID-19 emanyuvesi, u-Darteh ubheke izidingo zezitshudeni namandla ezikhungo zeMfundo ePhakeme ukwelekelela. Ugcizelele ubumqoka bokuthi amanyuvesi aphothule unyaka wokufunda nokuthi loku kusho ukuthini. ‘Kufanele sizilungiselele ukujwayela izindlela zokufundisa ezindala nezintsha,’ kushoss u-Darteh.

U-Darteh ubalule ubunzima izikhungo zemfundo ephakeme ezizobhekana nayo, wathi kudingeka inqubo yokufundisa ngezindlela zobuchwepheshe. ‘I-COVID-19 isifundise ukuthi singaxwayi ubuchwepheshe. Kudingeka siqinisekise ukuthi kuhlangabezwana nezidingo zazo zonke izitshudeni kanti kufanele kuqalwe manje!’

Amagama: nguHlengiwe Khwela

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Umfundi Wase-UKZN Ekomidini Lokuhlela Lomhlaba Le-COVID-19

Umfundi Wase-UKZN Ekomidini Lokuhlela Lomhlaba Le-COVID-19
Isitshudeni sezobudokotela sase-UKZN uMnu u-Clement Agoni.Click here for English version

Umfundi owenza iziqu zobudokotela kwezeSayensi yezeMpilo uMnu u-Clement Agoni usanda kuqokwa ukuba abe yilungu le-11 lekomidi lezokuhlela le-COVID-19 le-Global Shapers Community, okungumkhankaso owaqalwa i-World Economic Forum ngonyaka wezi-2011.

U-Agoni ukhethelwe amagalelo akhe amqoka kulo mkhakha ngokuhola uhlaka lomphakathi waseThekwini ngokuhola umkhankaso we-COVID-19 obizwa nge-ShapersCare esekwa ngabalingani bendawo lapho kwabiwa khona izijumbana zokudla ebantwini abantulayo ngesikhathi somvalelandlini.

‘Ukuqokelwa kwami ekomidini yinto enkulu kanti ngiyajabula, ikakhulu uma kubhekwa ukuthi mkhulu kangakanani umphakathi; unabantu abevile ezi-9 000 emazweni angama-145.

‘Ukuba ngumuntu omnyama wase-Afrika oyedwa kwababili abesekomidini nomlingani omele ababaleke kwamanye amazwe, emsebenzini wethu kukhona ukukhuthaza, ukweseka nokuhlanganisa umsebenzi we-Shapers Community we-COVID-19, ikakhulu imikhankaso eholwa yizikhungo zase-Afrika. Loku kuzoba ngaphezu komsebenzi wekomidi wonke.’

I-ShapersCare isanda kuhlonishwa ngokuba ngukuphela komkhankaso oyingxenye yemihlanu eseqhulwini yokulwa ne-COVID-19 emhlabeni, yahlonishwa nangamagalelo ayo.

IKomidi elihlelayo lamalungu angama-11, elibekwe unyaka, lizobhekana nokuthuthukisa amakhono, ulwazi nobuchule i-Global Shapers ukuze ikwazi ukubhekana ne-COVID-19 ngendlela efanele.

Kusukela aba yilungu laseThekwini u-Agoni uhole ithimba lezempilo ekufinyeleleni eMlaza nemikhankaso yokufundisa ngezempilo zomqondo ezikoleni zamabanga aphezulu kuleli lokishi.

U-Agoni, namanye amalungu, bazogqugquzela i-Global Shapers ukuthi isukume yenze okubonakalayo emazingeni edolobha, izwe nomhlaba ibe iqinisekisa ukuthi izwi labantu abasha liyazwakala lapho kuhlelwa khona.

Ikomiti elihlelayo lizomela i-Global Shapers Community kwi-COVID Action Platform ye-World Economic Forum

U-Agoni, odabuka eGhana, wenza unyaka wesithathu ezifundweni zobudokotela, lapho eqeqeshwa khona nguSolwazi u-Mahmoud Soliman we-Discipline of Pharmaceutical Chemistry.

Ucwaningo lwakhe lugxile ekuxilongeni indlela imithi esebenza ngayo.

‘Kade ngakholwa ukuthi ukuqeqesha isifundiswa akupheleli ngaphakathi kwezindonga zegumbi lokufunda noma egunjini lokwenza ucwaningo kepha ukusebenza emphakathini kufanele kugcizelelwe ngoba kwenza abafundi bakwazi ukubona izinselelo, kuzenze zikwazi ukuzixazulula kangcono,’ kusho u-Agoni. 

‘Umsebenzi wami ekomidini elihlelayo kungenze ngabona izinselelo ezithinta i-COVID-19 abantu basemazweni ehlukene ababhekene nazo nokuthi abantu abasha babhekana kanjani nalezi zinselelo. Nginesiqiniseko sokuthi imibono ehlukene namasiko ehlukene kuzongenza isifundiswa sezobudokotela esinozwelo ebantwini,’ kwengeza u-Agoni.

Amagama: uNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundiswa Sase-UKZN Kowamanqamu Kuma-Science Oscars

Isifundiswa Sase-UKZN Kowamanqamu Kuma-Science Oscars
USolwazi u-Pragashnie (kwesokudla) nomyeni wakhe u-Sathiesh, unina nendodakazi yakhe u-Giana Ruby.Click here for English version

USolwazi we-Occupational Therapy e-UKZN u-Pragashnie Govender ufinyelele kowamanqamu kwi-National Science and Technology Forum (i-NSTF) South 32 Research Awards, ebuye ibizwe ngama-Science Oscars.

Imiklomelo ye-TSTF, exhaswe inkampani yezimayini nezinsimbi i-South 32, ihlonipha labo abenza kahle kakhulu kwezesayensi, ezobunjiniyela nezobuchwepheshe (i-SET) nokuqamba okusha eNingizimu Afrika. Le miklomelo ithathwa njengemikhulu nebanzi nelangazelelwa ukunqotshwa kakhulu ezweni. 

Phambilini ibihlale yethulwa emcimbini omkhulu kepha ngenxa yobhubhane i-COVID-19, umcimbi wangowezi-2020 uzokwethulwa kwi-inthanethi mhla zingama-30 kuNtulikazi.

‘Ngibusisekile,’ kusho u-Govender. Ukuze okhethiwe afinyelele kowamanqamu kufanele ithimba lamajaji limbone umfanele lo mklomelo. Lokhu kusho ukuthi oqokiwe kufanele kube ube negalelo elibonakalayo kwezesayensi, ezobunjiniyela nezobuchwepheshe nezokuqamba okusha eNingizimu Afrika, abonakale engaba ngumnqobi.

Lo owayenguMholi kwezokuFundisa ezoCwaningo kwezeSayensi yezeMpilo uqokwe kusigaba i-TW Kambule-NSTF Award: Emerging Researcher.

USolwazi u-Govender walala isibili ngonyaka wezi-2018 kwi-South African Women in Science Awards, wanqoba i-NRF Research Excellence Award for Next Generation Researcher kusigaba sabantu besifazane ngowezi-2016.

USolwazi u-Govender uthi uhlale ekhuthazwa ukwesekwa ngumndeni wakhe nokumgqugquzela.

‘Indaba yami ngeyomuntu owaqala entula nezinselelo eziningi. Kungezikhathi ezinjengalezi lapho ngibona khona ukuthi ngabunjwa ngabantu abaningi engibe nenhlanhla yokwazana nabo, ikakhulukazi abantu besifazane abaphokophelelayo uma kunzima, banginika amathuba engiwatholile,’ kwengeza yena.

Amagama: uNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .