Umfundi Weziqu KwezokweLapha Uqokelwe Ekomitini Elihlelayo kwi-London World Health Organization

Umfundi Weziqu KwezokweLapha Uqokelwe Ekomitini Elihlelayo kwi-London World Health Organization
Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, UMnu Mohamed Hoosen Suleman.Click here for English version

Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, uMnu Mohamed Hoosen Suleman, uqokelwe ukuba yi-Theme Officer yekomiti elihlelayo kwi-London World Health Organization (i-LonWHO) Simulation, umcimbi oba njalo ngesonto lokuqala kuLwezi (November) minyaka yonke.

Umbukiso i-WHO Simulations owethulwa e-London School of Hygiene and Tropical Medicine ngonyaka wama-2017, uhlose ukugqugquzela izinga lokwaziwa kwezinto ezithinta ezempilo emhlabeni, unike abafundi nongoti abasathuthuka ithuba lokuthuthukisa eyezempilo nezokubambisana.

Ikhono, ukuzinikela, nentshisekelo ka-Suleman ngocwaningo kuchaze i-UKWHO Central Committee, wase efakwa ekomitini elizohlela iNgqungquthela ye-LonWHO yakulo nyaka ekanye nabanye abafundi bezokwelapha nezempilo yomphakathi zase-United Kingdom nabakwamanye amazwe. Njenge-Theme Officer, uzokwenza ucwaningo ngezihloko zezempilo emhlabeni ngokohlelo lwe-World Health Assembly (WHA) lwangonyaka wezi-2020. Ziyodingidwa nabanye abasekomitini elihlelayo, bese kuba nomqulu wesihloko ozobhalelwa abazobamba iqhaza engqungqutheleni nezithunywa.

Umcimbi we-LonWHO ngowokungathekisa (simulation) kwezemfundo lapho ababamba iqhaza bengathekisa indlela yohlelo lwe-World Health Assembly (iWHA) yaminyaka yonke eba seKomkhulu le-WHO e-Geneva. I-WHA wuhlaka lwe-WHO oluthatha izinqumo.

USolwazi Peter Piot, umQondisi we-London School of Health and Tropical Medicine, uthe: ‘Ingqungquthela ye-LonWHO yithuba eliyingqayizivele lesizukulwane esisha ukuthi sizibuke ngeso lomunye umuntu, sibuyekeze indlela esicabanga ngayo bese kuthi okukhulu kakhulu sithuthukise amakhono okwakha ubudlelwano, ukwehlela ngezansi uma kunesidingo nokukhuthaza ukubambisana. Yiyona ndlela esikhula ngayo lena.’

‘Kuyinto enkulu ukusebenzisana nozakwethu baphesheya ukwenza isingathekiso se-WHA,' kusho u-Suleman. 'Sesinqumile ukuthi isihloko somcimbi wakulo nyaka sizothi Pandemics: Preparedness, Response and Recovery. Ngikubheke ngamehlo abomvu ukusebenzisana nethimba nokwakha ubudlelwano obuzohlomulisa wonke umuntu nabalingani abancane abanentshisekelo nabazinikele.’

Amagama: yi-Ndabaonline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Isifundiswa sezesiNtu Siqokwe njengoMhleli Omkhulu WeJeneli i-Teaching and Teacher Education

Isifundiswa sezesiNtu Siqokwe njengoMhleli Omkhulu WeJeneli i-<em>Teaching and Teacher Education</em>
USolwazi Kathleen Pithouse-Morgan uqokelwe ukuba ngumhleli omkhulu wejeneli i-Teaching and Teacher Education.Click here for English version

USolwazi Kathleen Pithouse-Morgan weSikole sezeMfundo uqokwe njengomhleli omkhulu wejeneli ehlanganise imikhakha ehlukene lomhlaba, i-Teaching and Teacher Education (i-TATE).

Ungumuntu wokuqala wasenyuvesi yase-Afrika ukungena kulesi sikhundla.

I-Teaching and Teacher Education, ehlose ukwandisa injulalwazi, ucwaningo, nokufundisa ingenye yamabhuku ocwaningo kwezemfundo ahlonishwayo emhlabeni kanti ithola iminikelo yemibhalo eyevile ku-2 000 minyaka yonke.

U-Pithouse-Morgan uzobambisana nabahleli abakhulu bejeneli nethimba labahleli bomhlaba wonke ukulawula indlela imibhalo ethunyelwayo exilongwa ngayo. Uzophinde abe neqhaza ezingxoxweni zokudingida intuthuko nokusimama kwejeneli.

‘Ngiyajabula ngokumenywa ukuthi ngithathe lo msebenzi. Ngilindele ukuthi lo msebenzi omusha ungenze ngikwazi ukuba negalelo elimqoka kwezocwaningo lwezemfundo emhlabeni wonke, ngilekelele ukuhlakula indima enhle yokucwaninga ezwana nomsebenzi wabacwaningi abasebasha nabacwaningi baseNingizimu yoMhlaba. Ngilindele ukubona izinto ezintsha engingazicobelela ozakwethu nabafundi bami e-UKZN,’ kusho u-Pithouse-Morgan.

U-Pithouse-Morgan ungumcwaningi owaziwayo kwi-South African National Research Foundation (i-NRF) osezingeni lika-B. Ubungoti bakhe busemkhakheni wokufunda, ogxile ekuqondeni nasekwesekeni kangcono othisha njengabafundi abaziqondayo nabazithuthukisayo. Umsebenzi wakhe uzale i-poetic professional learning okuyindlela yobuciko bezemfundo yocwaningo nokuthuthukisa indlela yokufundisa.

Omunye umphumela womsebenzi wocwaningo wakhe indlela entsha aqhamuke nayo ebizwa nge-polyvocal professional learning, eyavela ngemva kocwaningo lweminyaka eyisishiyagalombili ngokubambisana noSolwazi Anastasia P Samaras (wase-George Mason University, eMelika). Incwadi yabo eyethula lolu cwaningo, ethi Polyvocal professional learning through self-study research (Pithouse-Morgan & Samaras, 2015) yaqokelwa i-American Educational Research Association Qualitative Research Special Interest Group Outstanding Book Award yangowezi-2016. U-Pithouse-Morgan wayehola ithimba locwaningo elathola umklomelo i-South African Education Research Association for the Outstanding Peer Reviewed Chapter/Article Published by a South African Researcher ngonyaka wezi-2015.

Ngonyaka wezi-2018, u-Pithouse-Morgan wathola i-Distinguished Teachers’ Award yase-UKZN. Ngonyaka wezi-2019 waklonyeliswa nge-National Excellence in Teaching and Learning Award i-Council on Higher Education (i-CHE) ne-Higher Education Learning and Teaching Association of Southern Africa (i-HELTASA). 

Izincwadi zakamuva ezishicilelwe zifaka i-Memory Mosaics: Researching teacher professional learning through artful memory-work (Pithouse-Morgan, Pillay, & Mitchell, 2019). UnguSihlalo weSelf-Study of Teacher Education Practices Special Interest Group of the American Educational Research Association (i-AERA) noMgqugquzeli weSelf-Reflexive Methodologies Special Interest Group ye-South African Education Research Association (i-SAERA).

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

USosayensi WeJiyoloji Ukhethelwe eKomitini LeSayensi Elinohlonze

USosayensi WeJiyoloji Ukhethelwe eKomitini LeSayensi Elinohlonze
USolwazi Tesfaye Birke phambi kwamadwala e-Stanhope Gold Mine emfuleni uMhlathuze eNkandla.Click here for English version

USolwazi Tesfaye Birke wasemKhakheni weSayensi weJiyoloji eKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi uqokelwe ukuba yilungu le-American Geophysical Union’s (i-AGU) Honors and Recognition Committee.

I-AGU iyinhlangano yomhlaba wonke yezishabasheki nongoti abangama-60 000 bezesayensi yomhlaba nomkhathi. Ngemikhankaso efana nokucathulisa, ukuthuthukisa ngomsebenzi nemiklomelo, amalungu e-AGU akwazi ukuphakamisa nokuthuthukisa umphakathi wezesayensi ohlanganisa zonke izinhlobo zabantu abehlukene.

I-AGU ihlela izingqungquthela eziningi, okubalwa kuzona umhlangano omkhulukazi wezasayensi yomhlaba nomkhathi kanjalo nokushicilela amabhuku ocwaningo ezinga eliphezulu ezomhlaba nomkhathi.

I-Honors and Recognition Committee iyiso nomeluleki ezinhlelweni ze-Honors and Recognition ze-AGU kuwo wonke amazinga okubalwa nasezingeni le-Union, imiklomelo nezindondo, izinhlelo zama-AGU Fellowship nemiklomelo emazingeni eziGceme. Igqugquzela izinga eliphezulu nokwethembeka ukuqinisekisa ukuthi yonke imiklomelo ihambisana nenqubo yenhlangano yokuhlanganisa abantu abangafani. U-Birke uzohlangana kabili nekomiti eMelika.

‘Nginenhlanhla engandele bani ukuthi ngiqokelwe kwi-Honors and Recognition Committee ye-AGU. Loku kuwubufakazi bokuthi sengifinyelele ezingeni lokwaziwa nokuhlonishwa emsebenzini wami. Ukuba sekomitini kuzophakamisa igama le-UKZN. Ngizosebenzisa leli thuba ukushabashekela nokuhlola izinhlelo zokwandisa isibalo sokwehluka kwabaqokwayo,’ kusho u-Birke.

Amagama: ngu-Leena Rajpal

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili

Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili
Umlimi omncane, uMnu Nhlakanipho Motaung, nesivuno sakhe.Click here for English version

Oneziqu kwi-BSc kwezoLimo, uMnu Nhlakanipho Motaung oneminyaka engama-26, uyachuma selokhu eqale ukusebenza ku-Mngeni Resilience Project (i-URP) ngoMbasa wonyaka wezi-2019.

UMnyango wezeMvelo, ezamaHlathi nezokuDoba, i-South African National Biodiversity Institute, uMgungundlovu District Municipality, ne-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems yase-UKZN basebenza ngokubambisana kwiphrojekthi.

UMotaung ungumlimi omncane onepulazi elingamahekthare angama-3.2 waKwaSwayimane. Uthando lwakhe lwezolimo lwaqala ngenkathi elima ubhatata nombila nonina esakhula.

I-URP imsiza ngembewu, imlekelele nangosizo lobuchwepheshe namathuba okuhlangana nabanye ozakwabo abakule ndima. Uthe lo msebenzi uyamkhulisa nangokomsebenzi. ‘Kumnandi ukusebenzisana ne-URP,’ kusho yena, engeza ngokuthi konke okuthinta umsebenzi webhizinisi lakhe lokulima kuhamba kahle kusukela ekutshaleni, ukuvuna nokukhangisa.

Isivuno sakhe sokuqala kwaba ngamazambane kanti manje usedlulele emadumbeni, ubhatata, ubhontshisi nombila. Njengoba eziphilisa ngokulima kuphela, uMotaung uthi uqale athole amakhasimende ngaphambi kokuthi atshale njengoba iphutha abalimi abaningi abalenzayo kungukutshala bengazi ukuthi bazosidayisa kuphi isivuno sabo.

Usebenzisana nabanye abalimi ukuthola amathuba amasha okudayisa, ngisho nasemakhasimendeni angemakhulu. Uhleka kancane uma ephatha eyokuthi indaba yezimali nokubheka amabhuku kungumsebenzi oyinselelo kodwa uthi uyazama ukuphucula ikhono lakhe kulezi zinto.

Amagama: UNks Nhlonipho Mbatha, Dkt uVimbayi Chimonyo, Nks uXola Nqabeni, Nks Khethiwe Mthethwa, noDkt Tafadzwa Mabhaudhi (bethimba le-URP)

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .