OwayenguMfundi wase-UKZN Uchonywe Uphaphe Lwegwalagwala KwelamaNgisi

OwayenguMfundi wase-UKZN Uchonywe Uphaphe Lwegwalagwala KwelamaNgisi
Umfundi wakudala wase-UKZN nongoti kwezokudla okunempilo, uNkk Penny Kaye (uMa-Burns), ozoklonyeliswa yiNdlovukazi u-Elizabeth wesiBili nge-MBE.Click here for English version

OwayenguMfundi wase-UKZN, uNkk Penny Kaye (uMa-Burns), uhlonishwe ngomklomelo, i-Member of the Most Excellent Order of the British Empire (i-MBE), ngokuzinikela kwakhe emsebenzini ezigulini ezinezimila zomdlavuza endimeni yesayensi nobuciko bokudla okunempilo.

Lo mklomelo omkhulu ukhishwa yiNdlovukazi yamaNgisi, u-Elizabeth wesiBili, minyaka yonke. Lo mklomelo utholwa wumuntu owenza umsebenzi oncomekayo emphakathini nozinikele.

UKaye wathola iziqu ze-BSc Dietetics ne-Diploma ephezulu eNyuvesi yaseNatali (esibizwa ngeNyuvesi yaKwaZulu-Natali) ngowe-1991. Ngemva kokuthola iziqu zakhe, wasebenza ezibhedlela i-Northdale ne-Grey’s eMgungundlovu, ngaphambi kokuthuthela eNgilandi lapho afike wagxila khona oHlelweni lwezeMpilo lukaZwelonke (i-NHS).

Njengongoti kwezokudla okunempilo we-MacMillan Cancer Support Charity ngaphansi kohlelo lwe-NHS, uklonyeliswa nge-MBE ngenxa yomsebenzi wakhe ezigulini zomdlavuza wokuzisiza ngokugula zaliwa imishanguzo yokuthithibalisa umdlavuza.

UKaye uzoklonyeliswa nge-MBE mhla zi-2 kuNdasa ngowezi-2019 e-Buckingham Palace, eklonyeliswa ngomunye wabantwana wasebukhosini bamaNgisi.

INhloko yoMnyango we-Dietetics and Human Nutrition e-UKZN, uDkt Suna Kassier, uthe: ‘Siyaziqhenya ngokuthi umklomelo onje unikwe omunye wabafundi bethu bakudala. Njalo uma sidlula esithombeni sekilasi lonyaka wokugcina likaNkk Kaye ephaseshi loMnyango we-Dietetics and Human Nutrition, sizosithi klabe kancane sibheke umhla zi-2 kuNhlaba ngowezi-2019!’


Amagama: ngu-Sally Frost 


author : .
author email : .

Umholi Wase-SNPH Ubhale Ngokuhlanganyela Nabacwaningi Abahlonishwayo Kwi-Nature Review

Umholi Wase-SNPH Ubhale Ngokuhlanganyela Nabacwaningi Abahlonishwayo Kwi-Nature Review
uDkt Tivani Mashamba-Thompson osanda kubhala ku-Nature Review ngokuhlanganyela nabacwaningi abahlonishwayo.Click here for English version

Umholi kwezocwaningo wase-SNPH yase-UKZN, uDkt Tivani Mashamba-Thompson, usanda kubhala ku-Nature Review ngokuhlanganyela nabacwaningi abahlonishwayo base-Imperial College London; e-University College London (i-UCL); e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (i-LSHTM); nase-Africa Health Institute (i-AHRI).

Igama lombhalo wakhe belithi Taking Connected Mobile-health (mHeath) Diagnostics of Infectious Diseases to the Field. Lo mbhalo uhlinzeka ngolwazi olumqoka lokusiza ukuhlonza ukugula nokukulawula kanye nokuphucula indlela yokusebenza kwendlela yezempilo.

Uhlelo i-2015-19 mHealth yomNyango wezeMpilo, igcizelela ubumqoka bokufaka nokusabalalisa i-mHealth ekuphuculeni ezokwelapha ebantwini.

Ukusetshenziswa kobuxhakaxhaka obuphathwa ngesandla, izingxenye zabo nobunye ubuchwepheshe obuhambisana nazo buphucula izinto kwezempilo nokwelapha iziguli. Inhlanganisela ye-mHealth nezinto zokuhlola kungenza ukuthi kube nezindlela ezintsha zokuxilonga, ukubheka nokwelapha izifo ezithelelanayo nokuphucula izindlela zokwelapha.

UMashamba-Thompson ubemenywe ngababhali bokuqala balo mbhalo, u-Chris Wood no-Dkt Mike Thomas, abakhiqizi bezinto zokuxilonga base-Imperial College no-Kobus Herbst isikhulu sezokwazisa e-AHRI, nabohlelo i-Population Intervention Programme ukuthi abambe iqhaza ngolwazi lwakhe ku-Nature Review.

‘Kungithusile ukuthola isimemo,’ kusho yena. ‘Baqale babonga igalelo locwaningo esengilwenzile kwezokuxilonga lapho kufikela khona iziguli ezindaweni ezisemakhaya zaseNingizimu Afrika,’ kuqhuba yena.

‘Njengomuntu wesifazane ongum’Afrika osemusha kwezokucwaninga, lesi simemo sibe yinto enkulu kimi, ikakhulu ngoba sivela kubakhiqizi bezinto zokuxilonga nabacwaningi basezikhungweni zemfundo ephakeme,’ kusho uMashamba-Thompson obephuphuma yintokozo.

Phakathi kwabanye ababhali besifazane kubalwa i-Chair of Diagnostics Research and Director of the International Diagnostics Centre (e-IDC) e-LSHTM, uSolwazi Rossanna Peeling; uMqondisi we-Centre of Infectious Disease Epidemiology e-University College London, uSolwazi Dame Anne Johnson; uMqondisi we-I-SENSE EPSRC IRC e-UCL, uSolwazi Rachel McKendry; ne-Research Director for Biomedical Materials Sciences e-Institute of Biomedical Engineering e-Imperial College London, u-Molly Stevens.

‘Ngiyalibonga leli thuba lokuhlanganyela nongoti abakuleli zinga. Sinezinhlelo zokuphinde sihlanganyele kweminye imikhankaso yocwaningo okuzoqinisa amaxhama okusebenzisana phakathi kwezikhungo zethu kuvulele nabanye abantu amathuba.’

Umenywe ukuthi azoba yisikhulumi eNgqungqutheleni ye-UCL kwi-Ignite Summit ngomhla wama-26 kuya kowama-27 kuNdasa ngowama-2019. Inhloso ye-Ignite wukuhlanganisa izingqalabutho kwezokuqamba izinto ezintsha kwezokwelapha ukuthi zikhulisane, zifunde kweminye imikhakha ukuze ziqhamuke nezindlela ezintsha zokucabanga nokusebenza.

‘Amava engiwathole kule ngqungquthela azongisiza ukuthi ngibe negalelo ezinhlelweni zezemfundo ezishintsha izinto emkhakheni wezokwelapha nesayensi yezokulawula,’ kusho uMashamba-Thompson.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini 


author : .
author email : .

Humanities Academic to Serve on Transport Panel of Experts

Humanities Academic to Serve on Transport Panel of Experts
Ms Londeka Ngubane who was recently appointed by Transport Minister, Dr Blade Nzimande, to serve on a panel of experts in relation to a new transport system.

Ms Londeka Ngubane, of the School of Applied Human Sciences, was recently appointed by the Minister of Transport Dr Blade Nzimande to serve on a Panel of Experts in relation to a new transport system that he will be launching soon.

Said Nzimande: ‘I am pleased about the expertise Londeka brings to this think tank to tackle grave challenges at a time when the digital revolution is presenting us with excellent opportunities to find solutions. Among others, she will be providing direction and guidance to ensure integration and seamlessness within the transport sector while charting ways to modernise the transport system.’

Being part of this panel is a humbling experience for Ngubane. She believes that transportation is an essential part of the development of any country and in South Africa, the public transport industry comprises three main modes of transport.

‘Despite the available modes of transportation, South African transport is still plagued by several challenges. The relationships between transportation and the economy are very complex and poorly understood. Transportation is a massive enterprise with substantial direct and indirect effects on economic productivity and economic growth,’ she said.

Ngubane believes that the panel is important as it will be a driving tool in ensuring that there is proper co-ordination between the available modes, its users and the governments on local, national or regional levels.

‘The transport system involves multiple modes across space and thus affects a multiplicity of areas, users and governments on local, national or regional levels

‘Lack of co-ordination among the many actors involved results in inefficiencies and poor use of resources. The need for institutional co-ordination across space and function is critical to developing an integrated and comprehensive transport system,’ she added.

Ngubane is a young upcoming academic with years of research experience specialising in qualitative research methods. Her niche area is safety promotion with the focus on conflict and violence prevention.

She is currently doing research on the state of public transportation in South Africa.

Words and photograph: Melissa Mungroo 


author : .
author email : .

CHS Welcomes Seasoned HR Consultant

CHS Welcomes Seasoned HR Consultant
Mrs Sbongile Msomi, a seasoned HR Consultant who joins the College of Health Sciences.

The College of Health Sciences welcomed Mrs Sibongile Msomi to its staff contingent.

Msomi joins the College as the Senior HR Consultant for the School of Clinical Medicine, College Deputy Vice-Chancellor and Director: Professional Services, Dean: College Research, Teaching and Learning.

She joins UKZN from a corporate background. She said, ‘I am still enjoying my new job, although things are done differently here, but I am willing to learn. My colleagues are very supportive and always willing to share information.’

Born and bred in Umlazi, Msomi lives in Pinetown. She matriculated from Sobonakhona High School, went to Eshowe College of Education, where she did her Secondary Teacher’s Diploma from 1992 to 1994.

She started her teaching career in 1995 where she taught in Zwelihle High, Enaleni High and Ndonyela High schools.

While working as a teacher, she registered with Unisa for a BA degree in Communications and Industrial Psychology as her major subjects.

‘On completion of my junior degree, I registered for a BA Honours degree majored in Industrial Psychology. My teaching profession ended in November 2007, when I got an offer of employment from Eskom Generation Division in Mpumalanga at Majuba Power Station as Human Resources Officer from December 2007 until January 2019.

Words: Nombuso Dlamini 


author : .
author email : .

UKZN Honours Top Achieving Pupils

UKZN Honours Top Achieving Pupils
Ms Sanjana Rupnarain and Mr Rashae Govender who were recently honoured by UKZN for academic excellence.

UKZN recently sponsored trophies to academically outstanding learners from two high schools during their junior prize-giving ceremonies.

One of the recipients, Mr Rashae Govender from Durban High School, received the UKZN Outstanding Achievement Award for Mathematics and Physical Sciences in Grade 11.

Top achieving Maths and Physical Science learner at Danville Park Girls’ High School, Ms Sanjana Rupnarain, received a trophy for Top Combined Maths and Physical Science learner in Grade 11.

While in conversation with the School’s PR representative, Mrs Joanne Grey, Rupnarain was elated at receiving the award and all her hard work proved to pay off.

Asked about her future career aspirations, Rupnarain said she is considering Astrophysics, Biological Engineering or Veterinarian Science.

‘I am exceptionally passionate about Physics and Maths, but my love for animals may sway me to study Veterinarian Science,’ says Rupnarain.

Words: Zolile Duma 


author : .
author email : .

Crisis Care Centre Lauched at PMB Campus

Crisis Care Centre Lauched at PMB Campus
UKZN lecturer, Ms Jane Quin, and student volunteer, Mr Siyabonga Mbambo, at the Crisis Care Centre.

UKZN Pietermaritzburg students and lecturers joined forces to assist UKZN students on the PMB campus through a temporary Crisis Care Centre in the Colin Webb Hall.

Founding member and lecturer in Education and Development Ms Jane Quin said: ‘The purpose of the Collective has been to share resources and needs more equitably to ensure access for all who feel they have a right to be here.’

Upon hearing about the Centre, UKZN’s Professor Albert Modi welcomed and supported it.

Through pooling resources, supplemented by donations from the public, the Centre assisted just over 600 students in the first week of its existence. Meals for 15 beneficiaries were provided on the first day, reaching a peak of close to 100 at one point.

About 30 meals are provided at each of the twice daily servings. Assistance from fellow students, staff and a few sponsors, have managed to provide at least two meals a day to at least 100 students, while providing information and sharing knowledge on accommodation.

Although it is not a long-term arrangement, the Centre is responding to a need that arises every year. When the “annual shutdown” began this year, it was clear from conversations with students that they wanted to address immediate practical issues for those needing help to get started. The vulnerability of people without food, shelter and care is well known to students.

‘Many of our students come from deep rural areas and impoverished homes. Families or communities have already scraped together money to get a child to town to embark on a potentially life changing opportunity of studying at university.

‘There often aren’t the additional economic and social resources for bridging the gap between arrival and settling through stressful periods of negotiating the complex processes of registration and accommodation, while waiting on funding. Students can easily be without food and shelter; and trusted advisors when they’re new to the space,’ Quin said.

‘Students who don’t know who to turn to during this time can come to the Centre. It is run by the students, with some supporting staff. It is providing assistance with appeals processes, immediate shelter/safe accommodation and accessing housing-safe accommodation spaces. Senior students (mentor) first years,’ added Quin.

She argues that through responding to the practical needs, the Collective has been in a position to clearly see and articulate a way forward for future response by the University.

‘Instead of putting the onus of problem solving required in this period onto individual impoverished students, the Institution can carry the load, using the resources it has for insuring access to those who have been accepted.

‘One aspect, for example, involves automatically temporarily registering everyone who arrives (who) has been accepted and/or part of the University in the past two years.

‘Finalisation of registration pending appeals then becomes the job of the University to resolve. Meal provision over registration, before NSFAS pays out is another. The Crisis Centre has now shown that all of this is possible,’ said Quin.

Another founding member Dr Clint Le Bruyns believes that the University should take responsibility instead of just pointing fingers and skirting the issue.

‘The University should take adequate responsibility as soon as a student shows up on our campuses. Every student matters. I would like to think that being a lecturer means caring, and that caring extends to beyond my office doors or lecture room,’ he said.

The Crisis Care Centre Collective is still feeding students. Support through donations for meals, food and cash are welcome.

There are also other ways to be a part of the initiative. If you want to be involved, you can contact Jane on Quinj@ukzn.ac.za or Clint on Lebruyns@ukzn.ac.za or look out for the bright Centre banner on campus that is currently operating from the basketball court pavilion.

Words: Melissa Mungroo 

Photograph: Ian Carbutt


author : .
author email : .

Academic Delivers Keynote Address at NSC Excellence Awards

Academic Delivers Keynote Address at NSC Excellence Awards
Dr Mariam Seedat-Khan receives a token of appreciation from the Department of Education.

Dr Mariam Seedat-Khan, a Clinical Sociologist from the School of Social Sciences, was recently invited to be the guest of honour to deliver the keynote address at the Department of Education’s National Senior Certificate (NSC) Excellence Awards in Pretoria.

The Department has been recognising and celebrating districts that have shown consistent improvement or maintained excellent performance across all levels of the system since the first awards ceremony was held in April 2014.

Seedat-Khan paid homage to all school principals saying, ‘You are the backbone of our families, our communities and society. You are the foundation that helps build a literate and a better South Africa. It is you (who have) made personal and professional sacrifices to ensure that our children have the necessary skills to achieve their dreams. We are because of you.’

According to Seedat-Khan, the function of a principal is to reveal talent that is hidden. ‘Principals with their staff perform a number of important social functions that ideally contribute to the smooth operation of society. These include transmitting skills, facilitating personal growth, contributing basic and applied research, integrating diverse populations, screening and selecting the most qualified students for what are considered the most socially important careers,’ she added.

Seedat-Khan believes that principals must focus on the ways that the educational experience is structured to remove the creation that perpetuates advantage and privilege.

‘Schools are not perfect. Not all minds are liberated; students drop out, refuse to attend or graduate with deficiencies and schools misclassify students. We need to draw our attention to issues of inequality,’ she said.

On high-school dropouts, Seedat-Khan argued that they are not likely to expect or aspire to a high income or assume that higher incomes are out of reach and feel that they are a step away from poverty.

‘Someone with a college or graduate degree, on the other hand, will likely expect to live free of poverty and to earn a relatively high salary. Such assumptions match an objective reality,’ she said.

Seedat-Khan sees schools as a source of and a solution to those problems, saying, ‘Teachers’ jobs are complex. Teachers are expected to undo learning disadvantages generated by inequalities in the larger society and to handle an array of discipline problems. You, honourable principals, are not merely a source of authority, or the head of a school, you are a part of every single student that you have ever taught, every learner that you ever assisted, every act of kindness, every act of learning.’

Words: Melissa Mungroo 

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Academic Spearheads Collaborations with US Universities

Academic Spearheads Collaborations with US Universities
Professor Simangaliso Kumalo who recently embarked on a week-long academic lecture and research collaboration at three universities in the US.

Professor Simangaliso Kumalo of the School of Religion, Philosophy and Classics (SRPC) recently embarked on a week-long academic lecture and research collaboration at three universities in the United States.

Kumalo was invited to the University of Rochester in New York to deliver the Frederick Douglas Lecture as part of the Frederick Douglas Centre for African-American studies. The lecture was titled Religion and Governance: A Necessity or Public Nuisance? An African Perspective. It focused on the interface between religion and politics or governance in Africa.

The lecture was attended by academics and students, especially from the African diaspora. It generated a vibrant discussion on the role of religion in African politics.

Plans are under way for a collaboration between the Centre and the Institute for Religion, Governance and the Environment in Southern Africa (IRGESA). IRGESA is a new initiative started by academics at SRPC.

‘Its aim is to reflect on the interface between Religion, Governance and the Environment. There is commitment for the two Centre’s to establish (a) partnership to collaborate in research and exchange of both academics and students.

‘The Centre is also happy to receive fellows from SRPC. Currently, we are going through the necessary processes to ensure that the partnership is official and recognised by the University,’ Kumalo said.

By invitation from the Head of the Department of Religion at Drake University, Professor Tim Knepper and Vice-Provost for Global Relations, Ms Annique Kiel, Kumalo participated in their international partnership week as he was instrumental in setting up a partnership between UKZN and Drake University 10 years ago.

‘This is one of the most effective partnerships between the two institutions, which includes staff collaborations between the Discipline of Pharmacy, SRPC and School of Education with their counterparts at Drake.

‘In this partnership workshop, I represented UKZN and discussions were held on how we can strengthen the partnership and collaboration,’ said Kumalo.

He then attended the American Academy of Religions (AAR) conference in Denver, Colorado. It is an annual conference of academics and students of religion from all over the world. It is attended by over 10 000 scholars every year.

Kumalo was selected to chair a session of the Wesleyan Studies, titled Ecology and Creation in Wesleyan and Methodist Perspectives.

He held meetings with a number of colleagues from different universities in the world to discuss partnership and collaboration with IRGESA and UKZN.

‘This was an opportunity to continue testing and contributing to global scholarship and to place UKZN on the map. It was a joy and privilege to represent my institution and build new connections,’ he concluded.

Words: Melissa Mungroo 

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

UKZN Psychiatry Hosts Harvard

UKZN Psychiatry Hosts Harvard
Collaborating teams from UKZN, Harvard and GINGER.

The Discipline of Psychiatry at the Nelson R Mandela School of Medicine co-ordinated a two-week research training programme from 4 to 15 February, focusing on epidemiology and biostatics with the Harvard T H Chan School of Public Health and the Broad Institute of MIT, US.

The programme was aimed at developing research capacity among staff and students in the College of Health Sciences. The research training programme was part of the GINGER (Global Initiative for Neuropsychiatric Genetics Education in Research), an initiative where Harvard teams up with some African institutions to create a global neuropsychiatric genetics training programme, which was launched in July 2017. 

Local collaborators from the Discipline of Psychiatry were led by Professor Bonga Chiliza, the Head of Psychiatry, and Dr Saeeda Paruk, with support from Drs Enver Karim and Kalpesh Narsi.

Two well-attended and inspiring programmes were offered. The first was a two-week workshop for established researchers, which was attended by 30 PhD and post-doctoral fellows, titled Interactive Research Methods and Analysis Workshop.

It included a series of neuropsychiatric epidemiology and genetics seminars focusing on epidemiology, genetics, writing, mentoring and building a research programme.

It is aimed at improving research capacity for the individual, but also serves to train researchers to mentor junior researchers, critical in advancing the research platform on the continent. UKZN PhD students based in Botswana and Kenya also joined in to allow for collaboration and sharing of research experiences.

A second programme was specifically hosted to inspire younger researchers, many who are registrars, currently registered for their master’s degree and focused on basic epidemiology and introduction to statistics and SPSS. 

Distinguished guests from Harvard included GINGER Director Dr Lori Chibnik, the Assistant Professor of Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public Health and Department of Medicine, Harvard Medical School and Associate Director, Dr Bizu Gelaye, an Epidemiologist and Public Health specialist and Ms K Post, a co-teacher and co-ordinator.

Words: Lihle Sosibo 


author : .
author email : .

Top Sports Job for UKZN Graduate

Top Sports Job for UKZN Graduate
Alumnus and Physiotherapist, Mr Sumeshen Moodley, who recently took up a post to lead the Medical team for Dehli Capitals cricket squad in the India Premier League (IPL).

UKZN alumnus and Physiotherapist, Mr Sumeshen Moodley recently took up a post to lead the Medical team for Dehli Capitals cricket squad in the India Premier League (IPL).

The IPL will be played over two months. Moodley’s big break came after he was referred to the team’s management by one of India’s top billionaires whom he had worked with from August last year after a knee injury. 

Moodley, who has been practising at Durban’s Kings Park for the past 11 years, said his love for sports began growing up in Merebank, where he would spend hours on the road playing different sports with his neighbours. 

Although his ultimate goal is to be part of the Olympics, he said having worked as a physiotherapist for South African teams and individual sport stars, it was a matter of time before he reaped the rewards. 

Elaborating on his role in his current job, Moodley said, ‘My job entails overseeing the performance and recovery of the players. Part of management work includes ensuring that I have the best team working to the best of their abilities in ensuring quick recovery of the players.’

His work will also include performing physiotherapy treatments on players and travelling around the country meeting suppliers, team management and players, and planning team and individual programmes.

Moodley has developed a number of treatment programmes and some of them are widely used by other therapists and practitioners.

‘All treatment programmes are individualised using my own techniques. I have developed the most appropriate post op physiotherapy protocol that is now being accepted internationally. Other programmes include how to look after elite sportsmen on a specific level and the Sumeshen Moodley back mobilisations, which l have started teaching,’ he said.

He said his qualification obtained from the University helped him jump-start his career. He believed it laid a good foundation that allowed him to be an independent thinker and challenge the norms. It was the ideal platform to gain the required knowledge, and instilled a work ethic and understanding that things have to be done properly.

He advised recent graduates and students to be humble and be prepared to work 25 hours, seven days a week. ‘Work is not going to come to you, you have to go out there and get it. Be confident in your abilities and have the courage to tell people you are the best and, therefore, they should associate with you. No matter what you do, do it with intense passion and perfection.’

He plans to assist students with extra-curricular experience and skills to help students become more successful. Moodley said after the premier league, there are plans for him to be in charge of the performance of the top athletes in India.

He said another goal includes, at some point, lecturing across different fields from physiotherapy to management ‘having developed strategies that work in practice and in businesses.’


Words: Sithembile Shabangu 

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Deal with Japanese Power Utility Clinched

Deal with Japanese Power Utility Clinched
Dr Trevor Lorimer (second right), Ms Suvina Singh and Mr Deven Reddy from UKZN InQubate with TEPSCO representatives after successful negotiations over powerline inspection robot technology.

Tokyo Electric Power Services Company (TEPSCO), a subsidiary of Tokyo Electric Power Company (TEPCO), recently visited UKZN to conclude a deal for the development and utilisation of UKZN’s PowerLine Inspection Robot (PLIR) technology on power lines in Japan and Asia.

During the visit, the TEPSCO personnel also received training on the use of the robot.

In addition, they had an opportunity to tour the Electrical, Electronic and Computer Engineering laboratory, the Vibration Research and Testing Centre (VRTC), as well as the Smart Grid Research Centre, and the High Voltage DC and AC laboratories, led by Dr Andrew Swanson.

The visit by TEPSCO was preceded by several engagements with Dr Trevor Lorimer and co-inventor, Professor Ed Boje, the last of which involved a demonstration by the inventors of the prototype robots at TEPCO’S Tokyo facility.

The PLIR technology, developed by Lorimer and his colleagues from the School of Mechanical Engineering in collaboration with Eskom, serves to improve current inspection methods of power lines. Overhead power lines are valuable assets that are exposed to harsh conditions. The repair of damage to a power line that spans vast distances is costly, challenging and can have undesirable impact on the grid. Regular inspection of power lines is essential to identify damage early for maintenance planning and tracking fault progression.

The robot, which is controlled from a specially-designed ground station, is designed to withstand the extreme electromagnetic environment around power lines.

Therefore, it can operate on live lines and inspections can be performed without affecting the transmission of electricity. The UKZN researchers are also developing a splice resistance sensor, and a device for sensing the loss of steel core within conductors.

Each robot has four high-resolution cameras built for outdoor lighting conditions and which deliver highly detailed images. The cameras can move around line hardware to obtain different views of the line.

Patent applications were filled for the technology by the UKZN technology transfer office, UKZN InQubate, which is working with Lorimer to commercialise the technology and leverage more developmental funding. The technology has attracted funding of approximately R1.8 million from the Technology Innovation Agency for automation development and building a prototype, as well as from the KZN Department of Economic Development, Tourism, and Environmental Affairs’ Technology Transfer Fund for live-testing of the robot on energised lines.

Lorimer said that he was pleased that the developments on the PLIR will be advanced through the TEPSCO engagement leading to international commercialisation of the technology.

UKZN InQubate Director, Ms Suvina Singh, said: ‘This deal with the Japanese, which is a leader in technology innovations, is validation of the cutting-edge research that UKZN undertakes.’

Words: Ndabaonline 


author : .
author email : .

Design Awards for Architecture Students

Design Awards for Architecture Students
On the front row second from left are are winners: Ms Katelyn Gopaul, Mr Kreolin Naicker and finalist, Mr Liam Pio Esau.

Third-year Architecture students Ms Katelyn Gopaul and Mr Kreolin Naicker recently scooped first and second place at the inaugural D’Urban Rise Inner City School Architectural Competition, winning R10 000 and R5 000 respectively at the Durban ICC.

The competition was created by Women’s Property Network (WPN) in collaboration with eThekwini Municipality, the Department of Education, the South African Institute of Black Property Practitioners and the South African Property Owners Association.

The competition was for UKZN senior architectural students to ascertain who could provide a solution to inner-city regeneration and how best to include a school in the inner-city environment.

The competition tasked students to design an urban multi-storey primary and secondary school in the inner-city area of Albert Park for 1 500 learners, from Grade R to Grade 12.

Their designs featured exciting, functional, stimulating and a modern educational environment for learners and staff while incorporating natural existing features, vegetation and topography into the site.

The students also created a school hall and a café to cater for the school and the community.

The brief was included in the third year Bachelor of Architectural Studies curriculum. Four students Gopaul, Naicker, Mr Liam Pio Esau and Mr Navan Padayachee were selected as finalists.

Gopaul said: ‘It is a great honour to win such an award. This means the world to me. I feel a sense of accomplishment as a woman trying to make it in this field.

‘Competitions like these help students strive towards accomplishments, allowing for many opportunities and doors to be opened. It’s a platform for us to show people what we are capable of in terms of our skills and passion.’

A humbled Naicker added that: ‘I’ve worked really hard throughout the year and I’m really proud of this achievement. My message to students would be to be confident with your design, believe in yourself and take the advice given to you from your lectures during critiquing sessions.’

Both students plan to save the prize money for their postgraduate studies.

Academic leader for the Discipline of Architecture, Mr Lawrence Ogunsanya, said: ‘We sent the students out to do a real analysis of the environment to investigate a myriad issues such as physical and social factors, strengths and weaknesses of the site to inform their designs.

‘Their work was expressive, innovative with architectural flair. I am truly impressed by the calibre of their work and it’s great to see their journey in terms of designing a school that is relevant to the community that surrounds it,’ Ogunsanya said.

Words: Melissa Mungroo 

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

The UKZN Griot. An Ode to Deans of Old

The UKZN Griot. An Ode to Deans of Old
The UKZN Griot

Cornuelle’s Law

‘Authority tends to assign jobs to those least able to do them.’

Let me assess Cornuelle’s Law with regard to some deans with whom I have worked. As a Wits student in the late 1960s, deans were the imperious who sat on high and glared at students during registration. Their signatures were necessary, so students deferred, got signed in and never saw the dean again. Except, me being the perennial disturbance in the lives of authority, I did get to engage them occasionally.

My earliest memory was when I applied late for Geography Honours at Wits. I had foolishly neglected to submit the application on time. I was told no dice, no acceptance, go away, by a dean’s secretary.

So I consulted the geography HOD. He wrote a letter, made some calls, but still no dice.

I then met with the SRC president. In those days SRCs actually worked for, and represented, students, rather than for political parties and themselves. He listened, reached for his tie in the drawer of his desk and strode purposively across the courtyard to the VC’s office. A day later the dean reluctantly signed me on.

Then as a junior academic in film I cheesed off my new HOD, in Drama. He had queried the cultural politics I had brought to my new epistemologically rabble-rousing journal, Critical Arts. He cancelled my promotion. My previous Geography HOD was now a DVC, so I banged on his door and asked for his intervention.

Soon I was in the new dean’s office. A wonderfully likeable chap, not on-high at all. This urbane professor told me that HODs cannot interfere with committee processes and that my HOD would be educated in this regard. 

I got my promotion and was then head-hunted to Rhodes University. Both of these instances were a surprise to my Drama HOD, who was most gracious in accepting the situation.

Before going to the interview at Rhodes, I was called in by the DVC. He told me that a hundred phone calls had been received from Rhodes because there was great consternation about my application. The Journalism department there was known to be a cauldron of Marxism, destablisation and hippydom.

The post had been vacated by Guy Berger, who had been imprisoned for his anti-apartheid activities. Was I going to follow in his footsteps? Berger was not a hippy, dope smoker nor rabble-rouser. The Wits DVC told me to expect particular questions, and if they did not surface during the interview, then I was to pose them myself and answer them. 

‘Oh’, he continued, ‘There’s one more thing. The new Rhodes VC is the same fellow who as dean at Wits tried to exclude you from Geography Honours. He’ll be chairing the selection committee,’ Keith Beavon roared with laughter and sent me on my way.

Well, I was appointed, even though seen to be a Marxist, but not a hippy. On arrival, an English professor called me in. Nick Visser told me that one of my tasks was to help the other five Marxists at Rhodes restore the integrity of historical materialism as an analytical method, and to disarticulate it from hippy discourses and sloppy personal behaviour with which it had become associated. 

Where at Wits I had never been to faculty meetings, which were reserved for the select few, at Rhodes they were held on Saturday mornings. Efficiently chaired; everyone consulted their Handbooks, and three hours later there was a mass exodus to Kenton-on-Sea. Successive deans assisted in the process of restoring academic procedure to the Journalism department. We got on well.

On arriving at Natal University in early 1985, I found a very different culture. Faculty meetings could run for two days. No one consulted the Faculty Handbook. Everything was up for discussion. Workload allocations were unknown.

So democratic was Natal that actual decisions were hard come-by. Where Rhodes meetings were rules and outcomes based, Natal’s were debating chambers with no quarter given, but always polite if dogged and robust.

At Natal, I learnt that deans represented academics, and not just authority, as they do now. They represented the Faculty and not themselves, even when they disagreed with a Faculty’s judgement. For example, the dean who had individually opposed the establishment of the Centre for Communication, Media and Society was the one who convinced Senate that the Centre had his Faculty’s support and must be established. 

Successive deans continued in this constituency-led vein until corporatisation reversed the roles of accountability from the early 2000s. Academics were hung out to dry in the so-called transformation of the university into its spreadsheet managerialism, an inevitable consequence of the mega-institution. 

So I partly disagree with Cornuelle’s Law. My experience of most of the deans under whom I served during the days when universities were democratically managed, was a positive one. But once non-negotiables came down from on very high, deans became administrators with limited discretion or flexibility. 

Where deans once fought with the academics in the trenches – though some still do – now the trenches are filled with exhausted academics who have no real policy influence on the academy any more.

When last could you bang on your dean’s door?

Disclaimer: The views expressed in this column are the author’s own.


author : .
author email : .

USihlalo we-DST-NRF SARChI Ucije oMasipala Ngobuchule Bokuphatha

USihlalo we-DST-NRF SARChI Ucije oMasipala Ngobuchule Bokuphatha
Kusukela kwesobunxele, yiMenenja kaMasipala uDkt Tsepang Nakin, uSolwazi Betty Mubangizi, uKhansela Matsepiso Setenane neMeya kaMasipala uMnu Momelezi Mbedla.Click here for English version

USihlalo Wezocwaningo wokuqala we-NRF-DST eKolishi Lezifundo Zomthetho Nezokuphatha, uSolwazi Betty Mubangizi, usanda kwethula isifundo esinohlonze esigcawini sokucija omasipala kwezokuphatha ngesonto lomhla we-12 kuNhlolanja ngowezi-2019.

Enye yezinhloso ezinkulu zikaSihlalo Wezocwaningo Ku-Sustainable Local (rural) Livelihoods, engaphansi kweSikole Sezokuphatha, Ubuchwepheshe Nokubusa esiseKolishi Lezifundo Zomthetho Nezokuphatha (SMIG), ukulekelela abacwaningi nezikhulu zikahulumeni ukubumba nokuqinisa indlela efanele yokuphatha kuhulumeni ukubhekana nobumpofu nokucwaswa wumphakathi.

Enye yezindlela zokwenza lokhu wukusungula amaxhama okubambisana phakathi kwezikhungo zemfundo ephakeme, izikhulu zikahulumeni nezinhlaka zomphakathi ezindaweni ezisemakhaya.

USolwazi Mubangizi ucobelele amakhansela, izikhulu zikahulumeni nabaholi bomdabu bakaMasipala waseKhaya waseMatitiele, isethulo sakhe esigxile ezinhlosweni zikasiHlalo wezoCwaningo okuhambisana nombono nomgomo kaMasipala.

Isethulo sakhe sigcizelele ubumqoka bamakhono anobuntu ezinhlelweni zokuphatha, ukwazana nobudlelwano ekuthatheni izinqumo kanye nobuholi nokufaka wonke umuntu ekufezeni umbono nomgomo kaMasipala.

Weluleke ngobumqoka bokubona izindawo ezimbalwa lapho izinto zenziwa khona ngendlela esezingeni elicokeme kuMasipala, ngenhloso yokufunda nokuthi leyo ndlela ilandelwe kweminye iminyango nezinhlaka.

Ngaphezu kwalokho, uxoxe ngesifiso se-NRF sokuthi imiphumela yocwaningo ifinyelele ebantwini abaningi nokwandisa isibalo sabafundi abenza iziqu eziphakeme. Ngemuva kokuvakashela eMatatiele phambilini, uSolwazi Mubangizi waxhumana nezikhulu zikamasipala nezinye izinhlangano ezinothando lokuthuthukisa izindawo ezisemakhaya.

Eminye imiphumela yalokhu kwaba wukwazisa ngezinhlelo zezifundo zaseNyuvesi zemfundo ephakeme. Kumanje, kunenqwaba yabafundi balezi ziqu e-UKZN ngenxa yalobo budlelwano. Kumanje babili abafundi beziqu zeMastazi nezobuDokotela emikhakheni ehlukene abalulekayo ngokocwaningo abalwenzayo.

UMnu Momelezi Mbedla, iMeya kaMasipala, ebonga uSolwazi Mubangizi, uthe bayabonga ukuthi i-UKZN ifuna ukuthuthukisa isizinda samakhono aseMatitiele.

UDkt Tsepang Nakin, iMenenja kaMasipala, uthe umagange ngomkhankaso wokuthola imali yokuxhasa abafundi abenza iziqu zemfundo ephakeme, ocwaningo lwabo lungakhulisa isizinda solwazi sikaMasipala, lube luthuthukisa izinhlelo zentuthuko.

Amagama: nguLungile Ngubelanga 


author : .
author email : .

I-UKZN Ihloniphe Abesifazane KwezeKhemistri

I-UKZN Ihloniphe Abesifazane KwezeKhemistri
Osokhemesi besifazane kukuhle kudelile emcimbini we-IUPAC.Click here for English version

ISikole sezeKhemistri neFiziksi sisanda kwenza umcimbi i-Women in Chemistry Breakfast ophikweni oluse-Westville, sigubha iminyaka eyi-100 ye-International Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC), neminyaka eyi-150 kwasungulwa i- Periodic Table.

Kulo mcimbi bekukhona izimenywa zemikhakha ehlukene, izifundiswa nezisebenzi ezingochwepheshe, nabafundi abenza iziqu zemfundo ephakeme.

Umfundisi weSikole SezeKhemistri neFiziksi nomdidiyeli walo mcimbi, uDkt Brenda Moodley ,uthe: ‘Inhloso yalo mcimbi bekuwukugubha i-IUPAC ne-Periodic Table. Ngokwenza lokhu, besifisa ukwenza isigcawu sosokhemesi abangabantu besifazane bakuzo zonke izikhungo zemfundo ephakeme ukuthi bakwazi ukuhlangana, baxhumane; esikholwa wukuthi kuzoholela ekutheni bakwazi ukubambisana ngomuso.’

Yevile kuma-200 imicimbi yalolu hlobo eyenziwe ngosuku olulodwa kanti abebekhona babe nenhlanhla yokubona umgubho womhlaba wonke wesandla sezekhemesi, ebesikhombisa ukuqala kwalo mcimbi ezindaweni ezehlukene emhlabeni. Umcimbi wokuqala ubuse-New Zealand, kwathi i-Hawaii yenza umcimbi wokuvala usuku. 

Izihambeli zemukelwe ngenkulumo enohlonze yiPhini LeSekelashansela KwezokuFunda NokuFundisa, uSolwazi Sandile Songca.

USolwazi Mary Garsons, umhleli walo mcimbi ezingeni lomhlaba, wase-New Zealand, wethule inkulumo eqoshiwe yalo mcimbi womhlaba.

Ilungu le-IUPAC nofundisa ezekhemesi, uSolwazi Bice Martincigh, wethule inkulumo ye- IUPAC. Uthe: ‘Inhloso ye-IUPAC wukuletha ulwazi lwezesayensi olungachemile nokwenza izindlela ezimqoka ezingasetshenziswa nolwazi lwezekhemesi ukuze kuzuze umhlaba nabantu.’

Ezikhulumini ezivela kwezezimboni bekukhona uDkt Ntsapokazi Deppa, imenenja yegumbi lezokuxilonga eMngeni Water; noDkt Tracy Wessels, imenenja jikele yomnyango wezobuchwepheshe kwa-Sappi Saiccor olandise ngamazwibela empilo yakhe kulo mkhakha wezekhemesi nezinselelo abhekane nazo kule ndima.

‘Kube wuhambo olunezigemegeme kimi ngokwezifundo nangokomsebenzi. Iyashisa insimbi, kunezinselelo eziningi. Ngisizwe wukuphokophela nokusebenza ngokuzikhandla ukuze ngifinyelele lapho ngikhona namhlanje. Kwabanye abantu besifazane, ngifisa ukugcizelela ukuthi akulula kodwa bangapheli amandla. Yazi ukuthi ufunani. Okokugcina, indlela ocabanga ngayo ibalulekile. Kumqoka ukuba nomqondo ovulekile ukuze uhambe ibanga elide kulo mkhakha,’ kweluleka uDeppa.

‘Ngikhuthaza bonke osokhemesi besifazane ukuthi bangazithambisi, babambisise amathuba abawatholayo ngoba iqiniso wukuthi akhona amathuba kodwa kufanele uwabambe ngezandla zombili. Umkhakha uyashintsha kanti udinga abantu besifazane abaningi ukuthi babe yingxenye yezinkampani. Ngeke kube lula, kodwa ngokuzinikela, akukho okungenzeki,’ kweluleka yena.

Izinkulumo bezikhuthaza, zivuselela kubantu besifazane abaningi bakulo mkhakha akade bekhona.

UNksz Lumeshni Pillay we-NCP Alcohols uthe: ‘Izinkulumo bezihlomisana, zikhuthaza, zifundisa futhi zimnandi. Lo mcimbi ubuyindlela enhle yokuqala usuku nesonto kanti ngikhuthazeke kakhulu yilaba bantu besifazane'.

UNks Karabo Botolo, usokhemesi wase-Bosch Projects, uthe: ‘Ngizithakasele kakhulu izinkulumo zalezi zintokazi. Lo mcimbi ubuyindlela enhle yokuhlangana nabanye abantu esinothando lwesayensi nezekhemisi nabo'.

Imenenja ye-SMRI, uNksz Lola Naidoo, uthe: ‘Ngifisa ukuzwakalisa ukubonga kwami okukhulu ethimbeni ngokuhlela nokudidiyela lo mcimbi omuhle kangaka. Kube mnandi ukumenywa nokuba baphakathi kwabantu besifazane abavelele'.

Sekuvalwa, uMoodley ubonge ithimba lezokukhangisa ngokuhlela umcimbi libambisene noDkt Thishana Singh, uDkt Chantal Koorbanally noDkt Roshila Moodley. Uphinde wabonga iqhaza leDini neNhloko YeSikole SezeKhemistri neFiziksi, uSolwazi Ross Robinson, ne-South African Chemical Institute (i-SACI) ngosizo lwezimali nokuxhasa umcimbi.

‘Bekuyinhloso yami ukwenza isigcawu sokuthi abesifazane abawosokhemesi ezimbonini nasezikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi babambisane. Ngakho nginikhuthaza nonke ukuthi nihlanganiswe ngezamakhemesi kanti sizimisele ukuqhubeka,’ kusho yena.

Umcimbi uphele kamnandi uSolwazi Chats Devroop noNksz Jamy-Lee Simons beshaya amanoni.

Amagama: ngu-Zolile Duma 


author : .
author email : .

Traditional Medicine on International Stage

Traditional Medicine on International Stage
From left: Dr Ian Tietjen, Professor Nceba Gqaleni and Dr Malcolm Steinberg.

KwaZulu-Natal’s Traditional Medicine Laboratory, under the leadership of Professor Nceba Gqaleni, hosted two health scientists from Canada, Drs Ian Tietjen and Malcolm Steinberg, members of the Faculty of Health Sciences at Simon Fraser University in Vancouver, Canada.

Tietjen and Steinberg have an interest in working with traditional healers, their patients and their communities in mutually-beneficial and respectful collaborations to better understand and improve healthcare.

Tietjen is a laboratory scientist who studies mechanisms of HIV pathogenesis and latency.

While on his visit, he presented a talk titled Natural Product-derived Compounds and Traditional Medicines in Traditional Medicine Academic HIV suppression, Remission and Cure Strategies.

As part of his work, Tietjen collaborates with healers and other knowledge keepers in southern Africa, Canada, and elsewhere to understand how medicinal plants potentially act on and disrupt progression of HIV/AIDS and other diseases.

According to Tietjen, while combination antiretroviral therapy (cART) has significantly reduced HIV morbidity and mortality worldwide, virus persists within cellular reservoirs that continue to produce infectious virus.

‘As a result, cART must be maintained for life. To achieve durable, cART-free HIV remission (or ultimately an HIV cure), two opposing therapeutic strategies are proposed: reservoir elimination and reservoir containment,’ said Tietjen.

He said the former uses latency reversal agents (LRAs) to ‘activate’ HIV reservoirs, which are then eliminated naturally or therapeutically, while the latter involves pro-latency agents (PLAs) that permanently maintain HIV reservoirs in a dormant state.

In his talk, he described their research progress in characterising novel LRAs and PLAs isolated from African medicinal plants whose mechanisms of action are distinct from known agents. 

He also discussed their work to document and characterise plants traditionally used in southern Africa for HIV/AIDS management.

‘We anticipate that results of this research will expand our knowledge of HIV reservoirs and have the potential to identify new therapeutic strategies to durably suppress or perhaps cure HIV,’ he said.

Steinberg has extensive experience in Epidemiology and Occupational Health, and is exploring ways to integrate local traditional and clinical medicine structures to improve patient health.

Gqalenisaid, ‘The visit was intended for us to formulate new joint grant proposals to cement our collaboration. We held workshops and meeting with several partners and stakeholders. We look forward to the future of our collaboration.’

Tietjen and Steinberg welcome questions, discussions, and collaborations with members of the UKZN community and beyond. They can be reached at itietjen@sfu.ca and malcolm_steinberg@sfu.ca, respectively.

Words: Nombuso Dlamin


author : .
author email : .