Amaqembu ase-UKZN Anobhutshuzwayo Emncintiswaneni we-Varsity Cup Okokuqala Ngqa!

Amaqembu ase-UKZN Anobhutshuzwayo Emncintiswaneni we-Varsity Cup Okokuqala Ngqa!
UKapteni weqembu likanobhutshuzwayo labesifazane lase-UKZN, uNksz Kholosa Biyana, ozohola iqembu emncintiswaneni we-Football Varsity Cup.Click here for English version

Amaqembu ase-UKZN abesilisa nabesifazane akwazile ukuphumelela ukuze abambe iqhaza emncintiswaneni we-Football Varsity Cup okokuqala ngqa.

Umfundi ofunda izifundo Zesayensi Yezemidlalo, uNks Kholosa Biyana, onguKapteni weqembu labesifazane, uyathemba ngamathuba okuphumelela kweqembu emncintiswaneni ozobanjelwa e-North-West University e-Potchefstroom kusukela ngomhlaka-20 kuya ku-22 kuMandulo.

Ngokusho kukaBiyana, iqembu lisanda kubamba iqhaza emncintiswaneni we-USSA obubanjelwe e-Port Elizabeth lapho benze kahle kakhulu. ‘Nginesiqiniseko sokuthi uma sizoqhubeka nokuba nomoya kanye nokucabanga ngendlela efanayo, singenza kangcono okudlula esikulindele', ebeka u-Biyana.

UBiyana ongowokuzalwa eNgcobo, idolobhana elincane laseMpumalanga Kapa, uphila ngesiqubulo esithi: ‘There is no traffic on the extra mile.’ Uthe ukulinganisa ezemidlalo nokufunda kumenze waqinisekisa ukuthi wenza kahle kakhulu ezifundweni nasenkundleni yezemidlalo.

‘Ngihlale ngiqinisekisa ukuthi alupheli usuku ngingayanga emtapweni wolwazi. Kumele ngihlale ngiqikelela ukuthi ngihamba phambili ngokufunda futhi ngiqede izivivinyo zami kusenesikhathi,’ usho kanje.

‘Uvuna okutshalile’, usho eluleka abanye abafundi abafisa ukulandela ezinyathelweni zakhe. ‘Ngizalwa emndenini ongeseka kakhulu. Nginezingane zakwethu ezikuqondayo ukuthanda kwami ibhola – abafowethu ababili abadala nodadewethu oyedwa omncane, sikhuliswe abazali abamangazayo,’ usho enezezela.

Emva kokudlalela i-Banyana Banyana phambilini, uBiyana uthe usegxile kakhulu ekusebenzeni nasekuziqeqesheni kanzima ukuze abuyele eqenjini lesizwe.

Amagama: Sithembile Shabangu

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Abaneziqu Kwezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali Bafinyelele Kwabayisithupha Abaphezulu Emncintiswaneni Wezizwe Ezahlukene

Abaneziqu Kwezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali Bafinyelele Kwabayisithupha Abaphezulu Emncintiswaneni Wezizwe Ezahlukene
Iqembu lase UKZN: uMnu Steffen Wies, Mnu Tim Siepman, Nks Camira Govender kanye no-Mnu Rudi WiesClick here for English version

Ithimba lase-UKZN, elifaka abaneziqu kwezokuhlelwa kwamabhuku ezimali, selifinyelele esigabeni esisondele emaphethelweni omncintiswano we-Chief Financial Officer (CFO) Case Study.

Amalungu eqembu afaka u-Nks Camira Govender kanye no Mnu Tim Siepman kanye namawele, uMnu Steffen Wies kanye noMnu Rudi Wies.

Lo mncintiswano wezizwe ezahlukene kwezokuphathwa kwamabhizinisi ahlukahlukene kanye nocwaningo kwezobuholi ubanjwa njalo ngonyaka uhlelwe yi-CharterQuest Institute.

Iqembu lase UKZN lingelinye lamaqembu angama-450 avela kumazwekazi ayisithupha angenele lomncintiswano.

Kulesi sigaba somncintiswano, iqembu ngalinye bekumele iqophe ividiyo ezonikeza ulwazi ngabo. Umphakathi uzobe usuvotela ividiyo ehamba phambili kunawo wonke, bese iqembu elinamavoti amaningi lithole amaphuzu amabili azobasiza uma sebekusigaba esisondele emaphethelweni esizobanjelwa e-Johannesburg Stock Exchange (i-JSE) ku-Mfumfu (Okthoba).

Umhloli weqembu, uMnu Steffen Wies, owayeyilungu leqembu lase UKZN elaphumelela endaweni yesine emncintiswaneni wangonyaka ka-2016, ugqugquzele umphakathi waseNyuvesi ukuba ubaseke ngokuba bavotele amavidiyo abo ukuze bakwazi ukufinyelela esigabeni sokugcina bese bayaphumelela.

'Isethulo sevidiyo yethu, isifinyezo kanye nezincomo zombiko webhodi esekelwe yi-AB Inbev ngokugxila ekuhlanganeni kwabo SAB Miller', kusho Wies. ‘Njengoba sikusigaba somncintiswano sokuvotelwa umphakathi, sicela wonke umuntu ukuba aye ku ‘The CFO’ ikhasi laku-facebook, ulithande bese uthumelela nabanye ividiyo. Ukuphumelela kumncintiswano kungaba indlela enhle kakhulu yokuqedala uhambo lokuzithuthukisa’, kubeka u-Wies. 

Laba abane, abaqedela ama-articles e-PwC yase-Durban, bathe amakhono asebewatholile ngeziqu zabo abaluleke kakhulu ekuphumeleleni kwabo kulo mncintiswano.

‘Njengamalungu eqembu, sonke sineqhaza elithile okuthi uma siwahlanganisile asiphumelelise njengeqembu’ kusho u-Wies. ‘U-Camira ubhekelele ukuhlaziyela iqembu ingxenye eyikhwantithethivu bese u-Tim yena enza ucwaningo oluyikhwalithethivu kwingxenye yomncintiswano bese u-Rudi ehlela umsebenzi wethu. Iqhaza lami ukuxhumanisa iqembu kanye nokuqinisekisa ukugcizelelwa kwamasu abalulekile. Amakhono atholakala ezifundweni zase-UKZN asesenze sakwazi ukuhlaziya ulwazi siphinde sinikeze izixazululo ezinkingeni ezibhekane nenkampani. Siyathemba sizowasebenzisa la makhono ukuze silethe umthelela omuhle futhi onomqondo kumnotho waseNingizimu Afrika,’ engeza.

Ungayivotela ividiyo yeqembu kulesisixhumanisi, usithande bese usidlulisela kwabanye: https://www.facebook.com/thecfocasestudy/videos/1574448299331487/

Amagama: uThandiwe Jumo 


author : .
author email : .

UKZN Scholars Appointed nGAP Lecturers

UKZN Scholars Appointed nGAP Lecturers
nGAP scholars.

Thirteen UKZN scholars have been appointed New Generation of Academics Programme (nGAP) lecturers.

nGAP is a transformation programme initiated by the Department of Higher Education and Training (DHET) to help universities recruit new academics in line with staffing and development plans.

UKZN Director for Human Resources Development, Ms Busisiwe Ramabodu, said the nGAP programme is in line with the University’s Integrated Talent Management and Transformation strategies. Ramabodu said the academic sector in South Africa comprised a workforce that is ‘aging and there is insufficient representation of Black academics; therefore nGAP supports universities in achieving their transformation goals as well as contributing positively to the transformation agenda of the country’.

Ramabodu said the programme enabled newly-recruited lecturers to benefit from teaching development and research development opportunities. ‘The nGAP system is an excellent opportunity for young academics to build their academic research and teaching careers through the support and funding provided in the programme,’ she said.

UKZN is proud to have appointed 13 nGAP lecturers so far, two of whom have already completed their PhDs. ‘The University congratulates them on achieving this important milestone in their careers. This contributes positively to the PhD agenda of the country which has been linked to the quality of teaching as well as the GDP of the country,’ said Ramabodu.

The nGAP lecturers are:

Mr Siyabonga Blessing Dlamini

‘My research interests over the years have been around adolescent health, particularly behaviour change/modification (sexual health and substance use/abuse). More recently, I have also been interested in cancer epidemiology. I am part of the Multinational Lung Cancer Control Programme (MLCCP) as an in-country CO-PI and my PhD is based in this project. My academic career started at UKZN. I had a wonderful mentor, Professor Myra Taylor, who encouraged me to work hard and reach my full potential. The Discipline of Public Health Medicine has been a great influence in my understanding of the world of academia and research. It made sense for me to choose an institution and discipline where it all started for me.’

Ms Ntombifuthi Princess Ngubane

‘My recent research focus has been on the anatomy of the sphenoidal air sinus and my research interests for the near future are on cardiothoracic surgery. As an anatomist, my goal is to add knowledge that will make surgical procedures safer through research.

They say there’s no place like home so what more can one ask for than to work at your home university. I have been groomed by the University of KwaZulu-Natal since my first day of tertiary level experience, and one thing I have loved since then is the quality of education and the diversity at the University. I’ve always wanted to be a scientist and when I was introduced to research, I just knew it was something I wanted to do for the rest of my life.

I have always wanted to nurture those coming after me academically and in research, similar to those ahead of me who have groomed me.

I have never seen myself at any other place than UKZN, and as much as I have chosen it, it chose me too. I will forever be grateful for the nGAP opportunity. It has made my wishes and dreams come true.’

Ms Funanani Nevondo

‘As an analytical chemist my research interests currently involve developing new methods which are green (using as little solvents as possible), fast and reliable for the analysis of contaminants in our food. The contaminants include those classified as persistent organic pollutants (POPs).

I chose UKZN before I chose a career I wanted to follow. I knew that I wanted to study any science that was offered at UKZN. So, in 2007, I walked into UKZN to tackle one of the challenging subjects I had in high school (chemistry) and I knew then I would study Chemistry until I mastered it. I am enjoying the journey so far!’

katelyn-johnson

Ms Katelyn Johnson

‘My research interests are in flood studies and hydrological extremes. My PhD research entails the estimation of extreme design rainfall events which are needed to determine design floods used to design and construct hydraulic structures. I am also investigating the impacts of the non-stationary climate on rainfall and flooding.

UKZN has an international reputation for academic excellence and outstanding research output. My goal is to become a well-established researcher and academic. The University provides the perfect environment for me to develop as an early career scientist and academic.’ 

Dr Nokwazi Mbili

‘I am a Plant Pathologist with a PhD, specialising in Postharvest Pathology and Biological Control. My research interest focus is on postharvest factors affecting postharvest performance of fruits and vegetables, management of postharvest diseases of fruits and vegetables.

I chose UKZN because it has an international reputation for academic excellence, outstanding research output and African scholarship.’ 

Extract or delete some HTML tag attributes from the desired tags, based on your criteria with the online HTML editor. Other useful features will help you to make web content composing a piece of cake.

Mr Viloshin Govender

‘My interests are architectural design and urban design; looking at how lost space is used and how it can be captured. I am also interested in adaptive re-use and how the city can be utilised to its full potential in creating sustainable urban environments.

I lectured part-time at UKZN whilst doing my Master’s degree and fell in love with passing knowledge onto others. I like the atmosphere and collaboration spaces of our studios. It allows for us to critically engage in ideas and thoughts that can shape the world around us. The University also has a strong ethos to develop and nurture young academics.’

Ms Wendy Mdlalose

‘My research involves the synthesis, structural and magnetic characterisations of nanoparticle mixed ferrites. This research is motivated by how the fundamental properties of materials depend on microstructure. My current interest is interdisciplinary research which includes applications of nanoparticle ferrites in drug delivery and biomedical.

All my studies have been done at UKZN. During my undergraduate years, there were no women lecturers in the Physics discipline and very few women students, especially black students, continued with their postgraduate studies. I noticed from then that there is a lack of motivation for women to pursue studies in the discipline. I started searching for any teaching opportunity within the School so that I would get a chance to encourage other women to pursue their studies in Physics.

‘I chose UKZN because it is surrounded by previously disadvantaged schools and I can relate with the situation since I was born and grew up in KZN. I also had an opportunity to teach for six months at one of the KZN high schools before joining UKZN so I have a better understanding of the nature of the students that come to UKZN. I also have an interest in developing or discovering new things through research and UKZN is one of the universities that encourages this.’

Mrs Zandile Peter

‘I am interested in universal hearing, speech impairment and language delay for children in early childhood centres; HIV/AIDS impact on hearing; communication and swallowing disorders. I am also interested in ototoxicity associated with TB and AIDS medication.

I chose UKZN because it a University that has a good research trajectory and offers its staff and students world-class education.’

Mr Buyani Gift Nene

‘My research interests are in Sociolinguistics with under-language planning as a sub-field. The process of developing African languages is slowly happening while provisions are being made in the SA Constitution and other National Language policies.

I chose UKZN because is the leading higher institution in developing and promoting isiZulu as the language of teaching, learning and instruction.’

Mr December Mpanza

‘My research interests are Substance Abuse, Public Health Systems Research, and Physical Rehabilitation in Occupational Therapy.

I chose UKZN because it is a university with a vision and direction to transform African scholarship. I want to be part of the realisation of this vision and contribute to the best of my ability. Moreover, UKZN is full of opportunities for growth and development in academia of which other universities do not have to such an extent. In addition, UKZN ethos resonates with my personal ethos and belief system hence it is the university of choice for me.’ 

Ms Tshephiso Papo

‘My research interests include the synthesis, kinetic and mechanisms of substitution reactions of platinum (II) metal complexes with potential anti-tumour activity.

I was already registered at UKZN when I acquired a job, so it made sense that I complete my studies while working.’

Ms Phalane Lebotsa

My research interests are food security and food quality which I believe can be achieved through research and innovation. I chose UKZN because it inspires greatness and the quality of education at the University is great.

Olivia Baloyi 

Lecturer: Nursing•    nGAP posts are advertised and academics selected as per the Recruitment and Selection Policy of the University based on the funding received from DHET. The University currently has four nGAP posts available: Lecturer: Occupational Therapy; Lecturer: Civil Engineering; Lecturer: Dental Therapy and Lecturer: Laboratory Medicine.

The University also “headhunts” for these positions. Interested candidates must be South African, 40 years or younger, with a Master’s degree and be willing to register for a PhD immediately after being appointed. Preference will be given to applicants from designated groups in accordance with the University’s Employment Equity Plan.

Words by Raylene Captain-Hasthibeer 

Photographs supplied


author : .
author email : .

UKZN PhD Candidate Selected Among Top 200 Young South Africans

UKZN PhD Candidate Selected Among Top 200 Young South Africans
Ms Yashodani Pillay, UKZN PhD candidate selected among the Mail & Guardian Top 200 South Africans.

Ms Yashodani Pillay, 28, who is a UKZN PhD candidate has been selected in the Mail & Guardian Top 200 South Africans list in recognition of her exceptional academic accomplishments as well as her passion in driving healthcare advocacy.

Each year the Mail & Guardian profiles interesting young people who have stood out from the pack and who exude qualities to look forward to in the country’s future. These under-35s are talented and have shown themselves to be leaders and are the ones to watch.

Pillay, who has won several academic awards and was awarded her Bachelor of Biomedical Sciences degree summa cum laude; was inspired by her mother (Mayesveri Pillay) and aunt (Sharmla Govender) from a young age. Both women were powerful figures in her life; always pushing the boundaries of what is possible.

When it comes to research, Pillay, who is doing the final year of her PhD studies on Toxicology and Molecular Biology, is drawn to mycotoxin contamination in food and beverages (which disproportionately affects developing countries where food transport and storage infrastructure are limited) as a possible etiological agent in non-communicable diseases (NCDs). The incidence of NCDs including diabetes, cancer and heart disease, has risen rapidly in recent years; particularly in developing nations to become the leading cause of mortality worldwide.

Pillay said her specific research was on Patulin, a toxin found most commonly in apple juice and other apple products. These products are consumed in great quantities by babies and young children placing them at risk. ‘We have identified possible epigenetic targets and novel mechanisms of metabolic dysfunction and organ damage resulting from Patulin exposure. While the current strategy to address NCDs focusses on healthy diets and lifestyle changes, our research indicates food quality is also an important consideration,’ she said.

Pillay, who is currently based in Canada, has worked with organisations in health and education sectors which has broadened her understanding of the specific interventions required by those in the poorest and most vulnerable communities. In 2012, she helped organise mobile medical camps for the United Nations’ Association for Human Values. In 2016, she was an intern with UNAIDS and was part of a youth consultation panel for the new national strategic plan on HIV, TB and STIs in 2016/2017.

She thanked her supervisor, Professor AA Chuturgoon, for always motivating her to succeed. ‘Professor Chuturgoon was an integral part of this process, a constant source of encouragement, support and inspiration. I am deeply grateful to him for supporting me throughout the process and encouraging me to pursue my interests in science and beyond,’ she said.

Words: MaryAnn Francis 

Photograph supplied


author : .
author email : .

UKZN Contributes to Book on Architecture in a Democratic South Africa

UKZN Contributes to Book on Architecture in a Democratic South Africa
Editor of 10+ Years 100 Projects – Architecture in a Democratic South Africa, Professor Ora Joubert (centre) with UKZN lecturers Mr Juan Solis-Arias and Mrs Bridget Horner.

UKZN Architecture lecturers, Mrs Bridget Horner and Mr Juan Solis-Arias, together with 12 alumni, have contributed to a book titled: 10+ years 100 Projects – Architecture in a Democratic South Africa.

Published by Bell-Roberts and edited and convened by retired University of Pretoria’s Professor Ora Joubert, the book documents the most meritorious final-year design dissertations from the eight South African universities offering architectural tuition at a postgraduate level.

The book was showcased to UKZN Architecture students during Joubert’s visit to the University.

The UKZN contribution is accompanied by an introduction by Horner and Solis - Arias contextualising the work of past students. Each student’s work is briefly described and critiqued alongside a series of exploratory design drawings.

The 480-page book includes submissions of the national winners of the Corobrik Student of the Year Award from 2002 to 2017 which UKZN student Mr Jean-Pierre Desvaux De Marigny won last year. His winning design, titled: Design for [bio] Diversity- which is featured in the book- explored the potential of architecture for ecological conservation, proposing an environmental awareness and water research facility in the context of Springfield Industrial Park/ uMgeni River catchment area in Durban.

Other UKZN students whose work was selected for the collection were Mr Mark Bellingham, Towards and Appropriate Regional Architecture; Mr Cameron Finne, Skills Development Centre in the Durban CBD; Mr Dennis-Lee Stols, Cardboard Recycling Unit in Durban; Mr Raz Mseleku, Art and Aid Assistance Centre; Ms Samantha Rouche, a Substance Abuse Rehabilitation Centre; Mr Darius Coertse, Building Clinic in Cato Manor; Mr Aleksander Troskolanski, a Symposium for Participatory Democracy in the Warwick Junction; Ms Brigitte Robyn Stevens, Museum of Life; Mr Nischolan Pillay, a Memory Market in Blue Lagoon; and Ms Najeeba Hassim, Environmental Research Facility.

The book is intended to serve as both a source of inspiration and as a reference work for Architecture students and professionals. ‘In its experimental and commercially unfettered form, the collection of projects is undoubtedly the most authentic barometer to gauge how radically our design priorities have shifted in recent years and where our current architectural output is situated. It moreover provides an extraordinary range of highly relevant and exceptionally innovative architectural interpretations which would also find appeal to everyone associated with the building industry,’ said Joubert.

Words and photograph: Melissa Mungroo 

 


author : .
author email : .

Law Student in Oxford University Summer Programme on International Affairs

Law Student in Oxford University Summer Programme on International Affairs
Mr Ethan Chetty.

Second-year UKZN Law student Mr Ethan Chetty has been selected among 15 of the world’s most promising students in Politics, Law and Commerce to take part in the Summer Programme on International Affairs at Oxford University in England.

‘I was invited to apply for the programme by an executive member of the Oxford Diplomacy and Geopolitics Forum who recognised my potential through my achievements in international debating and public speaking,’ said Chetty. ‘With nothing to lose, I sent in an application essay, my complete CV and personal motivation and several weeks later. I was elated to receive an acceptance offer to be part of the programme,’ he said.

The comprehensive residential programme, which brings together university students and recent graduates as well as professionals of all ages, provides a “master class” on the foreign policy and international security challenges of today’s geopolitical environment through seminars and tutorials delivered by a global network of senior policymakers and the university’s leading scholars.

At the conclusion of the programme, participants get an opportunity to make a presentation on foreign policy to a panel of experts comprising senior officials from the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the United Kingdom government.

‘Through the course of my studies and speaking, I have certainly learned to appreciate the power of interactive engagement on controversial topics. After being initially forced, by expectation and fear, to research and flesh out my opinions in depth, I began to do them organically and willingly which is an ethic I hope to bring back home. The Programme has revealed to me a multitude of opportunities for the future from invitations to speak at Oxford once again, internships for a multitude of organisations and a desire to pursue postgraduate studies overseas,’ said Chetty.

Words: Thandiwe Jumo 

Photograph supplied


author : .
author email : .

The UKZN Griot. Citations and Currency

The UKZN Griot.  Citations and Currency
.

The metrics apostles keep developing more and more quantitative measures to evaluate published work: impact factors, eigen factors, h-indexes, and cited half-life. The emphasis is not also on ‘who reads’. Like with the DHET incentive that rewards quantity rather than significance, we write to be cited, not to be actually read. It’s like a student coming to class to sign the register, rather than to learn anything. The reader, the target or consumer of publication, simply does not exist.

The citation game is rather like cricket, where scores can get into multiple hundreds, in comparison to soccer where scores (goals) rarely breach single figures. In terms of this logic, cricket has higher h-factors than soccer, making soccer look like failure. But soccer, despite the low scores, is the world’s most popular and obscenely well paid sport, even as its players are traded between clubs (like slaves of old); not so cricket, despite its high scores and player rankings, though its international players don’t do too badly. 

My point is this: some disciplines can score highly due to the nature of their epistemologies and other disciplines score lowly because the publications (scores) accrue more slowly. With the Humanities, in the latter category, it is the gurus who are cited, usually uncritically like The Bible, but those excluded from gurudom or the closed research community will be ignored. There is no currency in citing or debating the work of an emergent or unknown scholar or a once-off paper written by an MA student as they lack academic value.

Thus, does even top notch work not get cited; including the journals in which the work is published?

Some small-minded Humanities scholars punish their rivals by not citing their key works on the same topics. This may occur because of prior conflict, competition, or some other perceived slight. More likely, they don’t want to draw reader attention to more comprehensive, possibly better researched, work on the same topic. Or, they think they might lose their identity. So, they pretend to reinvent the wheel and create the impression of originality. They do not provide a route map for readers of other related work – as is done in the sciences and social sciences – lest they cede originality to the originals. Or, their scope of reading is so myopic that they are unaware of key sources. Or maybe, they just ran out of space and had to delete some entries to fit the page allocation. No matter, the referees are often at fault here for not addressing these lacks.

In the Humanities, gurudum is feted by privileging the name of the source over the object of the sentence, as in ‘Foucault, reading Derrida, responding to Spivak, who draws on Bourdieu, who supped wine with Baudrillard, who once met Castells…’, in explaining something that the author forgot by the end of such a tortuous composition. Ok, I exaggerate a little. This kind of name dropping looks very profound and the author implies that s/he has actually read all the collected works of these scholars. When authors start new paragraphs with the names of sources, this makes for cumbersome writing and laboured reading. And this source-led writing mutes the strength of the argument as the authors, not the argument, become the object of the sentence.

Authors in the Humanities tend to write for themselves rather than for readers. Bean counters develop software that works for them rather than for those whose work they are counting. Administrators who have no idea what they are counting, count anyway, and inform those of us at the digiface that we have not met our ‘targets’. So, we meet out targets by publishing in backyard journals, passing students who should have been failed, and unleashing on society incompetents who then fail, go into government, fail big time, and then get massively rewarded for doing so.

Sometimes this just costs money, but like the Esidimeni debacle which cost 150+ lives, the melt-down of our economy and disaster occurs at every level.

Metrics are the neoliberal equivalent of measuring imagined value that discriminates on the basis of immediacy. Metrics rarely recognise the latent longevity of intrinsic value such as in the Humanities. They are indicative of highly competitive societies where information and knowledge have a rapid half-life, in which national policy occurs and is hurriedly and often opportunistically implemented between national elections.

Articles might languish for years un-valorised before their intrinsic value is recognised by subsequent generations of scholars who find significance in older work. Similarly, for historians in any discipline, intrinsic value never decays, but actually increases over time. Metrics, which are simply marketing and currency devices, are causing academics to engage in short-term thinking, doing fast-‘n-dirty publishing, rather than doing longer-term blue-sky research from which really applicable scientific and social benefit might eventually occur, e.g., DNA sequencing, electric cars, vaccination, the atomic bomb (regrettably).

Let’s get back to basics. Metrics are not going to save the planet. Science and scientists – if allowed to do deep science – will be the key, but only if the policy makers are actually listening.

On the December 2017 column, Of Small Journals and Incentives, Mike Chapman commented: ‘UKZN permits the retired individual researcher to take up to 50% as taxable income. UFS permits the retired or any researcher to take 100% as taxable income (R40 000 per article as distinct from UKZN’s R18 000). UCT and Rhodes offer no incentive. As a retired researcher whose pension decreases in value each year, I am conscious… that financial difficulties do not enhance research creativity or risk-taking, qualities necessary to innovative as opposed to the run of the mill output that is a consequence of PU bean-counting policies.’

This response is relevant, especially as NRF - rated researchers unexpectedly found themselves grant deprived as from 2019. This was a key mechanism to retaining intellectual contribution, especially of those mandatorily retired from formal employment. My revised conclusion is that retired researchers should thus qualify for publication income as Chapman suggests. Such folks are publishing for the right reasons.

Disclaimer: The views expressed in this column are the author’s own.

 


author : .
author email : .

UKZN Academics Making Their Mark on High Level Policy Formulation

UKZN Academics Making Their Mark on High Level Policy Formulation
Professor Yousuf Vawda.

UKZN academics have been making important contributions to policy debates in South Africa and in Africa.

On the first issue, the South African Cabinet in May this year approved the Intellectual Property Policy Phase 1, which to date is the most far-reaching attempt to transform the patent legislation as it affects public health by introducing various reforms to remove patent barriers to enable access to more affordable medicines.

In the final version, all the substantive proposals submitted by many activists, academics, experts and NGOs which have been advocating for patent law reform over the years, have been incorporated into the policy.

Fundamentally, the introduction of substantive examination of patents will reduce the grant of undeserving patents which extend monopolies on medicines, making their prices unaffordable to most citizens, both in the public and private sector.

In August last year, the Department of Trade and Industry published a draft Intellectual Property Policy Phase 1 for public comment.

In their submission to the Department in October, UKZN academics were among those who proposed several access-friendly measures for policy and law reform.

The submission was co-authored by UKZN School of Law Professor, Yousuf Vawda, and Honorary Research Fellow, Professor Brook Baker.

Among UKZN academics who co-signed the submission were Professor David McQuoid-Mason, Mr Andy Gray, Ms Lindiwe Maqutu, Ms Sheetal Soni, Ms Clydenia Stevens, Mr Maropeng Mpya and Ms Dev Bellengere.

View the submission here.

The academics will also participate in follow-up processes, such as contributing to the drafting of the necessary legislation to be tabled in Parliament.

On another issue, Vawda has been working with the African Union Task Team on drafting a treaty to establish the African Medicines Agency which is intended to be a continental medicines regulatory institution to ensure, among other things, that proper regulation keeps substandard and fake medicines off Africa’s streets. It will also provide support to countries without regulatory capacity, provide scientific opinions on various health-related matters, pool resources and expertise, and develop capacity to respond expeditiously to emergencies that disproportionately affect African countries, such as the Ebola disease.

Vawda attended a consultation of African Ministers of Health held on the sidelines of the World Health Assembly in Geneva in May this year which approved the draft treaty. This was the culmination of a more than two-year process, during which there was widespread consultation on the draft involving all African Union member states, and which included three regional meetings in Addis Ababa, Tunis and Johannesburg. The document which has been approved by the ministers of health, and will now go through various internal AU processes and is expected to be tabled for adoption by the African Union Heads of State at the Summit to be held in January 2019. The adoption of this treaty for the establishment of the African Medicines Agency is one of the measures being pursued by the African Union to facilitate safe, efficacious and good quality medicines, and to thereby enhance universal healthcare for all Africans.

Words: Ndabaonline 


author : .
author email : .

Promoting Early Warning Systems Awareness in a Changing Climate

Promoting Early Warning Systems Awareness in a Changing Climate
Participants at the Early Warning Systems Workshop.

The uMngeni Resilience Project (URP) recently held a planning workshop co-hosted by UKZN in which researchers as well as local government and civil society bodies involved in the project’s early warning systems (EWS) component collaborated on developing a comprehensive plan of action for building EWS awareness and response capabilities.

The workshop was hosted by the uMgungundlovu District Municipality (UMDM) at the Department of Co-operative Governance and Traditional Affairs’ Provincial Disaster Management Centre (PDMC) in Pietermaritzburg in partnership with UKZN’s School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (SAEES) and the South African Weather Service (SAWS).

The UMDM faces high climate change risks and the URP aims to reduce vulnerability faced by communities and small-scale farmers in the municipality’s area.

Represented at the workshop were SAWS; Umgeni WaterAgricultural Research Council’s Institute for Soil, Climate and Water (ARC-ISCW); UKZN-SAEES; the Central University of Technology; Richmond Fire Protection Association; Yazi Centre for Science and Society in Africa; and the KwaZulu-Natal PDMC. Members collaborated and shared ideas on the different EWS, approaches to communicating warnings/alerts to farmers, community members and officials, as well as moving forward towards developing a multi-environmental EWS to centralise communication.

‘The URP has a strong focus towards developing capacity for staff within the municipality to be able to deal with the issue of climate change and put in place relevant policies and other methods to support the communities in the district,’ said Ms Lungi Ndlovu, URP Project Manager at UMDM.

Dr Tafadzwa Mabhaudhi, Technical Co-ordinator of the URP early warning systems component, said the aim of the workshop was to get project partners to feed their work into the project, and for them to work together with the URP to develop a strategy to communicate with communities and plan for capacity development.

The URP has successfully created formal partnerships with numerous organisations to develop a multi-hazard EWS, disseminate this and encourage uptake. Collaborations also involve identifying gaps, capturing indigenous knowledge from farmers to feed into the EWS and inviting agencies to maximise on synergies rather than duplicating their efforts. Participants also discussed a monitoring and evaluation plan for the awareness and capacity building campaigns.

Professor Sue Walker of the ARC-ISCW delivered a keynote presentation on the topic of disseminating climate information to farmers, citing the lessons she has learned. She highlighted the need to ‘feed the people despite the weather’, covering how information is disseminated and diffused, how technology is adopted and how technology transfer is achieved through various approaches.

‘I believe we can make a difference if we work as advisers, extension officers, scientists and farmers together and take that agricultural information and add it to our routine weather reports and forecasts,’ said Walker.

Presenters included Dr Alistair Clulow and Ms Maqsooda Mohamed from SAEES, who spoke on the automatic weather station and early warning lightning detection system set up at Swayimane, near Pietermaritzburg.

Words and photograph: Christine Cuénod 


 


author : .
author email : .

Animal Welfare in Honour of Madiba

Animal Welfare in Honour of Madiba
A UKZN Biomedical Resources Unit team held a cat sterilisation camp on Mandela Day.

The Biomedical Resources Unit (BRU) in the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences held a cat sterilisation camp on Mandela Day in association with the Cats of Durban association to help raise awareness about animal cruelty.

Cats of Durban, an association of volunteers dedicated to the wellbeing of stray and feral cats, raises money to sterilise the animals to help reduce the number of unwanted kittens.

A team led by Dr Linda Bester sterilised 20 cats found on UKZN campuses and in surrounding areas.

‘Animal welfare is our main priority,’ said Dr Sanil Singh, a veterinarian and former head of the Biomedical Resources Unit at UKZN who was an organiser of the camp. ‘If we can control the population of cats, there will be fewer stray or wild cats on streets in Durban,’ said Singh.

Cats of Durban cared for the animals after the sterilisation procedures.

Products used and/or consumed in the project were sponsored by Virbac SA, Ascendis SA and the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences in the College of Health Sciences.

Words: Lihle Sosibo 

Photographs supplied by the Biomedical Resources Unit


author : .
author email : .

UKZN Religion Discipline Gives 67 Minutes for Mandela

UKZN Religion Discipline Gives 67 Minutes for Mandela
UKZN students, staff and professional artists showcase the Religion mural they designed and painted as part of Mandela Day celebrations.

The School of Religion, Philosophy and Classics recently participated in the 67 Minutes for Mandela initiative in partnership with NPO Creative Junkies Foundation (CJF).

Armed with the idea of creating a vibey and interesting learning space, Social Sciences student, Ms Busi Chibambo, her team of professional artists including well-known Durban graffiti artists Mook Lion, Kev7 and JazTeq as well as UKZN students revamped the corridor of the Religion discipline by painting a mural that represents religion and the critical, reflective and exciting issues covered in the Discipline’s modules.

‘Mandela was a supporter of education for the youth and society,’ said UKZN lecturer, Mrs Cherry Muslim, who spearheaded the project. ‘Campus can be a very intimidating, stuffy and cold environment to imbibe intellectual knowledge. The youth of today are enormously visual and I am hoping that by encouraging the students to participate in creating a learning environment that is colourful, exciting, visual and yet captures the reflective, critical and important elements of what we impart at Religion, it will not only encourage more students to enrol for the programme but also to discover that religion is an interesting and integral way of critically engaging on what happens in society,’ she said.

Creative Junkies Director, Chibambo added, ‘This was a really great opportunity for students and Durban artists to get together for a worthy cause. It allowed students from all disciplines at the University to showcase their artistic talents and enjoy the experience of self-expression. This project was one of Ubuntu. We hope, as Creative Junkies Foundation, to partner with UKZN in the future.’

The School will also be hosting the 40th Annual Association for Religion in South Africa (ARSA) conference at UKZN. ‘We motivated to have this upgrading done before the conference on 15-16 August 2018 so that we could showcase the Religion Department and the overall School,’ said Muslim.

To contact the Creative Junkies Foundation, please check their social media handles or get in touch with the Founder, Jarred Leroy Camp, on 065 255 4301.

Words and photographs: Melissa Mungroo 


author : .
author email : .

Building Research Writing Capacity in Postgraduate Students

Building Research Writing Capacity in Postgraduate Students
Participants at the writing workshop at UKZN’s Pietermaritzburg campus.

The Discipline of Geography in the School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (SAEES) hosted a series of postgraduate workshops to teach writing methods and encourage peer learning.

Workshops were part of a deliverable on a Water Research Commission (WRC) funded project investigating the use of water in agriculture*.

The third and last workshop was on the Pietermaritzburg campus and included students at Honours, Master’s, PhD and postdoctoral levels. Each workshop had around 15 participants.

Project leader, Professor Trevor Hill, arranged the three workshops over 18 months, with the first two set up to train students working on the project from UKZN and other universities, and the third open to postgraduate students in Geography.

‘My intention is to develop a postgraduate workshop that follows a more structured pathway to the completion of the degree and writing of papers, working towards grant writing and submission,’ said Hill. ‘If we nurture students through the degree, instil respect for the research process and move them beyond degree completion, we will have a better chance of keeping them in the academic sector,’ he added.

The workshops took place over three non-consecutive days in a week, allowing students to spend days in between working on Honours reports, research papers, theses and proposals.

At the beginning of the workshop, Hill and colleagues teach the theory behind structures of various academic writing, covering proposal writing, developing research questions and appropriate methodologies, literature reviews and investigating the structure of a dissertation. The workshops then progress to knowledge translation which is achieved through a peer-reviewed or non-peer-reviewed paper, posters, newspaper articles and more.

A final session dealt with applying for scholarships or grants as well as writing application proposals. The KwaZulu-Natal Language Institute contributed to the first workshop.

Academic staff and supervisors were available for consultation during the third workshop to assist participants with queries, while students who had completed their degrees as part of this project attended to assist other students.

Peer evaluation takes place during the project, giving students at different levels a chance to learn from one another.

‘The workshop has been helpful and has given me time to work on my Honours project,’ said Ms Sibahle Dladla. ‘I have enjoyed making friends and working with other participants as well as getting input from students at higher levels has been useful,’ she added.

Hill plans for the workshops to lead on to others, hoping the model will be useful to other disciplines in the training of students.

* Project K5/2402: “Assessing the impact of erosion and sediment yield from different land uses in farming and forestry systems and their effect on water resources in selected catchments of South Africa”.

Words and photograph: Christine Cuénod 


author : .
author email : .

Developing Future Leaders

Developing Future Leaders
Bootcamp for future UKZN leaders.

Student Governance and Leadership Development (SGLD) hosted an inaugural annual Winter Season Camp providing a programme designed for student leaders of clubs and societies at the University.

According to the acting Student Governance and Leadership Development Manager, Mr Muzomuhle Mhlongo, the programme was important for developing leadership qualities of students holding leadership positions at UKZN.

‘Student leadership qualities must be developed continuously within the University to ensure that when students go out into the world, they are able to be independent, responsible and fearless leaders in our communities,’ he said.

Dr Rose Laka-Mathebula, Executive Director: Student Services, opened the workshop by engaging students on ethical leadership. ‘The concept of ethical leadership has been a practice that many leaders have struggled with, yet, if practised consistently and adopted, it can be achieved,’ she said.

UKZN Central Student Representative Council President and Development Studies Master’s student, Sandile Zondi, said this was an important initiative to shape the thinking capacity of young leaders and prepare them to face and confront social ills.

Closing the event, SASCO member, Mr Nkosinathi Sotshantshi, who is reading for his Master’s in the School of Social Science, said he was extremely proud of the growth of UKZN as an institution, including programmes aimed at developing student leaders.

Words and photographs: Nokubonga Nomasiko Jele 


author : .
author email : .

UKZN Delegation Attends Discovery Media Summit and Journalism Awards Event

UKZN Delegation Attends Discovery Media Summit and Journalism Awards Event
Members of the UKZN team who attended the Discovery Media Summit in Johannesburg.

A group of UKZN Medical students were recently selected to attend the Discovery Health Journalism Media Summit and Awards function in Johannesburg.

The students, who were chosen based on the passion and leadership potential they have shown to transforming South Africa’s health system, are fourth-year student Ms Zuzile Nondumiso Mgenge, Medical Students Christian Fellowship Executive Member and Khayelisha Residence Fellowship Chairperson; third-year student Ms Nobuhle Makhanya, former Happy Valley Clinic Drugs Officer, current Peer Education: Women’s Forum Chairperson and Congella UKZN House Committee member; fourth-year student Ms Nondumiso Carol Mpakama, UKZN Howard/Medical School Sports Union and Sports Development Officer, UKZN Howard/Medical School Dance Club Kit Manager and Expressive Mindz 2017 Public Relations Officer; fourth-year student Ms Zimkhitha Ntozakhe, MSRC Community Development Officer and former Rural Development Club Treasurer; fourth-year student Mr Lindokuhle Ntshangase, MSRC Academic and Transformation Officer, South African Medical Students Association National Secretary and former MSRC Residence Liaison Officer; fourth-year student Mr Siphephelo Ngubo, MSRC Residence Liaison Officer and former Happy Valley Clinic Deputy President; fourth-year student Mr Lwamkelo Mkhize, King Edward Group A Internal Medicine Students Group Representative of and former MSCF Executive Sub-Committee member; fourth-year student Mr Lungelo Sanele Mambane, MSCF Public Relations Officer; and fourth-year student Mr Kapil Narain, South African Medical Students Association National Chairperson, UKZN Golden Key International Honour Society Central President, Amnesty International South Africa NRMSM group President, a CAPRISA research intern, Medsteth Creative Director and UKZN Physicians Society co-founder.

The team, whose trip was sponsored by the Discovery Foundation, were accompanied by the Dean of the School of Clinical Medicine, Professor Ncoza Dlova. The prestigious annual event champions thought leadership in health, healthcare developments and honours health journalists who have excelled in this field of reporting.

Discovery Health CEO, Dr Jonathan Broomberg, delivered an address which highlighted intrinsic aspects of public health and capacity building for doctors and specialists. This was followed by high-calibre presentations on mental health, exercise and technology in medicine.

Guests witnessed a scene from Hollywood as the Founder and Group Chief Executive of Discovery Limited, Mr Adrian Gore, entered the room - his face digitised on an LED screen that was hooked up to a robot controlled all the way from New York- which zealously greeted the crowd.

There was also a panel discussion involving Dlova; Dr Maurice Goodman, Discovery Chief Medical Officer and Trustee; as well as Frere Hospital CEO, Dr Rolene Wagner. The stimulating debate was on pertinent subjects involving women empowerment and mental health as well as the mechanisms by which public-private partnerships may prove to be beneficial to healthcare workers.

A networking opportunity allowed the UKZN team to interact with journalists, specialists, academics and fellow students from other medical schools as well as the South African Depression and Anxiety Group.

Delegates were also introduced to the Discovery Foundation Massachusetts General Hospital (MGH) Award 2018 winner, Dr Salome Maswime who is a UKZN alumnus.

The Discovery Health Journalism Awards were also announced during the event. The awards have over the past nine years recognised top health journalists for their visionary and hard-hitting impact.

‘I would firstly like to thank Discovery for the opportunity and Professor Dlova for nominating us for this brilliant experience,’ said Narain. ‘I particularly enjoyed the presentation on the importance of technology in medicine. Artificial intelligence is the future and I believe we need to engage with the subject as deeply as we do with physiology or anatomy. I was happy to observe top notch journalists being celebrated for they are the very individuals who are holding the industry of health accountable,’ he said.

Said Dlova, ‘I think it’s very important for us leaders to expose students to other learning platforms and create opportunities for new knowledge, information exchange and collaboration. Role modelling is very crucial for our youth and we should never underestimate the passive role it plays in inspiring each and every one of us,’ she said.

Words: Kapil Narain 

Photograph supplied


author : .
author email : .

The TokolosheOpens Durban International Film Festival

<em>The Tokoloshe</em>Opens Durban International Film Festival
A highlight from the opening night of the Durban International Film Festival as well as a scene from The Tokoloshe.

There was praise all round for the opening night of the 39th Durban International Film Festival (DIFF) which featured the screening of the highly anticipated South African debut thriller/horror feature, The Tokoloshe.

The film, which is produced by Dumi Gumbi and Cati Weinek of The Ergo Company, is directed by Jerome Pikwane, who is the co-writer, with novelist Richard Kunzmann. 

DIFF is hosted by the Centre for Creative Arts (CCA) within UKZN’s College of Humanities.

In The Tokoloshe - which stars Petronella Tshuma, Dawid Minnaar, Kwande Nkosi, Harriet Manamela and Yule Masiteng - a young woman, crippled by suppressed emotions, must find the courage to face an insatiable demon, wrought in her own childhood, when she tries to save the life of a girl-child abandoned in a run-down Johannesburg hospital.

‘Using the horror genre, I wanted to investigate how we suppress trauma and what happens when the trauma comes to the surface,’ said Pikwane. ‘In effect, the tokoloshe in South African mythology has become a foil for abuse that is ingrained in our society. The characters, their journey and relationships are the focus and not the beautiful shots or the CGI, although we have that too,’ said Pikwane. 

DIFF Festival Manager, Ms Chipo Zhou said the film is not what one would expect from its title, daring audiences to see beneath the surface. ‘It is a horror film, crafted so intricately, unveiling the menace that is our everyday burden as women in this country. But the film depicts the story of a survivor, not a victim. It is a chilling story, one that needs to be told now and is particularly relevant as it gives a voice to the voiceless,’ she said.

Speaking earlier at the Festival media launch, Mr Kishore Gobardan, acting Executive Director: Institutional Planning and Governance at UKZN, expressed pride for the festival saying, ‘UKZN has been at the forefront of DIFF since its inception and we will continue to support it.’

Mr Eric Apelgren, Head of International and Governance Relations at the eThekwini Municipality added, ‘We need to pull together as a city to support DIFF and invest in content generation and production. We should celebrate the diversity of film and its power to transform people and communities.’

Words: Melissa Mungroo 

Photographs supplied


author : .
author email : .

Health Sciences Challenges Staff and their Families to Get Fit

Health Sciences Challenges Staff and their Families to Get Fit
Getting down and dirty on the beach during UKZN’s College of Health Sciences’ morning of fitness challenges and games for its staff and their families.

UKZN’s College of Health Sciences hosted a morning of fitness challenges and games for its staff and their families in a bid to help them get fit and healthy.

The fun-filled event on the Durban Country Club beach got staff out of their cozy beds on a Saturday morning to enjoy fresh but chilly sea breezes in readiness for fun and games with loved ones and colleagues.

Participants soon discovered that beach games are not only fun, but a great way to exercise with the morning’s activities starting with a mini Olympics course followed by a popular giant sandcastle building competition at the water’s edge and a tug-of-war contest. Families competed against each other for the title of Most Fit, Most Creative and Strongest of the Day. Adult winners were presented with T-shirts and caps while children received stationery sets.

‘The event was an awesome initiative getting staff with their families to just hang out together,’ said Acting Academic Leader of Research in the School of Laboratory Medicine and Medical Sciences, Dr Brenda da Gama. ‘We all got to get down and get dirty as a team, irrespective of which specific School we were from, and have fun. My family and I had a good time,’ she said.

Student counsellor, Ms Suzanne Stokes, thoroughly enjoyed the event and was one of the first to arrive ready for the challenges. ‘It was a great idea,’ she said. ‘I had tons of fun and the morning gave me, as a relative newcomer, a chance to meet many other colleagues as I still feel I don’t know everyone. The fact that it was also for families was a bonus. Seeing colleagues in a different space with their loved ones made it really special,’ added Stokes.

Deputy Vice-Chancellor and Head of the College of Health Sciences, Professor Busisiwe Ncama, encouraged staff to relax at the event with their families but to also join in the fun to get fit. ‘These sort of activities not only encourage a healthy lifestyle but provide a social setting where we can connect as one united family,’ she said.

Words: MaryAnn Francis 


author : .
author email : .

Supply Chain Student Association in Community Outreach on Mandela Day

Supply Chain Student Association in Community Outreach on Mandela Day
Supply Chain Student Association with pupils from Zwelinjani Secondary School.

As part of their community outreach on Mandela Day 2018, the Supply Chain Student Association (SCSA) visited Zwelinjani Secondary School near Mariannhill, Durban, to advise pupils about the Supply Chain discipline, reminding them not to allow any obstacles to stand in the way of their education.

The students were accompanied by Supply Chain lecturer, Ms Nomalizo Dyili; Schools Liaison Officer, Mr Morena Tsotetsi; Mr Sibusiso Hlongwa; SRC member, Mr Sbonakaliso Mbanjwa; and representatives from Isibani Matric Upgrading institution.

The group collectively engaged the eager pupils on UKZN’s degree programmes, career opportunities and offered brochures, pamphlets and information booklets about study choices as well as CAO forms.

SCSA Chairperson, Ms Zolani Mbindwane, said conducting such school visits was a priority for her organisation as awareness needed to be created about Supply Chain as a career.

‘There is a lot of demand for Supply Chain professionals in the industry which offers a host of career opportunities which is why we want pupils to know about the value and benefits of pursuing this career option before they reach university so that they can plan for their future. We also wanted to share our experiences and realities about university so that learners are better prepared and to let them know that nothing is impossible if they really want to study further. It just takes hard work and dedication,’ said Mbindwane.

The School’s Deputy Principal, Mr Siyabonga Ndlovu, thanked the group for their efforts. ‘Our school is a no fee school which means that most of our pupils’ parents are either unemployed or living just above the poverty line. This means that a number of social ills are prevalent in this area and we need to ensure that the youth get all the positive reinforcement available so they know there is hope for the future. It is my sincere hope that some of our youngsters will benefit immensely from your efforts and we can all work towards changing the situation and helping them make better choices for their future,’ said Ndlovu.

Words: Thandiwe Jumo 

Photograph supplied

 


author : .
author email : .

Education Hosts Masakhane Youth Leadership Course

Education Hosts Masakhane Youth Leadership Course
Highlights from the 17th annual Masakhane Youth Leadership Course.

The School of Education, in partnership with Community Development Association (CDA), a student-run community outreach organisation, hosted the 17th annual Masakhane Youth Leadership Course (MYLC) for Grade 11 learners from predominantly disadvantaged schools in KwaZulu-Natal and Gauteng.

Participants enjoyed enriching activities and teaching from some of the University’s best academics during the week-long course. Topics included democratic participation, conflict management, managing and embracing diversity, transformative leadership, decolonisation, youth activism and entrepreneurship. 

‘The MYLC does not only train potential South African leaders for their leadership roles in schools, but also equips them for such positions in the future – a crucial approach given South Africa’s current youth leadership crisis,’ said School of Education Dean and Head, Professor Thabo Msibi.

Mr Vincent Dlala, a learner from Nkosibomvu Secondary School in Tongaat, was ecstatic to be a part of the course, saying he learned a great deal. ‘I have learned so much from everybody here and have also made some new friends. Attending the panels and hearing the speakers makes me feel like I can make a difference in my community,’ he said.

Another learner, Ms Nosipho Mtshali from JG Zuma High School in KwaMashu said, ‘The Leadership Course has motivated me to work harder and taught me how to be an effective leader in my school and my community. The issues discussed were relevant to us and I will go back and share them with others.’

CDA Foundation Chairperson, Mr James Ndlovu, thanked the sponsors for partnering with the organisation in ensuring the course was successful. ‘For the past 17 years, the vision of our founder, Professor Thabo Msibi, continues to inspire hope and impact thousands of young people in South Africa. CDA remains committed to shaping the country’s future through investing in potential leaders and this is all thanks to the generosity of our sponsors to whom we are eternally grateful,’ said Ndlovu.

Words: Melissa Mungroo 

Photographs supplied by CDA


author : .
author email : .