Architecture Students Win at Regional Corobrik Awards Event

Architecture Students Win at Regional Corobrik Awards Event
From left: Mr Thabo Cele, Mr Yousuf Vawda with his winning design and Architecture lecturer Mr Juan Solis.

Three Masters students in Architecture - Mr Yousuf Vawda, Mr Thabo Cele and Mr Joshua Montile - received prizes during the KwaZulu-Natal Corobrik awards ceremony.

Vawda won the top award and will go on to compete nationally against winners from seven other South African universities in May in Johannesburg.

Architecture lecturer Mr Juan Solis said 20 examiners - 10 external and 10 UKZN staff members – evaluated entries from 27 students over three days.

‘It was a great evening for students, parents, external examiners, professional architects, staff, and our Dean, Professor Ernest Khalema. They could all see the projects on display. Congratulations to our students,’ said Solis.

Vawda, who was surprised by his win, said: ‘I am very pleased to have won, considering the quality of some of the other students’ work.’

His entry comprised work from his internship during which time he concentrated primarily on residential projects as well as selected student projects from his undergraduate and masters studies.

Vawda’s winning project is based on his thesis titled: Exploring the Relationship Between Sacred Space and the Memory of the Dead, in Christianity, through Mnemonics: A Proposed Interment Complex for Durban.

The main concept for the design is based on the medieval term: “Memento Mori”, which means “remember your death”.

Cele, who won third prize, said : ‘It’s wonderful to have my work recognised in this way – it encourages me to work harder to maintain the standard and improve on it. My portfolio contains quite a variety of work: residential, communal, educational and health projects. For the next five years, I hope to do some great work, and improve each time.’

Words and photograph: Melissa Mungroo


author : .
author email : .

USolwazi wase-UKZN Ushicilele Incwadi Entsha

USolwazi wase-UKZN Ushicilele Incwadi Entsha
USolwazi Keyan Tomaselli (owokugcina kwesokudla) nababe neqhaza encwadini yakhe entsha: i-Making Sense of Research.Click here for the English version

I-Making Sense of Research (Van Schaik, 2018) yisihloko sencwadi entsha eshicilelwe uSolwazi wase-UKZN u-Keyan Tomaselli wasesizindeni i-Centre for Communication, Media and Society (CCMS) eSikoleni Sezifundo NgeNhlalosintu Elandelwayo.

Le ncwadi ethathe iminyaka emihlanu, iqukethe izahluko ezingama-32 ezihlanganiswe u-Tomaselli kanye namamojuli ayi-13 abhalwe yizifundiswa zasezikhungweni zaseNingizimu Afrika nezinye ezimbalwa zasemanyuvesi aphesheya. Kubabhali abangama-26, bangaphezulu kwabayi-15 asebeke basebenzisana ne-UKZN. 

Abasebenzi baseNyuvesi ababambe iqhaza bahlanganise uSolwazi Ruth Teer-Tomaselli, Solwazi Donal McCracken, Solwazi Paulus Zulu, Solwazi Franco Frescura, Dkt Eliza Govender no-Dkt Lauren Dyll.  Laba nabanye ababhali basebenzise amava abo nolwazi kwezokufunda ekulungiseleleni abafundi uma sebeyoqala emsebenzini.

Ekuqaleni, uTomaselli uchaza uthi: ‘Ngangifuna ukubhala incwadi ezokwenza ucwaningo luthokozise, luhambelane nesizukulwane samanje esisebenzisa ubuchwepheshe, futhi ezokwazi ukuzwelana nezimo ezithusayo ezibhekana nabafundi kwezokufunda. Akusiyona nje incwadi mayelana nokuthi “Ulwenza kanjani” ucwaningo kodwa ikhuluma nangokuthi "Lwenziwelwani”.' 

Izahluko eziningi zikhuluma ngokuhlukumezeka ngenkathi kubhaliswa, ukubhala iziphakamiso zocwaningo, ukubhekana nokuphelelwa umdlandla wokubhala, ziphinde zihlinzeke ngemihlahlandlela yokusebenzisana kubeluleki nabafundi.

Okuhlaba umxhwele ukuthi u-Tomaselli ukhuluma nangokulutha ngombhalo wezokufunda, ukuthi ungayibhala kanjani imbudane kodwa uluthe umhloli kanye nendlela okwenzeka ngayo nokuthi kungani kwenzeke lokhu.

Esinye isahluko sikhuluma ngamathuba omsebenzi kubafundi abaneziqe kwezesiNtu. Izibonelo zakhe zixubile futhi zithinta nemikhakha yefiziksi, khemistri, izifundo ngamasiko nezezindaba, ezamasiko abonakalayo, umlando, inqubonhle nezahluko ezimbalwa ngobuchwepheshe bezokuhlaziywa kokuqukethwe, phakathi kwezinye.

‘Ukushicilelwa kumajenali kuwudaba olubalulekile,’ kusho u-Tomaselli. ‘Ngakho ke kule ncwadi kukhona okufanele wonke umuntu, kuhlanganisa nososayensi bezekuphilayo nabezenhlalo futhi isebenzisa okwenzeka nsukuzonke uma kufundwa noma kusetshenzwa ngokwababhali. Izahluko namamojuli kuthuthukiswe ngesikhathi eside kusetshenziswana nabafundi nesikhungo esilawula ucwaningo.’

OwayeyiSekelashansela e-University of the Free State uSolwazi Jonathan Jansen uthe ngalo msebenzi ka-Tomaselli omakhasi angama-460: ‘Ayikho incwadi efana nalena esike yashicilelwa. Inamahlaya, ihlinzeka ngolwazi, futhi kwezinye izingxenye  ayihloniphi, le ncwadi ibhekiswe elungwini lesikole eliselisha elisazama ukuqondisisa ngezokufunda emhlabeni wezobuchwepheshe.’

USolwazi Jean Steyn weSikole Sezifundo NgeNhlalosintu Elandelwayo uthe: 'Izinhloko zeminyango, amadini kanye nabaphathi enyuvesi yonke kumele bayifunde le ncwadi. Bazobona ngokushesha izimo nezigameko ababhekana nazo nsukuzonke ekuqondisiseni ngesikhungo. Isisombululo sakho konke lokhu sitholakala encwadini kaSolwazi Tomaselli’.


author : .
author email : .

Geology Masters Candidate Wins Best Poster Award at Earth Sciences Gathering in Cape Town

Geology Masters Candidate Wins Best Poster Award at Earth Sciences Gathering in Cape Town
Mr Litshedzani Mutele.

Part-time Masters student Mr Litshedzani Mutele received the award for presenting the best poster at the 2018 Igneous and Metamorphic Studies Group (IMSG) meeting hosted by the Department of Earth Sciences of the University of the Western Cape.

Mutele, who works for the Council of Geoscience in Pretoria, presented a poster on the topic: Field and Petrographic Characteristics of the Lebowa Granite Suite (LGS), Western Bushveld Complex, South Africa: Insight into their Crystallisation and Magmatic Alteration.

This study is focused on the Western Bushveld Complex (WBC) granitoids, for which Mutele has compiled detailed field and petrographic information on various granitoids and related rocks forming the Ysterkop North Manto in the LGS.

The purpose of Mutele’s study is to provide basic information in order to understand the processes involved in the evolution of the granitic magma and formation of fluorine-iron-rare-earth element (F-Fe-REE) rich mineralisation.

Mutele received his Bachelor of Science degree with triple majors (Geology, Chemistry and Mathematics) and his honours degree in Geology from Rhodes University. His masters topic focuses on the crystallisation history of the granitoids of the LGS and its related polymetallic mineralisation processes in the south-western limb of the Bushveld Igneous Complex.

‘Granite related processes are complicated and captivating at the same time, hence I developed an interest to investigate and understand processes associated with granite emplacement and their subsequent crystallisation,’ said Mutele. ‘The Bushveld Igneous Complex is the ideal terrane to decipher such processes.’

Mutele said the study area was one of the mining areas for fluorite resources from the 1970s to late 1980s. Preliminary lithogeochemical and soil geochemical results show that the area also has potential for heavy rare earth elements mineralisation associated with fluorite mineralisation.

Mutele was drawn to the LGS by detailed geochemical studies he did to evaluate the polymetallic mineralisation potential, which led him to the idea that understanding processes of crystallisation and fluid generation history would be important in evaluating the potential of LGS because the area has previously received little attention.

He hopes his research will be useful in establishing or modifying exploration models for the polymetallic mineralisation in the study area. The results could also address ongoing debates on the emplacement, crystallisation and hydrothermal alteration of the LGS.

Mutele, who plans to continue to PhD level, says his masters work has been helpful in gaining experience in research and production of high quality scientific reports and publication as well as in evaluating the possibility of discovering new polymetallic mineralisation related to the LGS.

Mutele’s supervisor, Dr Saumitra Misra, congratulated him on the outstanding quality of his presentation.

Words: Christine Cuénod

Photograph supplied by Litshedzani Mutele


author : .
author email : .

INyuvesi Yase-Denver Yamukele Umfundi Wase-UKZN

INyuvesi Yase-Denver Yamukele Umfundi Wase-UKZN
Umfundisi Nhlakanipho Dlamini, egqoke isikibha sikaMandela, uthwetshulwe lapha ngosuku lwakhe lokuqala eNyuvesi yase-Denver lapha ubuka i-Brooklyn Bridge e-New York.

Click here for the English version

Umfundisi Nhlakanipho Dlamini, ongumfundi owenza unyaka wesithathu weziqu ze-Bachelor of Social Science lapho egxile kwezoMthetho kanye nezoMlando, ubengumfundi ovakashile eNyuvesi yase-Denver e-Colorado eMelika ngonyaka odlule.

Minyaka yonke abafundi base-UKZN bayakhethwa njengengxenye yohlelo lwehhovisi lwezindaba zabafundi bangaphandle elinohlelo lokwenza iNyuvesi ukuthi ibe eyomhlaba kanye nokunikeza abafundi ithuba lokuvakashela izikhungo zeMfundo Ephakeme zaphesheya.

UDlamini uwathokozele kakhulu amakilasi ase-Denver amancane - anesibalo sabafundi abangama-20  ikilasi ngalinye - kanye nobuchwepheshe bukanokusho eminyangweni yonke.

UDlamini uthi ukuthokozele kakhulu ukuba umfundi kulesi sikhungo futhi ukuthokozele nokufunda ngendlela yokuphila yamaMelikana kanye nendlela ababheka ngayo ezokufunda.

Okumhlabe umxhwele kube ukusebenza e-Casa de Paz e-Denver – okuyinhlangano ezimele elekelela abakuleliyalizwe ngokungekho emthethweni abasuke sebekhululiwe emva kokuboshwa.

‘Isikhathi engisichithe nale nhlangano singenelise kakhulu,’ kusho uDlamini. ‘Ukulalela izindaba zabantu bako-Mexico, eSouth America nase-Afrika ababalekele ukuhlukunyezwa, izimpi nendlala bagcine ngokuboshwa emngceleni waseMelika, abanye iminyaka efinyelela kwemihlanu, lokhu angisoze ngakukhohlwa,’ usho kanje.

Kumethusile ukubona ukuthi abantu baseMelika babahlonipha kangakanani abaseNingizimu Afrika, kodwa ukhathazekile ngokubi okubikwa abezindaba okuthunaza iNingizimu Afrika. ‘Ngimangazwe nayisiko lobunyoninco eliseMelika – ulithola kuzo zonke izinhlaka zomphakathi.'

UDlamini uthe ukungalingani kwe-dollar nerandi kubangele ukuthi yonke into ibize kakhulu, kanti nokushiyana kwezikhathi kubangele ukuthi azizwe eqhelile kubangani nomndeni wakhe.

Okube kukhulu ohambeni lwakhe kube uhambo lwase-New York!

UDlamini (35) ushadelwe uVuyiseka, futhi banabantwana ababili, oZoe no-Samuel.

OnguMxumanisi Wezokuvakasha Kwabafundi uNkz Preshantha Reddy uthe lolu hlelo luyimpumelelo kakhulu ngokunika abafundi base-UKZN ithuba lokufunda bebe bebona umhlaba. ‘Abafundi futhi bathola imvume yezifundo zabo ngaphambi kokuthi bahambe, ngakho abalahlekelwa isimesta ngoba izifundo abazifundile ziyabalwa uma sebebuya phesheya. Kuyithuba elihle ukuzithola wenza lokhu usengumfundi,’ kusho uReddy.

‘Kunokuningi okuzuzayo ngokuba kulolu hlelo njengokuhlala kwelinye izwe kuya ekuphileni impilo ehlukile kanye nolimi oluhlukile.’

Abafundi abayisishiyagalombili bahambele eMelika, Canada, Korea nase-Sweden ngonyaka wezi-2017.

Amagama ngu-Raylene Captain-Hasthibeer


author : .
author email : .

Durban High School Boys Win UKZN Mathematics and Physics Awards

Durban High School Boys Win UKZN Mathematics and Physics Awards
With some of their awards are Mr Neeven Naidoo (left) and Mr Mahil Dessai.

Durban High School (DHS) pupils Mr Neeven Naidoo and Mr Mahil Dessai have won Mathematics and Physics awards from UKZN’s College of Agriculture, Engineering and Science.

The awards are presented annually to pupils at KwaZulu-Natal schools who achieve outstanding results in Mathematics and Physics in Grade 11.

Dessai was placed first in his grade and Naidoo second with both youngsters also winning several merit certificates at the DHS awards ceremony.

Dessai received Certificates of Merit for Engineering, Graphics and Design, Life Orientation, and Life Sciences; the PricewaterhouseCoopers Award for Mathematics, and the UKZN Outstanding Achievement Award for Mathematics and Physical Sciences.

Naidoo received Certificates of Merit for Afrikaans First Additional Language and Physical Science as well as the UKZN Outstanding Achievement Award for Mathematics and Physical Sciences.

Guest speaker at the ceremony was DHS old boy and successful Film Producer Mr Colwyn Thomas, who highlighted the need for perseverance and hard work in order to achieve success.

Words: Prashina Budree 

Photograph: Kyro Brower


author : .
author email : .

School of Accounting Economics and Finance Hosts Orientation for its Accounting Postgraduate Students

School of Accounting Economics and Finance Hosts Orientation for its Accounting Postgraduate Students
Highlights from the Accounting Postgraduate Orientation 2018.

“Find out what it takes to be successful in your final year”, was the offer made by the School of Accounting, Economics and Finance (SAEF) at its annual Accounting Postgraduate Orientation on the Westville and Pietermaritzburg campuses.

The orientation day, organised by the SAEF and sponsored by the Auditor General South Africa (AGSA), and which attracted more than 300 students, aimed to advise postgraduate candidates in the Accounting discipline on how to approach the final year of their studies and ultimately become chartered accountants.

Participants were addressed on smart learning, time management, approaching postgraduate tutorials and student support services.

In his welcome address, Dean and Head of the School Professor Mabutho Sibanda emphasised the importance of ethics and hard work. He also encouraged and commended students for taking the bold step of being part of an elite group pursuing a Postgraduate Diploma in Accounting (PGDA) and a BCom Honours degree in Accountancy.

‘The School has about 700 postgraduate students within the PhD, masters, honours and diploma programmes. South Africa needs more chartered accountants (CA) who uphold the ethics and integrity required in the accounting profession,’ he said.

‘Apply your mind’, was the maxim suggested to students by the Regional Executive of the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), Mr Naeem Asvat, who reminded the young hopefuls that their most powerful weapon was their ability to think critically.

‘The point I am trying to make is that you are at a stage now where you are capable, thinking individuals. Applying your mind is going to get you through life, whatever challenges you face. Find solutions by using your mind to your best advantage and don’t look for shortcuts – they often don’t work in life and they definitely won’t work for your PGDA,’ said Asvat.

SAEF alumnus Mr Dumisani Nxumalo of Deloitte and Mr Thabiso Mtshali of UKZN gave inspirational presentations on how they overcame social and academic challenges in their postgraduate journey.

AGSA’s KwaZulu-Natal Senior Manager Mr Hlanganani Makhanyela and trainee auditor Ms Cleona Rajpal spoke about working at the Office of the Auditor General, providing background on the objectives, vision and structure of the organisation.

PGDA student Mr Andile Mnguni shared his views on how the Postgraduate Diploma will be beneficial when the time comes for him to complete his articles, allowing him to realise his dream of becoming a chartered accountant.

Speaking on the importance of the qualification, programme co-ordinator Mr Harold Galt said ‘Both the PGDA and honours degree can be obtained with or without the Certificate in the Theory of Accounting (CTA), although certain rules apply. The CTA is, however, critical as it is required in order to write the South African Institute’s (SAICA) Initial Test of Competence, which leads to the CA (SA) designation. In other words, for those students who wish to qualify as a chartered accountant in South Africa, such a programme of study is imperative towards their ultimate goal’.

Words: Sibonelo Shinga


author : .
author email : .

Student Dynamics Excels at KZN Young Achievers Awards

Student Dynamics Excels at KZN Young Achievers Awards
UKZN Student Dynamics members, proud winners of the KZN Young Achiever’s award.

Student Dynamics (SD), a non-profit organisation (NPO), involving UKZN students, excelled at the recent 7th annual KwaZulu-Natal Young Achievers Awards which recognise young people in the province who go the extra mile to make a difference in their communities and change lives by their actions.

Student Dynamics, which won the Leadership Award, is an independent non-profit organisation established in 2005 to provide historically disadvantaged communities with information regarding access to tertiary education, funding and accommodation.

The organisation was started by a group of UKZN students who realised the majority of students from disadvantaged areas in KwaZulu-Natal were not able to gain entry into institutions of higher learning because they were unaware of entry requirements and were not informed about potential funders.

Student Dynamics took on the responsibility to provide the necessary information to as many students as possible and also to motivate and inspire them.

‘I would like to thank all SD members on the Medical School, Howard College, and Westville campuses for their involvement. Without their hard work, selflessness and commitment none of this would have been possible,’ said SD Managing Director, Mr Khayelihle Zondi.

Student Dynamics has transformed from a club to a formidable NPO in KwaZulu-Natal addressing social problems, through programmes such as Paducation - the distribution of sanitary towels at schools.

The organisation was recognised by the Save the Children NGO for its two-year mentorship programme in KwaZulu-Natal country areas including Kokstad, Ingwavuma, Hlabisa and Mtubatuba.

 Words: UKZNdabaonline


author : .
author email : .

UKZN Academic Addresses Local Governance Forum in Malta

UKZN Academic Addresses Local Governance Forum in Malta
Professor Purshottama Reddy with Mrs Helen Clarke, Administrator of the UNDP, CLGF Patron and former Prime Minister of New Zealand.

Professor Purshottama S Reddy of the School of Management, IT and Governance addressed the 2017 annual Commonwealth Local Governance Forum (CLGF) Conference and Research Colloquium in Valletta, Malta.

The Conference, titled: Fit for the Future: Resources and Capacity for Effective Local Government, was hosted by the Government of Malta.

Reddy’s paper – which he co-authored with the Chief Financial Officer of the eThekwini Municipality in Durban, Dr Krish Kumar - was titled: Metropolitan Revenue Management: a Review of the South African Experience. He also chaired a session at the Research Colloquium under the heading: Local Government Capacity – Development.

The paper highlighted the policy and legislative aspects governing revenue management; key components of a revenue management system, underlying critical issues and what needs to be done to ensure greater efficiency, effectiveness and enhancement of the system.

Reddy said a critical aspect of effective municipal revenue management was a computerised billing system that evolved with automated technologies. ‘Credit control, if well managed, has considerable benefits for the billing system, while meter reading is a vital link in metered services and has to be properly planned and co-ordinated. Relevant data should be extracted on individual properties, for the compilation of the valuation roll, on which rateable value is calculated.’

The Conference, attended by about 400 delegates from 40 different Commonwealth countries and international development organisations, adopted the Valletta Outcomes (2017), namely delivering sustainable development through fiscal decentralisation and local revenue mobilisation; local governments working smarter to be more efficient and effective; stronger local economies as a basis for local economic development and identifying innovations in finance to support sustainable development.

Reddy serves on the International Research Advisory Group of the CLGF which has its headquarters in London. 

Words: UKZNdabaonline


author : .
author email : .

Classics Department Honours Top-Performing Students

Classics Department Honours Top-Performing Students
With visiting academic Professor Victor Castellani (centre) are Classics Department prize winners (from left) Ms Theshira Pather, Ms Saaliha Bassa, Ms Kajil Kara and Ms Nadia Inarmal.

The Classics Department in the School of Religion, Philosophy and Classics (SRPC) recently held its awards ceremony in which top performing students were recognised for academic excellence.

Ms Theshira Pather was awarded the Whiteley prize for the top language (Ancient Greek) student going from first year into second year. She also received six merit certificates and two Dean’s Commendations.

Pather says she chose to study Classics because it was a great area of interest for her during her childhood.  She now plans to study hard and achieve good grades which she believes will open up a host of opportunities for her.

‘Relaxation, time for yourself and time with your friends are necessary. Achieving the right balance between work and fun is hard, but once you achieve it, studying at university and getting your degree become much more enjoyable,’ said Pather.

Ms Nam Hee Ro received a certificate of Merit for Classical Civilisations: Ancient Egypt. ‘I took Ancient Egypt as an elective and enjoyed it thoroughly so I decided to add Classics as a third major. Getting this award means a great deal to me as I am passionate about the Classics.’

Ms Saaliha Bassa received two certificates of merit for her honours modules. ‘Receiving these merits just goes to show that if you work hard you will be rewarded,’ she said.

Bassa took Classics as an elective in her undergraduate years. ‘I was studying psychology but the Classics completely captivated me and I became obsessed with the ancient world and how they lived and worked. Now five years down the line, I’m still fascinated by it and I don’t see an end in sight.’

Bassa thinks the Classics Awards Ceremony is a ‘brilliant idea! It motivates students to work hard so that they too can be commended and be a part of the celebration.’

She advised other students ‘to work hard as it always pays off. Never give up on your dreams.’

Words and photograph: Melissa Mungroo


author : .
author email : .

Training Workshop on Demand-Led Plant Breeding

Training Workshop on Demand-Led Plant Breeding
Participants and ACCI staff at the Demand-Led Plant Breeding Workshop.

A two-day workshop hosted in Pietermaritzburg by the African Centre for Crop Improvement (ACCI) on the topic of demand-led plant breeding attracted ACCI alumni from across Africa as well as current postgraduate students.

The project the workshop is part of is supported by more than 15 African partners including universities, research institutes and agriculture boards. International partners include the Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, the Australian International Food Security Research Centre, the Crawford Fund and the University of Queensland.

The larger project of demand-led crop variety design for emerging markets in Africa is intended to enable African plant breeders to create more high performing varieties that are customer focused and adopted by smallholder farmers, so farmers can better participate in their local and regional markets.

The specific objectives of the workshop were to introduce the concepts of demand-led breeding, and identify ways in which such breeding approaches can be implemented within on-going crop-improvement programmes. Another key objective was to discuss how to establish partnerships among plant breeders, farmers, the agri-industry, government regulatory bodies and policy entities, and other important stakeholders and value chain participants within crop value chains in Africa.

During the workshop, presentations and discussion took place around several training module units, including principles of demand-led plant variety design, setting breeding goals, understanding clients’ needs, new variety design and product profiling, variety development strategy and stage plans, monitoring, evaluation and learning, and making the business case for investment in new variety development.

Overarching objectives of meeting demand in plant breeding include the enhancement of education that will strengthen postgraduate and professional development on demand-led variety design, using best practices from public and private sectors in Africa and internationally.

A group of pan-African educators have developed this training module in partnership with private and public sector experts. The education module development began with an African educators’ workshop in Nairobi in 2014 where the education programme design began and the first beta test of the training module with breeders started in October 2015.

The resultant seven training module units, discussed at the ACCI workshop, are included in a textbook published in 2017 titled: The Business of Plant breeding: Market-Led Approaches to New Variety Design in Africa, edited by Dr Gabrielle J. Persley and Dr Vivienne M. Anthony. The ACCI’s Professor Hussein Shimelis contributed Chapter 4 of the book: New Variety Design and Product Profiling.

Demand-led crop variety design for emerging markets in Africa also requires enabling breeders to have access to and the ability to implement state-of-the art knowledge, methodologies and tools to develop more high performing varieties that meet customer requirements and market demand. Education and plant variety design then feed into policy by providing evidence to support policy development and investments in plant breeding to meet emerging market demands.

The ACCI is also hosting the training workshop for selected members of the Zimbabwe Plant Breeders Association from 19 to 22 February.

Words: Christine Cuénod

Photograph: Alistair Nixon


author : .
author email : .

Songs of Love at UKZN Jazz Centre this Valentine’s Day

Songs of Love at UKZN Jazz Centre this Valentine’s Day
Jazz lecturer Mrs Debbie Mari (left) will perform with School of Arts music students (right) for an evening of love and celebration through music on Valentine’s Day.

The Centre for Jazz and Popular Music presents Songs of Love this Valentine’s Day (Wednesday, 14 February) featuring students from the School of Arts in a concert filled with songs to remind everyone that the world needs a lot more love!

Performers are Wandithanda Makandula, Nduduso Khulwayo, Nombuso Ratsha, Nosihe Zulu, Nomfundo Cele, Sanele Khubisa, Andiswa Maduna, Nomthandazo Madiya and Siphelele Mthiyane.

Also on stage is Durban vocalist and UKZN Jazz lecturer Debbie Mari.

Said Mari: ‘Mary J Blige, Ricky-Lee, Bob Marley, the Beatles and many others sang about the need for love – not just romantic love but to love ourselves, our family, our friends, our animals and our environment. If we take a few moments each day to practice gratitude and to celebrate love in all its forms, we have the power to spread positivity and there’s no better way to do this than with a meaningful song!’    

In the repertoire are love songs, celebratory songs, jazz treatments of much-loved pop songs and a few South African favourites.

Accompanying the students are Tazlo Jacobs, Sihle Mkhize and Obekeng Thamage (piano), Freeman Gumede (bass), Lesedi Tlholoe (drums), Moghethisi Nkotsi (trombone) and Sinalo Zulu (trumpet).

The Centre for Jazz and Popular Music (CJPM) is on Level 2, Shepstone Building on the UKZN Howard College campus. Entrance is R80 reducing to R50 for pensioners and R25 for students with a student card.

Doors open at 5.30pm and the performance starts at 6pm.

For more information contact Thulile Zama via email: Zamat1@ukzn.ac.za or phone: 031 260 3385

Words: Melissa Mungroo


author : .
author email : .