23 April 2020
Volume: 8
Issue: 12
UMnu Nicholas Rono noNKs Latifa Bashar Hamed Abdalla e-University of Tlemcen e-Algeria.

Abafundi Ababili Base-UKZN Balindele Ukudlula kwe-COVID-19 e-Algeria

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza izifundo ze-PhD uMnu u-Nicholas Rono nomfundi we-MSc uNKs uLatifa Bashar Hamed Abdalla, akade befunda e-Algeria ngenkathi kubheduka i-COVID-19, bakhethe ukuthi basale sebelinda ngakhona.

Abadlali beqembu likanobhutshuzwayo, iLesotho Eagles.

Iqembu Likanobhutshuzwayo Leseka Impi Yokulwa ne-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Abafundi bezemfundo abadlalela iqembu likanobhutshuzwayo lasekhempasini i-Edgewood, iLesotho Eagles, balwa nokusabalala kwe-coronavirus ngokusiza abantu base-UKZN ngomyalezo wokubeseka nokubakhuthaza.

USolwazi Suna Kassier edingida ukuxhumana phakathi kwe-COVID-19 nokukhuluphala, eluleka ngokuthi abantu bangakugwema kanjani ukukhuluphala.

Ukuxhumana Phakathi kwe-COVID-19 Nokukhuluphala

BY: .

Click here for English version

USolwazi u-Suna Kassier woMkhakha we-Dietetics and Human Nutrition e-UKZN uchaze indima edlalwa ukukhuluphala kubhubhane i-COVID-19, weluleka abantu abasemgonqweni ukuthi bangadangali, bagade nengozi yokukhuluphala.

UDkt u-Thea van der Westhuizen noMnu u-Wise Sambo.

Ingabe Izikhungo Zemfundo Ephakeme Zezwe Zikulungele Ukufundisa Ezamabhizinisi Ngobuchwepheshe?

BY: .

Click here for English version

I-COVID-19 iletha inselelo emkhakheni wezemfundo ephakeme ngokwezinga elingafaniswa nokuqhamuka nendlela yokufundisa ehambisana nobuchwepheshe.