Humanities Academic Translates Golden Melodies from Hindi Cinema into IsiZulu

Humanities Academic Translates Golden Melodies from Hindi Cinema into IsiZulu
Dr Gugulethu Mazibuko is congratulated by the Consulate General of India, Mr Anish Raja, for her book: Imizwilili.Click here for isiZulu version

Senior lecturer in the School of Arts (African Languages), Dr Gugulethu Mazibuko, has launched her new book Imizwilili (Golden Melodies) that features 20 popular Hindi film songs translated into isiZulu.

‘Bollywood music is a firm favourite on the global platform. The motivation for translating these movie songs into isiZulu was to build and cross cultural bridges,’ said Mazibuko. The Indian Consulate General in Durban, the Swami Vivekananda Cultural Centre and the Hindi Shiksha Sangh (SA) approached her to contribute to this joint project.

‘In a province where isiZulu is the most widely spoken language, it is important to share Indian culture and values through music. This project is important in nation building and social cohesion by bringing communities together through music and films,’ added Mazibuko. ‘Literature and other art forms transcend all barriers and create a universal language. This book aims to act as a bridge between cultures and enhance appreciation of the Hindi language as well as the rich culture of India,’ she said.

The selection of songs covers a wide range of themes such as love, loss, family bonds, survival, faith, triumph and appreciation of nature.

Mazibuko said that translating the songs was fascinating, especially as an isiZulu speaker. ‘I had to make sure that Indian culture is not lost in translation. This exercise enhanced my translation skills and I am grateful for the opportunity. As a heritage and culture scholar, it inspired me to conduct comparative analysis of Hindu and Zulu culture through songs.’

The book is available free of charge from the Indian Consulate in Durban.

Words: Melissa Mungroo

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

UKZN Scholarship Yields More Results

UKZN Scholarship Yields More Results
Dr Manqoba Zungu, TEEAS graduate and lecturer at the School of Life Sciences.

Dr Manqoba Zungu is the fifth Talent Excellence and Equity Acceleration Scholarship (TEEAS) recipient to be appointed as a lecturer at UKZN and the second recipient of this scholarship to become a lecturer in the School of Life Sciences.

Zungu, who holds a PhD in Biological Sciences, said that he aspired to become a lecturer in order to ‘give back to the Institution that has helped me to grow by playing a role in training and developing future professionals in my field.’

Over the years, Zungu has received various awards at the Durban Research Action Partnership Annual Symposium, including Best Poster Presentation in 2016; Best Oral Presentation (Runner-Up) in 2017, and Best Oral Presentation in 2018.

He is currently engaged in multidisciplinary research on the links between biodiversity, ecosystem services and human well-being in urban green spaces, using eThekwini Municipality as a case study.

His love of nature started at a young age and he has fond childhood memories of walking with his brothers through the bushes in search of wild fruit and beehives or hunting game. ‘Growing up the rural area of Swayimane (near Pietermaritzburg), I have always been captivated by nature and this has deepened over the years, so it’s only natural that I would choose to study Environmental Sciences.’

Zungu thanked the TEEAS community for enabling him to achieve his dream of becoming a lecturer: ‘This scholarship has given me guidance and training through its mentorship programme, allowing for a smooth transition to the world of academia.’

He also thanked UKZN for funding him through this initiative, as well as his family and friends for supporting him through the years. ‘I would like to encourage other students, especially those intending to pursue a career in academia, to apply for TEEAS and other initiatives like it in order to grow both personally and professionally,’ he said.

Director: Human Resources Development at UKZN, Mrs Busisiwe Ramabodu said: ‘It is very exciting to see TEEAS graduates transitioning into lectureship; with Dr Zungu being the fifth candidate to achieve this out of 39 candidates. We are eager to see the remaining 34 achieve the same and contribute to the transformation of the academic pipeline. Through a partnership between Human Resources, the School of Life Sciences and the Dean and Head of School, Dr Zungu received the necessary support. We at HR congratulate him and wish him well’.

Words: Hlengiwe Khwela

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Kuhlonishwe Umfundi wase-UKZN noMsebenzi ngoMklomelo we-ACCESS Ngokubaneqhaza Ekongeni Umhlaba

Kuhlonishwe Umfundi wase-UKZN noMsebenzi ngoMklomelo we-ACCESS Ngokubaneqhaza Ekongeni Umhlaba
UNks Weliswa Kunene noMnu S’khumbuzo Radebe nendondo: i-Dumisani Ndaba Award.Click here for English version

UMfundi wase-UKZN, uNks Weliswa Kunene, noMsebenzi eNyuvesi, uMnu S’khumbuzo Radebe, baklonyeliswe ngendondo iDumisani Ndaba Award (i-DNA) yi-Alliance for Collaboration in Climate and Earth Systems Science (i-ACCESS) ngegalelo labo ohlelweni lokonga umhlaba i-Habitable Planet Programme (i-HPW).

UKunene usanda kuqeda i-Bachelor of Medical Science Honours in Medical Microbiology, kanti uRadebe uyi-laboratory technician e-Microscopy and Microanalysis Unit (i-MMU) e-UKZN.

I-ACCESS, eyisikhungo esixhaswe yi-Department of Science and Innovation, i-National Research Foundation nezinye, igqugquzela imfundo kwi-Earth Systems Science eNingizimu ne-Afrika, ibeka eqhulwini imfundo yososayensi abasafufusa kulo mkhakha nge-HPW, iba nemicimbi yaminyaka yonke yokukhulisa ngolwazi labo abakhethiwe, ibe nezinhlelo ngamaholidi, imihlangano yokucobelelana ngolwazi, uhlelo lwezikole, uhlelo enkundleni yezokuxhumana nezinhlelo ezehlukene zokuqeqesha abaholi.

I-DNA ihlonipha isakhamuzi saseMgungundlovu nomfundi wakudala wase-UKZN uMnu Dumisani Ndaba, owaqala ukubamba iqhaza ohlelweni i-ACCESS esasengumfundi wagcina esenguthisha eNyuvesi, nowashona kabuhlungu ngoZibandlela wangowezi-2016. Lo mklomelo utholwa yi-“Planeteer”, okungumuntu owake waba sezinhlelweni ze-ACCESS isikhathi eside, waba negalelo elibonakalayo.

URadebe waqala ohlelweni ngonyaka wezi-2015, kwathi uKunene yena ngowezi-2017.

URadebe nabangani bakhe basungula i-HPW encane yezingane zesikole ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal ngowezi-2016 ukugqugquzela uthando lwesayensi entsheni isencane. Wayeyinxusa le-HPW Ongoye ngenkathi efunda khona, wajoyinisa abafundi abaningi wagcina esefundele ukufundisa eze-HPW, wafundisa ezigcawini zokucobelelana ngolwazi eziningi. URadebe wayengusihlalo weKwaZulu-Natal Habitable Planet Student Organisation kusukela ngowezi-2017 kuya kowezi-2019, waqhubeka nohlelo lwezikole kanti uma esefike ophikweni oluse-Westville lwase-UKZN waba yilungu lekomiti elihlela i-HPW e-UKZN, labuye lahlela i-HPW encane ngowezi -2019 ophikweni oluseMgungundlovu. Benozakwabo bazohlela uhlelo lwezikole lwe-HPW encane e-UKZN kulo nyaka.

Ngemva kokuqeda iziqu i-BSc in Micriobiology and Biochemistry, uKunene wafundela ukufundisa i-HPW, waba umholi wabafundi emihlanganweni yokucobelelana ngolwazi emithathu, omunye wawuseLupane State University eZimbabwe. Wayesethimbeni elalihlele umhlangano wokucobelelana ngolwazi wama-29 i-ACCESS HPW e-University of Johannesburg ngonyaka odlule kanti useke waklonyeliswa kaningi emihlanganweni yokucobelelana ngolwazi we-ACCESS, eklonyeliswa ngeminyezane. Kulo nyaka uzobamba iqhaza ohlelweni lokufukula izikole.

Ngenxa yamagalelo abo, uRadebe noKunene bafakwe ohlwini lwe-DNA, bagcina bethole imiklomelo.

‘Ngiyazibongela ukuthola umklomelo we-DNA yango-2020,’ kusho uRadebe. ‘Ngiyazama ukunikela ngesikhathi ukwenza izwe lethu ngcono ngesayensi.’

‘Ngizizwa ngibusisekile, ngiyabonga ukuthola umklomelo ohlonishwayo we-DNA,’ kusho uKunene. ‘Ngibonga ithuba lokuba kwi-ACCESS nelokuthi ngikwazi ukumela isifundazwe sami nenyuvesi.’

URadebe ufisa ukuqhubeka afunde, abhale amaphepha ocwaningo kwisayensi yamanzi olwandle nokuthi abe neqhaza ezindleleni zesayensi yomhlaba. Uthe lo mklomelo uyamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokufukula isizukulwane esisha, aqhubeke nocwaningo aluthandayo.

UKunene uhlela ukwenza iMastazi ngalo nyaka kanti uthanda umkhakha wezempilo yomphakathi. Uthi ukuba kwi-ACCESS nokuhlonishwa ngalo mklomelo kuvuselele intshisekelo yakhe yokuthanda ukunikela emphakathini nothando lwakhe olujulile lwesayensi. Wengeze ngelithi lolu hlelo lumkhuthaze ukuthi aqhube izifundo zakhe, wagqugquzela abanye ukuthi benze kanjalo. Ufisa ukusebenzisa ulwazi lwakhe ukuphendlela ososayensi besifazane abancane indlela. 

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

UKZN’s Thuthuka Bursary Fund Programme Welcomes Future CAs

UKZN’s Thuthuka Bursary Fund Programme Welcomes Future CAs
Thuthuka Bursary Fund 2020 recipients and UKZN Programme Manager, Ms Hlengiwe Ndlela, during Orientation Week.

UKZN’s School of Accounting, Economics and Finance (SAEF) has welcomed 25 new Thuthuka Bursary Fund (TBF) recipients to its Accounting programme.

With the existing 15 recipients who are now in their second-year, a total of 40 students are part of the programme.

The TBF is a transformation initiative that aims to encourage previously disadvantaged African pupils to pursue a career in Chartered Accountancy.

The students attended an orientation programme in the last week of January where they received practical tips on “how to survive” and achieve success during their academic career, participated in team building activities and heard success stories from African Chartered Accountants (CAs) who faced challenges in their studies and careers.

The programme is an intensive one, with activities throughout each semester and workshops outside of lecture times, including but not limited to team building, motivational talks from CA(SA)s and trainees, business writing skills, financial literacy, emotional intelligence and stress management.

First-year student and bursary recipient, Ms Snenhlanhla Myeni said, ‘Orientation week was an eye-opening experience. I really enjoyed the presentations from experienced CAs, especially the female ones because it shows that we as women can do as much as men can and more. I am expecting a very busy year. The transition from high school to ‘varsity is not going to be easy but eventually we’ll settle in.’

Accounting lecturer and UKZN Bursary Fund Programme Manager, Ms Hlengiwe Ndlela said, ‘It is a great privilege to have support from staff members in the College, Department of Student Housing (DOSH) and academics who help to ensure that the programme runs as smoothly as possible. Our new students have been allocated families (a mentorship structure) and we can’t wait to see them grow.’

‘We seek to nurture not only the recipients of the programme but the mentors that support us, so as ukusiThuthukisa sonke, (to improve us all)’added Ndlela.

Words: Lungile Ngubelanga

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

UKZN Architecture Drawings and Work Feature in The Berea Style

UKZN Architecture Drawings and Work Feature in <em>The Berea Style</em>
Professor Brian Kearney and Ms Michele Jacobs with some of the drawings and work from the UKZN Architecture archives that feature in The Berea Style publication.

Curator of the UKZN Architecture library archives, Ms Michele Jacobs, and Emeritus Professor in the Architecture Discipline, Brian Kearney, recently exhibited prints of original and measured drawings of a vast array of KwaZulu-Natal buildings done by UKZN students and other architects.

The exhibition: Drawing from the Past, was held at the KwaZulu-Natal Institute for Architecture (KZNIA) in Glenwood. It was organised by the Durban Heritage Trust to showcase important buildings in Durban.

The Trust is also responsible for encouraging and sponsoring publications about historic architecture.

Jacobs, Kearney and Mr Rodney Harber, edited one such publication, titled Measured drawings of Natal buildings by students of the Natal School of Architecture.

‘This publication puts together for the first time the fine measured drawings of local buildings by three decades of Architectural students from the Natal School of Architecture and brings together exciting images of a unique Natal building legacy,’ said Jacobs. ‘It provides a basis for discussion on the social and physical ways in which such buildings developed and were used. It is also a vital record of buildings of historical value to researchers and historians.’

Jacobs and Kearney edited another publication titled, The Street Wilson Drawing Collection which is probably the most important set of architectural drawings of the period in South Africa.

‘This publication includes about 700 drawings of houses, villas and cottages; churches and institutions; hotels and bars; shops and offices and industrial buildings,’ said Kearney. ‘These represent the work of William Street Wilson and his partners in South Africa between 1889 and 1928 as well as that of Phillip Dudgeon and the earlier houses of Street Wilson in Bedford Park, London. The consistent hallmarks of these works were gables, verandas, and arts and crafts ideas strongly influenced by English vernacular architecture.’

Their latest publication The Berea Style - The architecture of William Murray-Jones and Arthur Ritchie MacKinlay is made up of drawings, primarily housed in the Technical Reference Library of the Barrie Biermann Architecture Library at UKZN. Some were copied in 1984 from the archive of the Durban City Architects.

Copies of these publications can be purchased from Brian Kearney via rebt@telkomsa.net or Michele Jacobs jacobsm1@ukzn.ac.za.

Words and photograph: Melissa Mungroo


author : .
author email : .

Humanities Hosts Dube Memorial Lecture

Humanities Hosts Dube Memorial Lecture
From left: Professor Itumeleng Mosala, Ms Thandi Ngcobo, Professor Nana Poku, Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka, Professor Nhlanhla Mkhize, Dr Phumelele Zakwe, Professor Ernest Khalema and Mr Zenzele Dube (grandson of JL Dube).

In partnership with the John Langalibalele Dube Institute, the College of Humanities hosted the annual JL Dube Memorial Lecture at the UNITE building on the Howard College campus.

Executive Director of UN Women and former Deputy President of South Africa, Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka, delivered the lecture.

UKZN Vice-Chancellor and Principal, Professor Nana Poku noted that the JL Dube Memorial Lecture has become an annual highlight on UKZN’s calendar. ‘Dr Dube was passionate about the injustices of the land issue, a subject our Institution has taken up, providing platforms for strategic discussions and debates to determine the high road towards finding solutions to this most pressing of modern issues in our country,’ he said. ‘Here at UKZN, we are proud of our ethos and of our achievements in furthering gender equality. Dr Dube’s example is a call not to membership, but to leadership — and this nation’s universities have a leading role in that, one that we accept wholeheartedly.’

Deputy Vice-Chancellor and Head of the College of Humanities Professor Nhlanhla Mkhize said that a Memorandum of Understanding (MOU) has been signed between the John Langalibalele Dube Institute and UKZN which will see postdoctoral students undertaking research on the land issue. ‘We are looking forward to taking this partnership further in terms of political and educational freedom. Without land, we have nowhere to stand. Landlessness equals death,’ he said.

Speaking on behalf of the Institute, Professor Itumeleng Mosala remarked, ‘We are grateful for this partnership with UKZN because from it will emerge research on the issue of land that could lead to restoration of the dignity of our people by giving them their land back. Unless you repossess land, you cannot deal with the issue.’

Mlambo-Ngcuka noted that both gender equality and climate change are global issues that call for local solutions. ‘Gender-based violence is a battle that men, especially, have to win. They have to take the lead as a perpetrator constituency, in our homes, on our campuses and in public spaces. Women cannot shoulder this fight alone,’ she said.

Mlambo-Ngcuka strongly believes that, ‘this is the generation with a fighting chance to end inequality and gender discrimination. We are the last generation to save the planet.’

She noted that South Africa is working hard trying to attract investment amidst corruption and widespread looting, but said that she is confident that the country and the world could reach zero emissions by 2030.

‘We have to raise South Africans’ awareness of energy efficiency and broad environmental and climate change issues. This is the time to improve on the green ecosystem. Like Dube, we have a challenge to rise up to,’ she said. ‘The lesson we must take from the life of JL Dube is that you have to get your hands dirty to solve big problems. Now is the time for South Africa to get its hands dirty and solve big problems through combining global consensus and national action.’

Words: Melissa Mungroo

Photograph: Andile Ndlovu


author : .
author email : .

Awards for Pollination Lab Researchers

Awards for Pollination Lab Researchers
Ms Jamie-Lee Anderson (left) and Ms Ruth Cozien (right) with their awards from the South African Association of Botanists.

Representatives of the Pollination Research Laboratory in the School of Life Sciences attended the South African Association of Botanists 2020 conference at the University of the Free State in QwaQwa, where two members received awards for their presentations.

The conference, which is South Africa’s premier annual botanical event, attracted approximately 250 local and international researchers from around 10 countries. The presentations addressed a diverse range of topics, including plant biotechnology; ecology; ethnobotany; plant-animal interactions; plant physiology; conservation biology; plant evolutionary ecology; invasion biology; and plant systematics and taxonomy.

Organised by a former Pollination Lab member, Dr Sandy-Lynn Steenhuisen, it also featured presentations by visiting researchers Professor Peter Linder, Professor Felipe Amorim and Dr Ana Moraes.

Ms Ruth Cozien received the prize for the best oral presentation by a PhD candidate for her address on the reproduction of the Drakensberg River Lily. Masters candidate Ms Jamie-Lee Anderson was awarded the prize for best oral presentation by an honours student for her presentation on the significance of visual and olfactory cues in pollination of the “Hidden flower” by lizards.

Cozien’s PhD research focuses on the reproductive ecology of the “Crimson flag” flower of the Drakensberg. Known as a type of “showy selfer”, the flower is an example of the much-debated evolutionary paradox first identified by Charles Darwin wherein many flower species with the most extreme adaptations to attract pollinators do not actually require pollinators.

‘My study on the pollination ecology of this species has helped explain how pollinators can still be very important drivers of evolution in flower species for which they may appear superfluous,’ said Cozien.

Anderson’s Honours research dealt with some functional aspects of the recently discovered lizard pollination system, a first for the African continent. She evaluated the importance of visual and olfactory cues for attracting lizard pollinators to better understand how flower colour and scent are used by lizards to locate floral nectar sources.

Cozien and Anderson’s research aligns closely with the aims of the Pollination Research Lab and UKZN’s Centre for Functional Biodiversity. Members of the Lab and the Centre are passionate about studying how plant-animal interactions, and specifically pollination interactions, shape the evolution of the plants and animals involved. They investigate the variability of floral colour, shape, scent, and nectar properties, and conduct phylogenetic studies, as well as studies on pollinator perception and preferences.

Making the most of the Pietermaritzburg campus’ proximity to global biodiversity hotspots, researchers in these groups work on fascinating natural systems and provide information on plant-animal interactions that is critical for the conservation of the species involved and the ecosystems they are part of. They also utilise South Africa’s biodiversity advantage to provide insight into important evolutionary questions.

Thanks to an Innovation Post-Doctoral grant and a masters bursary, respectively from the National Research Foundation, in 2020, Cozien and Anderson will continue to explore novel and as yet little understood ecological interactions that they say make South Africa one of the most exciting living laboratories on the planet. Cozien will continue research into reptile pollination in South Africa, while Anderson will investigate the chemical ecology of seed dispersal by dung beetles.

Words: Christine Cuénod

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Alumnus Flies UKZN Flag High

Alumnus Flies UKZN Flag High
UKZN graduate, Mr Luthando Molefe.

Education alumnus, Mr Luthando Molefe, was selected to represent KwaZulu-Natal and South Africa at the Young African Leaders Initiative Regional Leadership Centre Southern Africa’s (YALI RLC-SA) Leadership Development Programme for the Education Sector.

The programme is hosted at the University of South Africa’s (UNISA) Graduate School of Business Leadership in Midrand, South Africa. The pilot cohort will run until 6 March.

The YALI aims to invest in the next generation of African leaders and serves as a regional hub to encourage transformational learning and to enhance youth leadership skills. It has partnered with the Trevor Noah Foundation, a non-profit organisation that equips under-served youth with the educational foundation and opportunity to become resilient future leaders of South Africa. 

Molefe was selected based on his academic excellence, community engagement, leadership skills and his commitment to positively impact his community, his country and the African continent.

Participants from Angola, Botswana, Comoros, Lesotho, Malawi, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Eswatini, Zambia and Zimbabwe are included in the programme.

An excited Molefe said, ‘I am very grateful and humbled to, once again, be given an opportunity to represent the country and province. I am really looking forward to critically engaging with my African brothers and sisters with the core objective of transforming our societies and the continent.’

Words: Melissa Mungroo

Photograph: Supplied


author : .
author email : .

Abezokulalisa Imizwa Bahloniphe Umfundi Ovelele

Abezokulalisa Imizwa Bahloniphe Umfundi Ovelele
Umfundi ovelele wangowezi-2019 Kwezokulaliswa Kwemizwa, uNksz Ra’eesa Mohamed Yunus eno Dkt Dean Gopalan.Click here for English version

Umkhakha wase-UKZN Kwezokulalisa Imizwa usanda kubongela uNksz Ra’eesa Mohamed Yunus ngokuthola amamaki aphezulu Kwezokulalisa Imizwa Nokunakekelwa Esimweni Esibucayi nangokuwina indondo ye-African Society of Anaesthesiologists [i-SASA] Horace Wells yokuba umfundi ovelele wangowezi-2019 kwezokulalisa imizwa.

UYunus, ongumfundi we-MBCHB owenza unyaka wesihlanu eNelson R Mandel School of Medicine, uklonyeliswe ngemali abesifundo sezokulalisa imizwa futhi nendondo uyinikwe emhlanganweni wezifundiswa ohlala njalo ngeviki eSikoleni sezobuDokotela.

Uthe: ‘Ngijabule kakhulu ngale ndondo ngoba ngiyayisithanda isifundo sezokulalisa imizwa kanti lokhu kungikhuthaza ukuthi ngisebenze ngokuzikhandla.'

INhloko yeSifundo Kwezokulaliswa Imizwa Nokunakekelwa Esimweni Esibuyaci, USolwazi PD Gopalan, uhalalisele uYunus wamfisela ikusasa eliqhakazile.

Amagama: ngu-Lihle Sosibo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .

Ucwaningo Luhlose Ukuphucula Ukuhlinzekwa Kwezempilo Emakhaya aseNingizimu Afrika

Ucwaningo Luhlose Ukuphucula Ukuhlinzekwa Kwezempilo Emakhaya aseNingizimu Afrika
Umfundi owenza iziqu zeMastazi e-UKZN, UMnu Matt Harcus.Click here for English version

Umfundi owenza iziqu zeMastazi kweze-Mechatronics and Robotics Research Group e-School of Engineering, uMnu Matt Harcus, uhlomule ngomklomelo ngephepha locwaningo lakhe elibe ngelivelele engqungqutheleni i-Robotics and Mechatronics Conference of South Africa (i-RobMech) ye-12 eKapa.

Lo mcimbi wezinsuku ezimbili obuhlelwe yiNyuvesi yase-Cape Town, ubuyinkundla yezifundiswa, abacwaningi nongoti emkhakheni yezamarobhoti ukuthi bakhiphe amangwevu ngocwaningo lwabo nethuba longoti abancane ukuthi bahlangane nososayensi abasemkhakheni wabo. Kudingidwe izihloko ezehlukene ngezamarobhothi nangezemishini ezishintshayo kanti ohlelweni bekukhona nezinkundla zokucobelelana ngolwazi, izinkulumo nezinkulumo ezethulwa ngezingqwembe ukubheka izinto ezibalulekile ezingacwaningwa.

Ucwaningo luka-Harcus lwethule inhlanganisela yobuchwepheshe obubili obudlondlobala ngamandla i-Additive Manufacturing (i-AM) ne-Unmanned Aerial Vehicles (i-UAVs). Ocwaningweni lwakhe nge-Fused Deposition Modelling (FDM) for fabrication of a hybrid Vertical Take-off and Landing (VTOL) UAV luthinte ukwakhiwa nokwenziwa kwe-VTOL UAV kusetshenziswa indlela ye-AM ebizwa nge-FDM, okuyindlela ye-3D, kwaba lula indlela yokukhiqiza, izinselelo namathuba akhona endleleni enjalo. U-Harcus wenze ucwaningo ukubheka indlela yokulungisa emaphikweni amabhanoyi okuncike ezintweni ezehlukene zokushicilela nge-FDM okukhona kuzona ubude, ubugqinsi nesikhala esingagcwaliseka. Loku kubangelwe yixhala ngesimo sephiko eligaywe nge-FD.

U-Harcus uphethe ngokuthi ngokubhekisiswa kwemingcele ye-FDM, izinga lwamaphiko lingagcineka ngezikhathi zokundiza.

Into enkulu ngocwaningo lwakhe wumumo nokwenziwa komfuziselo we-UAV obizwa nge-“Triodactyl”, osakhiwo sawo siwumfuziselo we-Computational Fluid Dynamics (i-CFD). Esebenzisa le miphumela u-Harcus wenze i-Finite Element Analysis (i-FEA) yesakhiwo, esikhombe impumelelo yesakhiwo. Ukuhlola imiphumela yocwaningo, enze umfuziselo esebenzisa i-FDM, wayihlola eqhathanisa imiphumela yokukhuphuka komshini ondizayo naleyo yomfuziselo ukuqhamuka nobufakazi obunqala bomfuziselo ongasebenza.

‘Lolu cwaningo lukhombisa amandla e-FDM ukugaya i-UAV esebenzayo,’ kusho u-Harcus. ‘Uma sibheka ukuthi loku akubizi kakhulu futhi kutholakala kalula, nokwenziwa kwezinto ezijulile nezibucayi ngesikhathi esifishane, i-FDM inezinto ezidingekayo kulesi sikhathi sobuchwepheshe.

U-Harcus uhlose ukuqhamuka nendlela esheshayo yokukwakha ama-UAV ukuthuthwa kwezinto zokwelapha ezindaweni ezisemakhaya zaseNingizimu Afrika eziqhelile nokungafinyeleleki kalula kuzona. Ufisa sengathi ukusetshenziswa kwalobu chwepheshe kuzokwenza kuhlinzekwe izidingo zemiphakathi kangcono, kuhlenge impilo.

U-Harcus, owaphothula izqu zakhe ze-Bachelor of Science kwezobuNjiniyela e-UKZN, uyazifela ngama-drone kanti iziqu ezilandelayo aziqhubayo uzenza ngethemba lokuthi ikhono lakhe nothando lwakhe kuzosiza abantu baseNingizimu Afrika nokukhombisa ukuthi ubuchwepheshe bungaliphucula kanjani izinga lempilo. Ucwaningo lwakhe lubhekwa wuSolwazi Glen Bright kanti lukhona ohlelweni locwaningo lwe-Institute for the Development and Dissemination of African Science.

Uchaze ucwaningo lwakhe njengolumnandi nolukhuthazayo. Esigabeni esilandelayo kuzoba nokusetshenziswa ngokugcwele kwemingcele yezindela zokundiza ezidabula umoya ukwenza i-UAV eyonga imvelo bese kulandela umfuziselo we-FDM.

Amagama nesithombe: ngu-Christine Cuénod


author : .
author email : .

7th Annual UKZN Academic Monitoring and Support Colloquium

7<sup>th</sup> Annual UKZN Academic Monitoring and Support Colloquium
Professor Albert Modi at the opening of the 7th annual UKZN Academic Monitoring and Support Colloquium.

The College of Agriculture, Engineering and Science (CAES) Teaching and Learning Office in partnership with UKZN’s Teaching and Learning Office hosted the 7th Annual Academic Monitoring and Support (AMS) Colloquium at the UNITE Building on the Howard College campus.

The main aim of the event is to align AMS with curriculum transformation in South African Higher Education Institutions. Since 2013, this annual colloquium has provided a platform for various stakeholders in teaching and learning to share good practices and challenges pertaining to AMS.

Supported by a committee, Professor Naven Chetty (Convener) and Dr Boby Varghese (Chair) co-ordinated the event.

This colloquium assessed and discussed curriculum transformation initiatives in Higher Education at large, and in AMS in particular, across UKZN’s Colleges. The need for curriculum transformation initiatives in the era of the Fourth Industrial Revolution was also discussed.

Keynote speaker, Professor Eli Bitzer, Emeritus Professor at the University of Stellenbosch presented an address on Curriculum Renewal in Higher Education in an Era of the Fourth Industrial Revolution. He noted that, in adjusting curricula, due attention should be paid to the challenges confronting students in basic education and at university. Bitzer also discussed the relevance of curriculum transformation in AMS.

Psychologist, Ms Lucinda Johns’ input focused on emotional intelligence in Higher Education Institutions and the need to deal with secondary trauma among university staff.

Professor Albert Modi, Deputy Vice-Chancellor, CAES highlighted the need to locate curriculum changes in Higher Education within the South African context as the challenges confronting the country are different from those of other countries.

The panel discussion was chaired by Professor Ruth Hoskins and the final discussions were facilitated by Mr Ashwin Manival and Deans of Teaching and Learning

The event was well attended with approximately 160 delegates, including academics, professional staff and students.

Student, Ms Tivana Chellan commented that she appreciated the opportunity to engage with other participants, while Mr Ronal Thakurpersad, Operations Manager in the School of Engineering observed that, ‘The colloquium was well-organised and very informative. The papers were of high quality and presented diverse viewpoints.’

Prizes awarded for best paper presentations included:

•    First Prizes: Ms Amanda Gumede, Mr Ashwin Manival, Dr Mlamuli Hlatshwayo and Mr Ncamiso Dlamini; and

•    Second Prizes: Mr Rogerant Tshibangu, Dr Vanessa Singh, Dr Vasanthie Padayachee and Ms Nolwazi Biyela.

Words: Leena Rajpal

Photograph: Yola Ndzabe


author : .
author email : .

Computer Science Students Attend Summer School

Computer Science Students Attend Summer School
UKZN Computer Science Master’s students (from left): Ms Nirvana Pillay, Mr Bradley Pillay, Mr Asad Jeewa and Mr Aidan Pellow-Jarman at the summer school.

Computer Science Master's students from UKZN attended the 10th CHPC Introductory Programming School and the 2nd NITheP Foundations of Theoretical and Computational Science Summer School from 1 to 9 February in Saldanha Bay, Western Cape.

The Summer School is jointly organised by the Council for Scientific and Industrial Research’s Centre for High Performance Computing (CHPC) and the National Institute for Theoretical Physics (NITheP). It is aimed at postgraduate students in the fields of Physics; Chemistry; Mathematics; Applied Mathematics; Biology; Bioinformatics; Computer Science; and Engineering with an interest in both theoretical and computational science. Students were introduced to basic and advanced tutorials on the use of Linux, command line scripting, python programming and the use of the CHPC resources. Advanced lectures covered mathematical packages such as Matplotlib, Numpy and Scipy.

The students were also fortunate to be exposed to foundational material on EconoPhysics, Quantum Information Processing and Computation, and Machine Learning for theoretical and computational science. These were delivered by national and international experts in their respective fields.

The students found the experience rewarding and useful for their continued MSc studies.

Words: Anban Pillay

Photograph: Supplied


author : .
author email : .